Sunteți pe pagina 1din 17

ti

-1
zlJlztI
RE
de acordare a burselor pent
cursuri de zi (studii de licen{
an un
I. Dispozifii generale
Art.1. Acest regulament se aplicd urmdtoarelor

a) Studenli admigi in anul I, la studiile u


b) Studenli din anii II, III, IV, V gi VI, la studiile univers;i1.a de licenfa;
c) Studenli de la studiile universitare de masterat;
d) Studenti-doctoranzi.
Art.2. Beneficiarii burselor acordate de Universitatea din oradea t studeralii Universitdtii din Orad ea,, kt
invdldmAntul universitar nivel licentd gi master, cursuri de zi, iza[r in regim bugetat sau cu taxd,
precum gi, in cazul burselor doctorale acordate din fonduri proprii, ilor-doctoranzilaforma IF si FIt.
Art.3. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: v6rsta" sex , religia, rasa, apartenenla politic?i er

studentului sau a familiei acestuia, apartenenfa la organiza[ii lega constituite ori cu activrtate conformL
legislaliei romdne, numdrul de ani petreculi in alte institulii de in , studiile efectuate in strdindtate:
precum gi accesul lil burse obtinute din alte surse,

Art.4. (1) a. condifia minimald de acordare a bursei de c6tre Unive tatea din Oradea este indeplinirea de
cdtre student a criteriilor de inscriere in anul universitar urmdtor. A te condilii / criterii pot fi stabiliter prin
hotdrAri ale Consiliului Facultdtii.

b. Criteriile pentru acordarea burselor de cdtre personali fundalii nalionale ori internationale
se stabilesc rie cdtre acestea.

c. Pentru studenlii care au avut Bursd Socrates/Erasmus semestru se vor lua in calcul, pe barza
foii matricole gi a echivaldrii examenelor promovate, minimul de 30 de credite obfinute la disciplinele
obligatorii gi oplionale.
(2) Fac exce,plie de la aceastd prevedere studenlii cetd{eni romdn, cdrora li
se acordd burs[ pe un an universitar, in condiliile promoviirii anului 30
de credite/ an, dar nu mai mult decdt perioada de studiu legald udliu
n
respectiv.
Art.S. Bursele se acordd studenlilor din invdldmdntul de stat in func urf,.
rn cazul burselor de ajutor social se va line cont de situafia materiald stude
Art.6. studen{ii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe un n dr de ani egal cu durata
specific[ formei de inv6]dmAnt. Studenfii care au i
bursd inbaza rezultatelor oblinute pe semestrul de din

Art.7. Studenlii Universitdlii din Oradea pot benefi


studiu superior celui urmat in anul universitar anterior.

Un student poate beneficia intr-un semestru doar de o rie de bursd (de merit, de studjiu, de:
ajutor social), cu exceplia burselor de performanld, rurale, burse sociale ocazionale (de imbrdcdrninte.
maternitate sau in ctaz de deces), care pot fi cumulate cu alte tipuri de burse obfinute de cdtre student.

Studenlii, iuclusiv studenlii-doctoranzi, transferali de la alte


institulii de invdfdmdnt superior de stat
precum qi studenlii, inclusiv studenfii-doctoranzi, transferali de la inlv{dmAntul cu frecvenld redusd sau 1D,

la invdldmAnt de z:i (IF), pot beneficia de bursd incepAnd cu rul urmdtor transferului, cu co.nditia
indeplinirii condifiilor gi criteriilor de acordare a burselor.

Absolvenlii cu diprlomd de licen\d, care urmeazd" o a doua special,izare sau studenlii reinmatriculalii port
beneficia de bursd de la bugetul de stat, cu condilia ca numdrul anil,or in care au beneficiat de bursd sd ng
depdgeascdnumdrul anilor de studiu prevdzutcaduratdde gcolarizar! la specializarea de la care urmeezd,sEi
beneficieze de bursd.
Art.8. (1) Fondul de burse provenit din alocalie bugetard se repa pe facultdli, in raport cu nurndrul
studenlilor cetdleni romdni, cetdfeni ai statelor membre ale Uniunii ropene, ai statelor aparlindnd Spaliului.
Economic European gi ai Confederafiei Elvefiene, cursuri de zi, in im bugetat. Fondul de burse poate fii
completat din veniturile proprii ale universitifii cu o sumi cel ult egal5 cu subventia pentru burse,
acordate de minister pe student bugetat pentru fiecare student lartzat in regim cu taxi. Cuantumul
suplimentdrii fonrlului de burse din venituri proprii va fi ap bat anual de Senat la propunerea
Consiliului de resurse financiare.
(2) Fondul dle burse alocat facultdlilor se repartizeazd,lanivel
. 5o/o - fond pentru burse de mer.it;
. 70-75yo - fond pentru burse de studiu;
. 20-'25%0 - fond pentru burse de ajutor social.
Facultalile pot rnodifica aceastd, distributie in interiorul alocdrii care dispun, prin hotdrArea
Facult[fii. Se pot acorda burse par,tiale in cazul in care facultd{ile di de fond dupd repartizareic
acestor burse se stabilegte in ftrncfie de fondul rdmas gi nerepartizat.

Art.9. Fondul de burse alocat facultdlilor conform Legri U 2010 este de 20%o din valoarea taxelor de
gcolarizare in valul.d gi este rcpartizat pe facultdli in funcfie de n drul studenlilor cu taxd, licenld gi
masterat, cursuri de> zi. Din aceste fonduri pot fr acordate burse de studiu studenlilor romAni qi strdini in
ordinea descrescdtoare a mediilor.
Art.10. (1) studenlii care urmeazd, concomitent doud specializdri in i itulii de invdldm6nt superior de stat,
pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre i itulii, cu condifia ca numdrul tota.l al
semestrelor in care beneficiazd de bursd sd nu depdgeascd numdrul estrelor prevdzut ca duratd norrnald
de gcolarizarc Ia specializarea de la care urmeazd sd,beneficieze de

(2) Pentru a se evita acordarea a doud sau mai multe burse ntuluii care uflneazd simultan,Coud
sau mai multe facultali (specializdri) ?n institufii de invd{dmdnt s r de stat, atribuirea se rcalizeaz:d" de
cdtre facultatea (speciahzarea) din institulia de inv6!
cea la care studentul are depusd diploma de Bacalaure

(3) Verificarea exactitAlii situatiei studentu


Comisia de acordare a burselor pe facultate.

II. Categorii de burse

Art.ll. (1) Bursele de merit se acordd studenlil


descrescdtoare a mediilor generale (examene, verific

in sesiunea de examene premergdtoare semestrului in


(2) Media generald se calculeazd, prin ponde
credite aferent fiec|lrei discipline qi numdrul de credit
(3) in cazul in care un student obfine un num
ales pentru semestrul respectiv, in calculul mediei g
pentru carc opteazd studentul, respectAndu-se conditia
(a) in cazulin care studentul realizeazd peste
creditele suplimentare se referd la discipline prevdzut
la calculul mediei g;enerale a semestrului in care sunt
invd{dmAnt.

(5) Evaluarea gi creditele unei discipline se i


semestru.

(6) in cazul mediilor egale, d,epartajarea se va


in ordinea urmdtoare:
- media pe siemestrul precedent;

- publicafii, brevete, participarea la mani


gtiinlifice in semestrul precedent;

mediilor generale (examene, verificdri, proiecte - potrivit planului de invafdmAnt) obtinute in sesiunera dLe

examene premergitoare semestrului in care solicitd bursa. T iri $r:mNTA DE gEilAT


_. *__qryIL."-.?Ei

2 3. il0v, 2tli5

xerlittte:
SORIN
(2) Numdrul studenlilor dintr-o facultate, speciahzare gi an, re beneficiazd"de bursd de studiu. se
calcureazd. ca raport intre fondul de bursd alocat in acest scop gi cuantumul bursei.
(3) Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licen{d, iv master) criteriul de atribuire a
bursei de studiu este media obtinutd la concursul de admitere. st ii care au fost admigi fbrd concurs de
admitere, pebaza rezultatelor oblinute la olimpiadele gcorare se co siderd admigi cu media 10,00.

(a) In cazul in care mai multi studenti au obtinut medie, departajarea se face pe baza
criteriilor suplimentare stabilite gi utilizate la concursul de admitore.
(5) Media minimd de acordare a bursei de studiu se stabi pe programe de studii, prin hotdr2ire
a Consiliului Facultdtii.
(6) In cazul mediilor egale, departajarea se va face peba-za
in considerare in o,rdinea urmdtoare:
- media per semestrul precedent;
- nota oblinutd la materia cu cele mai multe credite. egalitatea persistd se va lua in
considerare urmdtoarea disciplind cotatd, cu cele mai multe . Acest criteriu se va aplica pdnd
la reahzaren departajdrii. In situalia in care existb mai mul discipline cu acelagi numbr de crerdirte,
se vor lua in considerare toate aceste materii:
- notele oblinute la materiile facultative.
- dacd egahtatea persistd gi acum, nu se recurge la departaj rea pe baza mediilor sau notelor rle la
materiile cu cele mai multe credite, din urmd cu doud semest fa!6 de perioada in care studentul
concur e azd. pentru burs d,

Art.13. (1) Bursele, de studiu pentru studentii cu domiciliur in m iu rural se pot acorda studentilc,r din
institu{iile de invd!5mant superior acreditate, cursuri de zi, carc indep nesc urmdtoarele conditii:
a) Au domiciliul in mediul rural;
b) Nu aLu restanfe la examene pe perioada in care prim bursd rurald gi nu repetd nici un an
univrlrsitar;
c) Se obligd prin contract, ca dupd terminatea studiilor iversitare sd profeseze in invdtdmAntul
din nnediul rural, in specializdrile pentru care s-au it, o perioada egald cu durata pentru
care au primit bursd rurald.
(2) Beneficiirul bursei rurale se obligii pnn angajament de p sd restituie sumele primite cu titlu de
bursd, indexate cu indicele de inflafie, irt caz de nerespectare a obligaliilor asumate prin contract.

(3) Bursa rurald se suspendd pe perioadele in care studentul indepllineqte condiliile prevdzute la
alin.(1) lit.(b).
(4) Bursa rurald se acordd pe perioada anului universitar, cu
fia perioadelor de vacanld.
Cuantumul bursei rurale este stabilit prin Ordin al MECTS.
Art-14. (l)Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent Semr3stru
DiT+ DI,IA DE
universitar) sau ocairional (de cel mult doud ori pe an universitar).
(2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu fr mai mic de 50Yo din cuanrlumul
bursei de studiu qi rru poate depdqi cuantumul bursei de studiu.
(3) Pot beneficia de bursd de aiutor social cu caracter nt, pe durata unui semestru, studenlii
de la invdldmantul de zi, care nu benefrciazd. de bursd de studiu sau bursd de merit. in ordinea de pric,ritate:

stabilitd mai jos:

a) orfani de ambii pdrinli qi centrul de plasament;

b) orfani de un pdrinte;

c) cazurile medicale (Anexa 2 la H.G. 558/1998, art.8c:): udenti bolnavi TBC, care se alld ill
evidenfa unitalilor medicale, celor care suferf, de diabet, boli mali , sindromuri de malabsorblie €irave.,
insufrcienld renald cronicd, astmd brongic, epilepsie, cardiopatii genitale, hepatitd cronicS, glauLcom,,
miopie gravd", boli imunologice, cei infestafi cu virusul HIV sau bo navi de SIDA, spondilitd anchilozantd.
sau reumatism articular;

d) studenlii a cdror familie nu a realizat nici un venit in cele consecutive anterioare depurrerii
cererii;
e) studenlii a cdror familie nu a realizat ?n cele 3 luni co anterioare depunerii cererii un
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decAt salariul n[inim pe economie.

care atestd calitatea lor ori a unuia din pdrinfi de luptdtori pentru Victbria Revglutiei RomAne din Decernbnie

1989 sau de Erou martir cu una din menfiunile: rdnit, relinglt, rdnit gi refinut, remarcat prin fapte
deosebite, insolit de brevet semnat de Pregedintele Rom6niei.

Art.I5. Documente justiJicative pentru obyinerea bursei sociare,


- Decluralie ule venituri care va Ji completatd individual, pe rdspundere, de cdtre sta:dent
(Anexa 1);
- Adeverin(a de venit a studentului care are calitatea de , cu veniturile nete lanare realizate
tn ultimele 3i lani anterioare lunii tn care se depune a pentru bursu sociald;
- Adeverinld de venit, de la locul de muncd al pdrinlilor sflu s indtorilor legali care au calitatea de
salaria{i, cu veniturile nete lunare realizate tn ultimele 3 I i anterioare lunii in care se depune
solicitarea pentru bursa sociald;
Cupoane de pensii realizate in ult
1 DiN DAIA DE:
bursa sociald (pensie de vechime, p
Cupoane indemnizalie Somaj, inde
Adeverinld de venit de laJinan(e;
Adeverinld de la Primdria pe raz
activitdli aSTricole;
Declaralie notariald a pdrinyilor Si a studentului in cazul tn care fumilia nu reauzeaza nrct un
venit in tar,il sau strdindtute;
Adeverintd de la centrul de plasament
Copie dupd. certfficatul/certfficatele de deces ale pdrinlilor;

Copie sentinld de divory;

Adeverinld medicald de la medic specialist, vizatd de medic universitd(ii;


Adeverinyd de elev/student aUale frayilor/surorilor aJlali grija pdrin{ilor/copii certffica'te de
nastere pen tru preScolari;

- Orice act cure justfficd situayia sociald a studentwlui.


Art.16. Pentru oblinerea burselor sociale, studenfii depun justificative menfionate la art.l5, in
termen de 15 zile de la inceperea semesttelor, la secretariatele farlultdfilor / deparlamentelor.
Art.l1 .In confornritate cu reglementdrile in vigoare se pot acorda gi alte burse sociale dupd cum urmrlaz:,6:

- Bursa de ajutor social se poate acorda qi ocazional, in cel pulin egal cu bursa minirn6,
stabilite de Senatul Universitdtii, indiferent dacd studentul m i beneficiazd, de altd, catesorie de burs6.
astfel:

- Bursa de ajutor social ocazional pentru imbrdcdminte, se poate acorda studenlilor orfaLni,
studenlilor defavoriza[i din punct de vedere social, studen{i or provenili din centrele de plaseLrnenrl

sau case de tip familial, a cdror familie nu rcalizeazd, pe ulti le 3 lurri un venit lunar net medliu pe:

membru de familie mai mare decdt 75oh din salariul mediu economie. Se poate acorda acehriagii
student de 2: ori in decursul unui an universitar.
Nivelul mirrim al burselor sociale ocazionale de imbrdcdmin este aprobat de Senatul Universitiiliii
din Oradea, la inceputul fiecdrui an universitar.
Art.18. Pentru obtinerea unei burse de ajutor social ocuzion studentii vot depune cerere Si actet
j ustiJicative la s ecretariatul prorectorului respons abil c u pro bleme Si. studenli tn termen de l5 zilet
de la data anuntdrii acorddrii acestei categorii de bursd.

Art.l9. Documente iustificative pentru obtinerea bursei de ajutor stlcial ocazional, dupd caz:

in ultimele .J luni anterioare lunii in cure se depune solicitalga pentru bursa sociald;
- Adeverinld de venit, de la locul de muncd al pdrinlilor sau sfislindtorilor legali care
salariali, cu veniturile nete lunare realizate tn utrtimele 3 lilni anterioare lunii in care de.pune
solicitareu pentru bursa sociald;
- Cupoane de pensii realizste in ultimele 3 luni qnterioare L ii tn caret se depune solicitarea pentru
6
bursa sociald;
Cupoane indemnizalie gomaj, indemnizalie de creSterea ui, etc.
Adeverinld de venit de lafinanle;
Adeverinld de la Primdria pe raza cdreia are tlomicili privind veniturile nete ob(inute din
activitd(i agricole;
Declaralie notariald a piirinyilor Si a studentului in cazul tn care familia nu realizeazd. nici
venit in lard sau strdindtute;
Adeverinyd de la centrul de plasament;

Copie dupd certiJicatuUcertiJicatele de deces ale pdrintilor;


Copie sentinld de divor(;

Adeverinyd medicald de la medic specialist vizatd de medic universitdyii;


Adeverin(ii de elev/student al/ale frayilor/surorilor aJtayi grija pdrinlilor, copii certiJicate de
nastere pentru preScolari;

- Orice act care justiJicd sitaalia sociald u studentului.


Art.20. Categoria cle bursd de la Art.17 se acordd o dat6 pe Se poate acorda aceluiagi studenl. de 2
ori in decursul unui an universitar. Numdrul de burse acordat este 25.
Art,2l. Bursr de performanti se atribuie din fonduri proprii, stude ilor incep6nd cu anul al II lea de studii
(licenJ6, masterat) pentru un an universitar. universitatea din oradea d anual30 burse de performanlii.
Lrt.22. Dosarele pentru obfinerea bursei de performanld se depun secretariatul prorectorului resporrsabil
cu probleme socialer qi studenfi qi vor cuprinde documente care sd j ifice solicitarea.
Art.23. Documente jusfficative pentru obyinerea bursei de a:
- cerere tip (Anexa 3);
-diplomd/certfficat de prezentare/suslinere a unei StiinliJice la o manifestare
n at i o n a I d/in ter n at i,o n a I d ;

- articol/studiu publicat tntr-o revistd S'tiinliJicd;


- diplomd/certificat de prezentare la o expozilie de picturd/sc artd graJicd etc.;
- diplomd/ce.rtiJicat de prezentare/obyinere a unui premiu la o manif,estare culturald, artisticii sau
sportivd;
- adeverinlii de la secretariatul facwttdgii/ fuSUD in sd se coynunice mediile oblinu{e pe
ultimele do ud semestre ;
- adeverinld de student.
Art.24. Criterii pentru acordarea bursei de performan{d
A. Performanfe gtiin{ifice:
Media ponderatd trebuie sd fie 10 pe doud semestre consecutive.
Publicare unui articol qtiinfific: reviste locale
- 5 puncte; reviste
fionale
1 0 puncte.
Participare la sesiuni gtiintifice: locale-5 puncte; n

Participare la concursuri cu obtinerea de premii: nat


Participarea in echipe de cercetarelprogramelco
B. Performante cultural-artistice:
Media ponderatd trebuie sd fie 10 pe doud semestre
Parlicipare la sesiurni stiintifice: locale-5 puncte; n

Participare la concursuri cu obtinerea de premii: nat


Sustinerea unor concerte/recitaluri sub esida unor o

4 puncte; internationale-7 puncte.

Parliciparea cu luclare la expozifii: locale -5 puncte;

C. I'erformante sportive
Media ponderatd trebuie sd fie 10 pe doud semestre
Participare la sesiuni stiintifice: locale-5 puncte; n
D^,+i^:^^-^ l^ ^^-^-,-^..-t ^-- ^1^t:-- ^,-^^ i - ,-,- rr I

Participarea la campionate: europene-5 puncte; mondiale-10 puncte; <flimpice-15 puncte.

Art.25. Bursfl ocazionalfl pentru rezultate deosebite obtinrute la manifestiri qtiintifice, cultural-
artistice qi sportive.
Art.26. Dosarele pentru oblinerea bursei ocazionale prevdzurd, la Art.25 se depun la secretariatul
prorectorului respo,nsabil cu probleme sociale gi studenli gi vor prinde documente care sd justifiice
solicitarea.
Art.27. Documente justiJicative pentru ohtinerea bursei ocazionale pentru rezultate deosebite obtinute la
m an ife s t dr i S t iinl ifi c e, c ult ur a l- a r tis t ic e S i sp o rtiv e :
- cerere tip (Anexa 3);
-diplomd/certiJicat de prezentare/suslinere il unei t rart
n al i o n a I d/in te rn ati o n al d ;

- articol/stulliu publicat intr-o revistd Stiintfficd;


- diplomd/certfficat de prezentare la o expoziyie de picturd/sc urd, artd
- diplomd/certiJicat de prezentare/obyinere a unui premiu la o manifestare
sportivd;
- adeverinld de participare in echipe de cercetare/programel
- adeverinld de student.
Art.28. Pentru obyinerea unei burse ocazionale pentru rezultalg deosebite oblinute la manifestdri
Stiinlffice, cultural..artistice Si sportive studenlii vor depune cererl,z Si acte justiJicative la secretariulul
prorectorului responsabil cu probleme sociale Si studenli in terrfuen de 15 zile de la datu anun,tdrii
acorddrii acestei categorii de bursd.
Art.29. Rezultatelet gtiintffice, cultural-artistice Si sportive trebuie sd
Jie aJbrente semestrului tn carye s.
acordd bursa. Se poate acorda aceluiasi student de 2 ori tn flecu,irsul unu,i an universitar. Numdt,ul de:
burse acordat este 25. in cazul in care in primul semestru nu pot
"li oferite toate cele 25 burse, nutniiru,l
celor nearondate vaJi transferat in semestrul 2.

Art. 30' (1) Bursa doctorall se acordd studenfilor-doctoranzi de la lbrma de invdtamdnt IF/FR. din fonduri
proprii ale univers:itd1ii, incepAnd cu primul an de studiu gi are craracter permanent (pe durata unu.i an.
universitar). La atribuirea burselor doctorale, nu se pot impune qi rLu se pot face discriminiiri pe,
"otfdi1il
criterii legate de: 'vArsta, sexul, religia, rasa, apartenenla politir:d ii studentului-doctorand sau a farniliei
acestuia, apartenenlfa Ia organrzatii legal constituite ori cu activitate <fonform legislaliei romdne, numdrul de,

ani petrecu{i in alte institulii de invdldmdnt, studiile efectuate in ltrainatare precum gi accesul la burrse

obtinute din alte surse.


(2) Pentru anul I de studiu, criteriile de atribuire sunt: me<lia obfimrtd la colocviul de adnritere
(minimum 9,00) 9i rezultatele gtiinjifice rcalizate in domeniul de studiu in anul de studiu anterior inscrie:rii la
studii doctorale (participare la conferinfe/publicarea de articole gtiinlithce etc.);
(3) Pentru ceilalli ani de studii, criteriul de atribuire il reprez,intd rezultatele academice qi gtiinfif,rr:e,
gi anume: lfrespectarea in totalitate a prevederilor din contractul, de studii (inclusiv plata taxel.r de
qcolarizare , dacd este cazul, la termenele prevdzute) gi din progrzmu.l individual de pregitire (susfinerea
la
termen 9i cu califioativul Foarte bine a proiectului de cercetar r:hapoartelor gtiinfifice), precum gi, ca
Ei
criteriu secundat, produclia qtiinlifica realizatd, in anul respectiv (participare la conferinfe cu proceerlings
ISliinternalionale/nafionale/locale, publicarea de arlicole gtiintifioe in reviste ISI/indexate BDI sau
clasificate CNCSIS in categoria B+/internaqionale sau clasificate CNCSIS in categoria B/nafi6nale
neindexate qi neclasihcate publicate cu ISSN/alte categorii, participarea la proiecte de CDI). in <:az:ul
publicaliilor, se iau in considerare exclusiv lucrdrile publicate cu menlionarea afilierii la Universitatea din
Oradea,

(4) Documt;ntele justificative qi criteriile pentru acordarea bursei sunt cele prevdzute la art. 23. $1
24

(5) Dosarele pentru obginerea bursei se depun la IOSUD.


(6) Acest tip de bursd nu se cumuleazd cu bursa doctoralf, finar\atd, din alocalii bugetare sau
extrabugetare.

Art.31. Studenlii p,ot contesta, in scris, hotiirdrea Comisiei a burselor in termen de 3 zile
lucrdtoare de la afi;;area acestora. Contestaliile se rezolvtt de de atribuire a burselor in
termen de cel mult 10 zile de ladepunereaoontestatiei.
Art.32. Bursele nu se atribuie pe perioada cdt studenlii sunt xceplia <:elor
inl Srn*wTa or
care participd la prol3rame europene, care prevdd acest lucru. t.rllq t,rl\ld. []E:
Art.33. Bursele der merit, de studiu, de ajutor socia
universitar (cursuri, sesiuni de examene, activitlfi
conformitate cu planul de invifimint, mai pu{in
pe durata unui an universitar. Durata maximi
doctorat exceptfind domeniul Medicini, respectiv 4

Bursele se atribuie qi pe perioada vacantelor daci


de copii sau din plasament familial ori dacd pre
558/1998.
Bursierii care pe parcursul semestrului li se atrib
din case de copii, plasament familial sau sunt boln
cuantum egal cu bursa sociali.

III. Comisiile de atribuire a burselor

Lrt.34. Comisia de analwfi evaluare a dosarelor qi atribuire a


A. Componenrfi: Pregedinte: decan sau prodecan/responsabil
Membri: - studenlii din Consiliul Facultdtii
- studentul/studenfii membri ai i Universitdlii
- secretarul gefal facultdlii
in cazul burselor doctorale, dosarul se depune la Secret I SUD, iar comisia de atribuire a
burselor doctorale se constituie astfel:
Pregedinte: director CSUD sau un director de $D desemnat de

Membri: tolii studenfii-doctoranzi membri ?n CSUD+secretiilu qef SUD


B. Atributii:
1. Respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la vel de Universitate;
2. Repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare speciarli qi an de studii, respectiv pe gcoli
doctorale gi domenii de doctorat,in cazul burselor doctorale;

3. Analizarea documentelor din dosarele depuse;


4. intocmirea listelor cu bursieri, pe categorii de burse;

5. Redactarea procesului-verbal privind anahza, evaluarea ribuirea burselor qi semnarea acestuia


de cdtre toli membrii comisiei;
6. Verifrcarea incadrdrii in fondurile alocate;

7. Identificarea altor surse de finanfare a burselor;

8. Analizarea gi rezolvarea contestafiilor; f'rr:s+'rtii tr'fi;:


?rnf .urtiv,dl
9. Verificarea indeplinirii sarcinilor aferente procesului de ibuire a bursel persoaLnele
responsabile cu acestea.

10
Art.35. a. Pregedintele Comisiei de atribuire a b
desemnatd in scris de cdtre acesta are responsabil
dosarele pentru toate categoriile de burse gi a membril

a burselor. Instruirea trebuie sd fie doveditd pri


Regulamentului de acordare a burselor.

b. Pregedintele Comisiei de acordare a bursel


studenlii bursieri insolitd de Situalia fondului de
respectiv a Re z o lu!,iil or I a c o nt e s t a! i il e lnr e gi s tr at e
.

Art.36. Secretariatele facultifilor vor fi responsabil


L Respectarea calendarului de atribuire ab

2. Primirea dosarelor pentru toate categoriile

3. Verificarea Si avizarc a documentelor prim

4. Transmiterea centralizatoarelor pentru to


burselor la nivel de Universitate;

5. Prelucrarea datelor primite de la comisia d

6. Redactarea listelor cu bursele alocate, pe fiecare rie. Listele vor cuprinde: numele gi
prenumele studentului, specializarea, anul de studii, forma de frnanfa{e, codul numeric personal.

7. Primirea contestafiilor;

8. Transmiterea contesta{iilor c6tre comisia de analizd,. uare a dosarelor gi atribuire a burselor


la nivel de facultate;

9. Redactarea rezoluliilor contestafiilor primite;

10. Afigarea rezolufiilor contestaliilor, cu notarea datei gi Ia care au fost afiqate, inclusiv a cellor
transmise de la Comisia de burse pe universitate.

Art.37. Comisia de atribuire a burselor pe lJniversitate


A. Componentl: Preqedinte: prorector responsabil cu pro sociale gi studenfi
Membri: - studenti membri ai Senatuhri U
- un student desemnat de asocia{i
rAtrh'r-rtlf,
| ,r mer^n n
! $lEilJlT
studentesti
- cadre didactice membri ai Com
- rcprezentant al Directiei
i: r'rlg11X;,tL,
B. Atribufii: PiDf , uniri.

1. Propuni: actualizarea Regulamentului Universitdtii de at ibuire a burselor in baza OI


frcute de cdtre co:munitatea academicd, reglementare supusd Eri ificdrilor lesislative la
acordarea burselor gi a altor forme de sprijin materialpentru studenti. Aprobarea regulamentului face in
Hotdr6re de Senat;

2. Monitorizeazd, respectarea calendarului de atribuire a


, stabilit la nivelul Universitdtii;
3. Monitorizeazd acordarea, de cdtre comisiile afercnte. a or de toate tipurile;

11,
4. AnaIiz<tazd, Si

.La gi
5.Analizeazd evalueazd lt\
lr evaLuEdLa dosarele studen{il
, lioll rta bursd
uafc srolir;itd ocazionald pentru rezu
Dursa ocazronala rultatt:
deosebite oblinute la manifestdri qtiinfifice, cultural-artistice gi sporti e sau bursd de ajutor social ocaziot
Onal.

6. Identificd alte surse de finanlare a burselor;

7 . Analiz<>azd, Si rezoIvS. contesta{iile inaintate,

Bursele cuvenite studenlilor Universitdlii din Oradea se 1lld1 :sc prin virament bancar in conLturi
tLturilo
personale ale acestora deschise la bdncile cu care institulia a ncheiat convenfii bancare. in <"az:uti
<>az,u

excepfionale, plata se va putea efectua gi in numerar titularului sar persoanei imputernicite, in bazara unel
un
solicitdri aprobate <le conducerea universitafii cu precizarcamotivulu privind lipsa contului bancar.
Alimentarea conturilor bancare studenlilor bursieri va efectrn i L perioada 25 - 30131 a fiecdrei luni
uni de:
<

acordare.

IV. Cuantumu.l burselor propus pentru anul universitar 201 16

Categorie de bursl Cuantum Perioada de Alocafii Venituri Venituri din


acordare bugetare proprii ale taxe de

administratiei gcolarizare in
centrale valutl
Burs5 de
performan{i
450 An universitar X
ptiinfificd, sportivl,
cultural-artisticl
Bursa de merit 3s0 Semestrial (f5rI x
vacan!I)
Bursi de studiu 300 Semestrial(fdrI x x X
vacanfl)
Bursi ruralS MECTS An universitar MECTS
(firi vacanfl)
i APRCI AT JIi $EDIflTA DE SI $AT
BursI de ajutor social 250 Semestrial X x I}iI,1 DAI'A DE:
I
t) 6 rrnt, qn,li I

Bursl de ajutor social ! dr llu


I
I
ocazional pentru Cel mult de
300 x x LA
imbrdclminte 2 ori pe an univ.
/,,4 /f
L2
/l\
Bursd ocazionald Cel mult de
pentru 2 ori pe an univ.
rezultate deosebite 4s0
obfinute la
manifestiri gtiin!ifice,
cultural-artistice gi

sportive

Anual (f5rd
Bursa doctoralS 450 vacan![). Durata
maximi de

acordare este 3

ani, respectiv 4
ani pentru
domeniul
Medicini.

Not[:
Bursele de ajuton social ocazional gi bursele ocazionare per rezultilte deosebite obfinurte la
manifestiri qtiinfifice, cultural-artistice gi sportive se plitesc din lul general de burse qi nu dlin cel
alocat facult[filor.

13
Anexa nr.l
I.INIVERSITATEA DIN ORADEA Avizat secretariat
FACULTATEA DE
Nr.

Citre conducerea facultd!

Subsemnatul la specializarea
,student
anul de studiu buget taxd, C.NI,
telefon

rog sd-mi aprobafi acordarca unei burse pentru anul univ,


, semestrul

Pentru determinarea veniturilor ln vederea drepturilor de bursdr

declar:

PlElg$rr".1r:
Prol.
DECLARATIE DE VE,NI TURI
declaratia de venit va fi completat[ individuall, propria rispundere

A Venituri realizate'.

l. SalaLrii nete totale:

Tata lei/lund
Marna lei/luna
Stuclent lei/luna
Peru;ii:

Tata lei/luna
Mama lei/lund
De trmaq lei/lun6.
a
J. Alte ajutoare sau indemniza[ii primite de la stat
+. Venituri obfinute din activitdlr autorizate sau proprietdfi (chirii, persoane frzice autonzate:,
asor:iafii familiale, societdti comerciale, etc.) lei/lund
5. Venituri din agriculturd leilluna
6. Alte venituri lei/luna
TOTAL VENITURI

B. Numdrul persoanele aflate in intre{inere:


- Numdrul elevilor/studenfilor/copii pregcolari
- Alte persoane aflate in intre{inerea familiei
Venitul mediu pe membru de familie lei/lund
Pentru justilicarea celor declarate anexez urmdtoarele acte

Declar pe proprie rdspundere sub sancliunea Codu


familia mea nu a obfinut in ultimele 3 luni alte ven
datele menlionate mai sus sunt reale, cunoscAnd
acestora atrage pierderea calitafii de student, rest

15
Anexa nn. il

CItre Comisia de acordare a burselor din U Oradea

Subsemnatul student facultatea


specializarea anul St buget taxd",
)

CNP ,telefon

vd rog sd-mi aprobafi acordarea unei burse de performan pentru rezultate deosebite ob{inute la
manifestdri gtiinlifice, cultural-artistice qi sportive, pentru anul iversitar
semestrul

Anexez pr ezentei cereri urmdtoarele documente i ustificative :

Data Semndtura

APROBAT if{ $EDilNTA DE SE


DIN OA'IA DE:

I'lri l,r;riiv,,Jr,
Anexa nr. 4

C[tre Comisia de acordare a burselor doctorale din cad IOSUD Universitatea Oradea

Subsemnatul .student Ia $coala doctoralir


domeniul de doctorat anul de studiu_, buget /
taxd, forma de invdldmdnt IF / FR, CNp teleforr
vd rog sd-mi aprobali acordarea unei burse pentru rezultate academice gi
gtiinfifrce, pentru anul universitar

Data Semndtura