Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL National Ion Luca Caragiale,Moeni

CLASA: a XI-a F
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE / 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ
PROFESOR: Simion Alexandra

PLANIFICARE ANUALĂ

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
Autocunoaştere şi
1. 5 3 8
dezvoltare personală
Comunicare şi abilităţi
2. 3 3 6
sociale
Managementul
3. informaţiilor şi 3 4 7
învăţării
Planificarea carierei 3 2
4. 5

Calitatea stilului de
5. 3 2
viaţă 5
6. Analiza situaţiei şcolare 1 1 2
Total / An 17 ORE 17ORE 34 ORE

1
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL AL II-LEA
CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Modul Competenţe specifice Conţinuturi Tema Nr. ore Săptămâna


Semestrul
I II
Regulamentul de Ordine 1 1
1. Explorarea resurselor Interioară al şcolii
personale care influenţează
Autocunoaştere şi dezvoltare Cunoaştere de sine şi 1 2
planificarea carierei
personală cunoaştere de ceilalţi
1.1 Analizarea aspiraţiilor, a
Autocunoaştere:
priorităţilor, a calităţilor Jurnalul personal – mijloc de 1 11
- (auto)evaluare personală –
I. personale, a punctelor tari şi autocunoaştere
modalităţi de realizare
Autocunoaşterea şi a scopurilor prin Viitorul meu dorit, viitorul meu 1 16
- (auto)evaluare şi dezvoltare
dezvoltarea personală autoevaluare posibil
personală
1.2 Reactualizarea planului
Managementul resurselor personale: Dacă lumea ar fi..., mi-ar 1
de dezvoltare a resurselor 4
- programe educaţionale pentru plăcea să fiu...
personale, prin raportare la
managementul resurselor personale
situaţia prezentă şi la Harta valorilor 1 8
obiectivele de viitor
Cum voi putea fi eu peste ani? 1 9
II. 2. Integrarea abilităţilor de Comunicare şi abilităţi sociale Regulile de comunicare 1 3
Comunicare şi abilităţi interrelationare, în vederea - respectarea punctelor alternative de civilizată
sociale dezvoltării personale şi vedere
Agresivitate in limbaj 1 15
profesionale - drepturile şi responsabilităţile
2.1 Aplicarea principiilor membrilor familiei; echitatea de gen
unei comunicări Sa luptam impotriva violentei 16
interpersonale pozitive
2.2 Evaluarea respectării
drepturilor şi a Comunicare verbală, 1 7

2
responsabilităţilor membrilor paraverbală şi nonverbală
familiei
Colaborare şi respect – munca 1 12
în echipă
Tehnica negocierii, puncte 1 1
diferite de vedere
Drepturi şi responsabilităţile 1 5
mele în familie
Ce aş face dacă aş fi părinte? 1 10
Managementul informaţiilor şi al Educaţia şi formarea 1 4
învăţării profesională. Cum obţinem
3. Utilizarea adecvată a Managementul informaţiilor: informaţii specifice?
informaţiilor, în propria - resurse de obţinere a informaţiilor
Surse de informaţie - criterii de 1 8
activitate, pentru obţinerea despre opţiunile educaţionale sau
selecţie
succesului profesionale
3.1 Compararea resurselor de - criterii de selecţie a surselor de Succesul profesional - rolul 1 13
III. obţinere a informaţiilor informare învăţării
Managementul referitoare la opţiunile Managementul învăţării: Ce este succesul personal? 1 6
informaţiilor şi al educaţionale, la muncă şi - relaţia succes şcolar – reuşită
învăţării carieră, din perspectiva personală şi profesională: Mari personalităţi ale 1 2
relevanţei acestora criterii de analiză a reuşitei Premiului Nobel
3.2 Analizarea relaţiei dintre personale/ profesionale Internetul - prieten sau duşman 1 11
performanţele şcolare şi - rolul succesului şcolar în obţinerea
reuşita în viaţa personală şi succesului în viaţa personală şi în Reuşită personală 1 12
profesională carieră: percepţia elevilor, a şi profesională –strategii
profesorilor, a factorilor de decizie, a
opiniei publice
IV. 4. Elaborarea proiectului Model CV-ul european 1 5
Planificarea carierei de dezvoltare personală şi
Lumea în care trăim – factorul 1 9
profesională
4.1 Analizarea consecinţelor economic
schimbărilor economice, Planificarea carierei Profesie şi carieră. Ce voi face 1 14
sociale şi tehnologice asupra după absolvire?

3
profesiilor Cerinţe actuale în exercitarea 1 3
4.2 Evaluarea opţiunilor unei profesii
personale privind
dezvoltarea personală şi - schimbări economice, sociale,
profesională tehnologice; influenţele acestora
asupra dinamicii carierei
Cum iau o decizie? Stiluri 1 13
decizionale
V. Calitatea stilului de viaţă Cum petrecem timpul liber? 1 6
Calitatea stilului de 5. Exersarea abilităţilor de Calitatea vieţii personale:
Implicare socială - voluntariat 1 10
viaţă management al unui stil de - implicarea comunitară ca
viaţă de calitate modalitate de promovare Cum reacţionăm în situaţii de 1 15
a dezvoltării carierei şi calităţii vieţii criză?
Obiceiuri alimentare sănătoase 1 7
5.1 Realizarea unui proiect Calitatea relaţiilor sociale şi a şi nesănătoase
de implicare Fumatul, drogurile si alcoolul 1 14
comunitară vizând mediului de muncă: pun pericolul din viaţa mea
promovarea - voluntariatul: definire
conceptului de calitate a - acţiuni comunitare în situaţii de
vieţii criză: catastrofe naturale (inundaţii,
5.2 Exersarea unor abilităţi cutremur); accidente rutiere,
de promovare a feroviare, aviatice, nucleare; răpiri,
voluntariatului acte teroriste etc.
Ore la dispoziţia Analiza situaţiei şcolare 1 17 17
dirigintelui

4
SEMESTRUL I

Titlul temei propuse: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
1.Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii
2.Cunoaştere de sine şi cunoaştere de ceilalţi
3. Regulile de comunicare civilizată
4. Educaţia şi formarea
profesională. Cum obţinem informaţii specifice?
5. Model CV-ul european
6. Cum petrecem timpul liber?
8.Comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală
9. Surse de informaţie - criterii de selecţie
10. Lumea în care trăim – factorul economic
11. Implicare socială - voluntariat
12. Jurnalul personal – mijloc de autocunoaştere
13. Colaborare şi respect – munca în echipă
14. Succesul profesional - rolul învăţării
15. Profesie şi carieră. Ce voi face după absolvire?
16. Cum reacţionăm în situaţii de criză?
17. Viitorul meu dorit, viitorul meu posibil
18. Analiza situaţiei la învăţătură

5
SEMESTRUL AL II-LEA

Titlul temei propuse: S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33
1. Tehnica negocierii, puncte diferite de
vedere
2. Ce este succesul personal?
3.Cerinţe actuale în exercitarea unei
profesii
4. Dacă lumea ar fi..., mi-ar plăcea să
fiu...
5. Drepturi şi responsabilităţile mele în
familie
6. Mari personalităţi ai Premiului Nobel
7. Obiceiuri alimentare sănătoase şi
nesănătoase
8. Harta valorilor
9. Cum voi putea fi eu peste ani?
10. Ce aş face dacă aş fi părinte?
11. Internetul - prieten sau duşman
12. Reuşită personală
şi profesională –strategii
13. Cum iau o decizie? Stiluri
decizionale
14. Fumatul, drogurile si alcoolul
pericolul din viata mea

15.Agresivitate in limbaj

16.Sa luptam impotriva violentei!


17. Analiza situaţiei la învăţătură