Sunteți pe pagina 1din 30

Cazane de perete

MILLENNIUM
MILLENNIUM CD


0694

INSTALARE
UTILIZARE
%NTRE[INERE

3400 Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voivod nr. 2


Tel: 0264-419.305, Fax: 0264-419.309
ROM#NIA Termotehnica SRL Internet: www.ganz.go.ro E-mail: ganz@rdslink.ro
IMPORTANT CUPRINS:
• Cartea tehnic@ livrat@ odat@ cu cazanul constituie
1 DESCRIERE TEHNIC~ ........................................... 2
parte integrant@ }i esen]ial@ a acestuia }i nu va fi
1.1 CARACTERISTICI TEHNICE ......................... 2
^nstr@inat@. Citi]i cu aten]ie manualul, deoarece
1.2 DIMENSIUNI DE GABARIT ........................... 3
v@ furnizeaz@ indica]ii importante referitoare la 1.3 CIRCUITUL HIDRAULIC................................ 4
instalarea, utilizarea }i ^ntre]inerea cazanului. 1.4 DIAGRAMA POMPEI ...................................... 5
P@stra]i cu grij@ acest manual pentru orice 1.5 DISPOZITIVE DE SIGURAN[~ ..................... 5
consultare ulterioar@. 2 INSTRUC[IUNI DE INSTALARE.......................... 6
• Dup@ ce a]i deschis toate ambalajele, verifica]i 2.1 NORME PENTRU INSTALARE...................... 6
integritatea con]inutului. %n cazul ^n care ave]i 2.2 INSTALA[IA .................................................... 7
dubii, adresa]i-v@ v$nz@torului. Elementele de 2.2.1 GAZ................................................................ 7
ambalaj (cutiile de carton, pungile de plastic 2.2.2 AP~ CALD~ MENAJER~........................... 7
2.2.3 %NC~LZIRE................................................... 7
etc.) nu vor fi abandonate ^n locuri poten]ial
2.2.4 VENTILAREA %NC~PERII.......................... 7
periculoase, ci vor fi depuse ^n locurile special 2.3 POZI[IONAREA {I MONTAREA
amenajate. CAZANULUI..................................................... 8
• Acest aparat va fi utilizat doar pentru scopul ^n 2.4 RACORD~RI HIDRAULICE {I LA GAZ....... 9
care a fost proiectat. Orice alt@ utilizare trebuie 2.5 EVACUAREA FUMULUI .............................. 10
considerat@ gre}it@ }i periculoas@. 2.5.1 TIRAJ NATURAL....................................... 10
Firma Sant’Andrea ^}i declin@ orice 2.5.2 TIRAJ FOR[AT .......................................... 10
responsabilitate pentru eventualele daune 2.5.3 KIT EVACUARE FUM.............................. 11
cauzate de o utilizare improprie, eronat@ sau 2.5.4 ACCESORII PENTRU KITUL A................ 12
2.5.5 ACCESORII PENTRU KITUL B/M/S/T .... 12
ira]ional@.
2.6 EVACUAREA FUMULUI.................................. 13
Important: acest cazan serve}te la ^nc@lzirea 2.6.1 LEGAREA CAZANULUI ........................... 13
apei la o temperatur@ inferioar@ celei de fierbere 2.6.2 LEGAREA TERMOSTATULUI DE
la presiunea atmosferic@. Trebuie legat la un CAMER~ ..................................................... 13
sistem de ^nc@lzire }i la o re]ea de distribu]ie a 2.6.3 LEGAREA COMENZII LA DISTAN[~.... 13
apei calde menajere, compatibile cu puterea 2.6.4 SCHEMA ELECTRIC~ MILLENNIUM.... 14
cazanului. 2.6.5 SCHEMA ELECTRIC~ MILLENNIUM CD15
• Dac@ cazanul trebuie completat cu diverse 2.7 UMPLEREA INSTALA[IEI........................... 16
accesorii, se vor utiliza doar produse originale. 2.7.1 MILLENNIUM ............................................ 16
2.7.2 MILLENNIUM CD...................................... 16
• Nu se recomand@ modificarea aparatului pentru 2.8 PRIMA PORNIRE ........................................... 16
ob]inerea altor utiliz@ri. Nu este permis@ 2.8.1 CONTROALE PRELIMINARE .................. 16
deschiderea sau eliminarea p@r]ilor sale 2.8.2 REGLAREA PARAMETRILOR
componente, cu excep]ia celor prev@zute la cap. PRINCIPALI ................................................ 17
4 - %ntre]inere. 2.9 PORNIREA {I OPRIREA ............................... 17
• Se pot ^nlocui doar elementele prev@zute de 2.10 REGLAREA PUTERII ARZ~TORULUI....... 18
produc@tor. 2.11 SCHIMBAREA GAZULUI............................... 19
• Nu atinge]i p@r]ile calde ale cazanului, ^n mod 3 INSTRUC[IUNI DE UTILIZARE ......................... 20
3.1 PANOUL DE COMAND~.............................. 20
special co}ul de evacuare a gazelor.
3.2 VIZUALIZAREA PRESIUNII INSTALA[IEI21
Dac@ v@ decide]i s@ nu utiliza]i aparatul pentru o 3.3 UMPLEREA INSTALA[IEI........................... 21
perioad@ mai lung@ de timp, este recomandat@ 3.4 DEBLOCAREA CAZANULUI....................... 22
scoaterea de sub tensiune }i ^nchiderea 3.5 CONTROL PRELIMINAR.............................. 22
robinetului de alimentare cu gaz. 3.6 SFATURI {I NOTE IMPORTANTE .............. 22
• Func]ionarea eficient@ }i corect@ a aparatului 3.7 SCHEMA FUNC[IILOR LA
este garantat@ doar dac@ se efectueaz@ MILLENNIUM CD.......................................... 23
^ntre]inerea periodic@ de c@tre firmele de service 3.8 SONDA EXTERN~......................................... 24
autorizate. 4 %NTRE[INERE ....................................................... 25
4.1 CONTROLUL ANUAL................................... 25
• Pentru a valida garan]ia produsului, solicita]i
4.2 CUR~[IREA CAZANULUI........................... 25
efectuarea punerii ^n func]iune de c@tre firmele
4.3 FUNC[IA CO{AR .......................................... 26
de specialitate agreate }i autorizate. 4.3.1 PORNIRE ..................................................... 26
4.3.2 FUNC[IONARE .......................................... 26
Firma Sant’Andrea ^}i rezerv@ dreptul de a aduce 4.3.3 OPRIRE ........................................................ 26
orice modific@ri necesare }i utile produselor sale, 4.4 SEMNALE INTERMITENTE DE
f@r@ a prejudicia caracteristicile esen]iale. ANOMALIE..................................................... 26
4.5 M~SURAREA RANDAMENTULUI............. 26
5 DETERMINAREA DEFEC[IUNILOR {I
EVENTUALE REMEDIERI................................... 27

1
1 DESCRIERE TEHNIC~
1.1 CARACTERISTICI TEHNICE
Tip MILLENNIUM- MILLENNIUM CD E SE 26 E 26 SE
Categoria II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+
C12-C32 C12-C32
Tip B 11 BS B 11 BS
C42-C52 C42-C52
Putere termic@ nominal@ kW (Hi) 25,6 25,6 33,6 33,6
Putere termic@ minim@ kW (Hi) 10,5 10,5 12,8 16,9
Putere util@ nominal@ kW (Hi) 23,2 23,2 30,2 30,4
Putere util@ minim@ kW (Hi) 9,1 8,7 11,5 14,5
Randament termic util
la sarcin@ nominal@ ˆ 90,5 90,7 90,0 90,6
la 30 % din sarcin@ ˆ 87 88 87,5 87,8
Presiune nominal@ de alimentare
Gaz metan (G20) mbar 20 20 20 20
GPL (G30/31) mbar 28-30/37 28-30/37 28-30/37 28-30/37
Presiune nominal@ la arz@tor
Gaz metan (G20) mbar 11,7 11,5 13,0 13,5
GPL (G30/31) mbar 27,4 27,5 27,8 27,5
Presiune minim@ la arz@tor
Gaz metan (G20) mbar 2,2 1,2 2,3 2,3
GPL (G30/31) mbar 5 4,5 5,1 7,0
Date ^nc@lzire
Standard °C 30/80 30/80 30/80 30/80
Reglarea temperaturii min/max
Redus@ °C 30/40 30/40 30/40 30/40
Presiune maxim@ bar 3 3 3 3
Volum litri 6 6 8 8
Vas de expansiune
Presiune bar 1 1 1 1
Date ap@ cald@ menajer@
Reglare temperatur@ min/max °C 30/60 30/60 30/60 30/60
Reglare temperatur@ ECONO min/max °C 35/45 35/45 35/45 35/45
Debit minim de cuplare micro^ntrerup@tor l/min 2,1 2,1 2,1 2,1
Debit de decuplare micro^ntrerup@tor l/min 1,8 1,8 1,8 1,8
Presiune maxim@ bar 6 6 6 6
Presiune minim@ bar 0,2 0,2 0,2 0,2
Debit de ACM la ∆t 25°C l/min 13,3* 13,3* 17,4* 17,4*
Debit de ACM la ∆t 30°C l/min 11,1* 11,1* 14,5* 14,5*
Consum de gaz
Gaz metan (G20) min/max mc/h 1,1/2,6 1,1/2,6 1,3/3,4 1,75/3,6
GPL (G30/31) min/max kg/h 0,84/2 0,84/2 1,0/2,6 1,3/2,6
Duze arz@tor
nr. 13 13 16 16
Gaz metan (G20)
ø mm 1,20 1,20 1,20 1,20
nr. 13 13 16 16
GPL (G30/31)
ø mm 0,72 0,72 0,75 0,75
Caracteristici electrice
Tensiune / Frecven]@ V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Putere maxim@ absorbit@ W 100 145 100 158
Siguran]e pe alimentare A 3,15 3,15 3,15 3,15
Grad de protec]ie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Dimensiuni de leg@tur@
Tur-retur ^nc@lzire ø G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4”
Intrare gaz ø G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4”
Intrare-ie}ire ACM ø G 1/2” G 1/2” G 1/2” G 1/2”
Co} concentric fum/aer ø mm - 60/100 - 60/100
Co} dublu fum/aer ø mm - 80/80 - 80/80
Legare la horn ø mm 132 - 152 -
Greutate netto / brutto kg 32/36 37/41 35/39 40/44

2
1.2 DIMENSIUNI DE GABARIT

Fig. 1-1 – Seria Millennium Fig.1-2 – Seria Millennium 26

LEGAREA LA HORN LEGAREA LA HORN


Seria Millennium cu tiraj natural Seria Millennium 26 cu tiraj natural

LEGAREA LA CO{ LEGAREA LA CO{


Seria Millennium cu tiraj for]at Seria Millennium 26 cu tiraj for]at

KIT
A

KIT
B

KIT
M

Comanda la distan]@

Fig. 1-3

3
1.3 CIRCUITUL HIDRAULIC

Fig. 1-4 – Millennium E, Millennium 26 E Fig. 1-6 – Millennium SE, Millennium 26 SE

Legend@:
1. Presostat diferen]ial de fum 15. Robinet de golire cazan
2. Ventilator de evacuare 16. Sond@ ACM
3. Colector fum 17. Schimb@tor de c@ldur@ secundar (ACM)
4. Schimb@tor de c@ldur@ primar 18. Limitator de debit ACM
5. Arz@tor 19. Robinet (sau electroventil*) de umplere
6. Electrod de aprindere/supraveghere 20. Filtru ACM
7. Camer@ ^nchis@ 21. Ventil de siguran]@
8. Ventil de gaz 22. Manometru (sau traductor de presiune*)
9. Termostat de protec]ie 23. Pomp@ de circula]ie
10. Sond@ ^nc@lzire 24. Ventil de aerisire
11. Ventil de deviere 25. Vas de expansiune
12. Presostat de lips@ ap@ (circuit primar) 26. Camer@ de ardere
13. By-pass automat 27. Termostat de protec]ie circuit fum
14. Micro^ntrerup@tor presostat prioritate ACM
*
la Millennium CD

4
1.4 DIAGRAMA POMPEI
Diagrama indic@ debitul }i presiunea disponibil@ la racordurile tur }i retur ^nc@lzire de la cazan. Pompa de
circula]ie monotura]ie model SAHUDE 43-15 este varianta standard pentru seria Millennium }i SAHUDE 53-15
este cea standard pentru seria Millennium 26 (la comand@ poate echipa cazanele seria Millennium).

Fig. 1-6

1.5 DISPOZITIVE DE SIGURAN[~


• Electroventilul de gaz, cu deschidere lent@, blocheaz@ instantaneu ie}irea gazului spre arz@torul
principal la stingerea fl@c@rii. Con]ine: AF=servo func]ionare ON-OFF; AM=servo de modulare;
AS=servo de siguran]@ ON-OFF
• Electrodul pentru aprinderea electronic@ a arz@torului
• Electrodul de supraveghere flac@r@, care ^n lipsa flac@rii (^n care este introdus) ac]ioneaz@ asupra p@r]ii
de siguran]@ a ventilului de gaz oprind afluxul gazului
• Sonde de temperatur@ cu r@spuns rapid, regleaz@ temperatura ^n sistemul de ^nc@lzire }i de ACM
• Siguran]a activ@ ^n cazul defect@rii sondelor de temperatur@. (Afi}@ri de eroare E3 }i E4)
• Siguran]@ de supra^nc@lzire pomp@. Func]ie de post-circula]ie la ^nc@lzire (5 secunde)
• Presostatul de lips@ ap@ ^nc@lzire: ^mpiedic@ func]ionarea cazanului ^n cazul lipsei apei ^n circuit sau
^n cazul prezen]ei aerului ^n instala]ie (Eroare E1)
• Traductor de presiune circuit ^nc@lzire, permite vizualizarea presiunii pe comanda la distan]@ }i
^mpiedic@ func]ionarea cazanului ^n cazul lipsei apei ^n circuit (Eroare E1) (Millennium CD)
• Presostatul diferen]ial de fum blocheaz@ func]ionarea cazanului la oprirea ventilatorului sau dac@
evacuarea este obturat@ (Eroare E6)
• By-pass automat care asigur@ un debit de ap@ optim prin schimb@torul de c@ldur@ primar cu orice tip de
instala]ie de ^nc@lzire
• Siguran]@ anti-^nghe]. Dispozitivul intervine dac@ temperatura ^n circuitul de ^nc@lzire scade sub 6°C
(de ex. dac@ centrala este instalat@ la exterior); ^n acest caz sunt activate pompa de circula]ie }i arz@torul
p$n@ ce temperatura ^n circuitul de ^nc@lzire ajunge la 20°C. Func]ionarea dispozitivului este oprit@
dac@ tasta de pornire este pe pozi]ia “OFF”, dac@ este ^nchis robinetul de gaz sau dac@ centrala nu
este alimentat@ electric.
• Siguran]a anti-blocare pomp@. Porne}te pompa odat@ la 24 de ore, c$teva secunde.
• Ventil de siuran]@ hidraulic, reglat la 3 bar, pe circuitul de ^nc@lzire
• Led indicare func]ionare cazan / prezen]@ flac@r@. Indic@ c$nd cazanul este ^n func]iune }i c$nd este
aprins@ flac@ra. Ledul stins= cazan oprit; ledul aprins=func]ionare pe ^nc@lzire; ledul
clipe}te=func]ionare pe ACM
• Termostat de siguran]@ la 100°C. Opre}te cazanul, sco]$nd de sub tensiune ventilul de gaz }i
^mpiedec@ ^ncercarea de repornire prin ap@sarea tastei de resetare.
• Func]ionare limitat@ de sond@ la 85°C. %naintea interven]iei termostatului de siguran]@ opre}te cazanul
pe supra^nc@lzire
• Resetare. Pentru evitarea comenzilor accidentale, schema electronic@ la Millennium CD este prev@zut@
cu un sistem de acceptare a comenzii RESET doar dup@ 45 de secunde de la blocare, iar dup@ 5 reset@ri
^n decurs de 24 de ore, sistemul nu mai accept@ alte reset@ri pentru 15 minute.
N.B.
• %n cazul opririlor repetate ale cazanului se recomand@ contactarea echipei de service.
• Se interzice cu des@v$r}ire eliminarea presostatului diferen]ial de fum.

5
2 INSTRUC[IUNI DE INSTALARE
2.1 NORME PENTRU INSTALARE
STAS 3417-85
“Co}uri }i canale de fum pentru instala]ii de ^nc@lzire central@. Prescrip]ii de calcul termotehnic.”
SR EN 88+A1 / 1998
“Regulatoare de presiune pentru aparate care utilizeaz@ combustibili gazo}i pentru presiuni ^n amonte mai mici
sau egale cu 200 mbar.”
SR EN 125+A1 / 1998
“Dispozitive de supraveghere a fl@c@rii pentru aparate care utilizeaz@ combustibili gazo}i. Dispozitive
termoelectrice de securitate la aprindere }i la stingere.”
SR-EN 297+A2 / 2001
“Cazane de ^nc@lzire central@ care utilizeaz@ combustibili gazo}i. Cazane de tip B11 }i B11BS echipate cu arz@toare
atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW.”
SR EN 625 / 2001
“Cazane de ^nc@lzire central@ care utilizeaz@ combustibili gazo}i. Condi]ii specifice func]iei de ap@ cald@
menajer@ a cazanelor cu dou@ servicii, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW.”
STAS 9270-85
“Arz@toare de gaze naturale pentru cazane. Condi]ii tehnice de calitate.”
Normativ I6-98
“Normativ pentru proiectarea }i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.”
Normativ I6/1-98
“Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.”
SR EN 60529 / 1995
“Grade de protec]ie asigurate prin carcase (Cod IP).”
Prescrip]ia ISCIR PT A1-2002
“Cerin]e tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazo}i.”
H.G. nr. 567/2002
“Asigurarea securit@]ii utilizatorilor de echipamente electrice de joas@ tensiune.”
O.M.Ind. nr. 462/1993
“Condi]ii tehnice privind protec]ia atmosferei }i Norma metodologic@ privind determinarea emisiilor de poluan]i
atmosferici produ}i de surse sta]ionare.”

VALORILE PIERDERILOR {I ALE RANDAMENTULUI conf. normei UNI 10348


Model MILLENNIUM – MILLENNIUM CD E SE 26 E 26 SE
Putere termic@ nominal@ kW (Hi) 25,6 25,6 33,6 33,6
Randament termic util ˆ 90,5 90,7 90,0 91
Randament termic util minim acceptat ˆ 86,73 86,73 87,0 87,0
Randament termic util la 30 ˆ ˆ 87 88 87,5 88,3
Randament termic util acceptat la 30 ˆ ˆ 84,10 84,10 84,4 84,4
Randamentul arderii ( ) ˆ 92,1 91,9 91,4 92,2
Pierderi spre exterior prin carcas@ ˆ 1,6 1,2 1,4 1,2
Pierderi prin horn (cu arz@torul pornit) ˆ 7,9 8,1 8,6 7,4
Con]inut de CO2 ˆ 4,5 6,94 4,5 6,98
Temperatura gazelor arse °C 107 148 111 138
Debit de gaze arse kg/h 75 63 98 83
Con]inut de NOx ppm 70 81 67 82
Clasa NOx 3 2 2 2

Valorile indicate mai sus au fost ob]inute ^n laborator, cu un cazan curat, cu gaz de prob@ }i cu reglarea
optimizat@ a arz@torului prin monitorizarea continu@ a parametrilor arderii. Temperatura mediului = 20°C.

6
2.2 INSTALA[IA
Proiectarea, instalarea, punerea ^n func]iune }i ^nre]inerea instala]iei trebuie efectuate de personal calificat.

2.2.1 GAZ 2.2.3 %NC~LZIRE


Sec]iunile ]evilor instala]iei trebuie s@ asigure un Turul }i returul ^nc@lzirii trebuie legate la
debit de gaz care s@ acopere necesarul maxim, racordurile de 3/4” ale cazanului.
limit$nd pierderile de presiune ^ntre contor }i Pentru a evita zgomotele ^n func]ionare }i
diverse aparate consumatoare la valori mai mici pierderile excesive de vitez@ de circula]ie, nu
dec$t: utiliza]i ]evi cu diametre reduse, coturi prea str$nse
- 0,5 mbar pt. gaze tip 1 (gaze industriale) sau reduc]ii ale sec]iunii.
- 1,0 mbar pt. gaze tip 2 (gaze naturale) Cazanul este dotat cu ventil de siguran]@ (3 bar).
- 2,0 mbar pt. gaze tip 3 (gaz GPL) Se recomand@ legarea evacu@rii ventilului la un
Dac@ ^naintea contorului este instalat un regulator vas de recoltare sau la sifonul de pardoseal@.
de presiune, sunt permise pierderi de presiune Iarna, ^n cazul opririi cazanului pe o perioad@ mai
duble fa]@ de cele indicate mai sus. ^ndelungat@, se recomand@ golirea instala]iei
%naintea punerii ^n func]iune a unei instala]ii de pentru a preveni ^nghe]area instala]iei. Golirea
distribu]ie intern@ a gazului }i ^naintea leg@rii poate fi evitat@ complet$nd apa din circuit cu
aparatelor consumatoare, instalatorul este obligat antigel sau l@s$nd cazanul ^n func]iune la cea mai
s@ verifice etan}eitatea instala]iei. mic@ temperatur@ posibil@. Firma Sant”Andrea ^}i
Verificarea etan}eit@]ii se efectueaz@ astfel: declin@ orice responsabilitate ^n cazul nerespect@rii
- se str$ng provizoriu toate racordurile de celor de mai sus.
alimentare a consumatorilor }i cel la contor }i se
^nchid robine]ii 2.2.4 VENTILAREA %NC~PERII
- se ^ncarc@ instala]ia cu aer sau cu alt gaz inert Pentru cazanele sub 35 kW (30.000 kcal/h) nu exist@
p$n@ se atinge o presiune de minim 100 mbar norme particulare legate de ^nc@perea ^n care se
- dup@ trecerea timpului necesar stabiliz@rii monteaz@. Oricum, cazanul se va monta ^ntr-o incint@
presiunii (minim 15 minute) se face o prim@ adecvat@, respect$nd Normele de instalare ^n vigoare.
citire a presiunii, cu un aparat cu o sensibilitate Cazanul cu tiraj natural (tip B)
de minim 0,1 mbar (1 mm H2O) afluxul natural de aer trebuie asigurat direct de:
- dup@ 15 minute se face o a doua citire. Nu se - deschideri permanente de ventila]ie, practicate ^n
admite nici o pierdere de presiune. Dac@ se pere]ii incintei }i care au ^n exterior
constat@ sc@derea presiunii, se verific@ ^ntreaga - conducte de ventila]ie singulare sau colective
instala]ie cu ap@ cu s@pun sau produse similare }i aerul de ventila]ie trebuie s@ fie luat direct din
se remediaz@ neetan}eit@]ile. Nu se permite exterior, departe de co}ul de evacuare
repararea etan}eit@]ii cu mastic sau similare. este permis@ }i ventilarea indirect@, cu preluarea
Dup@ reparare, se refac probele. aerului din ^nc@peri adiacente, cu respectarea
Alimentarea cu gaz se leag@ la racordul de 3/4” al normelor respective
cazanului. %n apropierea cazanului se monteaz@ }i deschiderile de ventila]ie din pere]ii exteriori
un robinet de ^nchidere pentru gaz. trebuie s@ respecte urm@toarele:
a) s@ aib@ sec]iunea liber@ net@ total@ de trecere de
2.2.2 AP~ CALD~ MENAJER~ cel pu]in 6 cm2 pentru fiecare kW de putere
Alimentarea cu ap@ rece }i ie}irea ACM trebuie termic@ instalat@, cu un minim de 100 cm2;
legate la racordurile de 1/2” ale cazanului. b) s@ fie astfel realizate ^nc$t s@ nu poat@ fi blocate
Presiunea de alimentare nu trebuie s@ fie peste 6 nici din exterior, nici din interior
bar dar nici sub 0,2 bar. Debitul minim de cuplare c) s@ fie protejate cu grilaje, plase metalice etc. care
al micro^ntrerup@torului ACM este de min. 2,1 s@ nu reduc@ suprafa]a util@ indicat@ mai sus
l/min (valoarea minim@ 1,8 l/min.). %n cazul unor d) s@ fie situate la o ^n@l]ime corespunz@toare fa]@
presiuni mai mari se va instala un regulator. de sol, ^n@l]ime care s@ nu deranjeze dispozi-
Duritatea apei de alimentare condi]ioneaz@ tivele de evacuare a produselor de ardere.
frecven]a cur@]irii serpentinei schimb@torului. Cazanul cu tiraj for]at (tip C)
Necesitatea instal@rii de aparate de dedurizare se Aparatele cu camer@ de ardere ^nchis@ }i tiraj for]at nu
va stabili func]ie de caracteristicile apei. necesit@ prelevare de aer de ardere din incinta ^n care
sunt instalate. Pe partea superioar@ a cazanului se pot
monta, cu diverse kituri, conductele pentru aer }i fum.

7
2.3 POZI[IONAREA {I MONTAREA CAZANULUI

La determinarea pozi]iei cazanului ]ine]i seama de:


indica]iile prezentate la cap. 2.5
l@sa]i o distan]@ liber@ de minim 150 mm fa]@ de
pere]ii cazanului pentru u}urarea eventualelor
opera]ii de ^ntre]inere
verifica]i dac@ structura peretelui este adecvat@
{ablonul de carton pentru montarea cazanului este
livrat odat@ cu cazanul.
Opera]iunile care se efectueaz@ pentru montarea
cazanului sunt urm@toarele:
]in$nd cont de dimensiunile cazanului, fixa]i
}ablonul pe perete, respect$nd perpendicularitatea
trasa]i pe perete pozi]ia tuturor g@urilor indicate pe
}ablon
retrage]i }ablonul }i realiza]i g@urile superioare cu
un burghiu de ø 10 mm
pozi]iona]i ie}irile pentru racordurile hidraulice
fixa]i diblurile }i prinde]i cazanul pe perete
lega]i cazanul la racordurile hidraulice

N.B. %ndep@rta]i dopurile de plastic care protejeaz@


racordurile cazanului.

Fig. 2-1 – {ablon pentru seria MILLENNIUM

Legend@:
A – Tur ^nc@lzire ø 3/4”
B – Ie}ire ap@ cald@ ø 1/2”
G – Intrare gaz ø 3/4”
F – Intrare ap@ rece ø 1/2”
R – Retur ^nc@lzire ø 3/4”
Fig. 2-1 – {ablon pentru seria MILLENNIUM 26

8
2.4 RACORD~RI HIDRAULICE {I LA GAZ
Cazanele de serie nu con]in accesoriile pentru racord@rile hidraulice }i la gaz. La cerere acestea pot fi livrate
astfel:
Descriere
Fig. 2-3 Kit racorduri telescopice (3 buc. de 3/4” }i 2 buc. de 1/2”)
Fig. 2-4 Robinet de gaz de 3/4”
Fig. 2-5 Kit robine]i de ap@ (2 buc. de 3/4” }i 2 buc. de 1/2”)
Fig. 2-6 Kit racorduri orizontale (3 buc. de 3/4” }i 2 buc. de 1/2”)
Fig. 2-7 Kit masc@ pentru racorduri
Fig. 2-8 Kit sond@ pentru exterior
Fig. 2-9 Kit racorduri telescopice PVC cu robinet de gaz }i de ap@ rece
Fig. 2-10 Kit racorduri telescopice verticale cu robinet de gaz }i de ap@ rece

Kit racorduri telescopice (3 - 3/4, 2 - 1/2) Robinet de gaz de 3/4” Kit robine]i de ap@ (2 - 1/2, 2 - 3/4)

Fig. 2-3 Fig. 2-4 Fig. 2-5


Kit racorduri orizontale (3 - 3/4, 2 - 1/2) Kit masc@ pentru racorduri Kit sond@ pentru exterior

Fig. 2-6 Fig. 2-7 Fig. 2-8


Kit racorduri telescopice PVC cu robinet de Kit racorduri telescopice verticale cu robinet
gaz }i de ap@ rece de gaz }i de ap@ rece

Fig. 2-9 Fig. 2-10

9
2.5 EVACUAREA FUMULUI

2.5.1 TIRAJ NATURAL


Racordarea cazanului la horn sau la un co} de fum se va face prin intermediul unei conducte de evacuare care trebuie s@
corespund@ urm@toarelor cerin]e:
a) s@ fie etan}@ }i realizat@ din materiale rezistente ^n timp la solicit@ri mecanice normale, la c@ldur@ }i la ac]iunea
produ}ilor arderii }i a eventualilor produ}i de condensa]ie. %n orice punct al conductei }i oricare ar fi condi]iile externe,
temperatura fumului trebuie s@ fie superioar@ temperaturii de condensa]ie;
b) s@ fie cuplat@ etan}; dac@ se vor folosi diverse materiale de etan}are, acestea vor fi rezistente la temperatur@ }i la
coroziune;
c) s@ fie u}or de montat }i demontat, }i astfel instala]i ^nc$t s@ absoarb@ dilat@rile termice normale;
d) pornind de la racordul cazanului, conducta de evacuare trebuie s@ aib@ un traseu vertical de cel pu]in 2 m;
e) dup@ traseul vertical, pentru tot traseul r@mas s@ aib@ o pant@ ascendent@ de min. 3 ˆ. Partea cu pant@ sub-orizontal@ nu
trebuie s@ aib@ o lungime mai mare de 1/4” din ^n@l]imea util@ H a hornului sau a co}ului de fum, }i ^n orice caz nu
trebuie s@ aib@ o lungime mai mare de 2,5 m (vezi fig. 2-11);
f) s@ nu aib@ mai mult de trei schimb@ri de direc]ie, incluz$nd racordarea la cazan }i cea la co}ul de fum, realizate cu
coturi cu unghiul mai mare de 90°. Schimbarea de direc]ie se va realiza obligatoriu doar cu elemente curbe;
g) s@ aib@, pe toat@ lungimea, o sec]iune cel pu]in egal@ cu racordul de evacuare e pe cazan.

2.5.2 TIRAJ FOR[AT


Cazanul cu tiraj for]at, conform normelor D.P.R. 412/93, art.5, al. 9, trebuie s@ evacueze pe acoperi}.
Conform excep]iilor prev@zute ^n acelea}i norme, este permis@ evacuarea la fa]ada cl@dirii, cu respectarea distan]elor
indicate ^n fig. 2-12.
Tiraj natural Tiraj for]at
Pozi]ionarea evacu@rii Aparate ^ntre 16 }i 35 kW
Distan]e minime ^n mm
A – Sub geam 2500 600
B – Sub o deschidere de aerisire 2500 600
C – Sub grind@ 500 300
D – Sub balcon (important – vezi nota (1)) 500 300
E – De la o fereastr@ adiacent@ 400 400
F – De la o deschidere de aerisire adiacent@ 600 600
G – De la jgheaburi de scurgere verticale sau orizontale (2) 300 300
H – De la un col] al cl@dirii 600 300
I – De la un intr$nd al cl@dirii 600 300
L – De la sol sau de la nivelul terenului imediat ^nvecinat 2500 2500
M - %ntre dou@ evacu@ri pe vertical@ 2500 1500
N - %ntre dou@ evacu@ri pe orizontal@ 600 1000
O – De la o suprafa]@ frontal@ ^nvecinat@, f@r@ deschideri sau evacu@ri pe o raz@
1200 2000
de 3 m m@surate ^n jurul evacu@rii
P – De la o suprafa]@ frontal@ ^nvecinat@, cu deschideri sau evacu@ri pe o raz@ de
2500 3000
3 m m@surate ^n jurul evacu@rii
(1) Evacu@rile sub un balcon utilizat trebuie astfel realizate ^nc$t lungimea p@r]ii conductei care dep@}e}te balconul trebuie s@ aib@
o lungime minim@ de 2000 mm.
(2) %n jurul evacu@rilor trebuie s@ fie o distan]@ minim@ de 500 mm fa]@ de elementele din materiale sensibile la produsele de
ardere (ex. jgheaburi }i burlane din plastic, ghivece }i pervaze din lemn etc.) sau trebuie tratate cu produse protectoare.
EVACUARE DIRECT~ %N HORN SAU CO{ DE FUM POZI[IONAREA TERMINALULUI DE EVACUARE
COLECTIV CU RAMIFICA[II FUNC[IE DE PUTEREA TERMIC~

Fig. 2-11 Fig. 2-12

10
2.5.3 KIT EVACUARE FUM

Tip kit de evacuare


Kit A Co} de evacuare coaxial
Kit B Co} de evacuare dublu cu separator
Kit M Co} de evacuare dublu f@r@ separator
Kit S Co} de evacuare coaxial cu separator ^n T
Kit T Racorduri de separare f@r@ separator

Kit A Kit B

Fig. 2-13 Fig. 2-14

Kit T Kit S Kit M

Fig. 2-15 Fig. 2-16 Fig. 2-17

TABEL PRELUNGIRI PENTRU CO{URILE DE FUM


MILLENNIUM MILLENNIUM 26
Lungime maxim@ Lungime maxim@
KIT A 3 2
KIT B 35 23
KIT M/S/T 35 28
N.B. – Lungimile sunt exprimate ^n metri

ATEN[IE:
Pentru fiecare cot de 90° montat (sau pentru 2 coturi de 45°) trebuie redus c$te 1 m din lungimea total@. Conducta de
evacuare trebuie s@ aib@ o pant@ negativ@ de 3 ˆ fa]@ de punctul de ie}ire.

11
2.5.4 ACCESORII PENTRU KITUL A
COLIER DE PRINDERE
COT COAXIAL LA 90° RACORD Øi 60/60
VERTICAL CU SONDE

Fig. 2-18 Fig. 2-19 Fig. 2-20


PRELUNGITOR COT COAXIAL CU PRELUNGITOR COAXIAL VERTICAL L=1 M
COAXIAL L=1 M FLAN{~ {I SONDE CU SONDE

Fig. 2-21 Fig. 2-22 Fig. 2-23


COLIER DE PRINDERE [IGL~ DE IE{IRE CO{ CONCENTRIC DE EVACUARE
VERTICAL CU SONDE PT. PLAN %NCLINAT VERTICAL

Fig. 2-24 Fig. 2-25 Fig. 2-26

2.5.5 ACCESORII PENTRU KITUL B/M/S/T


PIES~ DUBLARE COLIER IE{IRE CO{
PRELUNGITOR L=1 M
CU SONDE PT. ORIZONTAL~

Fig. 2-27 Fig. 2-28 Fig. 2-29


[IGL~ IE{IRE
COLIER LEG~TUR~ Ø80 COT LA 45° COT LA 90°
PLAN %NCLINAT

Fig. 2-30 Fig. 2-31 Fig. 2-32 Fig. 2-33


CO{ COAXIAL DE EVACUARE VERTICAL~ CO{ DE EVACUARE VERTICAL~

Fig. 2-30 Fig. 2-30

12
2.6 EVACUAREA FUMULUI
cazanul este prev@zut cu dou@ cabluri electrice, unul pentru legarea la tensiune a cazanului }i cel de-al doilea
pentru legarea termostatului de camer@ sau a comenzii la distan]@ (la modelul CD);
leg@turile electrice sunt prezentate ^n fig. 2-36 }i 2-37;
eventualele puncte de prelungire a celor dou@ cabluri trebuie s@ fie ferme }i protejate la umezeal@.

2.6.1 LEGAREA CAZANULUI


• legarea electric@ necesit@ alimentarea la o re]ea de 230 V, 50 Hz. Alimentarea trebuie f@cut@ temeinic, respect$nd
normele ^n vigoare. Priza la care se conecteaz@ trebuie s@ aib@ o p@m$ntare sigur@. %n cazul ^n care ave]i unele
dubii, apela]i la personal calificat pentru o verificare temeinic@ a instala]iei electrice. Se interzice utilizarea ]evilor
de gaz sau de ap@ ca }i puneri la p@m$nt;
ATEN[IE: legarea se va face astfel ^nc$t firul de p@m$ntare s@ fie ceva mai lung dec$t cele de faz@ }i de nul, ^n caz
de smulgere acesta s@ fie ultimul care se desface.
• este necesar@ instalarea pe cablul de alimentare a cazanului a unui ^ntrerup@tor de perete, conform normelor ^n
vigoare. Acest ^ntrerup@tor va avea distan]a de separare dintre contacte de cel pu]in 3 mm;
• instala]ia electric@ trebuie s@ fie adecvat@ puterii maxime absorbite de cazan, putere indicat@ pe pl@cu]a de
identificare a cazanului }i ^n prezenta carte tehnic@ la pag. 3, verific$nd ^n mod special dac@ sec]iunea firelor de
alimentare corespunde acestei puteri maxime absorbite;
• este obligatorie respectarea polarit@]ii FAZ~ - NUL la legarea cazanului;
• ^nlocuirea cablului de alimentare trebuie realizat@ doar cu un cablu flexibil tip 3x0,75 mm2, H05 VV-F, cu capete
model STOCKO art. 2478. La cerere sunt disponibile urm@toarele cabluri:

Cod Descriere
11631 Cablu de alimentare cu terminale, L=1400 mm
11632 Cablu de alimentare cu terminale, cu L specificat la comand@

• orice interven]ie ^n interiorul cutiei de automatizare sau pe placa electronic@ de aprindere/modula]ie se va face
dup@ scoaterea de sub tensiune a cazanului, prin intermediul ^ntrerup@torului bipolar. Nerespectarea acestei
prevederi de securitate este periculoas@ pentru integritatea personal@ }i poate duce la deteriorarea pl@cii.

2.6.2 LEGAREA TERMOSTATULUI DE CAMER~


termostatul de camer@ utilizat trebuie s@ fie de clasa a II-a (cu dubl@ izolare Π);
utiliza]i un cablu bifilar;
contactele de leg@tur@ ^ntre termostatul de camer@ }i comanda la distan]@ (la CD) trebuie s@ fie contacte
perfecte }i f@r@ tensiune.

2.6.3 LEGAREA COMENZII LA DISTAN[~


lega]i comanda la distan]@ la cazan prin intermediul unui cablu bifilar (similar cu cel utilizat la legarea unui
cronotermostat) la bornele OV }i SIGN;
lega]i eventualul termostat de camer@ TA direct la comanda la distan]@;
^n cazul ^n care utiliza]i }i o sond@ extern@, aceasta va fi legat@ direct la comanda la distan]@.

ATEN[IE:
a) la efectuarea leg@turilor este necesar@ respectarea polarit@]ii; dac@ comanda la distan]@ nu porne}te, schimba]i
firele ^ntre ele;
b) comanda la distan]@ nu necesit@ alimentare electric@, deoarece este alimentat@ electric de la cazan;
c) comanda la distan]@ poate fi dispus@ la maxim 20 m dep@rtare de cazan }i trebuie protejat@ de eventualele
disturb@ri electromagnetice.

13
2.6.4 SCHEMA ELECTRIC~ MILLENNIUM

Fig. 2-36
LEGEND~ I Sond@ de ionizare / Electrod de aprindere
Jumper: L Faz@ alimentare
GPL GPL = Punte montat@ MOD Modulator (24 V)
METAN = Punte scoas@ N Nul
I 0: modalitate de lucru P Pomp@ circula]ie
1: modalitate instalare PR Presostat diferen]ial de fum (**)
T 0: pauz@ la aprindere pe ^nc@lzire (aprox. 150 s.) SE Sond@ extern@
1: anulare pauz@ SR Sond@ ^nc@lzire
P 0: ^nc@lzire la perete cu calorifere SS Sond@ ACM
1: instala]ie de joas@ temperatur@ TA Termostat de camer@
B 0: ------------------------ TF Termostat de siguran]@ fum (*)
1: doar ^nc@lzire TR Transformator de aprindere
TS Termostat de siguran]@
V Ventilator de evacuare fum (**)
VG Ventil de gaz
(*) Versiunea cu tiraj natural
(**) Versiunea cu tiraj for]at

14
2.6.5 SCHEMA ELECTRIC~ MILLENNIUM CD

Fig. 2-37
LEGEND~
Jumper: I Sond@ de ionizare / Electrod de aprindere
GPL GPL = Punte montat@ L Faz@ alimentare
METAN = Punte scoas@ MOD Modulator (24 V)
I 0: modalitate de lucru N Nul
1: modalitate instalare OV Born@ conectare comand@ la distan]@
T 0: pauz@ la aprindere pe ^nc@lzire (aprox. 150 s.) P Pomp@ circula]ie
1: anulare pauz@ PH2O Traductor de presiune instala]ie
P 0: ^nc@lzire la perete cu calorifere PR Presostat diferen]ial de fum (**)
1: instala]ie de joas@ temperatur@ SB Sond@ boiler
B 0: ------------------------ SIGN Born@ conectare comand@ la distan]@
1: doar ^nc@lzire SR Sond@ ^nc@lzire
SE Sond@ extern@
TA Termostat de camer@
TF Termostat de siguran]@ fum (*)
TL Termostat de limit@
TR Transformator de aprindere
TS Termostat de siguran]@
V Ventilator de evacuare fum (**)
VCAR Electroventil de umplere
VD Ventil de deviere
VG Ventil de gaz
(*) Versiunea cu tiraj natural
(**) Versiunea cu tiraj for]at

Fig. 2-38 Schema de legare a comenzii la distan]@

15
2.7 UMPLEREA INSTALA[IEI
Dup@ efectuarea tuturor leg@turilor, umple]i instala]ia ^ncet efectu$nd urm@toarele:

2.7.1 MILLENNIUM
desface]i capacele ventilelor de aerisire de pe radiatoare;
deschide]i robinetul de umplere al cazanului }i robine]ii de pe tur }i retur;
verifica]i dac@ aerisitoarele automate de pe radiatoare }i de pe cazan func]ioneaz@ corect;
^nchide]i dopurile de pe ventilele de aerisire de pe radiatoare imediat ce ias@ ap@;
^nchide]i robinetul de umplere de pe cazan imediat ce presiunea ^n circuitul de ^nc@lzire, indicat@ de manometru, a
atins 1,5 bar;
dup@ cca. 1 or@, aerisi]i din nou radiatoarele prin intermediul ventilelor de aerisire.

2.7.2 MILLENNIUM CD
Presiunea ^n instala]ie este indicat@ de cele 5 leduri de pe comanda la distan]@ (vezi cap. 3.2).
desface]i capacele ventilelor de aerisire de pe radiatoare;
deschide]i robinetul de umplere al cazanului }i robine]ii de pe tur }i retur;
verifica]i dac@ aerisitoarele automate de pe radiatoare }i de pe cazan func]ioneaz@ corect;

ap@s$nd tasta H , electroventilul de umplere se deschide }i r@m$ne deschis p$n@ ce traductorul de presiune
simte o presiune ^n instala]ie de 0,2 bar. Se las@ s@ treac@ c$teva secunde (^ntre 3 }i 9 sec.), timpul necesar ca
semnalul traductorului de presiune s@ fie prelucrat }i afi}at pe led-urile comenzii la distan]@, se aprinde ledul ro}u
care indic@ presiune insuficient@;

se apas@ din nou tasta H pentru a cre}te ^n mod treptat presiunea, cu c$te 0,2 bar, p$n@ ce presiunea ^n
instala]ie ajunge la cca. 1÷1,5 bar (se aprinde ledul verde);
^nchide]i dopurile de pe ventilele de aerisire de pe radiatoare imediat ce ias@ ap@;
dup@ cca. 1 or@, aerisi]i din nou radiatoarele prin intermediul ventilelor de aerisire.
ATEN[IE: tasta H este dezactivat@ c$nd electroventilul de umplere este deschis sau dac@ presiunea este mai
mare de 2,4 bar.
Dup@ c$teva ore de func]ionare este posibil ca presiunea din instala]ie s@ scad@ din cauza pernelor de aer r@mase ^n circuit.
%n acest caz, se las@ instala]ia s@ se r@ceasc@ }i se reumple, prin intermediul tastei H, p$n@ la 1,5 bar. Dezaerarea complet@ a
instala]iei poate s@ dureze }i c$teva zile, p$ne ce se ob]ine o valoare constant@ }i durabil@ a presiunii ^n circuit.
Se recomand@ ca ^n timpul opera]iilor de umplere }i de dezaerare s@ se porneasc@ din c$nd ^n c$nd pompa de circula]ie.
Aerul prezent ^n instala]ie provoac@ zgomote ^n schimb@torul de c@ldur@.

2.8 PRIMA PORNIRE


Prima pornire }i reglarea cazanului trebuie efectuat@ de c@tre personal calificat.

2.8.1 CONTROALE PRELIMINARE


%naintea punerii ^n func]iune a cazanului se va verifica dac@:
instala]ia corespunde normelor prezentate la cap.2.1 – Norme pentru instalare
instala]ia este umplut@ cu ap@ (presiune la manometru 1,5 bar)
robine]ii de separare de pe instala]ie sunt deschi}i
gazul utilizat corespunde cu cel de pe pl@cu]a de identificare. %n caz contrar, se modific@ cazanul pentru tipul de
gaz utilizat, de c@tre personal calificat, conf. cap. 2.11 – Schimbarea gazului
robine]ii de alimentare cu gaz sunt deschi}i
nu sunt pierderi de gaz sau de ap@
^ntrerup@torul general este cuplat
ventilul de siguran]@ de pe cazan nu este blocat
conductele de evacuare fum, hornul sau co}ul de
evacuare sunt conform normelor ^n vigoare
tensiunea de alimentare este de 230 V – 50 Hz
N.B. Dac@ cazanul r@m$ne inactiv pentru o perioad@ mai
lung@ de timp, ^naintea cupl@rii ^ntrerup@torului general
verifica]i dac@ nu este blocat@ pompa de circula]ie.
cu o }urubelni]@ se scoate dopul (Fig. 2-39)
se introduce }urubelni]a ^n canalul axului }i se
rote}te de c$teva ori ^n ambele sensuri
se pune la loc dopul de pe pomp@ Fig. 2-39

16
2.8.2 REGLAREA PARAMETRILOR PRINCIPALI
Puterea maxim@ pe ^nc@lzire }i limitele de deschidere a ventilului de gaz ^n faza de aprindere sunt reglabile pentru a adapta
^n mod optim cazanul la tipul instala]iei de ^nc@lzire. Aceast@ opera]iune va fi efectuat@ numai de c@tre personalul
calificat }i nu va fi NICIODAT~ realizat@ de c@tre utilizator.
Pentru modificarea acestor valori este necesar@ trecerea cazanului pe modul de instalare, prin introducerea jumperului I de
pe placa electronic@ ^n pozi]ia 1 (afi}ajul cazanului clipe}te).
La Millennium CD, reglajele se efectueaz@ direct prin intermediul comenzii la distan]@.
ATEN[IE:
Schimbul de date dintre comanda la distan]@ }i placa electronic@ trece, din motive de securitate, printr-un proces de
control, fapt care duce la trecerea c$torva secunde (3÷10 s.) p$n@ ce noile valori impuse devin operative.

2.8.2.1 MILLENNIUM

REGLAREA PUTERII PE %NC~LZIRE


TASTA FUNC[IE

Putere ^nc@lzire: prima ap@sare indic@ procentual puterea maxim@ impus@ pentru ^nc@lzire.
Dac@ se men]ine ap@sat butonul, puterea maxim@ scade p$n@ la valoarea dorit@.

Putere ^nc@lzire: prima ap@sare indic@ procentual puterea maxim@ impus@ pentru ^nc@lzire.
Dac@ se men]ine ap@sat butonul, puterea maxim@ cre}te p$n@ la valoarea dorit@.

Valoarea impus@ din fabric@ pentru puterea de ^nc@lzire = 99 ˆ.


REGLAREA LIMITELOR DE DESCHIDERE A VENTILULUI DE GAZ
TASTA FUNC[IE

Putere de pornire: prima ap@sare indic@ procentual puterea la aprindere a cazanului.


Dac@ se men]ine ap@sat butonul, puterea la aprindere scade p$n@ la valoarea dorit@.

Putere de pornire: prima ap@sare indic@ procentual puterea la aprindere a cazanului.


Dac@ se men]ine ap@sat butonul, puterea la aprindere cre}te p$n@ la valoarea dorit@.

Valoarea preimpus@ din fabric@ pentru puterea de pornire = 30 ˆ.

2.8.2.2 MILLENNIUM (doar ^nc@lzire – varianta RE/RSE)

REGLAREA PUTERII PE %NC~LZIRE


Se regleaz@ pe ventilul de gaz identic cu cele prezentate la cap. 2.8.2.1.

REGLAREA LIMITELOR DE DESCHIDERE A VENTILULUI DE GAZ


TASTA FUNC[IE

Putere de pornire: prima ap@sare indic@ procentual puterea la aprindere a cazanului.


Dac@ se men]ine ap@sat butonul, puterea la aprindere scade p$n@ la valoarea dorit@.

Putere de pornire: prima ap@sare indic@ procentual puterea la aprindere a cazanului.


Dac@ se men]ine ap@sat butonul, puterea la aprindere cre}te p$n@ la valoarea dorit@.

Valoarea preimpus@ din fabric@ pentru puterea de pornire = 30 ˆ.

2.9 PORNIREA {I OPRIREA


Pentru pornirea }i oprirea cazanului consulta]i cap. 3 – Instruc]iuni de utilizare

17
2.10 REGLAREA PUTERII ARZ~TORULUI

Fig. 2-40 Fig. 2-41

A – Reglarea puterii maxime


conecta]i un manometru la }tu]ul de m@sur@ a presiunii ^nainte (4) }i dup@ (5) ventil;
porni]i func]ia “co}ar” (vezi cap. 4.3);
verifica]i dac@ presiunea corespunde valorii maxime indicate ^n tabel;
Dac@ este necesar@ o modificare a reglajului:
asigura]i-v@ c@ bobina de modula]ie (3) este legat@ electric;
^ndep@rta]i c@p@celul de protec]ie “A”
roti]i piuli]a C ^n sens orar (cu o cheie de 10 mm) pentru cre}terea presiunii de ie}ire.

B – Reglarea puterii minime


scoate]i un fir de alimentare de la bobina modulatorului (3);
men]in$nd blocat@ piuli]a C, roti]i progresiv }urubul B (cu o }urubelni]@ de 4 mm) ^n sens antiorar pentru sc@derea
presiunii de ie}ire
verifica]i presiunea impus@ }i dup@ terminarea reglajului conecta]i la loc firul electric la bobina modulatorului }i
desface]i manometrul;
la terminarea reglajelor pune]i la loc c@p@celul de protec]ie A.
ATEN[IE: Repunerea la loc a c@p@celului de protec]ie este esen]ial@ pentru buna func]ionare a modulatorului.

GAZ METAN (G 20) GPL (G 30)


Puterea
Presiune la colector (mbar) Presiune la colector (mbar)
nominal@ Debit gaz Debit gaz
kW m3/h(1) MILLENNIUM kg/h MILLENNIUM
E, CD-E SE, CD-SE E, CD-E SE, CD-SE
25,6 2,6 11,7 11,5 2,0 27,4 27,5
21,3 2,4 8,6 7,5 1,7 20 20
18,5 2,0 5,9 5 1,45 15 14,8
15 1,5 3,7 3 1,2 10 9,8
10,5 1,1 2,2 1,2 0,84 5 4,5

GAZ METAN (G 20) GPL (G 30)


Puterea
Presiune la colector (mbar) Presiune la colector (mbar)
nominal@ Debit gaz Debit gaz
kW m3/h(1) MILLENNIUM 26 kg/h MILLENNIUM 26
E, CD-E SE, CD-SE E, CD-E SE, CD-SE
33,6 3,6 13,0 13,5 2,6 27,8 27,5
25,6 2,6 6,6 7,6 2,0 15,7 15,5
18,9 2,1 4,0 2,6 1,5 12,0 10,0
16,9 1,75 3,4 2,3 1,4 7,0 7,0
12,8 1,3 2,3 - 1,0 5,1 -

Not@: (1) la 15°C }i la o presiune de 1013 mbar (760 mm Hg)

N.B. La cazanele mixte (^nc@lzire }i preparare ACM) se recomand@ reglarea ventilului la debitul maxim }i reglarea
puterii pe ^nc@lzire din panou (vezi cap. 2.8.2.1).

18
2.11 SCHIMBAREA GAZULUI
Cazanele sunt produse pentru tipul de gaz anume specificat la comand@.
Eventualele transform@ri succesive trebuie efectuate doar de persoane abilitate, autorizate de Sant’Andrea sau de
reprezentantul s@u ^n Rom$nia, utiliz$nd doar piese de schimb originale. Dup@ efectuarea modific@rilor este absolut
necesar@ efectuarea de reglaje, pentru buna func]ionare a cazanului.

Pentru modificarea gazului se efectueaz@ urm@toarele (fig. 2-


42):
cu o cheie fix@ de 30 mm se desface ]eava de alimentare gaz
(6)
se destr$ng cele 4 }uruburi (5) care fixeaz@ colectorul de gaz
(4) la arz@torul principal (1) }i-l extrage]i;
desface]i cu o cheie fix@ de 7 mm duzele arz@torului (2);
pune]i ^n locul acestora noile duze (2) pe colectorul de gaz
(4), intercal$nd }aibele (3);
fixa]i colectorul de gaz (4) la arz@torul principal (1);
lega]i ]eava de alimentare cu gaz (6) la colectorul de gaz (4);
pe placa electronic@ muta]i jumperul J7 ^n pozi]ia indicat@ ^n
fig.2-43 sau fig. 2-44, func]ie de tipul nou de gaz;
efectua]i toate reglajele indicate la cap. 2-10 – Reglarea
puterii arz@torului.

Fig. 2-42

Fig. 2-43 – Scos pentru gaz metan Fig. 2-44 – Introdus pentru GPL

Presiune la arz@tor (mbar)


Tip gaz Duze arz@tor Presiune Consum Millennium Millennium
E, CD-E SE, CD-SE
nr. Ø (mm) mbar min-max min max min max
Gaz metan 13 1,20 20 2,6 m3/h(1) 2,2 11,7 1,2 11,5
GPL 13 0,72 29-37 2,0 kg/h 5 27,4 4,5 27,5
Millennium 26 Millennium 26
E, CD-E SE, CD-SE
Gaz metan 16 1,20 20 3,6 m3/h(1) 2,3 13,0 2,3 13,5
GPL 16 0,75 29-37 2,6 kg/h 5,1 27,8 7,0 27,5

Not@: (1) la 15°C }i la o presiune de 1013 mbar (760 mmHg)

ATEN[IE:
Orice interven]ie ^n interiorul cutiei electrice }i/sau pe schema electronic@ de aprindere/modulare trebuie
efectuat@ dup@ scoaterea de sub tensiune a cazanului. Nerespectarea acestei prevederi este periculoas@ pentru
integritatea persoanelor, precum }i poate deteriora iremediabil placa electronic@.
Sigila]i organele de reglare dup@ efectuarea reglajelor.
%nlocui]i eticheta care indic@ tipul de gaz utilizat cu cea aflat@ ^n kitul de modificare a gazului.

19
3 INSTRUC[IUNI DE UTILIZARE
3.1 PANOUL DE COMAND~

Fig. 3-1 Millennium Fig. 3-2 Millennium CD (comand@ la distan]@)

Legend@:

Taste de reglare a temperaturii de ^nc@lzire. (+) – cre}te, (-) – scade

Taste de reglare a temperaturii apei calde. (+) – cre}te, (-) – scade

Tasta de deblocare cazan

Tasta albastr@. Impune o temperatur@ la apa cald@ cuprins@ ^ntre 35° }i 45° C.

Display de vizualizare func]ii, temperaturi }i anomalii.

Tast@ de umplere instala]ie (+0,2 bar)

Led func]ionare / prezen]@ flac@r@:


- stins: cazan oprit flac@r@ stins@
- clipind: func]ionare pe producere de ACM flac@r@ aprins@
- aprins: func]ionare pe ^nc@lzire flac@r@ aprins@

Leduri de indicare a presiunii ^n circuitul de ^nc@lzire

Manometru de indicare a presiunii ^n instala]ie

Aten]ie: efectul reglajelor f@cute prin intermediul comandei la distan]@ au o ^nt$rziere de 3-9 secunde. A}tepta]i
acest timp ^nainte s@ face]i noi reglaje.

20
3.2 VIZUALIZAREA PRESIUNII INSTALA[IEI
Cazanele seria Millennium CD permit verificarea presiunii corecte a apei ^n instala]ia de ^nc@lzire direct pe comanda la
distan]@.

Pe comanda la distan]@ sunt dispuse 5 leduri (fig. 3-5), care indic@ presiunea ^n instala]ie.
Tabelul de mai jos explic@ semnifica]ia fiec@ruia }i eventualele opera]iuni care trebuie efectuate:

Intervalul de
Opera]iuni de
presiune ^n Starea ledului Semnifica]ie Starea cazanului
efectuat
instala]ie
se recomand@
presiune prea cazanul poate
> 2,4 bar led ro}u aprins golirea cazanului
mare func]iona
pentru pu]in*
presiune pu]in cazanul poate nu ^nc@rca]i
1,9÷2,4 bar led verde aprins
prea mare func]iona instala]ia

cazanul poate
1,5÷1,9 bar led verde aprins presiune corect@ -
func]iona

cazanul poate
0,9÷1,5 bar led verde aprins presiune corect@ -
func]iona

se poate ^nc@rca
cazanul poate
0,3÷0,9 bar led ro}u aprins presiune sc@zut@ ^nc@ pu]in
func]iona
instala]ia
nu este suficient@ cazan oprit,
Fig. 3-5 ** leduri stinse umple]i instala]ia
ap@ ^n instala]ie cod E1
N.B.
* pentru golirea instala]iei se va deschide robinetul de golire situat sub cazan }i se va goli o anumit@ cantitate de
ap@. Dup@ efectuarea acestei opera]ii se va verifica din nou presiunea la care s-a ajuns.
Cazanul este dotat cu un ventil de siguran]@ care, oricum, limiteaz@ presiunea ^n instala]ie la 3 bar.
** cu pompa de circula]ie oprit@, presiunea minim@ de func]ionare este de 0,3 bar.
cu pompa de circula]ie pornit@, presiunea minim@ de func]ionare este de 0,2 bar.

3.3 UMPLEREA INSTALA[IEI

Dac@ presiunea ^n instala]ie este inferioar@ celei dorite, este posibil@ cre}terea presiunii la valoarea corect@ ac]ion$nd ^n
mod direct asupra comenzii la distan]@.

Ap@s$nd tasta H se deschide electroventilul de umplere de pe cazan }i va cre}te presiunea ^n instala]ie cu 0,2 bar. Se
a}teapt@ c$teva secunde (^ntre 3 }i 9) pentru ca noua presiune la care s-a ajuns s@ fie afi}at@ pe comanda la distan]@.

Dac@ presiunea nu a atins ^nc@ valoarea suficient@**, se apas@ din nou tasta H pentru a cre}te din nou presiunea cu
^nc@ 0,2 bar, }i se repet@ aceste opera]ii p$n@ la atingerea valorii suficiente a presiunii**.
ATEN[IE:
- Tasta de umplere H este dezactivat@ c$nd presiunea ^n instala]ie este mai mare de 2,4 bar
- Dac@ cazanul s-a oprit datorit@ lipsei apei, o ap@sare a tastei H deschide electroventilul de umplere p$n@ se atinge ^n
instala]ie o presiune de cel pu]in 0,6 bar
- %n timpul umplerii, c$nd electroventilul de umplere este deschis, tasta H este dezactivat@
- Faza de umplere a cazanului dezactiveaz@ posibilitatea de a da alte comenzi.
- %n cazul defect@rii electroventilului de umplere ^nchide]i robinetul de pe intrare ap@ rece (al doilea racord din
dreapta)

** are o valoare suficient@ c$nd sunt aprinse ledurile corespondente unei valori cuprinse ^ntre 1,0 }i 1,5 bar.

21
3.4 DEBLOCAREA CAZANULUI

Din motive de siguran]@ a comunic@rii ^ntre tasta de deblocare F }i placa electronic@ a cazanului, deblocarea
cazanului se realizeaz@ astfel:
- tasta de deblocare F se activeaz@ dup@ 45 de secunde de la blocarea cazanului (p$n@ ^n acel moment indica]ia de
blocare E2 nu clipe}te, va ^ncepe s@ clipeasc@ ^n momentul ^n care este posibil@ deblocarea)
- dac@ ^ntr-un interval de 24 de ore de la prima blocare se utilizeaz@ de 5 ori tasta de deblocare F, la a 6-a blocare a
cazanului tasta F este dezactivat@ pentru 15 minute (^n loc de 45 de secunde), semnalizarea de avarie E2 nu clipe}te,
}i doar dup@ trecerea celor 15 minute (^ncepe s@ clipeasc@ E2) este posibil@ deblocarea cazanului. Din acel moment
ciclul se reia }i deblocheaz@ cazanul.

3.5 CONTROL PRELIMINAR


%nainte de efectuarea primei porniri a cazanului, este bine s@ control@m dac@:
- sunt deschi}i robine]ii de separare dintre cazan }i instala]ie;
- instala]ia este umplut@ cu ap@ }i este dezaerat@;
- cazanul corespunde tipului de gaz utilizat;
- nu sunt pierderi de ap@ ^n instala]ie sau de gaz;
- leg@turile electrice sunt corecte }i legarea la p@m$ntare este corespunz@toare;
- nu sunt lichide sau materiale inflamabile ^n imediata apropiere a cazanului;
- ]eava de evacuare a fumului nu este obturat@;
- pompa de circula]ie nu este blocat@.

3.6 SFATURI {I NOTE IMPORTANTE


Este interzis@ utilizarea cazanului de c@tre copii sau persoane iresponsabile.
Pentru ob]inerea unei func]ion@ri optime }i de lung@ durat@ este necesar@ efectuarea unui control periodic al
cazanului de c@tre o echip@ de service autorizat.
Odat@ pe an este necesar@ cur@]irea cazanului }i verificarea aparaturii.
Dac@ cazanul r@m$ne oprit pentru o periad@ ^ndelungat@, ^naintea cupl@rii ^ntrerup@torului general se va verifica dac@
axul pompei de circula]ie nu este blocat. Pentru aceasta se vor efectua urm@toarele (fig. 3-6):
- cu o }urubelni]@ scoate]i dopul;
- introduce]i }urubelni]a ^n canalul de pe ax }i roti]i de c$teva ori ^n ambele sensuri;
- la terminarea opera]iilor str$nge]i la loc dopul.
Controla]i din c$nd ^n c$nd presiunea din instala]ie prin intermediul panoului de comand@ }i, la nevoie, ajusta]i
valoarea:
- la Millennium prin intermediul robinetului de umplere, regl$nd presiunea la cca. 1,5 bar (vezi fig. 3-7)

- la Millennium CD ap@sa]i tasta H conform celor prezentate la cap. 2.7.2.


Dac@ sim]i]i miros de gaz:
a) nu ac]iona]i ^ntrerup@toare electrice, telefonul sau orice alt obiect care poate provoca sc$ntei;
b) deschide]i imediat u}ile }i geamurile pentru a crea un curent de aer care s@ purifice incinta;
c) ^nchide]i robine]ii de gaz;
d) solicita]i interven]ia personalului calificat al distribuitorului de gaz.
%n cazul unei func]ion@ri defectuoase, dezactiva]i cazanul }i f@r@ s@ ^ncerca]i nici o tentativ@ de reparare, solicita]i
interven]ia echipei de service autorizat.

Fig. 3-6 Fig. 3-7

22
3.7 SCHEMA FUNC[IILOR LA MILLENNIUM CD

Tasta Func]ia Afi}are


Pornit pe ^nc@lzire: T° ^nc.
A Cu aceast@ tast@ se porne}te }i se opre}te cazanul Pornit pe ACM: T° ACM
Oprit: display stins
Temperatura de ^nc@lzire: o prim@ ap@sare indic@ temperatura la care
este reglat@ ^nc@lzirea. Dac@ se ]ine ap@sat@ tasta, valoarea scade p$n@ T° ^nc@lzire
la valoarea dorit@.
Func]ionare VAR~: reduce]i temperatura impus@ p$n@ sub minim E5
Sonda extern@ legat@: sonda extern@ este activat@ }i nu se mai poate
regla temperatura impus@, dar se modific@ al]i doi parametri:
B
a) temperatura ambiant@ dorit@ (prima ap@sare indic@ temperatura T° ambiant@
impus@. Dac@ se ]ine ap@sat@ tasta, aceasta scade p$n@ la valoarea
dorit@)
b) coeficientul de dispersie al cl@dirii (dup@ 5 sec. apare afi}at “--“ -- 1 secund@
timp de 1 sec., dup@ care se afi}eaz@ valoare impus@. [in$nd 88 coeficient de dispersie
ap@sat@ tasta, valoarea impus@ scade).
Temperatura de ^nc@lzire: o prim@ ap@sare indic@ temperatura la care
este reglat@ ^nc@lzirea. Dac@ se ]ine ap@sat@ tasta, valoarea cre}te p$n@ T° ^nc@lzire
la valoarea dorit@.
Oprire func]ionare VAR~: cre}te]i temperatura p$n@ la val. dorit@ T° ^nc@lzire
Sonda extern@ legat@: sonda extern@ este activat@ }i nu se mai poate
regla temperatura impus@, dar se modific@ al]i doi parametri:
C
a) temperatura ambiant@ dorit@ (prima ap@sare indic@ temperatura T° ambiant@
impus@. Dac@ se ]ine ap@sat@ tasta, aceasta cre}te p$n@ la valoarea
dorit@)
b) coeficientul de dispersie al cl@dirii (dup@ 5 sec. apare afi}at “--“ -- 1 secund@
timp de 1 sec., dup@ care se afi}eaz@ valoare impus@. [in$nd 88 coeficient de dispersie
ap@sat@ tasta, valoarea impus@ cre}te).
Temperatura ACM: o prim@ ap@sare indic@ temperatura impus@.
Dac@ se ]ine ap@sat@ tasta, temperatura ACM scade p$n@ la valoarea T° ap@ cald@
D dorit@.
Tasta albastr@ activ@: o prim@ ap@sare indic@ temperatura impus@. T° ACM (economic@)
Dac@ se ]ine ap@sat@ tasta, temperatura scade p$n@ la valoarea dorit@.
Temperatura ACM: o prim@ ap@sare indic@ temperatura impus@.
Dac@ se ]ine ap@sat@ tasta, temperatura ACM cre}te p$n@ la valoarea T° ap@ cald@
E dorit@.
Tasta albastr@ activ@: o prim@ ap@sare indic@ temperatura impus@. T° ACM (economic@)
Dac@ se ]ine ap@sat@ tasta, temperatura cre}te p$n@ la valoarea dorit@.
Deblocare: dac@ cazanul este blocat, cu aceast@ tast@ se poate debloca;
%nainte de deblocare: E2 *
dac@ cazanul nu a fost blocat, ap@sarea tastei nu are nici un efect.
F
Aten]ie: dac@ se apas@ tasta de 5 ori ^ntr-un interval de 24 ore, tasta se
dezactiveaz@ pentru 15 minute (vezi cap. 3.4). Dup@ deblocare: T°
Tasta albastr@: activeaz@ func]ia “ECONOMIC” (impune o valoare
G cuprins@ ^ntre 35 }i 45°C pentru apa cald@). Se afi}eaz@: ta
Pentru dezactivarea func]iei se apas@ din nou tasta.
* SEMNALE INTERMITENTE DE ANOMALIE
sonda circuitului ACM ^ntrerupt@
E1 lips@ ap@ ^n instala]ie E4 anomalie la tirajul co}ului
E2 blocare la temperatura relativ@ la care s-a ajuns E6 verificare anual@ a cazanului (chema]i echipa de
E3 sonda circuitului primar ^ntrerupt@ E7 service)
ATEN[IE: Dac@ pe display apare afi}at f@r@ s@ clipeasc@ E5, cazanul este ^n regim de func]ionare VAR~.

23
3.8 SONDA EXTERN~
ASPECTE LEGATE DE REGLAREA CAZANULUI
Sistemul este predispus pentru a fi legat la un senzor NTC (analog cu cel folosit ca sond@ de temperatur@ ^n cazan) care s@
compare temperatura extern@ cu cea din interiorul cl@dirii ^n care este montat@ centrala. Regl$nd automat temperatura
^nc@lzirii func]ie de temperatura extern@, se ob]ine o optimizare a func]ion@rii instala]iei de ^nc@lzire, garant$nd un confort
superior }i o economie de energie. Schema electronic@ a cazanului recunoa}te automat prezen]a unei sonde externe legate
prin intermediul bornelor 5 }i 6 (fig. 2-36) sau a bornelor 2 }i 3 (fig. 2-38) ^n cazul comenzii la distan]@.

Func]ionarea sistemului se bazeaz@ pe patru parametri: temperatura extern@ (Text), temperatura ambiant@ dorit@ (Tamb),
temperatura pe tur ^nc@lzire (Ttur) }i factorul de dispersie (Ke).
Factorul de dispersie depinde de gradul de izolare al cl@dirii care trebuie ^nc@lzit@ fa]@ de exterior (de ex., un apartament cu
multe suprafe]e vitrate are un Ke mai mare fa]@ de unul bine izolat termic }i cu geamuri bine izolate.

Graficul temperaturii ^nc@lzirii pe tur (Ttur) func]ie de temperatura extern@


(Text) }i de factorul de dispersie (Ke) impus

%n grafic sunt desenate curbele care leag@ valorile la care regleaz@ automat cazanul temperatura pe tur de varia]ia
temperaturii externe, pentru a atinge }i men]ine cel mai bine temperatura ambiant@ impus@ de 20°C, ^nclina]iile diverselor
curbe depinz$nd de valoarea Ke impus@. Dac@ la exterior temperatura scade, temperatura apei pe tur cre}te cu c$t este
necesar pentru a men]ine temperatura impus@ pentru temperatura ambiant@, respectiv dac@ Text cre}te, Ttur scade. Cu c$t
este mai mic gradul de izolare al cl@dirii (}i mai mare factorul de dispersie Ke), cu at$t mai mare va fi cre}terea temperaturii
pe tur Ttur ^n cazul sc@derii temperaturii externe Text, adic@ pentru cre}terea Ke corespund curve mai ^nclinate.
Pentru determinarea valorii corecte a Ke, ^n cazul ^n care nu se pot efectua calcule precise, se recomand@ impunerea unei
valori func]ie de gradul de izolare aproximat ^n baza caracteristicilor generale ale cl@dirii, dup@ care s@ se corecteze aceast@
valoare:
- prin m@rirea ei, dac@ temperatura ambiant@ nu atinge nivelul impus sau dac@ timpul de atingere a valorii impuse este
prea lung
- prin mic}orarea ei, dac@ din cauza unei temperaturi pe tur prea ridicate cazanul porne}te }i se opre}te cu o frecven]@
prea mare.

REGLARE
C$nd sonda extern@ este activ@ nu se mai ac]ioneaz@ manual asupra reglajului temperaturii de ^nc@lzire impuse, dar cu acele
taste se pot modifica cei doi parametri ai reglajului: temperatura ambiant@ }i coeficientul de dispersie.
Pentru modificare:
a) temperatura ambiant@: la o prim@ ap@sare se vizualizeaz@ temperatura impus@ T°; dac@ se men]ine ap@sat@ tasta
B sau C se poate mic}ora sau m@ri valoarea dorit@. Gama de reglare = 10÷30°C.
b) coeficientul de dispersie: la o prim@ ap@sare se vizualizeaz@ (dup@ 5 sec.) simbolul “--“ timp de 1 sec., dup@ care
este afi}at@ valoarea impus@. Men]in$nd ap@sat@ tasta B sau C, se poate mic}ora sau m@ri valoarea impus@. Gama
de reglare: 5÷30 corespunz@toare la Ke=0,5 (5) p$n@ la Ke=3 (30).

24
4 %NTRE[INERE
Urm@toarele opera]iuni sunt rezervate exclusiv persoanelor calificate }i autorizate de c@tre Centrul de Asisten]@ Tehnic@ a
firmei Sant’Andrea sau de c@tre reprezentantul ei ^n Rom$nia, firma GB-GANZ Rom$nia Termotehnica SRL.
%nainte de a efectua opera]ii de repara]ii sau ^ntre]inere asigura]i-v@ c@ instala]ia este scoas@ de sub tensiune.

4.1 CONTROLUL ANUAL


Controalele periodice ale cazanului }i a instala]iei impun, pe baza normelor ^n vigoare, o revizie anual@ de ^ntre]inere,
care trebuie efectuat@ ^naintea ^nceperii sezonului rece, precum }i o verificare a randamentului, odat@ la 2 ani. Astfel:
a) o analiz@ a gazelor arse, a c@ror rezultate se trec ^n cartea cazanului;
b) o verificare a integrit@]ii cazanului, ^n special a elementelor de siguran]@.

presiunea apei ^n instala]ie, la rece, trebuie s@ fie cuprins@ ^ntre 1 }i 1,5 bar, ^n caz contrar trebuie reglat@ ^ntre aceste
valori;
dispozitivele de comand@ }i de siguran]@ (ventil de gaz, presostate, sonde, termostate etc.) trebuie s@ func]ioneze
corect;
arz@torul }i schimb@torul de c@ldur@ trebuie controlate }i cur@]ate;
vasul de expansiune trebuie s@ fie ^nc@rcat la 1 bar;
instala]iile de gaz }i de ^nc@lzire trebuie s@ fie etan}e;
terminalele co}ului de aer-fum nu trebuie s@ aib@ obstruc]ii }i trebuie s@ fie etan};
debitul }i presiunea de gaz trebuie s@ fie corecte (vezi tabel);
pompa de circula]ie nu are voie s@ fie blocat@ }i trebuie s@ func]ioneze corect;
debitul de ap@ cald@ ACM trebuie s@ fie corespunz@tor.
Se recomand@ evitarea golirii prea dese a instala]iei. Golirea se va face doar ^n caz de modific@ri sau repara]ii.

%n zonele cu temperaturi foarte sc@zute, dac@ cazanul r@m$ne inactiv trebuie golit@ complet instala]ia.
Aceast@ opera]ie poate fi evitat@ prin introducerea ^n circuitul de ^nc@lzire a unor solu]ii antigel.

N.B.: %n zonele ^n care apa este dur@, se recomand@ instalarea pe intrarea apei reci a unui dedurizator, pentru a evita
depunerea de calcar; astfel se poate evita necesitatea efectu@rii de cur@]iri dese a schimb@torului ^n pl@ci.

4.2 CUR~[IREA CAZANULUI


Cazanul nu necesit@ o ^ntre]inere special@. Este suficient@ efectuarea unei cur@]iri manuale la sf$r}itul sezonului de
^nc@lzire. Schimb@torul de c@ldur@ }i arz@torul nu se vor cur@]a cu produse chimice sau cu perii metalice.
O grij@ deosebit@ trebuie avut@ fa]@ de toate elementele camerei de ardere ^nchise (garnituri, presetupe etc.)
Dup@ interven]ie, trebuie urm@rit@ cu deosebit@ aten]ie func]ionarea cazanului (aprinderea, func]ionarea termostatelor, a
ventilului de gaz }i a pompei de circula]ie).
Dup@ ce a fost verificat@ func]ionarea corect@ a tuturor acestora, verifica]i temeinic etan}eitatea aliment@rii cu gaz.
%n cazul ^n care se intervine ^n reglajul presiunii gazului, str$nge]i la loc temeinic dopul de pe }tu]ul de m@sur@.

25
4.3 FUNC[IA CO{AR
INSTRUC[IUNI PENTRU INSTALARE {I SERVICE
Func]ia “co}ar” are menirea de a bloca controlul normal al reglajului cazanului, care va func]iona la puterea maxim@
disponibil@. Aceast@ func]ie este util@ ^n faza de instalare }i oric$nd dorim s@ efectu@m m@sur@tori ale randamentului }i a
calit@]ii fumului, conform normelor ^n vigoare.

4.3.1 PORNIRE

[in$nd ap@sat@ tasta G ☺ , se porne}te cazanul ap@s$nd tasta A , pe display se afi}eaz@ „St“ pentru c$teva secunde
}i indicatorul de temperatur@ ^ncepe s@ clipeasc@.

4.3.2 FUNC[IONARE
Dup@ un ciclu normal de pornire trece pe ^nc@lzire la puterea maxim@; ^n timpul func]ion@rii pe “co}ar” indicatorul de
temperatur@ clipe}te.

4.3.3 OPRIRE
Oprirea func]iei survine automat la apari]ia unui necesar de ap@ cald@ menajer@ ACM (la deschiderea unui robinet de ap@

cald@) sau poate fi oprit@ manual prin ap@sarea din nou a tastei G ☺.
4.4 SEMNALE INTERMITENTE DE ANOMALIE

E1 lips@ ap@ sau prezen]a aerului ^n circuit. Nu se reseteaz@ manual, dispare automat dup@ dispari]ia anomaliei.
blocare la temperatura relativ@ la care s-a ajuns. De ex.: lips@ gaz, stingerea fl@c@rii, sond@ de ionizare ^ntrerupt@,
E2
transformator de aprindere defect. Se reseteaz@ manual prin ap@sarea tastei F .
E3 sond@ circuit primar ^ntrerupt@. Nu se reseteaz@ manual, dispare automat dup@ ^nlocuirea sondei.
sond@ circuit ACM ^ntrerupt@. Cazanul continu@ s@ func]ioneze regl$nd temperatura ACM ^n mod indirect cu
E4 ajutorul sondei de ^nc@lzire. Nu se reseteaz@ manual, dispare automat dup@ ^nlocuirea sondei.
anomalie a tirajului co}ului, presostatul diferen]ial de fum nu cupleaz@ sau este defect, hornul este prea lung sau
E6 cu pierderi prea mari. Nu se reseteaz@ manual, dispare dup@ dispari]ia anomaliei.
ATEN[IE: Dac@ pe display apare afi}at E5 f@r@ s@ clipeasc@, cazanul func]ioneaz@ ^n regim de VAR~.

4.5 M~SURAREA RANDAMENTULUI


Conform normelor legale ^n vigoare (O.M.Ind. nr. 462/1993) }i a Prescrip]iei ISCIR PT A1-2002, pentru determinarea
randamentului arderii trebuie efectuate urm@toarele m@sur@tori:
m@surarea temperaturii aerului de ardere prelevat prin orificiul 1 (vezi fig. 4.1 sau fig. 4.2);
m@surarea temperaturii fumului prelevat prin orificiul 2;
analiza cantit@]ii de CO2 din fum.
M@sur@torile se vor efectua cu cazanul func]ion$nd pe putere maxim@ (func]ia “co}ar” activat@).

Fig. 4-1 Fig. 4-2


N.B.: Dac@ nu se preia temperatura aerului de ardere din orificiul 1, randamentul calculat total al cazanului scade
cu 1,5÷2 ˆ.

26
5 DETERMINAREA DEFEC[IUNILOR {I EVENTUALE REMEDIERI
SIMPTOME CAUZE PROBABILE REMEDII
a) lips@ tensiunea de alimentare 230 V a) verifica]i dac@ cazanul este legat la
tensiunea de 230 V ca
Afi}ajul nu se aprinde b) cablul dintre placa electronic@ }i placa b) verifica]i contactele }i integritatea
de comand@ defect cablului de leg@tur@
c) placa de comand@ defect@ c) se schimb@ placa de comand@
a) lips@ ap@ ^n circuit a) umple]i instala]ia la min. 1 bar
b) prezen]a aerului ^n circuit b) desface]i c@p@celul de pe aerisitorul
E1 intermitent automat pentru evacuarea aerului.
Porni]i intermitent pompa.
a) cazanul este ^n regim VAR~ a) ridica]i temperatura peste 30°C
b) termostatul de camer@ deschis b) fixa]i valoarea reglat@ la termostatul de
camer@ la o valoare superioar@ celei din
Cazanul nu func]ioneaz@ pe
incint@. Verifica]i firul de leg@tur@ }i
^nc@lzire
func]ionarea corect@ a termostatului.
c) ^nlocui]i sonda de temperatur@
c) sonda de ^nc@lzire SR defect@
a) presostatul de prioritate ACM defect a) ^nlocui]i presostatul
Cazanul nu func]ioneaz@ pe
(trebuie s@ aib@ contactul ^nchis)
ACM
b) sonda de temperatur@ ACM defect@ b) ^nlocui]i sonda de temperatur@
a) lips@ tensiune de alimentare 230 V a) verifica]i prezen]a tensiunii }i cablurile
Pompa de circula]ie nu de alimentare
func]ioneaz@ b) pomp@ blocat@ b) verifica]i integritatea pompei, eventual
^nlocui]i-o
a) lips@ tensiune de alimentare 230 V a) verifica]i prezen]a tensiunii }i cablurile
de alimentare
b) ventilatorul este blocat b) verifica]i integritatea ventilatorului,
Ventilatorul nu func]ioneaz@
eventual ^nlocui]i-l
c) nu prime}te comanda de la plac@ c) verifica]i integritatea presostatului, a
sondei }i a pl@cii elecftronice
a) presostatul de protec]ie fum nu comut@ a) verifica]i valorile presiunii pe presostat
cu ajutorul a dou@ racorduri T montate
Ventilatorul func]ioneaz@ dar pe ie}irile presostatului
cazanul nu porne}te, b) controla]i dac@ sistemul de evacuare a
E6 intermitent fumului nu este obturat sau ^nfundat
c) controla]i cablajul }i la nevoie ^nlocui]i
presostatul diferen]ial de fum
a) nu ajunge gaz la arz@tor a) verifica]i dac@ robinetul de gaz este
deschis. Aerisi]i conductele de gaz, pot
s@ con]in@ aer.
b) contactul termostatului de siguran]@ b) verifica]i continuitatea ^ntre bornele
E2 intermitent (100°C) s-a deschis prin supra^nc@lzire termostatului TS, a}tept$nd ca
}i blocheaz@ aprinderea cazanului temperatura s@ scad@ sub 80°C.
Verifica]i eficien]a termostatului }i a
leg@turilor, eventual ^nlocui]i-l.
Arz@torul se aprinde, dar a) faza }i nulul inversate a) verifica]i alimentarea
dup@ cca.10 secunde se stinge, b) electrodul de ionizare sau cablul b) se vor ^nlocui cele defecte
E2 intermitent acestuia defecte
Nu apare E2 dar cazanul nu a) contactul termostatului de camer@ a) verifica]i termostatul de camer@,
porne}te deschis inclusiv bornele de pe placa electronic@
a) transformatorul de aprindere nu a) verifica]i prezen]a tensiunii, eventual
prime}te tensiunea de 230 V ca ^nlocui]i placa
Nu apare sc$nteie ^ntre
b) electrodul de aprindere cau cablul de b) verifica]i integritatea electrodului }i a
electrod }i arz@tor
aprindere defect cablului, precum }i dac@ nu sunt ^n scurt
cu masa cazanului

27
SIMPTOME CAUZE PROBABILE REMEDII
a) lips@ tensiune de alimentare pe ventilul a) verifica]i prezen]a tensiunii pe ventilul
de gaz de gaz }i la cablurile de leg@tur@. Dac@
tensiunea este corect@ dar ventilul nu
deschide, verifica]i valoarea reglat@ a
Electrodul d@ sc$nteie dar
presiunii minime pe arz@tor. Reface]i
arz@torul nu se aprinde
reglajul sau la nevoie schimba]i ventilul.
b) nu ajunge gaz la arz@tor b) verifica]i dac@ robinetul de gaz este
deschis, eventual aerisi]i conductele de
gaz pentru a elimina aerul din ele.
E3 intermitent a) sonda circuitului primar ^ntrerupt@ a) se ^nlocuie}te sonda de ^nc@lzire
E4 intermitent a) sonda ACM ^ntrerupt@ a) se ^nlocuie}te sonda ACM

28
29