Sunteți pe pagina 1din 10

Geografie cls a IV-a

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1


SEMESTRUL I

Aria curriculara : Om si societate


Disciplina : Geografie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 1
Semestrul I- 17 ore
Manual : Geografie, Editura Intuitext
Autori : Manuela Popescu, Stefan Pacearca
UNITATEA DE INVATARE : LOCURI DIN JURUL MEU.
ORIZONTUL

1
Geografie cls a IV-a

Perioada : 16.09. – 11.11.2020

Dat Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


a continut procedurale
16.0 1.1.; Ce este geografia. - Observarea și descrierea liniei orizontului; Resurse materiale: Tema de lucru
9 1.2.; Linia orizontului - Compararea unor situații diferite de realitate; Planșe, imagini cu în clasă:
1.3.; - Aprecieri empirice referitoare la distanțe și orientare în elemente din orizontul Tema pentru
3.3.; teren; apropiat/depărtat/ acasă:
3.4.; - Identificarea și utilizarea modalităților practice de orientare; linia orizontului; Observarea
4.1. - Exerciții practice de recunoaștere, localizare și măsurare a Computer, sistematică.
unor elemente aparținând orizontului local cu ajutorul unor videoproiector, CD
repere și al punctelor cardinale; Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, demonstrația
Forme de organizare a
colectivului de elevi:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în echipă.
23.0 1.1.; Punctele - Identificarea și utilizarea modalităților practice de orientare; Resurse materiale: Tema de lucru
9 1.2.; cardinale. - Exerciții practice de recunoaștere, localizare și măsurare a Planșe, imagini cu în clasă:
1.3.; Orientarea in unor elemente aparținând orizontului local cu ajutorul unor elemente din orizontul Activitate
2.1.; orizontul apropiat repere și al punctelor cardinale; apropiat/depărtat/ practică:
2.2.; - Exerciții practice de recunoaștere, localizare și măsurare a linia orizontului; Tema pentru
3.2.; unor elemente aparținând orizontului local cu ajutorul unor Computer, acasă:
3.3.; repere și al punctelor cardinale; videoproiector, CD
4.1. - Identificarea elementelor naturale care susţin orientarea în Resurse procedurale:
spaţiu şi timp. conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, demonstrația
Forme de organizare a
colectivului de elevi:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în echipă.
30.0 1.1.; Planul locuintei , - Explorarea unor reprezentări spațiale (planuri); Resurse materiale: Tema de lucru
9 1.2.; cartierul/ - Exerciții pentru identificarea unor corelații între elementele Planuri ale în clasă.
1.3.; localitatii situate în plan și cele din realitate; clasei/școlii/locuinței/ Autoevaluarea
2.1.; - Caracterizarea cartierului și a localității pe baza observării cartierului/localității, Evaluare
2.2.; elementelor specifice orizontului apropiat; piese pentru construcții curentă

2
Geografie cls a IV-a

3.2.; - Măsurarea unor distanțe reale (clasă, școală, locuință), de tip LEGO, Texte
3.3.; utilizând instrumente de măsură simple adecvate (standard narrative,
3.4.; și nonstandard); imagini/grafice/diagrame
4.1. - Localizarea unor obiecte din orizontul apropiat; cu elemente din realitate,
- Realizarea unor planuri simple ale clasei și ale școlii, Coli flipchart, Hârtie
utilizând forme geometrice simple; milimetrică/pătrățele,
- Analiza concretă a orizontului apropiat (clasa, școala, Markere/culori.
locuința, localitatea) și a planurilor corespunzătoare computer, videoproiector,
acestuia; CD
- Prezentarea localității natale; Resurse procedurale:
- Aplicații practice (desenarea planului general al conversaţia, explicaţia,
clasei/școlii, realizarea unor schițe sau planuri ale localității. exerciţiul, demonstrația;
joc de rol
Forme de organizare a
colectivului de elevi:
activitate frontală,
activitate individuală,
7.10 1.1.; Harti ale - Analiza elementelor componente ale hărții; Resurse materiale: Tema de lucru
1.2.; orizontului local - Utilizarea semnelor convenționale; Hărți ale orizontului local în clasă.
1.3.; - Explicarea elementelor reprezentate pe harta; și ale localității, Autoevaluarea
2.1.; - Interpretarea unor hărți simple folosind terminologia Schițe/planuri/hărți ale Evaluare
2.2.; specifică învățată; orizontului local, Atlas curentă
3.1;. - Citirea materialelor cartografice; geographic, Texte
3.2.; - Interpretarea materialelor cartografice şi a elementelor narrative,
3.3.; naturale; Imagini/grafice/diagrame
3.4.; - Calcularea unor distanțe pe hărți, la scări diferite; cu elemente din realitate,
4.1. - Realizarea unor reprezentări cartografice simple, utilizând Computer,Videoproiector,
CD.
semne și culori convenționale;
Resurse procedurale:
- Citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări
conversaţia, explicaţia,
convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local;
exerciţiul, jocul didactic
- Orientarea ,cu şi fără ajutorul materialelor cartografice sau
Forme de organizare a
naturale.
colectivului de elevi:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în echipă.

3
Geografie cls a IV-a

14.10 1.1.; Orizontul local. - identificarea formelor sub care se găsește apa la suprafața  Resurse materiale:  Observarea
1.2.; Relieful, Pământului (izvoare, pâraie, râuri și fluvii, bălți, mlaștini, - Hărți ale orizontului sistematică
2.1.; apele lacuri); local și ale localității;  Evaluare
2.2.; ,vegetatia, - identificarea pe harta fizică a principalelor forme de relief și - Atlas geografic; formativa
3.1.; populatia descrierea acestora pe baza semnelor convenționale; - Texte narative;
3.2.; - formularea unor enunțuri respectând semnificațiile - Computer,
3.3.; următoarelor noțiuni: relief, vegetație, faună; videoproiector, CD.
3.4.; - descrierea vegetației și a faunei specifice fiecărei forme de  Resurse procedurale:
4.1. relief; conversaţia, explicaţia,
- activităţi de localizare a unor elemente din orizontul imediat, exerciţiul, jocul didactic.
din cel local şi din ţară, cu ajutorul unor repere (râuri, forme  Forme de organizare :
de relief, construcţii etc.), atât pe hartă, cât şi pe teren; activitate frontală, activitate
- analiza așezărilor omenești ; individuală, activitate în
- observarea și descrierea așezărilor omenești în funcție de echipă.
formele de relief;
- prezentarea unor activități desfășurate de oameni în funcție
de zonele geografice în care trăiesc;
- diferențierea activităților economice după următoarele criterii:
principalele culturi agricole, creșterea animalelor, ramurile și
centrele industriale principale, activitățile de
turism/transport/comerț.
21.10 1.1.; De la - identificarea elementelor care definesc orizontul local/regiunii  Resurse materiale:
1.2.; localitatea - stabilirea poziției și localizarea geografică a localității - Hărți ale orizontului
2.1.; natala la natale/regiunii; local și ale localității;
2.2.; regiune si - fixarea pe hartă a direcției/ punctelor cardinale pentru - Atlas geografic;
3.1.; tara.Repere de relaționarea elementelor componente ale orientării în spațiu; - Glob pământesc,
3.2.; timp - identificarea pe harta județului/ țării, a localității natale; lanternă, baloane
3.3.; - recunoașterea unor elemente ale spațiului geografic local și colorate.
3.4.; identificarea acestora pe harta județului, a țării; - Texte narative;  Evaluarea
4.1. - caracterizarea geografică a localității natale pe baza unei - Computer, formativa
fișe de observare proiectată anterior; videoproiector,CD.  Observaresi
- identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre așezările  Resurse procedurale: stematica
rurale și așezările urbane; conversaţia, explicaţia,
- identificarea unor schimbări periodice în mediul înconjurător; exerciţiul, jocul didactic.
- identificarea unor modificări geografice observabile din  Forme de organizare :
realitatea înconjurătoare și corelarea lor cu intervale activitate frontală, activitate
cunoscute de timp; individuală, activitate în
- sesizarea reperelor temporale observabile: fazele Lunii, echipă.
aparenta „Mișcare a Soarelui” pe bolta cerească, ziua -

4
Geografie cls a IV-a

lumina și durata în ore a unei zile/nopți, numărul zilelor din


an și diferențierea de anii bisecți, succesiunea evenimentelor
într-o structură convențională (calendarul anual);
- înțelegerea intervalelor de timp în care elevii sunt implicați în
mod curent: ziua/săptămâna/luna/anul;
- vizionarea filmelor didactice:Mişcarea de rotaţie /Formarea
anotimpurilor/http://www.youtube.com/watch?
v=taHTA7S_JGk&feature=related
4.11 1.1.; Recapitulare - Spaţiul geografic;  Resurse materiale:  Observare
2.1.; - Mijloace de orientare în spaţiu şi timp; - Manual sistematică:
2.2.; - Orientarea în spaţiu şi timp; digital , Atlas geografic;  Evaluare
3.1.; - Exerciţii şi activităţi de învăţare care să stimuleze orientarea,  Resurse procedurale: formativa
3.2.; de la orizontul apropiat (curtea şcolii, localitatea în care conversaţia, activități  Portofoliu
3.3.; studiază) până la diverse situaţii (ân excursii, drumeţii etc.). practice, exerciţiul,
3.4.; problematizarea
4.1.  Forme de organizare :
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în
echipă.
11.11 1.1.; Evaluare -Itemii probei de evaluare vizeaza :  Resurse materiale:
1.2.; - enumerarea punctelor cerdinale si intercardinale ; Fisa de lucru Evaluare
2.1.; -completarea unor enunturi lacunare cu termenii potriviti ;  Resurse procedurale: sumativa
2.2.; - identificarea formelor de relief ; conversaţia, , exerciţiul,
3.2.; - identificarea variantei corecte de raspuns. munca independenta
3.3.;  Forme de organizare :
3.4.; activitate individuală,
4.1.

5
Geografie cls a IV-a

UNITATEA DE INVATARE : ROMȂNIA-GEOGRAFIE GENERALĂ


Perioada : 18.11. – 27.01.2021

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


continut procedurale
18.11. 2.2. Vecinii, - exerciții de identificare pe hartă a vecinilor/limitelor; Resurse materiale: Portofoliu:
2.3. granițele si - identificarea țărilor vecine României și localizarea acestora pe Harta fizică a României, Evaluare
3.1. relieful hartă cu ajutorul punctelor cardinale; atlas geographic, computer, curentă
3.2. României - localizarea pe hartă a granițelor României; videoproiector, CD.
4.3. - definirea în cuvinte proprii și utilizarea în enunțuri a noțiunii de
graniță; Resurse procedurale:
- orientarea pe harta fizică cu ajutorul semnelor și culorilor conversaţia, explicaţia,
convenționale. exerciţiul, jocul didactic.
- exerciții – joc de orientare pe hartă.
- exerciţii de comparaţie a treptelor de relief (munţii şi dealurile, Forme de organizare a
dealurile şi podişurile, podişurile şi câmpiile); colectivului de elevi:
- aplicații practice pentru identificarea principalele tipuri de relief activitate frontală, activitate
individuală, activitate în
şi roci din orizontul local;
echipă.
- vizionarea filmului didactic Câte tipuri de roci există pe Terra?
http://www.scientia.ro/univers/40-terra/778-cate-tipuri-de-
rociexista-pe-terra.html.
- realizarea unor descrieri orale si scrise (scrisori, povestiri,
reclame, afișe) a formelor de relief;
- localizarea treptelor de relief pe harta fizică a României;
- recunoașterea formelor de relief în imagini;
- identificarea principalelor trepte de relief ale României după
altitudine și poziția geografică;
- descoperirea/identificarea caracteristicilor generale ale formelor
de relief prin observarea hărții fizice a României;
- enunțarea importanței formelor de relief și a modului în care
acestea influențează mediul natural;
- explicarea corecta a noțiunilor geografice (altitudine, nivel,
relief/trepte de relief/forme de relief/tipuri de relief/unități de
relief) utilizând un dicţionar geografic aflat în dotarea bibliotecii
ori dicţionarul geografic on-line.
25.11 2.2. Clima - evidențierea factorilor principali care determină clima unei țări; Resurse materiale: Autoevaluare/

6
Geografie cls a IV-a

2.3. României - caracterizarea climei unei regiuni geografice în funcție de Hărți ale orizontului local și interevaluare
3.1. factorii următori: poziția geografică, forma de relief, precipitații ale localității, harta rețelei
3.2. și mișcarea curenților de aer, apropierea față de Marea Neagră; hidrografice, informaţii din Evaluare
4.3. - importanța cunoașterii aspectului vremii pentru sănătate; presă sau de pe internet curentă
- completarea calendarului naturii și formularea unor aprecieri despre vreme, simbolurile
empirice referitoare la clima și vreme; meteo pentru evidențierea
- exerciții de identificare a factorilor care determină modificarea fenomenelor/ precipitațiilor;
climei;
Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul didactic.

Forme de organizare a
colectivului de elevi:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în
echipă.
2.12 2.2. Apele României - activități de observare în natură pentru identificarea Resurse materiale: Autoevaluare/
2.3. principalelor tipuri de sol (în funcție de zona geografică) și Hărți ale orizontului local și interevaluare:
3.1. precizarea importanței acestora; ale localității, atlas
3.2. - abordare interdisciplinară cu științele naturii pentru observarea geographic, dicţionarul Evaluarea după
4.3. elementelor specifice apelor curgătoare: izvor, albie, afluenți, geographic, texte narative; rezolvarea
confluență, gură de vărsare; imagini/grafice/, computer, sarcinilor de
- poziționarea pe hartă a principalelor râuri ale României; videoproiector, CD., film învățare:
- explicarea corectă a noțiunilor geografice (liman, lagună, ape documentar.
curgătoare, ape stătătoare, pâraie, bălți, mlaștini, lacuri)
utilizând un dicţionar geografic aflat în dotarea bibliotecii ori Resurse procedurale:
dicţionarul geografic on-line. conversaţia, explicaţia,
- localizarea pe hartă a principalelor lacuri din țara noastră și exerciţiul, jocul didactic.
clasificarea lor după criteriul „lacuri naturale-lacuri
artificiale”; Forme de organizare a
- precizarea importanței apelor curgătoare/stătătoare; colectivului de elevi:
- identificarea caracteristicilor și a importanței Dunării și Mării activitate frontală, activitate
Negre; individuală, activitate în
- enumerarea țărilor/capitalelor străbătute de fluviul Dunărea; echipă.
- evidențierea importanței Deltei Dunării.
9.12 2.2. Vegetatia, - exerciții de stabilire a corespondențelor între caracteristicile Resurse materiale: Autoevaluare/
2.3. animalele si climei și cele ale florei și faunei; Hărți ale orizontului local și interevaluare
3.1. solurile din - activități de observare în natură pentru identificarea ale localității, atlas

7
Geografie cls a IV-a

3.2. Romănia principalelor tipuri de sol (în funcție de zona geografică) și geographic, dicţionarul Evaluare
4.3. precizarea importanței acestora; geographic, texte narative; curentă
- identificarea principalelor zone de vegetatie; imagini/grafice/, computer,
- identificatea tipurilor de relief, a florei si faunei videoproiector, CD., film
corespunzatoare; documentar.
- exemplificare de actiuni pentru protejarea naturii;
Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul didactic.

Forme de organizare a
colectivului de elevi:
activitate frontală, activitate
individuală, activitate în
echipă.

16.12 2.2, 2.3., 3.1., Locuitorii si - identificarea structurii populației după următoarele Resurse materiale:Hărți ale orizontului
3.2., 4.3. asezarile criterii: mediul de proveniență (urban-rural), vârstă, local și ale localității, atlas geografic;, Evaluare
omenesti gen, minorități naționale, religie etc. dicţionarul geographic,texte narative; curenta
- explicarea corectă a noțiunilor geografice (urban, imagini/grafice/, diagrame cu elemente
rural, populație, etnie) utilizând un dicţionar din realitate, computer, Portofoliul
geografic aflat în dotarea bibliotecii ori dicţionarul videoproiector,CD, film documentar.
geografic on-line;
- clasificarea tipurilor de sate în funcție următoarele Resurse procedurale: conversaţia,
criterii : număr de locuitori, modul de așezare a explicaţia, exerciţiul, jocul didactic.
locuințelor, regiunea/formele de relief în care sunt
amplasate; Forme de organizare :
- identificarea marilor orașe ale țării și enumerarea activitate frontală, activitate individuală,
funcțiilor acestora în structurile administrative activitate în echipă.
locale/județene/municipale.

13.01 2.2, 2.3., 3.1., Activitatile - enumerarea resurselor naturale; Resurse materiale:Hărți ale orizontului Observarea
3.2., 4.3. economice - identificarea resurselor naturale din local și ale localității, atlas geografic;, sistematica
din Romania localitate/județ/regiune; dicţionarul geographic,texte narative;
- gruparea activităților economice; imagini/grafice/, diagrame cu elemente
- enumerarea ramurilor industriei și a produselor din realitate, computer, Tema de
obținute prin prelucrarea resurselor naturale; videoproiector,CD, film documentar. lucru in
- identificarea principalelor activități agricole (cultura clasa
plantelor și creșterea animalelor); Resurse procedurale: conversaţia,

8
Geografie cls a IV-a

- abordare interdisciplinară cu Științele naturii: explicaţia, exerciţiul, jocul didactic.


exemplificarea plantelor cultivate și a animalelor
crescute în funcție de zona geografică de proveniență Forme de organizare :
a elevilor/regiune geografică; activitate frontală, activitate individuală,
- sesizarea conexiunilor dintre condițiile naturale ale activitate în echipă.
mediului și activitățile agricole posibile;
- enumerarea căilor de comunicație și a mijloacelor de
transport;
- evidențierea importanței căilor de comunicație și a
mijloacelor de transport;
- explicarea corectă a noțiunilor geografice (fluvial,
maritim, magistrală, infrastructură de transport)
utilizând un dicţionar geografic aflat în dotarea
bibliotecii ori dicţionarul geografic on-line;
enumerarea principalelor porturi maritime și fluviale,
aeroporturi, autostrăzi, magistrale feroviare
naționale;
- indicarea pe hartă a traseelor principalelor artere
rutiere și feroviare.
20.01 2.2, 2.3., 3.1., Recapitulare - identificarea țărilor vecine României/Completarea Resurse materiale: Observarea
3.2., 4.3. unor hărți mute cu numele țărilor vecine țării noastre, Harta fizică a României, atlas geographic, sistematica
având ca reper punctele cardinale/tipuri de granițe; Dicţionarul geographic, texte narative;
- identificarea și localizarea unităților majore de relief; imagini/grafice/, diagrame cu elemente
- localizarea așezărilor omenești/ sesizarea din realitate, computer, Tema de
asemănărilor și deosebirilor dintre localitățile rurale videoproiector,CD, film documentar. lucru in
și cele urbane; Resurse procedurale: conversaţia, clasa
- analiză conceptuală despre climă și despre vreme; explicaţia, exerciţiul, problematizarea,
- identificarea pe harta a cursurilor apelor curgătoare; jocul didactic.
- exemplificarea activităților economice grupate pe Forme de organizare :
domenii/sectoare de activitate. activitate frontală, individuală, în echipă.

27.01 2.2, 2.3., 3.1., Evaluare Itemii prbei de evaluare vizeaza : Resurse materiale : fisa de test Proba scrisa
3.2., 4.3. -identificarea unitatilor de relief ale tarii noastre ; Resurse procedurale : munca
-completarea unor propozitii lacunare ; independenta
-identificarea variantei corecte de raspuns ; Forme de organizare : activitate
individuala

9
Geografie cls a IV-a

10