Sunteți pe pagina 1din 9

Istorie cls a IV-a

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1

SEMESTRUL I

Aria curriculara : Om si societate


Disciplina : Istorie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 1
Semestrul I- 17 ore ore
Manual : Istorie, Editura Aramis
Autori : Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: TRECUTUL SI PREZENTUL DIN JURUL NOSTRU – COMUNITATEA, FAMILIA


Perioada: 11.09-6.10.2020

Data Competente Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale Evaluare


Istorie cls a IV-a

si procedurale
15.09 1.1, Ce este istoria? Prezentarea unor fapte importante din viaţa de şcolar, până Resurse materiale: Obsrvarea
1.2, în clasa a IV-a; manual, mapa cu fişe, sistematica
1.3, Cunoaşterea modului de viaţă al oamenilor, ocupaţiile de-a ilustraţii, planşe
2,1, lungul timpului; didactice, fotografii,
2.2, Prezentarea şi recunoaşterea unor izvoare istorice; axa timpului, atlas
3.1, Identificarea şi explicarea obiectului de studiu al istoriei ; istoric, lecturi literare;
3.2, Recunoaşterea şi clasificarea dovezilor istorice; Resurse procedurale:
4.1 Operarea cu terminologia istorică; conversaţia euristică,
explicaţia, observarea
dirijată, învăţarea prin
descoperire, explorare
şi investigare;
Forme de organizare :
activitate frontală,
individuală, în grup.
22.09 1.1, Timpul istoric si mediul Enumerarea principalelor unităţi de măsurare a timpului Resurse materiale: Observarea
1.2, geografic pentru consemnarea evenimentelor si faptelor istorice; manual, mapa cu fişe, sistematica
1.3, Întocmirea unei benzi a timpului; ilustraţii, planşe
2,1, Ordonarea cronologică a unor evenimente; didactice, fotografii,
2.2, axa timpului, atlas
3.1, istoric, lecturi literare;
3.2, Resurse procedurale:
4.1 conversaţia euristică,
explicaţia, observarea
dirijată, învăţarea prin
descoperire, explorare
şi investigare;
Forme de organizare :
activitate frontală,
individuală, în grup.
29.09 1.1, Familia- arborele familiei Prezentarea unor albume cu fotografii din istoria familiei Resurse materiale: Observarea
1.2, sau a comunitatii manual, mapa cu fişe, sistematica
1.3, Alcatuirea arborelui genealogic al familiei ilustraţii, planşe
2,1, Citirea si comentarea unor imagini didactice, fotografii,
2.2, Prezentarea stilului de viata al oamenilor din diferite axa timpului, atlas
3.1, perioade de timp istoric, lecturi literare;
3.2, Corelarea reliefului cu ocupaţiile oamenilor; Resurse procedurale:
4.1 Identificarea construcţiilor de la oraş/sat; conversaţia euristică,
Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene folosind explicaţia, observarea
Istorie cls a IV-a

sursele de informare consultate; dirijată, învăţarea prin


Citirea unor texte care să ilustreze legătura dintre om şi descoperire, explorare
mediul în care trăieşte; şi investigare;
Forme de organizare :
activitate frontală,
individuală, în grup.
6.10 1.1, Familia- atunci și acum Prezentarea stilului de viata al oamenilor din diferite Resurse materiale: Observația
2.2, perioade de timp manual, mapa cu fişe, sistematică
3.1, Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene folosind ilustraţii, planşe
3.2, sursele de informare consultate; didactice, fotografii, Aprecieri verbale
4.1 Realizarea unui proiect la alegere, cu tema – Eu în axa timpului, atlas
epoca…… istoric, lecturi literare;
Resurse procedurale:
conversaţia euristică,
explicaţia, explorare şi
investigare;
Forme de organizare :
activitate frontală,
individuală, în grup.

UNITATEA DE INVATARE: FAMILIA


Perioada: 13.10 – 10.11.2020

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


Istorie cls a IV-a

continut procedurale
13.10 1.1,1.2, Activități -descrierea minorităţilor prezente pe teritoriul ţării noastre  Resurse materiale: Observarea
1.3,2,1. cotidiene în -identificarea principalelor valuri de populaţii migratoare; manualul, caietul elevului, sistematica
2.2,3.1, familie -citirea hărţii geografice şi a celei istorice; fise de lucru, ilustratii, harta (probe orale, fise
3.2,4.1 -localizarea în timp - secol - şi în spaţiu a acestor populaţii;  Resurse procedurale: de lucru, teme
-citirea şi comentarea unor imagini/fotografii; conversatia, explicatia, pentru acasa
-povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termeni exercitiul, observarea dirijata
învăţaţi; si nedirijata, jocul didactic,
-identificarea de surse de informare despre tema discutată în invatarea prin explorare si
biblioteca şcolii investigare
-formularea unor opinii personale referitoare la informaţii  Forme de organizare a
provenite din lectura textelor; colectivului: activitate
-întocmirea unor fişe cu tradiţii şi obiceiuri specifice frontala, activitati in perechi,
localităţii natale activitati in echipa, activitate
-completarea schemei de sinteză a lecţiei individuala
20.10 1.1,1.2, Cunoasterea -citirea hărţii geografice şi istorice  Resurse materiale: observare
1.3,2,1. lumii prin -identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări manualul, caietul elevului, sistematică
2.2,3.1, calatorii ajutătoare fise de lucru, ilustratii, harta chestionare orală
3.2,4.1 -compararea unor fapte istorice pe baza informaţiilor şi a  Resurse procedurale:
imaginilor expunerea, conversaţia,
-completarea glosarului cu termeni istorici noi explicaţia, exerciţiul,
-identificarea importanţei marilor descoperiri geografice observarea dirijată şi
-discuţii în grup despre relatările călătorilor din Epoca nedirijată, jocul didactic,
Medievală învăţarea prin explorare şi
-completarea cu noi informaţii a mapei Ştiaţi că… investigare
-joc de rol  Forme de organizare a
-identificarea importanţei operei lui Nicolae Milescu şi locul colectivului: activitate
acestuia între călătorii celebri frontala, activitati in
-completarea schemei de sinteză a lecţiei perechi, activitati in echipa,
activitate individuala
3.11 1.1,1.2, Recapitulare -ordonarea cronologică a unor evenimente  Resurse materiale: Observarea
1.3,2,1. -stabilirea unor corespondenţe între imagini şi denumiri ale manualul tiparit/digital sistematica
2.2,3.1, unor cetăţi antice  Resurse procedurale: (probe orale, fise
3.2,4.1 -completarea unor informaţii istorice pe o hartă parţial exercitiul de lucru, teme
completată Forme de organizare a pentru acasa
-identificarea unor caracteristici ale civilizaţiilor antice colectivului: activitate
studiate frontal/individuala
-formularea de enunţuri cu termeni istorici
10.11 1.1,1.2, Evaluare Itemii probei de evaluare vizeaza:  Resurse materiale: fise Proba scrisa
Istorie cls a IV-a

1.3,2,1. - Completarea unor enunturi lacunare de lucru


2.2,3.1, - Identificarea izvoarelor istorice date  Resurse procedurale:
3.2,4.1 - Identificare unor mari calatori exercitiul
- Incadrarea unor ani in secolul corespunzator Forme de organizare a
colectivului: activitate
independenta

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: POPOARE DE IERI ȘI DE AZI


Perioada: 17.11.- 15.12.2020
Istorie cls a IV-a

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


continut procedurale
17.11 1.1, Grecii- prima -formularea unor opinii personale referitoare la informaţii Resurse materiale: manualul Observarea
1.2, civilizatie a provenite din lectura unor texte digital, fise de lucru, sistematica
2.2, Europei -citirea hărţii geografice şi istorice ilustratii, harta (probe orale, fise
2.3, -identificarea pe hartă a coloniilor greceşti de pe ţărmul românesc Resurse procedurale: de lucru, teme
3.1, al Mării Negre; conversatia, explicatia, pentru acasa
3.2, -situarea geografică a Greciei în Europa; exercitiul, observarea dirijata
4.1, -prezentarea celui mai vechi popor european şi moştenirea lăsată si nedirijata, invatarea prin
4.3 lumii; explorare si investigare
-analiza unor imagini referitoare la activităţile economice şi Forme de organizare a
culturale ale grecilor colectivului: activitate
-prezentarea unor personalităţi antice greceşti frontala, activitati in perechi,
-discuţii în grup referitoare la evenimentele studiate activitati in echipa, activitate
-completarea schemei de sinteză a lecţiei individuala
24.11. 2.3, Dacii si -observarea dirijată a ilustraţiilor din manual şi albume istorice; Resurse materiale: manualul -Observarea
3.1, romanii. -localizarea pe hartă a spaţiului geografic locuit de geto-daci si digital, fise de lucru, sistematica
3.2, Intemeierea romani ilustratii, harta (probe orale, fise
4.1, poporului -identificare a unor teritorii şi localităţi antice pe hărţile istorice; Resurse procedurale: de lucru, teme
4.3 român -citirea hărţii geografice şi istorice conversatia, explicatia, pentru acasa
-discuţii despre geto-daci/ romani ( modul lor de viaţă, ocupaţii, exercitiul, observarea dirijata - Portofoliu
locuinţe, îmbrăcăminte, obiceiuri); si nedirijata, invatarea prin
-formularea unor opinii personale referitoare la informaţii explorare si investigare
provenite din lectura unor texte Forme de organizare a
-prezentarea conducătorilor strămoşilor noştri; colectivului: activitate
-alcătuirea unor enunţuri cu termeni istorici frontala, activitati in perechi,
-întocmirea unei scheme simple cu date privind conţinutul activitati in echipa, activitate
esenţial al lecţiei individuala
-observarea dirijată a unor documente şi hărţi istorice privind
evoluţia Daciei în timpul stăpânirii şi retragerii romane;
-plasarea in timp a retragerii aureliene;
-expunerea cauzelor care au determinat retragerea aureliană
-localizarea pe hartă a Daciei în timpul stăpânirii romane
-evidenţierea urmelor lăsate de migratori în ţara noastră
-expunerea faptelor şi evenimentelor procesului de formare a
poporului român şi a limbii române
-povestirea modului de formare a poporului român şi a limbii
române
Istorie cls a IV-a

8.12 1.2, Întemeietorii -citirea hărţii geografice şi istorice Resurse materiale: manualul Observarea
2.2, statelor -identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări tiparit/digital, fise de lucru, sistematica
2.3, medievale ajutătoare ilustratii, harta (probe orale, fise
3.1, românesşti -compararea unor fapte istorice pe baza informaţiilor şi a Resurse procedurale: de lucru, teme
3.2, imaginilor conversatia, explicatia, pentru acasa
-prezentarea unor legende istorice exercitiul, observarea dirijata
-realizarea unui ghid al cetăţilor medievale româneşti şi si nedirijata, invatarea prin
colecţionarea unor ilustraţii explorare si investigare
-realizarea unor compuneri pornind de la informaţiile selectate Forme de organizare a
dintr-o sursă consultată referitoare la evenimente, personalităţi colectivului: activitate
-alcătuirea unor enunţuri cu termeni istorici referitoare la frontala, activitati in perechi,
conţinutul studiat activitati in echipa, activitate
-consemnarea datelor în calendarul istoric; individuala
15.12 1.1, Recapitulare -Dacia-de la origini, la provincie romană Resurse materiale: manualul Observație
1.2, -popoare din antichitate – origini, îndeletniciri, cultură, teritorii tiparit/digital, fise de lucru, sistematică
2.2, -recunoașterea unor conducători din antichitate ilustratii, harta
2.3, -alcătuirea unor enunţuri cu termeni istorici referitoare la Resurse procedurale: Probă orală
3.1, conţinutul studiat conversatia, explicatia,
3.2, exercitiul, observarea dirijata
4.1, si nedirijata, invatarea prin
4.3 explorare si investigare
Forme de organizare a
colectivului: frontal,
individual, pe echipe

22.12 1.1, Evaluare Itemii probei de evaluare vizeaza:  Resurse materiale: hartă, Proba scrisă
1.2, - Completarea unor enunturi lacunare manual, fișe de lucru
2.2, - Identificarea întemeietorilor statelor medieval  Resurse procedurale: Observație
2.3, - Alcătuirea unor enunţuri cu termeni istorici exercitiul sistematică
3.1, - Expunerea unor informații despre daci și romani Forme de organizare a
3.2, colectivului: activitate Aprecieri verbale
4.1, independenta
4.3

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: POPOARE DE IERI ȘI DE ASTĂZI(II)


Perioada: 12.01 – 26.01.2021
Istorie cls a IV-a

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


continut procedurale
12.01 1.1, Figuri -observarea şi comentarea unor imagini , texte referitoare la Resurse materiale: manualul Observarea
1.2, legendare ale personalităţile prezentate digital, fise de lucru, sistematica
2.2, Tarii -prezentarea conducătorilor strămoşilor noştri; ilustratii, harta (probe orale, fise
2.3, Romanesti. -povestirea unor evenimente istorice utilizând termenii învăţaţi Resurse procedurale: de lucru, teme
3.1, Mircea Cel -alcătuirea unor enunţuri cu termeni istorici referitoare la conversatia, explicatia, pentru acasa
3.2, Batran conţinutul studiat exercitiul, observarea dirijata
4.1, -completarea unui rebus cu temă istorică; si nedirijata, invatarea prin
4.3 -formularea unor opinii personale referitoare la informaţii explorare si investigare
provenite din lectura textelor Forme de organizare a
-completarea schemei de sinteză a lecţiei; colectivului: activitate
-joc:”Ce ştiu despre….?” frontala, activitati in perechi,
-realizarea unor compuneri despre Mircea cel Bătrân pe baza activitati in echipa, activitate
informaţiilor din text şi a imaginilor individuala
-citirea hărţii geografice şi istorice
-discuţii în grup referitoare la evenimentele studiate
-completarea schemei de sinteză a lecţiei
19.01 2.2, Figuri -observarea şi comentarea unor imagini , texte referitoare la Resurse materiale: manualul -Observarea
2.3, legendare ale personalităţile prezentate digital, fise de lucru, sistematica
3.1, Tarii -prezentarea conducătorilor strămoşilor noştri; ilustratii, harta (probe orale, fise
3.2, Romanesti. -povestirea unor evenimente istorice utilizând termenii învăţaţi Resurse procedurale: de lucru, teme
Vlad Tepes -alcătuirea unor enunţuri cu termeni istorici referitoare la conversatia, explicatia, pentru acasa
conţinutul studiat exercitiul, observarea dirijata - Portofoliu
-completarea unui rebus cu temă istorică; si nedirijata, invatarea prin
-formularea unor opinii personale referitoare la informaţii explorare si investigare
provenite din lectura textelor Forme de organizare a
-completarea schemei de sinteză a lecţiei; colectivului: activitate
-joc:”Ce ştiu despre….?” frontala, activitati in perechi,
-realizarea unor compuneri despre Vlad Tepes pe baza activitati in echipa, activitate
informaţiilor din text şi a imaginilor individuala
-citirea hărţii geografice şi istorice
-discuţii în grup referitoare la evenimentele studiate
-completarea schemei de sinteză a lecţiei
26.01 1.2, Recapitulare Itemii probei de evaluare vizeaza: Resurse materiale: fisa de Proba scrisa
2.2, Evaluare --ordonarea cronologica a unor evenimente lucru, manual
2.3, -stabilirea valorii de adevar a unor enunturi Resurse procedurale: munca
3.1, -stabilirea corespondentei dintre imagini date si numele ctitorilor independent
3.2, -alegerea raspunsului correct Forme de organizare:
4.1. --formularea unor enunturi cu continut istoric activitate individuala
Istorie cls a IV-a