Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor învăţământ preprimar: Apetrei Silvia

Data: 21.11.2018

Nivel: II

Grupa: mare ”A”

Domeniul experiențial: Limbă și comunicare

Categoria de activitate: Educarea limbajului

Tema anuală: ”Cum este/ a fost și va fi pe pământ?”

Subtema: ”Călătorie imaginară prin galaxie”

Tema proiectului: ”Câte silabe are cuvântul?”

Forma de realizare: Joc didactic

Tipul activității: Consolidare


Scopul activității: Exersarea deprinderii de a despărți cuvintele în silabe sugerate de imagini sau izolate din enunțuri; perfecționarea
capacității de a efectua rapid asociații de idei, imagini, cuvinte.

Obiective operaționale:

O1: să denumească obiectul aflat în imaginea aleasă din săculeț;

O2: să despartă corect în silabe cuvântul sugerat din imagine, folosind metoda exemplificată de educatoare;

O3: să precizeze numărul de silabe al cuvântului;

O4: să alcătuiască propoziții cu cuvântul dat;

O5: să numească pluralul cuvântului dat;

O6: să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere gramatical, logic şi fonetic.

Strategia didactică:

 metode și procedee: conversația, descrierea, explicația, demonstrația, jocul didactic, exercițiul de analiză lingvistică;

 materiale didactice: păpușa Maia, bagheta, flipchart, imagini ce sugerează tematica activității, jetoane cu diferite imagini,
reprezentând elemente cosmice, săculețul, stimulente;

 forme de organizare: frontală, individuală, în perechi;

 resurse: -umane: copiii grupei mari ”A” (26),

-temporale: 30 min.

Bibliografie:

- ”Elemente de didactică a activităților de educare a limbajului (etapa preșcolarității)”, Institutul European, 2008, Angelica
Hobjilă;
- ”Jocuri pentru preșcolari • culegere •”, Aramis, Ileana Hanganu și Cireșica Raclaru;

- ”Ghicitori pentru copii”, colecția ”Lumea copilăriei, Editura Prestige, 2017;

- https://pixabay.com/ro/nav%C4%83-spa%C5%A3ial%C4%83-ozn-desen-animat-304073/;

- https://scoalaangi.wordpress.com/;

- https://www.colourbox.de/vektor/astronauteps-vektor-7024296; etc.
Demersul didactic
NR. SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
CRT. ACTIVITĂŢII OP.
DIDACTICE Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

Se aerisește sala de grupă, se pregătesc


1. MOMENT materialele didactice pentru activitate și sunt
ORGANIZATORIC
poziționate scăunelele în semicerc. frontală
Copiii se așază pe scăunele.

2. INTRODUCEREA ÎN Le prezint copiilor invitatul special, păpușa Evaluarea


ACTIVITATE Maia și motivul pentru care se află ea în cunoștințe-
grupă: va participa la jocul ce se va desfășura conversa frontală, lor
în următoarele momente. Pe urmă, le arăt păpușa individua- preșcolarilo
ția, Maia,
preșcolarilor câteva imagini ce sugerează descrie- lă r despre
tematica activității(Cosmos/Galaxie), pe imagini, planul
O6 rea
baza cărora vom purta o discuție, țintind flipchart cosmic.
viziunea lor despre aceste fenomene, obiecte.

3. ANUNȚAREA TEMEI Îi anunț pe copii ce joc vom desfășura astăzi conversa


ȘI A OBIECTIVELOR la activitatea educarea limbajului: „Câte ția frontală
OPERAŢIONALE silabe are cuvântul?”.
bagheta,
-Pentru că păpușa Maia dorește să învețe
acest joc, ea m-a ajutat cu câteva materiale:
bagheta care se află lângă ea și un săculeț; pe
amândouă le vom utiliza pe parcursul săculețul
jocului.

4. PREZENTAREA, În acest săculeț se află jetoane cu diferite


EXPLICAREA ŞI imagini; pe rând, voi veți lua din săculeț un conversa frontală,
VALORIFICAREA jeton, veți numi obiectul din imagine într-un ția, individua- Capacitatea
CONŢINUTULUI cuvânt și veți despărți acel cuvânt în silabe, explicați săculețul lă, preșcolarilo
TEMEI NOI spunând câte silabe are cuvântul respectiv. a, , r de
Apoi, un alt copil va alcătui o propoziție cu demon- bagheta, concentrare
acel cuvânt. După executarea jocului ”Câte strația, jetoanele a atenției.
silabe are cuvântul?” de mai multe ori, îl
vom complica un pic prin câteva elemente Deprinderea
adăugate. de a fi atenţi
la explicaţii
Se explică şi se demonstrează modul de şi de a
desfăşurare, precizând sarcinile şi regulile recepta
jocului: obiectivele
O1 a) Explicarea jocului ” Câte silabe are activităţii.
cuvântul ?” : cu bagheta păpușii Maia
voi alege copilul cel mai cuminte,
acesta va lua din săculeț un jeton, va Valorifica-
denumi imaginea de pe jeton, va rea
O2 despărți cuvântul în silabe prin metoda înțelegerii
palmei pusă sub bărbie, și va preciza conținutului
O3 numărul de silabe. Apoi, copilul în perechi jocului.
respectiv va alege un alt copil cuminte
O4
care va trebui să alcătuiască o Evaluarea
O6 propoziție cu acel cuvânt despărțit în
respectării
silabe de coleg/ă.
O5 regulilor
b) Jocul de probă : Se execută o dată sau jocului.
de două ori pentru a vedea dacă Capacitatea
explicaţiile au fost înțelese. preșcolarilo
r de a
c) Jocul propriu-zis : Mă voi plimba prin formula
fața sau prin spatele preșcolarilor, propoziții
atingând unul din aceștia cu bagheta corecte din
pentru a exemplifica jocul. punct de
Îi voi ajuta pe copii atunci când este cazul. exercițiu vedere
l de logic,
d) Complicarea jocului : Voi continua cu analiză
elementul : săculeț, însă după gramatical
lingvisti-
extragerea jetonului copilul va denumi că și fonetic.
imaginea, va spune pluralul cuvântului
și îl va despărți în silabe (cuvântul la
plural), numind numărul de silabe. Capacitatea
Voi explica noțiunea de ”plural” prin preșcolarilo
exemple, urmând continuarea jocului. r de a
recepta și
înțelege
noțiunea de
”plural” și
de a
exemplifica
conținutul
înțeles.
5. EVALUARE/ Pentru asigurarea retenției și a transferului le Verificarea
ASIGURAREA conversa suportul frontală, deprinderii
propun preșcolarilor două ghicitori. Citesc
RETENȚIEI ȘI A ția, de pe individua- copiilor de a
TRANSFERULUI prima ghicitoare o dată sau de două ori,
aștept răspunsul, apoi un copil trebuie să explicați care lă despărți
despartă în silabe răspunsul ghicitorii; pe a citesc corect
urmă, încep a citi ghicitoarea din nou și mă ghicitori cuvintele în
-le, silabe.
opresc brusc, cerându-le să despartă în silabe
stimulen
substantivul la care m-am oprit. Procedez la -te.
fel și pentru următoarea ghicitoare.

Apreciez activitatea preșcolarilor în cadrul


acestui joc și respectarea regulilor jocului,
evidențiind răspunsurile cele mai creative și
corecte.

Le ofer stimulentele din partea păpușii Maia.


6. ÎNCHEIEREA Fixarea numelui jocului: ”Câte silabe are Evaluarea
ACTIVITĂŢII cuvântul?”. conversa frontală. activităţii şi
Aprecierea modului de desfăşurare a jocului ția. a
şi comportamentul copiilor. comportame
ntului
copiilor.

Anexă
,, Măr frumos și aurit,

Chiar din cer a răsărit.

Ziua întreagă strălucește

Și pământul încălzește.

Cine e? ”

(soarele)

,, Sus pe cer sunt multe stele,

Dar acolo printre ele

E un glob de aur mare,

Ce străluce ca un soare.

Nici o stea din cer, nici una

Nu străluce ca şi…? ”

(luna)