Sunteți pe pagina 1din 2

POVESTEA SFÂNTULUI NICOLAE

A fost odată un tâ mplar pe nume Iosif care tră ia într-un sat, într-o colibă mică şi
curată . El cioplea tot felul de obiecte din lemn, iar din resturile ră mase fă cea jucă rii
pentru copii. Deseori îl vizitau să tenii şi copiii acestora dar după o vreme încet, încet
toţi l-au pă ră sit şi a ră mas singur.
Mult timp a aşteptat tâ mplarul să -i bată cineva la uşă , dar zadarnic. Atunci a lă sat
totul şi a plecat în lume. A mers el ce a mers şi a ajuns la o biserică . Acolo a intrat şi
în faţa altarului era o fecioară minunată care se ruga lui Dumnezeu.
Au stat ei de vorbă un timp şi Fecioara l-a însoţit pe losif pâ nă acasă . Ea a fost
condusă într-o cameră albă şi curată , împodobită cu multe flori care umpleau
camera cu parfumul lor şi Fecioara se ruga în fiecare zi.
Iosif muncea acum cu plă cere, construia din lemn lucruri minunate, iar să tenii au
venit din nou să -l viziteze.
Într-o noapte, în timp ce dormea, Fecioara Maria a fost trezită de o lumină mare,
care lumina întreaga încă pere şi un înger i-a adus vestea că ea va avea un fiu care se
va numi Isus. Ea se bucură nespus şi-i mulţumi Domnului pentru darul primit.
A doua zi, câ nd a auzit vestea cea mare, Iosif de bucurie a început să construiască
jucă rii pentru copilul ce va veni.
Afară era din ce în ce mai frig iar Fecioara Maria se gâ ndea cu ce va îmbră ca pruncul.
Se gâ ndeşte, se gâ ndeşte şi are o idee. Porneşte spre stele şi câ nd ajunge, le roagă să
o ajute. Acestea sclipesc jucă uşe şi nu-i ră spund. Apoi merge la Soare, dar razele lui
sunt prea fierbinţi şi nu sunt bune. În cele din urmă ajunge la Lună , dar ea era prea
rece.
Deodată vede un norişor şi pe el o că suţă mică . Fecioara Maria se apropie şi priveşte
pe fereastră . Înă untru vede un moşneag cu o barbă albă şi un chip blâ nd care avea
pe genunchi o carte mare de aur peste care era aplecat şi scria ceva.
Cartea avea pe partea stâ ngă pagina neagră şi în partea dreaptă pagina aurie. Acesta
era Sfâ ntul Nicolae.
Fecioara Maria l-a întrebat ce scrie, iar el i-a ară tat, în peretele că suţei, o gaură mică ,
mică . Era ca un ochean. Ea a privit prin ea şi a vă zut o mulţime de copii.
În partea dreaptă a că rţii, Sfâ ntul Nicolae scria copiii care fac fapte bune iar în partea
stâ ngă pe cei care fac fapte rele.
- Uită -te şi spune ce vezi, o îndemnă Sfâ ntul Nicolae.
Fecioara Maria s-a uitat în partea stâ ngă şi a început să spună ce vede, iar Sfâ ntul
Nicolae a luat tocul, l-a înmuiat în cerneală neagră şi a început să scrie în cartea de
aur şi a scris, a scris...
- Mai spun ? a întrebat Fecioara Maria.
- Spune tot, toate faptele rele ale copiilor, a ră spuns Sfâ ntul Nicolae.
Apoi Fecioara Maria s-a uitat în partea dreaptă şi a început să spună tot ce vedea, iar
Sfâ ntul Nicolae a înmuiat tocul în cerneală aurie şi a început să umple o pagină , apoi
alta şi încă una şi astfel el a umplut multe pagini cu faptele bune ale copiilor.
A strâ ns apoi toate literele de aur într-un fir lung, lung şi din el a fă cut un ghem
mare. Apoi fă cu şi un ghem mic negru din literele negre. Cele două gheme le dă du
Fecioarei Maria.
- Acestea sunt ghemele din care poţi să faci că mă şuţa pruncului Isus care se va naşte.
Acolo unde că mă şuţa va fi ţesută cu fir de aur, îi va fi cald şi bine pruncului. Unde
vor fi fire negre, vor ră mâ ne gă uri pe unde va intra frigul, ploaia şi vâ ntul iar pruncul
va suferi şi va plâ nge.
Fecioara Maria luă cele două gheme, mulţumi Sfâ ntului Nicolae şi plecă spre casă
unde se apucă să ţeasă că mă şuţa pruncului Isus care se va naşte de Cră ciun.