Sunteți pe pagina 1din 5

Str.

Nicolae Bălcescu 19 Botoşani


Tel. 0741 243464
Asociaţia pentru Cultura Calităţii în Educaţie şi Societate www.accesq.org

O singura variabila este valabila.

1. Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe o perioada


de:
a) 1 an
b) 4 ani
c) perioadă nedeterminată

2. În cadrul cursurilor de formare profesională a adulţilor, pentru cursurile


de calificare raportul dintre orele de pregătire teoretică şi practică este:
a) Minim 2/3 pregătire practică din totalul orelor de formare
b) 50% ore de pregătire teoretică şi 50% pregătire practică
c) 66,66% pregătira teoretică şi 33,33% pregătire practică

3. Numărul minim de ore de pregătire reglementate expirmate in ore de


pregatire teoretică şi practică pentru care se eliberează certificat pentru
nivelul 1 de calificare este de
a) 360 ore
b) 160 ore
d) La dispozitia furnoizorului de formare profesionala

4. Cursurile de formare a adulţilor acreditate, pot fi organizate de către:


a) Organizaţii autorizate, care au ca obiect de activitate aceste tipuri
de cursuri
b) Numai de către instituţii publice
c) Numai de către universităţi acreditate

5. Fac parte din obiectivele unui program de formare profesională a


adulţilor:
a) Rezultatele anticipate care urmează să fie atinse
b) Concluziile la care a ajuns instituţia de acreditare
e) Eficienţa obţinută din raportul timp – rezultat obţinut

6. Considarerea adultului drept elev şi transpunerea pedagogiei specifică


formării şcolarului la nivelul formării adulţilor este sortită eşecului din
următoarele motive:
a) Curiozitatea specifică copilăriei creşte
b) Puterea de memorare a adultului este în creştere
e) Puterea autoritară a formatorului scade pe de o parte datorită
diferenţei de vărstă a deseori mică intre acesta şi formabili şi pe de
altă parte datorită faptului că rolurile sociale marchează profund
personalitatea adultului
Str. Nicolae Bălcescu 19 Botoşani
Tel. 0741 243464
Asociaţia pentru Cultura Calităţii în Educaţie şi Societate www.accesq.org

7. Paradigma modernă în educaţia adulţilor cuprinde între alte principii


următoarele:
a) Accentul este pus pe expertiza formatorului
b) învăţarea este un rezultatul unui proces de informare care are ca resursă
formatorul
c) Accentul este pus pe conexiunile dintre informaţii, pe receptivitatea
faţă de conceptele noi, subliniidu-se necesitatea învăţării permanente

8. Recomandările eupropene privind formarea profesională a adulţilor


sunt:
a) European Qualitz Assurance Reference Framework for Vocational
Education and Training (EQARFVET)
d) European Organisation for Quality
e) European Qualitz Consulting

9. Paradigma modernă în educaţia adulţilor cuprinde între alte principii


următoarele:
a) Fluxul informaţional este conceput ca avînd un sens unic de la formator
la formabil
b) Este promovată reciprocitatea învăţării în relaţia formator-
formabil
c) Accentul este pus pe dezvoltarea personalităţii celui care învaţă

10. Existenţa unui Standard Ocupaţional sau a unui Standard de Pregătire


Profesională este o condiţie obligatorie pentru acreditarea:
a) Cursurilor de calificare
d) Cursurilor de perfecţionare
e) Instruirea PSI, Protecţia şi Securitatea Muncii la locul de muncă

12. Reglementările legale actuale în baza cărora se pot organiza şi autoriza


cursuri de formare profesională a adulţilor sunt:
a) OG 129/2000 cu completările ulterioare denumite Norme
Metodologice
b) Legea învăţămîntului
c) Codul Muncii

14. În pregătirea programului de formare este adevărată următoarea


afirmaţie:
a) Constituirea unui grup cat mai mare de persoane (40-50) pentru a
permite astfel în timp scurt tuturor să recepţioneze informaţia
b) Constituirea unui grup dintr-un număr relativ redus de persoane
pentru a permite o comunicare eficientă şi a stimula interacţiunile
între participanţi
Str. Nicolae Bălcescu 19 Botoşani
Tel. 0741 243464
Asociaţia pentru Cultura Calităţii în Educaţie şi Societate www.accesq.org

c) Numărul de persoane nu influenţează comunicara şi participarea


inteactivă

15. Evaluarea participanţilor la cursurile de formare profesională a


adulţilor este:
a) Obligatorie incluzând atât evaluare teoretică şi practică
b) Facultativă
c) Obligatorie incluzând numai evaluare teoretică

16. În educaţia adulţilor este recomandabil să se utilizeze raportul curs


-pauză:
a) 40 min. curs – 20 min. pauză activă
b) 120 min. curs – 20 min. pauză
c) 50 min. curs – 10 min. pauză

17. Andragogia poate fi definită astfel:


a) Domeniul care se ocupă cu metodele de educaţie a adulţilor
c) Forma de învăţare facultativă pentru adulţi
d) Domeniu de cunoaştere a comportamentului adultului

20. Evaluarea calităţii cursului de către cursanţi este:


a) Fără relevanţă dacă evalarea a fost realizată de către evaluatori
b) Opţională în cursurile de formare profesională
c) Recomandată în toate formale de educaţie

22. Nota de absolvire a probei practice este:


a) 5
b) 6
c) 7

23. Bugeul de timp alocat evaluării finale:


a) Face parte din timpul alocat formării teoretice
b) Face parte din timpul alocat pregătirii practice
c) Nu face parte din timpul alocat programului de formare continuă

24. Una dintre constatările pe care este fondată ştiinţa Andragogiei este
aceea conform căreia:
a) Experienţa acumulată de adulţi poate fi folosită în învăţământ ca o
importantă resursă pentru învăţare
b) Conceptul propriu al oamenilor maturi este dependenţa
c) Adulţii manifestă o deosebită atracţie faţă de discursul academic din
sistemul şcolar clasic
Str. Nicolae Bălcescu 19 Botoşani
Tel. 0741 243464
Asociaţia pentru Cultura Calităţii în Educaţie şi Societate www.accesq.org

25. În programele de educaţie pentru adulţi se recomandă să se ţină cont de


următoarele principii:
a) Adulţii nu trebuie stimulaţi să progreseze în dezvoltarea personală
b) Adulţii manifestă o doinţă irezistibilă faţă de învăţarea continuă
c) La nivelul adultului teoria nu mai poate fi disociată de practică
fapt ce impune dublarea discursului teoretic cu prezentarea unor
experienţe practice relevant

28. Formatorul se află, în raport cu persoana de educat, intr-o relaţie de:


a) Indifernţă
b) Confruntare
c) Parteneriat

30. Adulţii învaţă mai bine dacă:


a) Mediul este formal, rigid, oficial
b) Sunt invitaţi şi incurajaţi sa-şi exprime punctul de vedere
c) Sunt obligati să studieze

31. Fiinţa umană are nevoie permanent de:


a) Iubire, acceptare, încurajare
b) Sugestii negative
c) Ghidare permanentă

38. In lucrul cu adulţii, formatorii ar trebui:


a) Să valorifice tezaurul intelectual şi experenţial al cursanţilor
b) Să-şi impună propriile opinii deoarece ei au expertiza în domeniu
c) Să lase cursanţii să decidă care este cea mai bună metodă de formare

39. Următoarea aserţiune este adevărată:


a) Oamenii pot învăţa la orice vîrstă
b) Adevăraţii formatori consideră procesul de învăţare a adulţilor ca fiind
un proces de recepţie pasivă
c) Adulţii nu se angajează în procesul de instruire pentru a obţine
beneficii materiale, avansare profesională, prestigiu social sau pentru a
tine piept concurenţei

48. Originea sistemului de competenţe:


a) Vocaţională, formaţională, experenţială
b) Raţională, afectivă, acţională
c) Cursurile inţiale, cursurile de lungă durată, cursurile de formare
Str. Nicolae Bălcescu 19 Botoşani
Tel. 0741 243464
Asociaţia pentru Cultura Calităţii în Educaţie şi Societate www.accesq.org

49. Un bun formator ar trebui să dovedească:


a) Personalitate caldă, energie şi vitalitate, stabilitate emoţională
b) Exigenţă, autoritate, intransigenţă
c) Autonomie faţă de

50. O comunicare este efectivă atunci când:


a) Cursanţii receptează informaţia
b) Cursanţii/receptorii înţeleg informaţia
c) Se produce schimbarea aşteptată la receptori/cursanţi

52. Iniţialele SWOT ale analizei de nevoi cu acelaşi nume se traduce:


a) Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Ameninţări
c) Aspecte politice, aspecte economice, aspecte sociale, aspecte
tehnologice
b) Nevoi personale, nevoi organizaţionale, nevoi sociale, nevoi
comunitare

53. Numărul maxim de participanţi pe grupa de formare profesională este:


a) 28 persoane
b) 14 persoane
c) Nu există reglementări in acest sens

54. Cum sunt definiţi adulţii in OG129/2000 privind formarea profesională


a adulţilor:
a) Persoanle care au varsta peste 18 ani
b) persoanele care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la
programe de formare profesională, in condiţţiile legii
c) persoanele care pot stabili raporturile de muncă dar se află in şomaj