Sunteți pe pagina 1din 2

1.

ITL (Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor, care se obţine de la


Primăria emitentă a autorizaţiei);

DOCUMENTE:

 declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de


construire (model 2016, ITL-064)
 autorizatie de construire
 adresa prin care s-a notificat Primaria Iasi+Inspectoratul de Stat in Construcții privind
data începerii lucrărilor
 deviz general de lucrări/Situație lucrări
 evidența contabilă (balanța de verificare, fișa analitică cont: 231, 235, 331 ,332, 345,
371, 212)
 declarație pe propria răspundere prin care autorizația de construire nu a fost
cesionată

2. Eliberarea adeverinta din partea Primariei Iasi


DOCUMENTE:
 Copie Autorizație Contruire
 Formular ITL064 (regularizarea taxei de eliberare a autorizației de construire, emis de Directia
Economica si Finanțe Pulblice Locale Iași) si chitantele de plata (daca este cazul)
 Certificat energetic
 Referat/punct de vedere al proiectantului privind execuția lucrarilor de construire
 Referat/punct de vedere al dirigintelui de santier privind execuția lucrarilor de construire
 Copie memoriu tehnic de arhitectura
 Copie schite desenate, fatade - planse vizate spre neschimbare

3. Adeverinta ISC
DOCUMENTE:
 Comunicare (cerere tip) de finalizare lucrări –2 exemplare;
 Copie Autorizaţie de Construire/Desfiinţare – 1 exemplar;
 Nr. de înregistrare Anunţ începere lucrări;
 Copie Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor, care se obţine de la Primăria emitentă a
autorizaţiei;
 Copie Chitanţe/Mandate poştale sau Ordine de Plată a taxelor de 0,1% şi 0,5%.

4. Solicitare receptive
5. Receptie
6. Edificare cladire
 Cerere tip;
 Copie după actul de identitate a solicitantului;
 Copie după Extrasul de Carte Funciară însoţit de copie după planul de situaţie
vizat de O.C.P.I. care a stat la baza intabulării terenului pe care este amplasată
construcţia;
 Copie după certificatul fiscal, eliberat de Direcţia Economică a Municipiului Iaşi,
din care să rezulte că figurează impus cu construcţia în cauză anterior anului
1991 sau anul impunerii, cu mentiunea valorii de impozitare a constructiei;
 Documentaţie topografică în care sunt descrise construcţiile ce urmează a fi
înscrise în Cartea Funciară, întocmită de topometrist autorizat, semnate şi
parafate de acesta;
 Declaraţie notarială privind anul ridicării construcţiei şi faptul că aceasta nu face
obiectul nici unui litigiu;
 Autorizaţia de construire şi documentaţia ce a stat la baza eliberării autorizaţiei
de construire – copie, şi /sau certificat de moştenitor după caz;
 Copie după procesul verbal de recepţie (dacă există);
 Imputernicire sau procura notariala daca este cazul

S-ar putea să vă placă și