Sunteți pe pagina 1din 3

COMISIA BXTRAORDINANA NN SAXATNTE PUBLTCA

A MuNrcrprur.ur cnrgrxAu

HorAnAnn
Nr. 25 din 13.10.2020

In temeiul art.58 din Legea nr. 1012009 privind. supravegherea de stat a sdndt[fii
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificdrile ulterioare. a
Hotirdrii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009,,Privind Comisia extraordinard, de
sdnitate publicd" si a prevederilor Dispoziliei Primarului General a municipiului
Chiqinau cu ff. 215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Comisiei
extraordinare de sdndtate publicd a municipiului Chiginau
Ei a Regulamentului
acesteia", urnare a analizei situaliei epidemiologice actuale, in contextul evoluliei
procesului epidemic in Republica Moldova, inclusiv in mun. Chigindu, Comisia
extraordinard de s[ndtate publica (CESP) a municipiului Chigin[u,

HOTARAS'TE:

l. Se mentine in mun. Chiginau gradul de alert[,,Cod Rogu" inbazaindicatorilor


nivelului de risc al transmiterii virusului S.ARS-CoY-2 prezenta{i de Centrul de
Sdndtate Publicd Chisindu.

2. Autoritalile administraliei publice locale din mun. Chiqindu, toate persoanele


juridice de drept public ai de drept pivat, care activeazd, in teritoriul
administrat, locuitorii municipiului, inclusiv ai localit[lilor din suburbh, alte
persoane frzice aflate pe teritoriul municipiului Chiqindu se vor conforma
respectdrii stricte a mdsurilor de sdndtate publicd pentru controlul gi combaterea
infecJiei cu noul coronavirus (respectarea regulilor de igiend respiratorie,
purtarea obligatorie si corectd a mdgtilor de protecfie in transportul public, in
spatiile comerciale, in spaJiile publice inchise Ei in spaliile publice deschise, in
situalia in care nu poate fi respectatd distan\a ftzicd, igientzarca pefinanentd a
mdinilor).
3. Purtarea mdEtilor de proteclie este o mdsurd obligatorie fermd qi indispensabild
in perioada pandemica COVID-I9, un element esential de responsabilitate
individuald qi solid aritate comunitard.

4. Se rcitereazd, mdsurile de organizare a activitelii ?n cadrul instituliilor d.e


invaJdmdnt in condilii de siguranld epidemiologica pentru prevenirea
imbolndvirilor prin infecfia COVID-19 conform Anexei nr. I la Hotdrdrea nr.
17 din22.08.2020 a CESP din mun. Chigirrdu, Anexei nr.2,1a Hot[rdreanr.2l
din 24.07 .2020 a CNESP.

5. in scopul accesului echitabil qinedisrcriminatoriu la educalie Prim[ria


municipiului ChiEindu va asigura cu mdgti de proteclie, cu titlu gratuit, 8500 de
elevi din familii defavorrzate, care au beneficiat de ajutor material unic privind
pregdtirea elevilor de noul an scolar.

6. DirecJia generali educatie, tineret qi sport de comun cu Direclia municipald


pentru proteclia drepturilor copilului, Direclia generald asistenld sociald gi
sdn[tate, DirecJia Culturd qi Direclia relalii cu publicul a Primdriei municipiului
Chigindu vor demara activitali educalionale pentru evitarea situaliilor de
stigmatizare a elevilor qi cadrelor didactice care respecti cu strictele misurile
impuse de sdndtate publicd sau care au fost expugi contamin[rii cu virusul
SARS-CoV-2.

7. Autoritalile mentionate in p.6 a prezenter hotdrdri vor desfEqura procese


educalionale de prevenlie in instituliile de invdfdmdnt, vor lansa campanii
sociale de comunicare proactivd in parl.eneriat cu pdrinlii, cu toli actorii
comunitari in susfinerea misurilor de proteclie la nivel individual, a porfului
mdqtilor de protecfie.

8. Direclia generald educalie, tineret gi sport va incuraja pdrinlii sd participe la


educaJia pentru prevenlia infecjiei cu noul coronavirus, igiena gi sdn[tatea
copiilor, sd monitorizeze starea de sdndtate a copiilor gi si ac\ioneze
responsabil, astfel inc6t aflarea elevilor in qooald sd fie in maximd siguranfd.

9. De la 01.11 .2020, se acceptd inmatricularea in instituliile de educaJie timpurie


copiii de vdrsta 2-4 ani, care nu au frecventat anterior institulia de inv5fImdnt,
in condiliile respectdrii pct. 3, 4 gi 5 din Instrucliunea privind pregdtirea pentru
redeschiderea Ei reluarea activitdlii instituliilor de educalie timpurie in contextul
pandemiei COVID-19, aprobatd prin Hotdr6rea nr.2l din24.07.2020 a Comisiei
Nafionale Extraordinare de Sdndtate publica.

10. Hot[rdrile CESP a municipiului Chigindu sunt executorii pentru autoritdlile


administraliei publice locale, pentru persoanel e frzice qi juridice din municipiu,
indiferent de domeniul de aclivitate qi forma juridica de organizate.

I 1. Nerespectarea mdsurilor de sdndtatepublici constituie pericol pentru sdnItatea


publicd gi va servi temei pentru tragerc la rdspundere contraven{ionali si/sau
penald a persoanelor vinovate.

12. Direc{ia relalii cu publicul a Primiriei municipiului Chigindu va asigura


desfdgurarea unei strategii de comunicare proactive, in parteneriat cu toate
instituliile media qi actorii comunitari, cu informarea populaliei din municipiu
asupra prevederilor prezentei Hotdr6,ri, precum qi obligativitatea respectdrii
mdsurilor de prevenire gi control a infecliei cu COVID-I9.

13. Prczenta Hotdrdre intrd in vigoare din momentul emiterii gi se publicd pe


paginaweb oficial5 a Primdriei mun. Chisiniu.

PreEedinte al Comisiei, - /^l

Primar General 'J


\-{/,/
\ IonCEBAN

VicepreEedinte al Comisiei,
Viceprimar Angela Cutasevici

Secretar al Comisiei Tatiana Bucearschi


gef Direcfia generald
asisten(i social[ qi sinitate