Sunteți pe pagina 1din 4
ap INSTECTORATUL §COLAR JUDETEAN ARAD @- — Ne-2170002,10.2020 Citre timint preuniverstar din judeful Arad in atengia Doamned/domnului dcector/responsabilului cu formarea continua PRECIZARI REFERITOARE LA iNSCRIEREA LA GRADELE DIDACTICE 1 $111 IN ANUL $COLAR 2020-2021 Cadrul legistativ care reglementeazd organizarea si desfigurares examenelor mai sus smenfionatecuprinde: Legea Educaiei Najionae nr. 1/2011, eu modifcdsile gi completirle ulteioare; = OME.C.TS ar. $361/2011 privind Metodologia formar continue a personaluli din nvajamintul preuniversta, cu modifietrle si completirile ulterioare. In perioada 1-31 octombrie 2020s realizes depunerea dsarelor de insriere pein “® Examenul de ecordare a gradului didactie I, sesianes 2022; “ Examenul de ecordare a gradului didactic I seria 2021-2023, Referitor Ia depunerea dosarelor de nseriere, vA rugim si avefi in vedere urmitoarele 1. In perioada 6-23 octombrie 2020 se vor intocmi dosarele de inscriere la nivelul ‘eciel until de favipimant, 2. Doserele exdrelor didactice care indeplinese condiile legale de inscriere vor fi Inaintate de citre conducerile unitiilor de invipimant la Inspectoratul Seolar ‘Judefean Arad dup cum urmeazi: @ in perioada 26 - 30 octombrie 2020 (pentru candidati care au sustinut {in anu gcolar 2019-2020 prima inspectie cures) dup un grafic care va fi anunjat ulterior. © in perioada 23.27 noiembrie 2020 (oenimu candidat care NU_av ‘gustint in anol scolar 2019-2020 prime inspecte euent) (Candidatilor eitora NU_li sau putut eféctua in anul scolar 2019-2020 inspetile ‘curenle delorith suspendiil cursurilor scolar pe perioads stiri de ureentalend. acest. ‘inspect vor fi efectuse dup8 cum urmeazi: a, Inspectia curenté nr. (ICI inseriere) = grad didactic I~ sesiunes 2022 ( termen de realizar & inpectilor - 20 noiembrie 2020) = grad didactic I - seria 2021-2023 (termen de realizare a inspecfillor - 20 noiembrie 2020) i. Inspeetia curenti ar. 2 (1C2) ~ grad didactic I sesiunen 2021 (fermen de realizare a inspectilor pint cel tirciu la data de 29 ianuaris 2021) = grad didactic I~ seria 2019-2021 (Lermen de realizare a inspeeilor po cel tirziu la deta de 29 ianuasie 2021) Conducerile untstlor de invltimant veritics existent si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere gi indeplnirea conditilor de Insriere, igi asumd réspunderea cexacttii datelor inscrise tn fig tip de inseriere gi au obigatia de a monioria pik la sflrgtul anlui gcolar in care se susine inspect special, indepinirea de cre cadrele Aidactce insrise Ia grade didactice a coniilor de vechime efectva la cated, precum si ‘a consiilorprivindcalificativul a evalu anual gla inspeefile scolar. PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC IL Pentru sustinerea grodului didactic Il, sesiunen 2022 se insriu cadele didactice care au objinatdefiniivaal in anal 2018 sau mai devreme, I sa efectat inspecia eurents de ‘nseiere, au objinut in uitimil doi ani gcolri calificatival ” Bine"/"Foarte bine” la ‘evalutrle anualefinspecile geolare gi la 31 august 2022 vor avea o vechime minima festival la cated de 4 ani de la objnerea defintivatull Dosarul de insriere va conte umatoarele documente: 8) Cerere de insriere, conform modelulu tag; ) Figa de inscriere completat, confirmats de conducerea gol, conform modelul ‘uansmisalturi de prezenta adress (in doua exemplare); ©) Copii certifieate conform cu originalul de clive conducerea unitiit de {nvajtmint, ale urmatoarelor documente: buletnlarte de identtte, cetificat de nastere, certfeat de cAstorie, document privindschimbarea numelui-dupd az, 8) Copii certificate conform cu original ale diplomelor de studi, insofite de fosia matricolt/ supiment la diploma ©) Copia de pe certifcatul de acordare a defintviei fn invijimént, semnata pentru conformitate cw original de citer condsceea until de ineaimant; 4) Adeveringt.privind calfcativele acordate la evalusile nuale din ultimié 2 ani {colar (conform modelul anexat), 1) Dovada/adeverigh privindcalificativele acordte Ia inspecilegeolere din wl 2 ani gcolari(conform modelutui anexat) ; fb) Recomandare scrist asupra tiv candidaulul, din partea Consist profesoal al unit de invajmnt unde este incadrat; |) Copia raporulu seris al inspeciel cureme efectuatd inainte de inscrere, vechimea efetvs I cates de la objnerea lim grad didactic pn at sogst 2022 pei gral Ig 31 august 023 pena gad f > 1a Observal! se vor mentions perioadele care nu constiuie vechime fective cater: concedia fir plats, concediuingrijre coil, ee. ‘= dupt inscrere, pe toatdperioada pint la sustncrea examenului de grad didactic G1 august, att. candidatul edt si directorul nit gcolare unde functioneaxd candidatul au obligaia 52 comunice le IS) - inspeciorului pentru dezvolarea resursei umane situafile fm eare nu se acumuleazh vechimea efetivi la catedrd previzuts de metodologie; ‘ dosarele se predau cu adres de insintare in dou exemplare Inspector gslar pentru dezvol rol, Carmen Cuzmanov pf