Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 2

Probă scrisă

MECANICĂ – MAIŞTRI INSTRUCTORI

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR


DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 4 ore

SUBIECTUL I (30 de puncte)


I.1. Filetarea este operaţia tehnologică de prelucrare prin aşchiere executată în scopul obţinerii
unui filet pe suprafaţa exterioară sau interioară a unei piese. 20 de puncte
a. Precizaţi două scule şi trei dispozitive utilizate la filetarea manuală;
b. Clasificaţi sculele utilizate pentru filetarea interioară după modul de acționare;
c. Descrieți tehnologia filetării manuale interioare şi exterioare;
d. Descrieți metodele de realizare a controlului pieselor filetate.

I.2. Cuprul şi aliajele sale fac parte din categoria materialelor neferoase. 10 puncte
a. Enumerați patru proprietăţi ale cuprului;
b. Caracterizaţi două aliaje ale cuprului;
c. Precizaţi două domenii de utilizare ale aliajelor cuprului.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


II.1. Nituirea este procesul tehnologic de îmbinare nedemontabilă a două sau mai multor piese
cu ajutorul niturilor . 20 de puncte
a. Clasificați niturile după rolul funcţional;
b. Descrieţi tehnologia nituirii manuale;
c. Clasificaţi asamblările nituite după modul de aşezare relativă a pieselor;
d. Descrieţi patru defecte ce pot apărea la nituire.

II.2. Mijloacele de măsurare pentru lungimi sunt elemente ale procesului de măsurare.
10 puncte
a. Precizaţi două părţi componente ale micrometrului ce folosesc la citirea valorii măsurate;
b. Menţionaţi două tipuri de micrometre clasificate după destinaţie;
c. Descrieţi modul de utilizare al micrometrului pentru a determina valoarea măsurată.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Secvența de instruire de mai jos face parte din programa școlară pentru clasa a IX-a liceu–
filiera tehnologică, domeniul: Mecanică, Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

Cunoștințe:
2.1.3. Mijloace utilizate în atelierul de lăcătuşerie pentru măsurarea şi verificarea
dimensiunilor geometrice (Şublere, micrometre, [...]);
Abilități:
2.2.6. Alegerea mijoacelor de măsurat şi verificat în funcţie de mărimea fizică de măsurat;
2.2.7. Utilizarea mijloacelor de măsurat şi verificat lungimi,
[...];
2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate;
Atitudini:
2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de
muncă;
2.3.3. Respectarea prescripţiilor din desenele de execuţie la realizarea pieselor prin operaţii de
lăcătuşerie;
2.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de
lucru primită;
În scopul dezvoltării rezultatelor învățării din secvența de mai sus:
a. proiectați o activitate de învățare, pentru dezvoltarea rezultatelor învățării, având în vedere: -
menționarea oricăror două metode de învățare centrate pe elev;
- argumentarea alegerii fiecăreia dintre cele două metode de învățare;
- descrierea organizării activității de învățare;
- proiectarea unui item de tip întrebare structurată însoțit de baremul de evaluare și de notare,
folosindu-se informația de specialitate, prin care să evaluați rezultatele învățării din secvența dată.
Notă. Se punctează răspunsul corect din punct de vedere științific.
b. menționați câte două mijloace de învățământ utilizate pentru fiecare dintre cele două metode
alese la punctul a. argumentând alegerea fiecăruia dintre cele patru mijloace de învățământ.
Varianta 2
Probă scrisă
MECANICĂ – MAIŞTRI INSTRUCTORI
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
•Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
•Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit în barem.
•Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. (20 de puncte)


a. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror două scule utilizate la filetarea manuală; 2x1punct=
2 puncte- câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei dispozitive utilizate la filetarea manuală;
3x1punct= 3 puncte
b. clasificarea sculelor utilizate pentru filetarea interioară după modul de acționare; 2 puncte1
punct pentru răspuns corect, dar incomplet
c. descrierea tehnologiei filetării manuale interioare şi exterioare; 7 puncte3 puncte pentru
răspuns corect, dar incomplet
d. descrierea metodelor de realizare a controlului pieselor filetate. 6 puncte2 puncte pentru
răspuns corect, dar incomplet
I.2. (10 puncte)
a. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru proprietăţi ale cuprului; 4x1punct= 4 puncte
b. câte 2 puncte pentru caracterizarea oricăror douăaliaje ale cuprului; 2x2puncte= 4 punctec.
câte 1 punct pentru precizarea oricăror două domenii de utilizare ale aliajelor cuprului. 2x1punct= 2
puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
II.1. (20 de puncte) a. clasificarea niturilor după rolul funcțional; 4 puncte 2 puncte pentru
răspuns corect, dar incomplet
b. descrierea tehnologiei nituirii manuale; 8 puncte
4 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
c. clasificarea asamblărilor nituite după modul de aşezare relativă a pieselor; 4 puncte
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
d. câte 1 punct pentru descrierea oricăror patru defecte ce pot apărea la nituire. 4x1punct=4
puncte
II.2. (10 puncte)
a. câte 1 punct pentru precizarea oricăror două părţi componente ale micrometrului ce folosesc
la citirea valorii măsurate; 2x1punct= 2 puncte
b. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două tipuri de micrometre clasificate după
destinaţie; 2x1punct= 2 puncte
c. descrierea modului de utilizare al micrometrului pentru a determina valoarea măsurată. 6
puncte3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet