Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. 259/SCMMRP/16.11.

2020

Către: Doamna Adina FLOREA


Domnul Răzvan LUȚAC
Libertatea
Ref: Solicitare informații

Stimată doamnă Adina FLOREA,


Stimate domnule Răzvan LUȚAC,
La solicitarea dumneavoastră, transmisă prin e-mail și înregistrată la MMPS cu nr.
259/SCMMRP/03.11.2020, vă comunicăm următoarele:
Întrebare:
“Pe site-ul Ministerului Muncii există un document cu peste 2.000 de CNP-uri,
document public, ce poate fi accesat la o simplă căutare pe Google a experților din
domeniul evaluării nivelului de risc / protecția muncii.
Acesta e disponibil la adresa
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Sanatate%20si%
20securitate%20in%20munca/250309BDabilitate.pdf?fbclid=IwAR1HM6fiwtDr_e8Av9i
YRN_XizzkSOjPRNMZQP8PittNRb2Ie7FKOiKJPLU

În plus, a fost multiplicat și pe alte site-uri de stocare a documentelor.


Întrebările sunt:
1) Considerați că acest document respectă GDPR?
2) Există vreun motiv întemeiat pentru lăsarea CNP-urilor la vedere?
3) Se vor lua măsuri, în cazul în care considerați că acest document încalcă
GDPR? „

Str.Dem.I.Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, București


Tel.: +4(0) 213 158 556
E-mail: presa@mmuncii.gov.ro
www.mmuncii.gov.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest
document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane
autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit,
expeditorului
Răspuns:
Documentul la care faceți referire, datând din 25.03.2009, a rămas afișat pe site-
ul instituției dintr-o eroare, acesta fiind retras din locația indicată în data de 3
noiembrie 2020.
Precizăm că până în anul 2010, legislația prevedea obligaţia de a face publică, pe
site-ul Ministerului Muncii, lista actualizată a serviciilor externe de prevenire şi
protecţie abilitate.
Din momentul intrării în vigoare a GDPR, pe site-ul instituției nu au mai fost
publicate tipurile de informații la care faceți referire.
Precizăm că Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) colectează și procesează
date personale în conformitate cu prevederile RGDP și nu prelucrează aceste tipuri
de date pentru creare de profiluri sau în scopuri de marketing.

În continuare prezentăm contextul publicării pe site a datelor referitoare la


servicii externe de prevenire şi protecţie, conform prevederilor legale:
Astfel, potrivit art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006,
organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator,
în următoarele moduri:
a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a
atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile
de prevenire şi protecţie;
c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.
Potrivit art. 31 din normele metodologice menționate, Serviciul extern de
prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele
materiale necesare pentru a-şi desfăşura activitatea;
b) să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi
protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu procedura
stabilită la art. 35 - 45.

Modul de publicare a datelor referitoare la servicii externe de prevenire şi


protecţie, în perioada 2006-2010:
Potrivit art. 39 lit. h) din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, forma de bază, publicată în Monitorul Oficial nr. 882 din 30 octombrie
2006, comisia de abilitare şi avizare are printre obligaţii pe aceea de a face
publică lista actualizată a serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate.
Potrivit art. 3 din Ordinul MMSSF nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de
abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a
documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității
și sănătății în muncă, în prezent abrogat, comisiile de abilitare și avizare
teritoriale întocmesc, la fiecare întrunire, un raport al ședinței pe care îl transmit,
în termen de 5 zile de la data întrunirii, Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și
Familiei - Serviciul sănătate și securitate în muncă. Conținutul raportului, prevăzut
în anexa nr. 1 la Ordinul mai sus menționat, conținea date privind certificatele de
abilitare emise, inclusiv date de identificare ale furnizorului.
Pe baza acestor date centralizate, până în anul 2010 se întocmea lista serviciilor
externe de prevenire şi protecţie abilitate conform HG nr. 1425/2006, care se
publica pe site-ul Ministerului Muncii, în format pdf., la Secțiunea:
http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/securitate-si-sanatate-
in-munca

Din anul 2010 și până în prezent, odată cu adoptarea HG nr. 955/2010 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG nr.
1425/2006, prevederile referitoare la publicarea Listei actualizate a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie abilitate, prevăzute la art. 39 lit. h) din HG nr.
1425/2006, forma de bază, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 882 din
30 octombrie 2006, s-au modificat.
Astfel, potrivit art. 39 alin. (2) lit. i) din Normele metodologice în vigoare astăzi,
comisia de abilitare şi avizare are obligația de a întocmi lista serviciilor externe
de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor cărora li s-a retras
certificatul de abilitare şi să transmită această listă la Inspecţia Muncii.
În consecință, Ordinul MMSSF nr. 754/2006 a fost abrogat, fiind înlocuit de Ordinul
MMFPS nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a
serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu
caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.
Începând cu anul 2010, pe site-ul Ministerului Muncii, articolul ce oferă informații
din domeniul muncă / securitate și sănătate în muncă a fost actualizat, astfel că în
acest articol, pe care îl regăsiți la hyperlink-ul
http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/securitate-si-sanatate-
in-munca, legătura către documentul pdf. indicat în sesizare a fost înlocuită cu o
legatură (hyperlink) către site-ul Inspectiei Muncii, disponibil la adresa
https://www.inspectiamuncii.ro/ro/87 , unde pot fi accesate și în prezent
informații actualizate referitoare la serviciile externe de prevenire și protecție.

În urma sesizării dumneavoastră au fost demarate verificări iar persoanele


responsabile vor fi sancționate.

Cu stimă,
Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul

S-ar putea să vă placă și