Sunteți pe pagina 1din 20

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________

(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi _________________, având sediul înregistrat la ___________________, ne obligăm faţă


de:________________ (denumirea autorităţii contractante)

Să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea ______________________, în


limita a 1% din valoarea estimată a contractului, adică suma de ______________RON (în litere şi cifre)
la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia
în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa
ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) - c) de mai jos (cazul
garanţiei care se execută necondiţionat conform art.37 din H.G. NR. 395/2016)

a) ofertantul _____________________(denumirea/numele), şi-a retras oferta în perioada de


valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in termenul


prevazut la art. 39 alin. (3) din HG 395/2016

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________


(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de
valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

Data Completării.................................

Parafată de Banca/Societatea de Asigurări __________ în ziua ______ luna _______anul

(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

(semnătura autorizată)
FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INSTRUMENT DE GARANTARE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică _____________(denumirea contractului), încheiat


între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor,
ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
_____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de
acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, in conditiile prevazute de art. 41 din HG 395/2016.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei
sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului emitentului, se va
obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de _________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)
FORMULAR 3

Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori


economici

Terț susținător tehnic și profesional


..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică - experiență similară

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de


achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat
la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care contractantul ................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăți de natură
tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil autorității
contractante beneficiare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi
a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru executant, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea tehnică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că înţelegem să


răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susținerea
experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul autorităţii contractante de a
solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere
tehnică acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,

........................... .....................

(semnătură autorizată)
FORMULAR 4

Model ACORD DE SUBCONTRACTARE


nr………./………………..

La contractul de achizitie publica nr……./………………………. incheiat intre


________________________________ si _________________________________________
(denumire autoritare contractanta) (denumire contractant)

privind obiectivul “___________________________________________________________”.


(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _________________________ cu sediul in
_________________________, reprezentata prin ____________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general, si S.C.
____________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt____________________ de:


(lucrari,produse,servicii)
- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.


(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:


- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate in perioada
respectiva. (lucrari,produse,servicii)
- plata ________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______________
(lucrarilor, produselor, serviciilor) (lucrarilor, produselor, serviciilor)
de catre beneficiarul ____________________________
(denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a _______________________ este in conformitate cu


(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile


legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________________


(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care
contractantul le are fata de investitor conform
contractului__________________________________________________________________.
(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

Notă: Prezentul Acord de subcontractare conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte
clauze.
FORMULAR 5

Model ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

CAPITOLUL I -PĂRȚILE ACORDULUI


Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C................................................... , cu sediul în ..................................... ,str. .....................................
nr................... , telefon ..................... fax ......................... ,înmatriculată la Registrul Comerţului din
......................................... sub nr........................... ,cod unic de înregistrare.................................... , cont
............................................ deschis reprezentată de
la...............................................................

...................................................... având funcţia de.......................................... în calitate de asociat -


LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................. , cu sediul în .................................. ,str. ................................
Nr................... , telefon ..................... fax ................................ ,înmatriculată la Registrul Comerţului din
........................................ sub nr............................ ,cod unic de înregistrare.................................... , cont
............................................. deschis la............................................ reprezentată de
având funcţia de.......................................... în calitate de
ASOCIAT .................................................................

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI


Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform
Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI


Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru,
respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE


Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie.................................................................
........................................... Acordul-cadru/Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către
liderul de asociere……………………………………………………………………………………………,
desemnat ca fiind reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi
tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile
şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi
următoarele:

…............................................................................................. % (în litere),

…............................................................................................. % (în litere)

Art. 7. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită sa vândă, să cesioneze sau în orice altă modalitate să
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a


serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi
Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT............. (semnătura)


ASOCIAT 1................(semnătura)

Notă: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.
FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC

________________________

(denumirea)

D E C LA R AT I E

PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR REFERITOARE LA

CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ

Subsemnatul ______________________________ reprezentant al ________________, str.


_______________________________, ____________ în calitate de ofertant la procedura de
_____________, organizată la data de _______________ de către Directia Judeteana pentru Sport si
Tineret Constanta pentru atribuirea contractului “_____________________________________”, cod
CPV ______________, declar pe proprie răspunedere că mă angajez să prestez serviciile, care fac
obiectul contractului de achziție publică, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de
mediu, social și cu privire la relațiile de muncă, care sunt în vigoare în Romania.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile


referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor
obligaţii în preţul ofertat.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......... Operator economic,

(semnătură autorizată)

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Noul Cod
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat
ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
FORMULAR 7

Operator economic
...........................................................................................................
(denumirea instituției)

Declarație
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.60
din Legea 98/2016

Subsemnatul(a),.................................................................................................(denumire operator
economic), în calitate de ofertant, la procedura de achiziție servicii de cantină – organizată de Directia
Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta la data de..........................,

declar pe proprie răspundere că nu intru sub incidența prevederilor art.60 din Legea 98/2016,
respectiv:

a) Nu am membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare,


nici acționari ori asociați semnificativi, persoane care sunt soț/soșie, rudă sau afin pînă la gradul al doilea
inclusiv, ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;
b) Persoanele desemnate de noi pentru executarea contractului nu sunt soț/soție, rudă sau afin pînă la
gradul al doilea inclusiv, ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul
autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

„Prin acționar majoritar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi
aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă
deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
autoritatea contactantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data................. L.S.
.........................................................
(semnătura)

.............................................(nume, prenume), în calitate de......................................................, legal autorizat să semnez


oferta pentru și în numele..........................................................................................(denumirea/numele)
FORMULAR 8

Operator economic
…………………………..
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre,

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului


___________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa prestam Servicii de cantina si servire a mesei servici clasificate
conform Cod CPV principal 55510000-8-Servicii de cantina in urmatoarele conditii: pentru suma de
________________________ lei, la care se adauga taxa pe valoare adaugata in valoare de
_________________ lei, valoare totala.

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile, respectiv pana la data de
___________ (durata in litere si in cifre) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

4. Alaturi de oferta de baza:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar ,,alternativa”;

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, autorizat sa semnez oferta pentru si

(semnatura)

in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)
OPERATORUL ECONOMIC
__________________

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr Cantitat Pret/pensiune (lei


crt Specificatii UM e fara TVA) Valoare (lei fara TVA
200 persoane x 10
serii x 6 pensiuni
1 complete buc    
TVA %  

TOTAL LEI CU TVA  

Data .../.../...

_______________ (semnătura), în calitate de _______________, legal autorizat să semnez


oferta pentru şi în numele _______________ (denumirea/numele operatorului economic
OPERATORUL ECONOMIC
__________________

(denumirea/numele)

ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTA

MENIU 1
Pret UM Valoare
Mic dejun UM (lei fara (lei fara
TVA) Cantitate TVA)
Ceai cu lamaie sau cafea cu lapte - 200 ml ml   200  
Unt portionat (2 buc) – 20 gr gr   20  
Gem portionat (2 buc) – 40 gr gr   40  
Sunca presata (sau alte mezeluri) – 40 gr gr   40  
Telemea – 50 gr gr   50  
Ou ochi – 1 buc buc   1  
Rosie – 50 gr gr   50  
Pâine albă – 150 gr gr   150  
Total        
Dejun        
Ciorba de perisoare – 300 gr gr   300  
Ostropel din carne de porc cu ciuperci și piure
gr   100/200
de cartofi – 100 gr / 200 gr  
Salata - conform detaliere        
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alta băutură răcoritoare ) – 500
ml   500
ml  
Total        
Cina        
Antreu        
Friptura de pui la cuptor cu orez – 120 gr / 200
gr   120/200
gr  
Salata - conform detaliere        
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alta băutură răcoritoare )– 500
ml   500
ml  
Total        
TOTAL MENIU        
Meniul nr.2
Mic dejun        
Ceai cu lamaie sau cafea cu lapte – 200 ml ml   200  
Unt portionat (2 buc) – 20 gr gr   20  
Gem portionat (2buc) – 40 gr gr   40  
Telemea – 60 gr gr   60  
Omleta simpla – 80 gr gr   80  
Șuncă presată (sau alte mezeluri) – 50 gr gr   50  
Rosie – 50 gr gr   50  
Pâine albă – 150 gr gr   150  
Total        
Dejun        
Ciorbă țărănească de văcuță – 300 gr gr   300  
Șnițel de pui cu cartofi natur – 100 gr / 200 gr gr   100/200  
Salata - conform detaliere        
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
Cina        
Antreu        
Spaghete cu carne și sos tomat –250 gr gr   250  
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
TOTAL MENIU        
Meniul nr.3
Mic dejun        
Ceai cu lamaie sau cafea cu lapte – 200 ml ml   200  
Unt portionat (2 buc) – 20 gr gr   20  
Gem portionat (2 buc) – 40 gr gr   40  
Cașcaval/almette – 50 gr gr   50  
Salam de vară – 50 gr gr   50  
Ruladă de pui (sau alte mezeluri) – 50 gr gr   50  
Omleta simpla – 40 gr gr   40  
Rosii/castraveti – 100 gr/50gr gr   100/50  
Pâine albă – 150 gr gr   150  
Total        
Dejun        
Ciorba măruntaie de pui – 300 ml gr   300  
Fasole verde cu carne de porc –250 gr gr   250  
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
Cina        
Antreu        
Friptura de pui la gratar cu cartofi țărănești –
gr   120/200
120 gr/200 gr  
Salata - conform detaliere        
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
TOTAL MENIU        
Meniul nr.4
Mic dejun        
Ceai cu lamaie sau lapte cu cereale 200 ml/50 gr ml   200/50  
Unt portionat (2 buc) – 20 gr gr   20  
Gem portionat (2 buc) – 40 gr gr   40  
Salam de Sibiu – 40 gr gr   40  
Telemea – 50 gr gr   50  
Jambon de porc (sau alte mezeluri) – 50 gr gr   50  
Rosii/castraveti – 100 gr/50 gr gr   100/50  
Pâine albă – 150 gr gr   150  
Total        
Dejun        
Ciorba de fasole albă – 300 gr gr   300  
Friptură de porc la grătar cu orez și ciuperci –
gr   250
100 gr/ 200 gr  
Salata - conform detaliere        
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
Cina        
Antreu        
Cabanos la cuptor cu piure și morcovi sote – 100
gr   120/200  
gr / 200 gr
Salata - conform detaliere        
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
TOTAL MENIU        
Meniul nr.5
Mic dejun        
Ceai cu lamaie sau lapte cu cereale – 200 ml/50
ml   200/50
gr  
Unt portionat (2 buc) – 20 gr gr   20  
Gem portionat (2 buc) – 40 gr gr   40  
Brânză topită – 2 cubulețe buc   2  
Crenvuști cu muștar – 2 buc buc   2  
Muschi file (sau alte mezeluri) – 40 gr gr   40  
Castraveti verzi (rosii sau ardei gras) – 100 gr gr   100  
Pâine albă – 150 gr gr   150  
Total        
Dejun        
Ciorba de pui cu roșii – 300 gr gr   300  
Friptură de pui la grătar cu orez sârbesc – 100
gr   100/200
gr / 200 gr  
Salata - conform detaliere        
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
Cina        
Antreu        
Ficăței de pui la cuptor cu piure de cartofi – 100
gr   120/200
gr/200 gr  
Salata - conform detaliere        
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
TOTAL MENIU        
Meniul nr.6
Mic dejun        
Ceai cu lamiae sau lapte cu cereale – 200 ml /50
ml   200/50
gr  
Unt portionat (2 buc) – 20 gr gr   20  
Gem portionat (2 buc) – 40 gr gr   40  
Cașcaval – 50 gr gr   50  
Pate ficat – 50 gr gr   50  
Salam de vară (sau alte mezeluri) – 50 gr gr   50  
Rosii (castraveti verzi) – 100 gr gr   100  
Pâine albă – 150 gr gr   150  
Total        
Dejun        
Supă de găluște cu crutoane din carne de pui –
gr   300
300 gr  
Varză dulce cu carne de porc – 250 gr gr   250  
Desert - conform detaliere        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
Cina        
Antreu        
Friptura de porc la grătar cu legume asortate –
gr   90/200  
90 gr/200 gr
Desert        
Pâine albă – 200 gr gr   200  
Apă plată (sau alte răcoritoare) – 500 ml ml   500  
Total        
TOTAL MENIU        
         
DETALIERE
pret/UM
ANTREURI: UM Cantitate (lei fara Alte
TVA) specificatii
-      Cascaval pane cu rosii si masline        
-      Spaghete cu branza        
-      Mamaliguta cu branza si smantana        
-      Degețele de pește cu lămâie        
-      Ton cu lămâie și porumb        
-      Salată orientală        
-      Nugets de pui cu ardei gras si masline        
-      Carne de porc în suc propriu cu ardei gras și
     
măsline  
SALATE:        
-      Castraveți în oțet        
-      Gogoșari în oțet        
-      Sfeclă roșie în oțet        
-      Salată de varză albă        
-      Salată de varză albă cu morcov        
-      Salată de varză albă și varză roșie        
DESERTURI:        
-      Napolitane        
-      Ciocolată        
-      Alune        
-      Biscuiți        
-      Prajituri ambalate        
-      Snaksuri        
-      Patiserie – plăcintă cu brânză sau covrigi
     
polonezi  
-      Preambalate        
-      Prăjituri cofetărie        

Nota* - pentru antreuri, salate si deserturi se vor specifica: caracteristici, denumire, gramaj, mod
de ambalare, alte specificatii pentru identificarea corecta a produsului.
Data .../.../...

_______________ (semnătura), în calitate de _______________, legal autorizat să semnez


oferta pentru şi în numele _______________ (denumirea/numele operatorului economic

FORMULAR nr.9
Operator economic

_________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................


(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare


detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,


alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

LISTĂ
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

Nr. Denumire U.M Cantitate Forma de deţinere


utilaj/echipament/instalaţie
crt.

Proprietate În chirie1

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată )

Operator Economic FORMULAR nr.10

..........................

(denumirea)

1
Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de
angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................


(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare


detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,


alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului


responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării Operator economic,

......................
.................................

FORMULARUL nr.11

OPERATORUL ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritatii contractante


nr._________data___________ora_____
___________________
(denumire / sediu )

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind


aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea acordului-
cadru/contractului _____________________________________________ (denumirea contractului
de achizitie publica),noi ____________________________________ (denumirea/numele
operatorului economic) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia


pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de
atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de


______copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ............................

Ofertant,

........................................................

(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)

S-ar putea să vă placă și