Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr. ___ din data de ___________

Între Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și Participare Publică “CIVICA”, înregistrată în Registrul
Unic al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 139/A/05.12.2014, cu sediul în Str. Anton Crihan nr. 8, bl D16 ,
Iași, email: contact@asociatiacivica.ro, telefon: 0742.564.637, având cod de identificare fiscală 33912038,
reprezentată legal de Alexandrina Dinga, în calitate de Preşedinte, numită în continuare Organizația
gazdă

și

Andronic Irina domiciliată în ______Iasi_, Str. ___soseaua Stefan cel Mare si Sfant nr.
59A_______________________________________, C.N.P. __2850606226842_____________,
legitimat cu C.I. seria ___MX__ nr. ___881399__________, eliberat de ______SPCLEP
IASI___________ la data de __11.03.2010_, numit în continuare Voluntar,

s-a convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de
voluntariat din România.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI


1.1 Obiectul contractului îl constituie derularea activității de relaționare și asistență pentru cetățeni, în
situația generate de pandemia COVID-19 care urmează să fie desfășurată de către Voluntar.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI


2.1. Durata prezentului contract este de 6 luni începând cu data semnării.

Art. 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR


Drepturile Voluntarului
3.1. Dreptul de a fi tratat ca și coleg cu drepturi egale atât de către conducerea organizației, cât și de
angajați;
3.2. Dreptul de a avea cât mai multe informații despre organizația în care urmează să activeze;
3.3. Dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea
acestuia;
3.4. Dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea adeverinței de voluntariat însoţit de raportul de
activitate;
3.5. Dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
3.6. Dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Obligațiile Voluntarului

3.7. Obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului;

3.8. Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe
perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
3.9. Să anunțe cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de
voluntariat în care este implicat.
3.10. Să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului
3.11. Să participe la cursurile de instruire oferite de către organizatori dacă acestea sunt necesare pentru
buna îndeplinire a sarcinilor;
3.12. Să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activităților de voluntariat;
3.13. Să respecte regulile și normele de comportament ale organizației gazdă primite în scris de la
organizatori înainte de începerea activității
3.14. Să nu comunice sau să răspândească în public afirmații defăimătoare la adresa organizației și/sau
a activității acesteia.
3.15. Organizația-gazdă are obligația de a se asigura că atât drepturile, cât și obligațiile voluntarului sunt
respectate și aduse la îndeplinire în mod corespunzător. Astfel, drepturile voluntarului constituie obligațiile
organizației-gazdă și obligațiile acestuia drepturile organizației-gazdă.

Art. 4. NEGOCIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI

4.1. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o
situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat,
iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.
4.2. Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre
părți, formulată în termen de 3 zile de la data la care a intervenit situația descrisă mai sus, în condițiile
stabilite prin prezentul contract de voluntariat.
4.3. La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și libere.
Art. 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat poate să aibă loc din inițiativa voluntarului sau a
organizației, cu un preaviz de 15 zile.
5.2. Organizația poate să denunțe unilateral acest contract de voluntariat imediat ce voluntarul a încălcat
prevederile contractului de voluntariat sau orice alte restricții legale în timpul îndeplinirii sarcinilor, inclusiv
(însă nu numai) în caz de necinste, incompetență, condamnare pentru infracțiune.
5.3. Contractul de voluntariat poate înceta și prin acordul părților, care consimt să nu continue raporturile
stabilite anterior.

Art. 6. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

6.1. Voluntarul declară pe propria răspundere că în ultimele 14 zile:

6.1.1. Nu a călătorit în zone din afara României;


6.1.2. Nu a venit în contact direct cu persoane suferinde din cauza infecției cu COVID-19 la
serviciu, în vecinătatea locuinței sau vizitând unități medicale ori alte genuri de locuri;
6.1.3. Nu a fost spitalizat în ultimele 3 săptămâni;
6.1.4. Nu a avut una sau mai multe dintre simptomele: febră, dificultatea de a înghiți, dificultatea
de a respire, tuse intense.

6.2. Voluntarul declară pe propria răspundere că va respecta recomandările și reglementările actuale și


viitoare emise de autoritățile abilitate pentru a urma o conduită socială responsabilă în prevenirea
răspândirii coronavirus COVID-19 și pentru a se proteja pe sine atât în timpul activităților de voluntariat,
cât și în afara acestui timp.

Art. 7. CLAUZE FINALE

7.1. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat


este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
7.2. Toate prevederile prezentului Contract sunt rezultatul negocierii dintre Organizația-gazdă și Voluntar
și reprezintă acordul total al părților cu privire la toate aspectele prezentului Contract, iar Voluntarul
declară în mod expres că a citit, a înțeles și a acceptat prevederile lui, primind un exemplar al acestuia.
7.3. Prezentului Contract îi sunt aplicabile dispozițiile legii române, atât cu privire la aspectele
contractuale, cât și cu privire la cele necontractuale reieșind din prezentul Contract.
Încheiat astăzi, ______21.03.2020____, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și intră în
vigoare la data semnării de către ambele părți.

Organizația Gazdă Voluntar

Asociația “CIVICA”

prin Alexandrina Dinga, președinte.