Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Nr. înregistrare cerere de cazare………………………..


(Decanatul facultății)

Nr. înregistrare contract de închiriere…………………..


(Administrația căminului)

Aprobat,
Decan/Prodecan

Avizat,
Administrator cămin

Domnule DECAN,

Subsemnatul(a)………………………………………………………, student(ă) al(a)


facultăţii………………..………………………………., ciclul de studii licență/ master/doctorat,
anul………, domiciliat în judeţul……………..……., localitatea…………...…………………….,
identificat cu C.I. seria……nr………………, C.N.P………………………..…………………, nr. de
telefon………………………., adresa de email……………………………………… rog să aprobaţi
cazarea în căminul T……, în perioada ………………….…………………....

Pe perioada anului universitar 2017-2018 am locuit în căminul T……, camera…………..


*Este necesar avizul administratorului de cămin unde a locuit studentul până în luna iunie 2018, în
vederea că nu sunt de achitat datorii financiare.
*Declararea incorectă a datelor se face pe propria răspundere şi atrage pierderea dreptului de
cazare.

Data Semnătura student

*Câmpurile de mai jos vor fi completate, semnate şi ştampilate de administratorul de cămin care
va efectua cazarea pe perioada verii.
Studentul este cazat în căminul………………..…., la camera …..…, pentru
perioada……………………………………… și a achitat suma de……………….. cu chitanţa
nr…………………………………………

S-ar putea să vă placă și