Sunteți pe pagina 1din 11

!

loP~/f
ROMÂNIA ~--$a.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
romania2019.eu
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar nr.l
y;----
Nr. ~ tf ft
Budureşti,OS.Qt.2019

~
MINISTRUL AFAdERILOR INTERNE

Carmen DhJiiil!Jliin~ ~

NOTĂ-RAPORT -~
privind informarea ministrului sănătăJii,
referitoare la aspecte din domeniul apărării împotriva incendiilor

CON INUTUL HOTĂRÂREA

Stimată doamnă ministru,

Am onoarea a vă informa că, potrivit atribuţiilor ROG SĂ APROBAŢI


ce le revin în domeniul prevenirii situaţiilor de
ŞEFUL
urgenţă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă au
DEPARTAMENTULUI
executat în ultimele 12 luni controale de prevenire la PENTRU SITUAŢII DE
unităţi sanitare cu paturi. URGENŢĂ
SECRET~R1D, 1 ST~_
Pentru comunicarea concluziilor acestor acţiuni şi
a propunerilor de îmbunătăţire a activităţii către
autorităţile publice centrale de specialitate, am
onoarea a vă adresa mgămintea de a semna proiectul
de informare, adresat doamnei ministru al sănătăJii,
Sorina PINTEA.

Faţă de cele ra ortate, vă ro

IAMANDI Da11:P~
ROMÂNIA ~::...:;y..,
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
romania2019.eu
Exemplar nr. 2.
Nr. 7319L
Bucureşti, Oj ,Or2019
Ministrul afacerilor interne

Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Doamnei ministru Sorina PINTEA

Doamnă ministru,

Mă adresez dumneavoastră spre a vă informa cu privire la concluziile controalelor de prevenire


executate de personalul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Bucureşti-Ilfov la unităţile
sanitare cu paturi.

Astfel, în ultimele 12 luni au fost efectuate controale de prevenire a incendiilor la 657 unităţi sanitare
cu paturi, cu prilejul cărora s-au constatat 4.289 încălcări ale legislaţiei privind apărarea împotriva
incendiilor, 17% dintre acestea fiind soluţionate operativ pe timpul acestor acţiuni preventive.

Deficienţele importante, care se regăsesc la majoritatea unităţilor sanitare controlate 1, vizează:


- funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu;
- neasigurarea echipării construcţiilor cu mijloace de detectare, semnalizare şi alaimare în caz de
incendiu sau nefuncţionarea acestora la parametri Ia care au fost proiectate;
- neorganizarea corespunzătoare a activităţii de apărare împotriva incendiilor, în special pe
aspecte ce privesc evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
- capacitatea redusă de salvare a pacienţilor care nu se pot evacua singmi din cauza lipsei
personalului medical (medici şi asistente), în special din turele de noapte.

În ceea ce priveşte funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu, la 261 de clădiri ale unităţilor
sanitare dintre cele care se încadrează în prevederile HG. nr. 571/20162 s-au efectuat lucrări de
modificare rară obţinerea ulterioară a respectivului act administrativ, aspect care contravine
prevederilor a1t. 19 Iit. c) şi art. 30 din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendWor, cu modificările şi
completările ulterioare.

Din cele 23 de incendii produse în ultimul an la clădiri ale


unităţilor sanitare cu paturi, putem exemplifica incendiul
produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli
Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu" din Iaşi,
la etajul VI al clădirii unde, din cauza suprasolicitării

1 Situaţia unităţilor sanitare cu paturi care funcţionează fără autorizaţie de securitatela incendiu,obiectivele unde nu sunt

asiguratecondiţii de evacuareîn situaţii de urgenţă a persoanelor,precum şi cazurile neechipării construcţiilor cu mijloace


de detectare,semnalizareşi alarmareîn caz de incendiusunt prezentateîn anexă
2 H.G. nr. 571/2016 pentrn aprobarea categoriilor de construcfii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării

privind securitatea la incendiu


------ Telefon 0212069290/Fax 0213135298
Piaţa Revoluţiei nr. lA, sector 1, C.P. 010086, RO-Bucureşti
instalaţiei electrice, pe holul unităţii spitaliceşti s-a declanşat un incendiu, în urma căruia au fost
distmse în totalitate aparatura medicală şi materialele sanitare ce se aflau la nivelul etajului, valoarea
totală a pagubelor fiind <le54.541 mii lei.

Pentru încălcări ale legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor au fost aplicate 3.052 sancţiuni
contravenţionale, dintre care 296 amenzi în cuantum de 1.734.208 lei şi 2. 756 avertismente.

Subliniez faptul că, din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor, o clădire spitalicească se
deosebeşte, în mod fundamental, de o clădire publică de orice alt tip, prin faptul că este utilizată de un
număr mare de persoane care nu se pot evacua singure, un procent însemnat dintre acestea fiind
dependent de aparate şi/sau proceduri medicale.

Pentru formarea deprinderilor privind modul de comportare în cazul producerii unui incendiu pe durata
desfăşurării activităţilor curente, personalul angajat al unităţilor sanitare cu paturi a fost angrenat în
736 exerciţii de alarmare/evacuare şi primă interventie în caz de incendiu. Totodată, s-au desfăşurat
857 activităţi de informare preventivă şi 629 analize cu factorii de conducere ai unităţilor controlate.

Luând în considerare aspectele semnalate, vă rog să dispuneţi analizarea situaţiei existente, adoptarea
măsurilor şi soluţiilor concrete care se impun şi asigurarea îndeplinirii lor, împreună cu factorii de
decizie din conducerea unităţilor menţionate, în vederea eliminării deficienţelor constatate.

Ca prioritate pentru îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor, vă propun sa asiguraţi


întreprinderea demersurilor necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate Ia incendiu pentru
obiectivele din subordine care se încadrează în categoriile prevăzute de lege. De asemenea se impune
elaborarea unui regulament pentru gestionarea riscului de epidemii, conform prevederilor ait. 8 alin.
(1) şi a1t. 20 alin. (2) din H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

În spiritul bunei colaborări dintre cele două ministere, începând cu luna martie a anului trecut, cadre
din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene au sprijinit reprezentanţii Autorităţii de
Management al Calităţii în Sănătate în procesul de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării.

În speranţa că efmturile conjugate ale instituţiilor pe care le reprezentăm pot contribui substanţial la
îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor la această importantă categorie de obiective,
vă asigur, doamnă ministru, de sprijinul meu şi al personalului serviciilor profesioniste pentru situaţii
de urgenţă în vederea semnalării situaţiilor potenţial generatoare de incendii şi acordării asistenţei
tehnice în scopul soluţionării acestora.

Cu deosebită consideraţie,

Ml]\IT~'T'DTTT A A r'r.'DTT i"\D ll\Jri:'ERNE

Telefon 0212069290/Fax 0213135298


Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, C.P. 010086, RO - Bucureşti
Anexa la nr. /3/gf din V,?,t?f · fC/tj
Principalele deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor
la unităţi sanitare cu paturi
1. Funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu
!ALBA= 11 obiective: IS.C. Centrul Medical Laura Cătană S.R.L. Sebeş - punct de luciu: Pianu
de Jos, Spitalul Orăşenesc Cugir, Spitalul de Boli Cmnice Cimpeni, Spitalul Orăşenesc Cimpeni,
Spitalul Orăşenesc Abrud, SpitalulJudeţean de Urgenţă Alba (2 clădiri), Spitalulde Pneumoftiziologie
Aiud, SpitalulMunicipalSebeş (2 clădiri), SpitalulMunicipalAiud.

!ARGEŞ = 6 obiecti\'c: I S.C. Dr. Irimia S.R.L. Piteşti, S.C. Centrul Medical Sfântul Nicolae
S.R.L. Piteşti, SpitalulMunicipalCâmpulung(2 clădiri), S.C. Doctor Luca S.R.L. Pitesti, S.C. Centrul
Policlinic MED-AS2003 S.R.L. Pitesti.

!ARAD =3 obiective: ISpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Spitalulde Boli Cronice Sebiş,
Centrul Medical Speranţă pentru Viaţă S.R.L. Ineu.

!BACĂU = 7 obiective: I S.C.Centrul Medical Unirea Bucureşti - punct de lucru Bacău, S.C.
Medical Test S.R.L. Bacău, S.C. Clinica Dr. Chelariu S.R.L. Bacău, S.C. Clinica Palade S.R.L.
Bacău, InstitutulNaţional de Medicină Fizică şi Balneologie-Sectia Sanatorială Slănic Moldova, S.C.
Laurus Medical S.R.L. Bucureşti-punct de lucru Bacău, S.C. New Central Med S.R.L. Bacău.

!BIHOR= 18 obiective: I Serviciul de Ambulantă Judeţean Oradea, S.C. Clinica Newmedics


S.R.L. Oradea, Spitalul Clinic Judeţean Oradea (4 clădiri), Spitalul Municipal Dr. Mircea Pop
Marghita (6 clădiri), Spitalul Municipal Salonta, Spitalul Clinic Municipal Dr. Gm•ril Cunemm
Oradea (2 clădiri).

!BUCUREŞTI-ILFOV = 19 obiective:I Spitalul Clinic de Urgentă Bagdasar-Arse11i Bucureşti,


Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca Bucureşti, Spitalul de Urgentă pentru Copii Maria SkloclowskctiCI
Curie Bucureşti, FundaJia Dr. Victor Babeş Bucuresti, Centrul de Evaluare şi Tratament a
Toxicodepe11den1elor pentru Tineri Sf. Stelian Bucuresti, Spitalul Clinic Col/ea Bucureşti, Institutul
Naţional de Expertiză şi Recupe1·a1-ea Capacităţii de Muncă Bucureşti, InstitutulNaţional de Medicin!i
Complementară şi Alternativă Florin Brătilă Bucureşti, Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologieşi
TBC Osteoai1icularFoişor Bucureşti, S.C. MED LIFE S.A. - SPITALUL DE ORTOPEDIE ŞI
CHIRURGIE PLASTICĂ Bucureşti, Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu Bucureşti,
I.N.S.M.C.AlessandrescuRusesc11~Spitalul Polizu Bucureşti, Delta Health Care S.R.L. Bucureşti, S.C.
Med Life S.A., Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgentă Bucureşti, S.C. Medicover S.R.L. Bucureşti,
Institutul Naţional de Gemntologie şi Geriatric A11aAsla11Bucureşti, Spitalul Clinic Sfânta MClria
Bucureşti, Spitalul ClinicFila11tropiaBucureşti.

!BISTRIŢA-NĂSĂUD = 6 obiective:I Spitalu) Judeţean de Urgentă Bistl'ita (4 clădiri), S.C.


Clinica Sanovil S.R.L. Bistrita, S.C. MurivisanS.R.L.- spital privat Bistriţa.

IBRĂILA =4 I
obiectln: Spitalu] Judeţean de Urgentă Brăila (3 clădiri), Spitalul Orăşenesc
Făurei.

!BOTOŞANI= 8 obiective:lSpitalulMunicipalDorohoi- PavilionulChirurgie, SpitalulJudeţean


de UrgenţăMavromali Botoşani (4 clădiri), Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, Unitatea de
Asistentă Medico - Socială Ştefăneşti, S.C. LUX RO S.R.L. Botoşani.

!BRAŞOV = 11 obiective:ISpitalul Orasenesc Rupea, Clinica Medicala ICCO Brasov, Spitalul


Sfim/ul Co11sta11ti11
Brasov, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie D,: Aurel Zbarcec1-Brasov,
Spitalul Municipal Codlea, S.C. Policlinica de Diagnostic Rapid S.A.-Spita1ulMedlife Brasov, S.C.
Onco Card S.R.L.- Centru de Diagnosticsi Tratament OncologicBrasov, Spitalul General CF Brasov,
1/8
Clinica Medicală Sante Vie, Braso,•, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, Clinica Vitahned,
Brasov.

I
lcLUJ = 19 obiective: Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj - Cluj-Napoca (3 clădiri),
Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj - Cluj-Napoca (2 clădiri), Spitalul Clinic CF Cluj - Cluj-
Napoca, Institutul Regional de Gastroenterologie - Hepatologie Prof.dr.Octavia11 Fodor Cluj - Cluj-
Napoca, Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj - Cluj-Napoca, Spitalul Municipal
Gherla, Spitalul Municipal Dej, S.C.Hipocrate lmpex S.R.L. Cluj-Napoca, S.C. Eurotrat S.RL.
Gherla, S.C. Policlinica Union S.R.L. Cluj-Napoca, S.C.Salvo-San-Ciobanca S.R.L. Cluj-Napoca, S.C.
Centrul Medical Transilvania S.R.L. Cluj-Napoca, S.C. Medlife S.A. Cluj-Napoca, S.C. Medstar
S.R.L. Cluj-Napoca, S.C.C.T. Clinic S.R.L. Cluj-Napoca, S.C.Valdi Medica S.R.L. Cluj-Napoca.

ICĂLARASI = 1 obiecth•:ISpitalul de Psihiatrie Săpunari- Pavilion 3- Sat Săpunari, Comuna


Lehliu Gară.

lcARAS..ŞEVERIN = 3 obiective: I Spitalul Municipal Ca,·ansebeş, Spitalul Orăşenesc Otelu


Roşu, Spitalul Orăşenesc Oravita.

lcONSTANTA = 14 obiecth•e: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol A11clrei


Constanţa, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Orăşenesc Cemavodă: Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Constanta (2 clădiri), Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol (3 clădiri),
S.C. Affidea România S.R.L. Constanţa,S.C. Isis Medical Center S.R.L.-Spitalul Isis Constanţa, S.C.
lowemed S.A. Constanţa, S.C. Ovidius Clinical Hospital S.R.L. Ovidiu, S.C. Med Star 2000 S.R.L.
Constanta, S.C. Diagnost S.R.L.-HEKA Hospital Constanta. S.C. Gastromed S.R.L. Constanţa, S.C.
Mogadormed S.R.L.-Spîlalul Oftahnologic Mri11iConstanţa, S.C. Romgesta S.R.L. Constanta.

I
lcOVASNA= 9 obiective: Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolycm KristofSfăntu Gheorghe,
Spitalul de Recuperare Boli Cardiovasculare D,·. Be11edekGeza Covasna (5 clădiri). Spitalul Municipal
Târgu Secuiesc (3 clădiri).

IÎ>ÂMBOVITA I
= 3 obiective: Spitalul Judetean de Urgenţă Târgovişte (2 clădiri), Spitalul
Municipal Moreni.

I
IÎ>OLJ= 12 obiectiYe: S.C. Vitaplus Medclin S.R.L. Craiova, Spitalul Clinic Municipal
Filalllropla Craiova, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, S.C. Sigma Premium S.R.L. Craiova,
S.C. Centrul Medical Renaşterea S.R.L. Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova, Clinica Rogadent Craiova, CHR Panoramic S.R.L Calafat,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Orăşenesc Segarcea, Centrul Medical Unirea
S.R.L. Craiova, Centrul Medical Sama S.A. Craiova.

I
!GORJ=3 obiective: Spitalul de UrgenJă Târgu Cărbuneşti, Spitalul Orăşenesc Novaci, Spita]ul
Orăşenesc Bumbeşti-Jiu.

I
!GALAŢI= 9 obiecti\'e: Spitalul Clinic Judefean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galafi, Spitalul
Clinic de Urgentă pentru Copii Sf. loa11Galaţi, Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galaţi (2
clădiri), Unitatea Medico-Sanitară Gineşti, Spitalul Municipal A11to11 Ci11cuTecuci, Clinica S.C.
LAURUS Medical S.R.L. Galaţi, Hyperclinica Medlife Galaţi, Agenţia de servicii sociale comunitare
ALTERNATIVA- Galap.

!GIURGIU • 2 obiective: I Spitalul Judeţean de Urgentă Giurgiu, S.C. Fresenius Nephocare


România S.R.L. Giurgiu.

I
!HARGHITA= 4 obiective: Spitalul Judeţean de Urgentă Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal
Odorheiu Secuiesc (2 clădiri), Spitalul Municipal Topliţa.
2/8
I
!HUNEDOARA= 2 obiective: Spitalul Judeţean de Urgentă Deva (2 clădiri).

= 1 obiecti": ISpitalul Judeţean de Urgentă Slobozia- UPU.


kALOMIJA
kAŞI = 10 obiective: I Institutul de Boli Cardiovasculare prof. Dr. GeorgeI. M. GeorgescuIaşi,
Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi, Spitalul Clinic Dr. C. I. Parho11Iasi, S.C. Elytis Hospital Hope
S.R.L. lnsi, S.C. Red Hospitnl S.R.L. Inşi, S.C. Vital Medieni Center Memory S.R.L. sat Valea
Lupului, S.C. MNT Healtbcare Europe S.R.L. Iaşi, Asociaţia dr. Micu Vasile Iaşi, S.C. Med Life
S.R.L. Iaşi, S.C. Ro Panaceea S.R.L. Iaşi, Arcadia Hospital S.R.L. laşi.

!MEHEDINŢI = 1 obiectiv:ISpitalul Judetean de Urgentă Drobeta Turnu Severin.

=2 obiective: ISpitalul Clinic Judeţean Mureş (2 clădiri).


~1'URES
~EAMT .,. 4 obiective: I
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamt, Spitalul Municipal de
t Urgentă Roman, S.C. Diaverum România S.R.L. - punct de lucru Roman, S.C. Palimed S.R.L. Târgu
Neamţ.

I
!OLT=7 obiective:Spitalul Judetean de Urgenţă Slatina (2 clădiri), Spitalul Municipal Caracal.
Spitalul Orăşenesc Balş (2 clădiri), S.C. Eligon Phanna S.R.L. Slatina, S.C. Promed S.R.L. Slalina.

!PRAHOVA=3 cbiecti,•e:I Spitalul Judetean de U1·genfă Ploieşti, S.C. Dacmed S.R.L. Ploieşti,
Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti.

I
lsIBIU = 2 obiective: Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Sibiu, Spitalul Clinic de Pediatrie
Sibiu.

I
SĂLAJ= 6 obiective: Spitalul Orăşenesc Jibou. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, Policlinica
Spital Sall'osanCfobancaZalău, Spitalul de boli cronice Crasna.

I
SATU MARE= 1l obiecth•e: Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare (5 clădiri), Spitalul de
Pneumoftiziologie Satu Mare (3 clădiri), S.C. Manitou Med S.R.L. Satu Mare. Spitalul Orăşenesc
Negreşti Oaş, S.C.Clinica Koratl S.R.L. Satu Mare.

SUCEAVA ... 9 obiective:! Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava (4 clădiri), Spitalul de
Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Spitalul Municipal Vatra Domei, Spitalul Bethesda Suceava,
Spitalul Municipal Sf. Cosmttşi Damian Rădăuti. Centrul de îngrijiri paliative Sf. Luca Suceviţa.

I
[ULCEA= 2 obiecth•e: Spitalul Judeţean de Urgentă Tulcea (2 clădiri).

trÎMIS= 7 obiective: I Spitalul


Clinic de Boli Infecţioase şi Pnemnoftiziologie Victor Bab~
Timişoara. Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei Lugoj, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă
Timişoara, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara, Spitalul CJinic de
Urgenţă Pius Bri11ze11
Timişoara, Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare.

[ELEORMAN =S obiective: I Spitalul de Psihiatrie Poroschia (2 clădiri), S.C. Spitalul


Orăşenesc S.R.L. Videle (2 clădiri), Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

I
!VÂLCEA = 5 obiective: Spitalul Municipal Costache Nicolescu Drăgăşani, Spitalul de Boli
Cronice Drăgoeşti, Spitalul de Boli Cronice Geriatrie şi Gerontologie Bărbăteşti, Spitalul
Balneomedcenter si Policlinica Balneomedcenter Râmnicu Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie
Co11sta11ti11 Mihăeşti.
A11astasatu

3/8
5'RANCEA = 1 obiectiv: ISpitalul de Psihiatric Cronici Dumbrăveni.
Iv I
ASLUI = 4 obiective: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. Spitalul Municipal de Urgenţă
Elena Beldiman Bârlad, Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huşi, S.C. RECUMED S.R.L. Vaslui -
Centru Medical cu Spitalizare Vaslui.

2. Neasigurnrea condiţiilor de evacuare a persoanelor, în cazul producerii


situatiilor de urgenţă

2.1 Nu funcţionează total sau parţial iluminatul de securitate pentm evacuare: jud. Alba (Spitalul
Orăşenesc Abrnd, Spitalul Orăşenesc Cîmpeni, Spitalul .Judeţean de Urgentă Alba, Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, Spitalul Municipal Blaj, Spitalul Municipal Aiud, Spitalul Municipal Sebeş),
jud. Arges (Spitalul Judeţean de Urgentă Piteşti, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Sfântul
Andrei - Valea laşului, Spitalul de Psil1iatrie Sfânta Maria - Vedea, Spitalul de Pediatrie Piteşti,
Spitalul de Boli Cronice - Călineşti), jud. Arad (S.C. Genesis Medical Clinic S.R.L., Spitalul Clinic
de Judeţean Urgenţă Arad - Secţia Neurologie, Diabet, Chirurgie, Ortopedie, Fizioterapie, ORL,
Psihiatrie, Pediatrie 2, Spitalul Orăşenesc Ineu), jud. Bacău (S.C. CMI Dr. Pielea Noemi Bacău,
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, S.C. Cabinet Medical
Boană S.R.L. Bacău). jud. Bihor (S.C. Clinica Newmedics S.R.L., Spitalul Clinic Judeţean Oradea,
Unitatea de asistenţă medico-socială de Psihiatrie Nucet, Spitalul de Psihiatrie Nucet, Spitalul
Orăşenesc Aleşd. Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popovici Beiuş, Spitalul Orăşenesc Ştei, Spitalul
de psihiatrie şi pentrn măsuri de siguranţă Ştei, Spitalul Municipal Dr. Mircea Pop Marghita, Unitatea
de asistenţă medico-socială Salonta), Bucureşti-Ilfov (Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni,
Spitalul de Boli Cronice Sf Luca, Spitalul Clinic Col/ea, Spitalul de Urgenţă pentrn Copii Maria
Sklodo11c,kaia C11rie, Funda\ia Dr. Victor Babeş, Spitalul Clinic Sfânta Maria, Spitalul Clinic de
Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic Filantropia). jud. Bistrita-Năsăud (S.C. Murivisan S.R.L. Bistriţa,
S.C. Clinica Sanovil S.R.L. Bistriţa, S.C. Doma Medical S.R.L. Bistriţa, S.C. Centromedicor S.R.L.
Bistriţa). jud. Botosani (Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani). jud. Brasov (S.C. Teo Health S.A.,
Spitalul Sfi111tulC-ti11Brasov, Spitalul Municipal Codlea, S.C. Onco Card S.R.L. Centru de Diagnostic
si Tratament Oncologic Braşov, Spitalul General CF Braşov, Spitalul Clinic de Boli Infec\ioase
Braşov, S.C. Vitalmed Center S.R.L. - Clinica Vitalmcd Braşov, Sanatoriul de Ncwoze Predeal,
Spitalul Clinic de Pneumoftizilogie Braşov, Fresenius Nephrocare Romania S.R.L., Centrul de Dializă
Braşov, S.C. Diaverum Romania S.R.L., Spitalul Dr. Cai11s Tiberiu Sparchez Zărneşti, Spitalul
Municipal Făgăraş), jud. Cluj (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii Cluj, Institutul Regional de Gastroenteroloi,~e-Hepatologie Prof Dr. Octavian Fodor Cluj,
Institutul Inimii Nicolae SW11cioi11Cluj, Institutul Oncologic Pr~fDr. 1011Chiric11/ă Cluj, Institutul
Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj, Spitalul Clinic
Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Municipal Turda, S.C. Salvosan Ciobanca S.R.L., Spitalul Clinic de
Recuperare Cluj, Fundaţia Familia Sfântă Cluj-Napoca, Spitalul Municipal Dr. Comei Jgna Câmpia
Turzii, S.C. Radiotherapy Center Cluj S.R.L., S.C. Art Estet S.R.L. - Clinica Artis, S.C. Medstar
S.R.L., Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj). jud. Călărasi (Spitalul Orăşenesc Lehliu-
Gară, Spitalul Municipal Olteniţa, Spitalul de Urgenţă Judeţean Călăraşi Dr. Pompei Samarian), jud.
Constanta (Spitalul Orăşenesc Hârşova, Spitalul Orăşenesc Cernavodă, Sanatoriul Balnear şi de
Recuperare Mangalia, Spitalul Municipal Mangalia, S.C. Neptun Medical S.R.L.- Centru Medical),
jud. Dâmbovita (Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte (Spălătorie, Secţia Boli Infecţioase -
Farmacia 2, Secţia de Psihiatrie Cronici Gura - Pavilion Administrativ, Platformă Cooperaţie - Secţia
Psihiatrie Pediatrică, T.B.C., Spital Platformă - parter, Secţia Neuromotorie Copii Gura Ocniţei,
Pavilion B, Spitalul Orăşenesc Pucioasa -Sediu Central - Policlinică, Secţia Boli Interne, Secţia
Chirurgie-Urologie), jud. Dolj (Spitalul Municipal Calafat, CHR Panoramic S.R.L., Spitalul
Orăşenesc Dăbuleni, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, Spitalul Clinic Municipal Filantropia,
Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Craiova), jud. Galati (Spitalul Clinic Judeţean de Urgen\ă Sf
Apostol Andrei, Spitalul General CF Galaţi, Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna), jud. Harghita
(Spitalul Municipal Topliţa, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Spitalul de Psihiatrie Tulgheş),
jud. lasi (S.C. Elytis Hospital Hope S.R.L, S.C. Med Life S.A., S.C. Red Hospital S.R.L., Spitalul
General CF. Paşcani, Spitalul Municipal de Urgenta Paşcani, Spital Providenţa laşi, Spitalul Clinic de
4/8
Pneumoftiziologie - Iaşi, Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, Cabinete Medicale Grupate Primăverîî
laşi, Cabinete Medicale Individule şi de Practică Individuală Grupate Nicolina, Asociaţia Dr. Micu
Vasile Iaşi, Institutul De Psihiatrie Socola laşi, S.C. Fresenius Neplu·ocare Romani.a S.R.L. Iaşi,
laşi). iud. Marnnmres (Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus). jud, Mures
Spitalul Clinic Dr. C. I. Pm·/1011
(Spitalul Clinic Judetean Mureş, Spitalul Municipal Reghin, S.C. Centrul ivledical Topmed S.R.L),
jud. Olt (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Spitalul Orăşenesc Corabia). jud. Sibiu (Spitalul Clinic
de Pediatrie Sibiu), jud. Satu Mare (Spitalul judeţean Satu Mare, Societate Civila Medicală Caritas
Medica, Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş), jud. Suceava (Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, Spitalul
Municipal Câmpulung Moldovenesc, Spitalul de Boli Cronice Siret - Corp principal, Secţia BFT,
Spitalul Judeţean ele Urgenţ,1 Sf Ioan cel Nou Suceava - Sec{ia de Infecţioase, Secţia Oncologic,
Secţia Dermatologie), jud. Vâlcea (Spitalul Orăşenesc Brezoi, S.C. Amamed SRL - Spital de Boli
Cronice Geriatrie şi Gerontologie Bărbătcşli, Spitalul Orăşenesc Horezu, S.C. Fresenius NephroCare
România S.R.L - Centrul de dializă Râmnicu Vâlcea si S.C. Rapitcst S.R.L. - Centrul Medical
Rapitcst), jud. Vrancea (Spitalul de Psihiatric Cronici Dumbrăveni), jud. Vaslui (Spitalul Judctean de
Urgenţă Vaslui- Ambulatoriu de specialitate).

2.2 Nu se asigură echiparea cu iluminat de securitate pentru e,·acuare: jud. Bistl'ita-Năsăud


(Cabinete medicale individuale CMI Gr. Bălan Bistriţa). jud, Botoşani (Spitalul Municipal Dorohoi,
Spitalul de Recuperare Sf Gheorghe Botoşani, Spitalul Judeţean de Urgentă Mm'romati Botoşani, S.C.
LUX RO S.R.L. Botoşani), jud. Co\'asna (Spitalul de recuperare cardiovasculai-ă Dr. Benedek Ge::a
Covasna - Spitalul de Cardiologie (Vila D, Vila Centrală), Sapitalul Covasna, Spitalul Orăşenesc
Baraolt), jud. Dâmbovita (S.C. Punned S.R.L. Târgovişte, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte -
Secţia Recuperare Copii Gura Ocniţei - Pavilion A şi la Secţia Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei -
demisol şi Pavilion B, Spitalul Orăşenesc Găeşti, Spitalul Orăşenesc Pucioasa), jud. Mehedinli
(Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin - secţia Psihiatric cronici Gura Văii), iud.
Marnmurcs (S.C. Clinica Someşan S.R.L.), jud. Suceava (Spitalul de Boli Cronice Siret - Corp
principal), jud. Tulcea (Spitalul Judeţean Tulcea).

2.3 Nu este asigurată marcarea uşilor saloanelor cu etichete roşii, galbene sau ,•erzi, în funcfie de
gradul de mobilitate al persoanelor: jud. Argeş (Spitalul Orăşenesc Regele Carol J •~ Costeşti,
Spitalul de Pneumoftiziologic Lcordeni, Spitalul de Boli Cronice Călîneşti, Spitalul Judeţean de
Urgenţă Piteşti, S.C. Centrul Medical ~.fâ11tul Nicolae S.R.L. - Piteşti, S.C. Muntenia Medical
Compctenccs S.A. Piteşti, S.C. Dr. Irimia S.R.L.). jud. Arad (Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş, Spitalul
de Boli Cronice Sebiş, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad -TBC, Boli Infecţioase. Spitalul de
Psihiatrie), Bucuresti-llfov (Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof dr. Ale.randm Obregin), jud, Mures
(Spitalul Municipal Sighişoara, S.C. Centrul Medical Topmed S.R.L., Spital Clinic Judetean de
Urgentă Tîrgu Mureş, Spital Clinic Judeţean Mureş), jud. Vâlcea (Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vâlcea, S.C. Incarmed S.R.L - Clinica de Cardiologie şi Medicină Internă Călimăneşti, S.C. Doinamed
S.R.L - Spitalul de Boli Cronice Drăgoeşti, S.C. Amamed S.R.L. - Spital de Boli Cronice Geriatrie şi
Gerontologic Bărbăteşti, S.C. Balneomedcenter S.A. - Spitalul Balneomedcenter ş, Policlinica
Balneomedccnter Râmnicu Vâlcea si S.C. Rapitcst S.R.L. - Centrul Medical Rapitest).

2.4 Traseele căilor de acces şi evacuare nu sunt marcate: Bucureşti-Ilfov (Institutul Naţional de
Expertiză şi Recupei-areaCapacităţii de Muncă, Institutul Naţional de Medicină Complementară şi
Alternativă Florin Brătilă, Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. !011 Stoia, Institutul Naţional
pentru Sănătatea Mamei şi Copilului Alessandrescu Rusescu, Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Şteflm,
Spitalul Clinic Colentina).

2.5 Sunt diminuate gabaritele căilor tlc acces/evacuare: jud. Alba (Spitalul Orăşenesc Abrud,
Spitalul Orăşenesc Cîmpeni, Spitalul de Boli Cronice Cîmpcni, Spitalul Judeţean de Urgentă Alba,
Spitalul de Pncumoftiziologie Aiud, Spitalul Municipal Blaj, Spitalul Municipal Aiud, Spitalul
Municipal Sebeş), jud. Arg§ (Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, S.C. Dr. Iri.miaS.R.L., Spitalul
Municipal Curtea de Argeş, Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, Spitalul de Recuperare Brădet,
Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie Constantin Bălc"iceanu Stolnici - Ştefăneşti, S.C. Natisan
Medicină Generală S.R.L. Piteşti, S.C. Doctor Luca S.R.L. Piteşti), jud. Arad (Spitalul Clinic de

5/8
Judeţean Urgentă Arad - Pediatrie 2, NPI, Spitalul Clinic de Judeţean Urgenţă Arad- Spitalul
Municipal, Sec\ia Cardiologie, Recuperare, Fizioterapie, ORL, Oftalmologie, Pediatrie 2). jud. Bacău
(Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. S.C. Medical Test S.R.L Bacău, Spitalul Municipal Sf Ierarh
Doctor Luca Oneşti, S.C. Clinica Medical Service S.R.L. Bacău), jud. Bihor (Unitatea de asistenţă
medico-socială Salonta), Bucuresti-Ilfov (Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof dr. Alexandru Obregia,
Institutul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneoclimatologice, Spitalul de Urgenţă pentru
Copii Maria Sklodowskaia Curie, Spitalul Clinic Col/ea, Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni,
Funda\ia Dr. Viclur Babeş, Ce111rulde Evaluare şi Tratament a Toxicodependen\elor pentru Tineri Sf
Stelian, Centrul Medical Dr. Furtună Dan. Spitalul de Boli Cronice Sf Luca, S.C. Med Life S.A.,
l.N.S.M.C. Alessaudrescu Rusescu - Spitalul Polizu, Spitalul Clinic Sjiîuta Maria, Spitalul Clinic de
Urgenţă Bucureşti), jud. Bistrita-Năsăud (Spitalul Orăşenesc Dr. George Trifon Năsăud. Spitalul
Orăşenesc Beclean), jud. Brăila (Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila - corp A, Spitalul Orăşenesc
Făurei), jud. Botosani (Spitalul de Recuperare S,(.Gheorghe Botoşani, Spitalul Judeţean de Urgenţă
Mavromati Botoşani). jud. Brasov (S.C. Clinicile ICCO S.R.L. - Clinica Medicala ICCO Brasov, S.C.
Teo Health S.A., Spitalul Sfantul Constcmtintin Brasov, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.
Aurel Zbarcea Brasov, S.C. Policlinica de Diagnostic Rapid S.A., Spitalul Medlife, Spitalul General
CF Brasov, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, Sanatoriul de Nevroze Predeal, S.C. Rur
Medical S.A. - Maternitatea Eva, Spitalul Municipal Făgăraş), jud. Buzău (S.C. Centrul Medical
Ovidius S.R.L.). jud. Cluj (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii Cluj, Spitalul Clinic CF Cluj, Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie ProfDr.
Octavian Fodor Cluj, Institutul Inimii Nicolae St<incioiu Cluj, Institutul Clinic de Urologie şi
Transplant Renal Cluj, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, S.C. Salvosan Ciobanca S.R.L.,
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Fundatia Familia S.fiî11tc1 Cluj-Napoca, S.C. E-Uro S.R.L., S.C.
Gynia S.R.L.), jud. Călărasi (Spitalul de Urgentă Judeţean Călăraşi Dr. Pompei Samarian), jud.
Caras-Severin (Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa - Staţionarele I, II şi lll, Spitalul Municipal
Caransebeş), jud. Constanta (S.C. Med Star 2000 S.R.L. - Clinică de zi, Spitalul Clinic de Recuperare
medicină fizică şi balneologie Eforie Nord, S.C. Aqua Med Consulting S.R.L. Constanţa), jud.
Covasna (Spitalul de recuperare cardiovasculară Dr. Benedek Geza Covasna - Vila D şi Spitalul
Orăşesc Covasna), jud. Gorj (Spitalul Orăşenesc Novaci, Spitalul Orăşenesc Bumbeşti Jiu), jud.
Ql!ll!.!i.(Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă S.(. Apostol Andrei, Spitalul Municipal Anton Cincu
Tecuci). jud. Giurgiu (Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu). jud. Hunedoara (Spitalul Judeţean de
Urgenţă Deva, Spitalul Orăşenesc Haţeg). jud. Harghita (Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc), jud.
Ialomita (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni, Spitalul Orăşenesc
Ţăndărei), jud. lasi (Asociaţia Dr. Micu Vasile Iaşi). jud. Maramures (Spitalul Municipal Sighetu
Marma\iei), jud. Mures (Spitalul Clinic Judeţean Mureş - Clinica Ortopedie, Spitalul Municipal
Reghin- secţiile interne, ginecologie, dermatologie, S.C. Topmed S.R.L.). jud. Olt (Spitalul Jude\ean
de Urgen\ă Slatina, Spitalul Orăşenesc Corabia, S.C. San Medica S.R.L. Caracal, Spitalul Municipal
Caracal), jud. Prahova (Mcdsana Bucharest Medical Center S.R.L. Ploieşti., Medicover S.R.L.
Ploieşti, Dacmed S.R.L. Ploieşti, Spitalul S.fiinta Filofteia Mizil, Munmedica S.R.L. Ploieşti, Laurus
Medical S.R.L. Ploieşti, Spitalul de boli Pu~nonare Breaza, Spitalul Municipal Câmpina, Centrul
Medical Sanconfind S.R.L. Poiana Câmpina, Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Dentirad Hospital S.R.L.
Plopeni, Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti, Spitalul General C.F. Ploieşti, Spitalul Judetean de
Urgenţă Ploieşti; Spitalul Orăşenesc Băicoi, Spitalul de Pediatrie Ploieşti, Spitalul de Ortopedie şi
Traumatologie Azuga, Spitalul de Obstetică Ginecologie Ploieşti, Spitalul Orăşenesc Sinaia), jud.
Sibiu (Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu), jud. Sălaj (Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău - secţia
Terapie Intensivă, Policlinica-Spital Salvosan Zalău), jud. Satu Mare (S.C. Manitou Med S.R.L. Satu
Mare, Spital Municipal Carei, Spitalul Judeţean Satu Mare, S.C. Frcsenius Nephrocare Remania
S.R.L. - punct de lucru Satu Mare, S.C. Sara Clinic Recovery S.R.L., Centrul de transfuzie sanguină,
Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, Societate Civila Medicala Caritas Medica, Spitalul
Orăşenesc Negreşti Oaş, S.C.M. Sf Anton Satu Mare). jud. Suceava (Spitalul Judeţean de Urgenţă S,(.
Ioan cel Nou Suceava - Sectiile Nefrologic, Oncologie, Psihiatrie; Spitalul Municipal Fălticeni -
Pavilionul Central şi Secţiile Chirurgie, Interne şi Cardiologie), jud. Teleorman (Spitalul Municipal
Turnu Măgurele, Spitalul de Psihiatrie Poroschia, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria), jud.
~ (Spitalul Judeţean Tulcea). jud. Vâlcea (Spitalul Orăşenesc Brezoi, S.C. Amamed S.R.L. -
Spital de Boli Cronice Geriatrie şi Gerontologie Bărbăteşti, S.C. Fresenius NephroCare România
6/8
"

S.R.L. - Centrnl de dializă Râmnicu Vâlcea si Spitalul Municipal Costache Nicolescu Drăgăşani). jud.
Vaslui (Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Husi, corpurile B,C, Pavilion Psihiatrie, Spitalul
Judetean de Urgenţă Vaslui - Pavilion TBC).

3. Neasigurarea echipării construcţiilor cu miiloace de detectare, semnalizare şi


alarmare în caz de incendiu sau ncfuncţionarea acestora la parametri la care au
fost proiectate

3.1 Nu se asigul'ă echiparea cu instalafie de detectare, semnalizare a incrndiilor: jud. Alba


(Spitalul Orăşenesc Cîmpeni, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, Centrul Medical Laura Cătană,
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Spitalul Municipal Blaj, Spitalul Municipal Aiud), iud. Argcs
(Spitalul Judeţean de Urgentă Piteşti, Spitalul de Pediatrie Piteşti, Spitalul Municipal Câmpulung,
Spitalul Orăşenesc Sfântul Spiridon - Mioveni. S.C. Dr. Irimia S.R.L., Spitalul de Pneumoftiziologie
Câmpulung, Spitalul Municipal Curtea de Argeş, Spitalul de Boli Cronice Călineşti), jud. Bihor
(Spitalul Clinic Judeţean Oradea, Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popo1•ici Beiuş, Spitalul
Orăşenesc Ştei), Bucure!!ti-Ilfov (Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. cir.Alexa11dmObregia, Institutul
Naţional de Recuperal'e Medicină Fizică şi Balneoclimato!ogice, Spitalul de Urgenţă pentru Copii
Maria Skloclowskaia Curie, Spitalul Clinic Coltea, Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni,
Fundaţia Dr. VictorBabeş, Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor pentru Tineri Sf.
Stelia11,Centrul Medical Dr. Furluncr Dan), iud. Brăila (Spitalul Judeţean de urgenţă Brăila - corp A,
Diaverum România S.R.L.- Centrul de Nefrologie şi Dializă Brăila I şi Centrnl de Nefrologie şi
Dializă Brăila 2), iud. Botoşani (Spitalul de Recuperare ~f Gheorghe Botoşani, Spitalul de
Pneumoftiziologie Botoşani, Spitalul Judetean de Urgenţă Mm•ro11wtiBotoşani (secţia Psihiatrie,
secţia Boli Infecţioase, Secţia Pediatrie, Secţia exterioară Darabani, Secţia exterioară Săveni), jud.
Brasov (Spitalul General CF Brasov, Spitalul Dr. Caius Tiberiu Sparche.z Zărneşti, Spitalul Municipal
Făgăraş), iud. Buzău (Spitalul de boli cronice Smeeni, S.C. Spitalul Sfântul Sava S.R.L. Buzău,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, Spitalul Orăsenesc Nehoiu). lud. Cluj (Spitalul Clinic de Urgentă
pentru Copii Cluj- Clinica Pediatrie Ill, Spitalul Municipal Dr. Comei Jg11aCâmpia Turzii), jud.
Covasna (Spitalul Întorsura Buzăului, Spitalul Covasna, Spitalul de recuperare cardiovasculal'ă Dr.
Be11edek Geza Covasna Vila C, Vila Centrală, Vila D, Spitalul Judetean Dr.Fogolyan Kristqf -
Sfantu Gheorghe - Secţia Interne, Secţia TBC}, iud. Dolj (Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna),
jud. Gorj (Spitalul Orăşenesc Turceni), jud. Galati (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf Apostol
Andrei - zona ATI şi blocul de naşteri, Spitalul General CF Galaţi), jud. Harghita (Diaverum
Romania S.R.L. Miercurea Ciuc, Spitalul de Psihiatrie Tulgheş, Spitalul Municipal Gheorgheni,
Spitalul Judeiean de U1·gentă Miercurea Ciuc), iud. Iasi (Spitalul General CF. Paşcani, Asociaţia Dr.
Micu VctsileIaşi), jud. Sălaj (Policlinica Spital Se1!vo.1·an
Zalău, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău),
iud. Teleorman (Spitalul :Municipal Turnu Măgurele, Spitalul Judefcan de Urgenţă Alexandria-Secţia
Balaci)~ jud. Vaslui (Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui -· Pavilion TBC; Spitalul nr. 2, Spitalul
Municipal Dimitrie Cas1roim1 - Husi, sectiile Psihiatric, Infectioase, Pneumofiziologie, Spitalul
Municipal de Urgenţă Elena Belc/ima11Bârlad: Spitalul de Adulti corp A,B, Spitalul ORL-Oftahno,
Sanatoriul TBC, Spitalul de copii: Pavilion boli infectioase- pavilion 1,2,3, Sectia exterioara Puîesli).

3.2 Nu funcţionează instalaţia ele detectare, semnaliDu-e a incendiilor: jud. Bihor (Spitalul Clinic
Judeţean Oradea, Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea, Spitalul Municipal Dr. Mircea Pop
Marghita), Bucureşti-Ilfov (Spitalul Clinic de Psihiatric prof dr. Alexandru Obregia, Centrul de
Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor pentru Tineri ;::,f, Stelian, Fundaţia Dr. Victor Babeş,
Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, Delta Health Care S.RL.,
S.C. Med Life S.A., Spitalul Clinic de Urgentă Bucureşti, Spitalul Clinic Filantropia), jud. Brăila
(Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, corp A - secţia ATI, corp D - Spitalul de Obstrelică şi
Ginecologie), jud. Ilrasov (Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. Aurel Zhnrcea Brasov,
Spitalul General CF Brasov, Sanatoriul de Nevroze Predeal). jud. Cluj (Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Cluj - Chirurgie I, ATI, Clinica Maxilo-Faciala I şi II, Ginecologie I, Dermatologie, Spitalul
Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj- Pediatrie IV, Institutul Regional de Gastroenterologie-
Hepatologie ProJDr. Octavian Fodor Cluj, .Institutul Oncologic Prof Dr. Ion Chiricuţă Cluj, Spitalul
7/8
...

Clinic de Boli Infecţioase Cluj, Spitalul Municipal Turda), iud. Călăraşi (Spitalul de Urgentă Judeţean
Călăraşi Dr. Pompei Samcwitm),iud. Constanta (Spitalul Clinic de Boli Infecfioase Constanta,
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia,
Spitalul Clinic de Urgentă Sf. Apostol Andrei Constanta), iud. Co,•asna (Spitalul de recuperare
cardiovasculară Dr. Benedek Geza Covasna - Vila copii), iud. Doli (Spitalul Clinic Judeţean de
Urgentă Craiova), iud. Gorj (Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Spitalul de Urgenţă Târgu
Cărbuneşti, Spitalul Municipal Motru, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Dobriţa),
iud. Galati (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ~'{:Apostol Andrei- zona UPU SMURD, Centrul
multifuncţional de servicii sociale Galati-c01p A), iud. Hunedoara (Spitalul Judeţean de Urgenfă
Deva), iud. laşi (Spital Providenţa Iaşi, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi}, iud. Neamt (S.C.
Patimed S.R.L. Târgu Neamţ, Spitalul Jude(ean de Urgentă Piatra Neamt}, iud. Sălai (Centrul de
Recuperare Tratament şi Îngrijire Zalău - Fundaţia Acasă, Spitalul Orăşenesc Jibou, Spitalul
Orăşenesc Şimleu Silvaniei), iud. Sntu Mare (Spitalul Judeţean Satu Mare), iud. Succan (Spitalul
Judeţean de Urgentă Sf. Ioan cel Nou Suceava - UPU, Secţiile Neurologie, Ginecologie,
Neonatologie), jud. Timis (Spitalul de Psihiatrie şi Masuri de Siguranta Jebel, Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase şi Pneumofiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, Asociaţia Oncohelp (Centrul de
Oncologie Oncohelp), Spitalul Clinic de Urgenţă Pius Bri11zeuTimişoara, Spitalul Clinic Municipal
de Urgentă Timişoara), jud. Teleorman (Spitalul Orăşenesc Zimnicea, Spitalul Caritas Roşiorii de
Vede, S.C. Spitalul Orăşenesc S.R.L. Videle). jud. Vrancea (Spitalul Municipal Adjud), iud. Vaslui
(Spitalul Judetean de Urgenţă Vaslui, Spitalul .MunicipalDimitrie Castroia11 - Huşi).

3.3 Nu este întocmit registrul de contl'OI 1>entruinstalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare a


incendiilor sau nu se asigură completarea acestuia: jud. Arges (S.C. Doctor Luca S.R.L. Pitesti,
S.C. Muntenia Medical Competences S.A. Pitesti, Spitalul Municipal Câmpulung), Bucuresti-fifoy
(S.C. Medicover S.R.L.), iud. Sibiu (S.C. Synevo S.R.L.).

3.4 Instalaţia de semnalizare, detectare şi ala1·mare la incendiu nu este nrificată cu personal


atestat: iud. Alba (Spitalul de Boli Cronice Cimpeni, Spitalul Judeţean de Urgentă Alba, Spitalul
Municipal Blaj, Spitalul Orăşenesc CugÎI'}. iud. Bihor (S.C. Centrul Vascular Venus S.R.L., S.C.
Pelican hnpex S.R.L. - Spital Pelican, Spitalul Municipal Dr. Gavril Cunea11uOradea}, Bucureşti­
Ilfov (Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului Alessamlrescu Ruse.vcu,Spitalul Clinic
de Ortopedie Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor, Spitalul Clinic Colentina, Serviciul de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, S.C. Medicover S.R.L., I.N.S.M.C. Alessa11dresc11 Rusescu - Spitalul
Polizu, hlstitutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie A11c1Aslm1, Spitalul Clinic Sfânta Maria,
Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic Fila11tropia),lud. Bistriţa-Năsăud (Spitalul
Judeţean de Urgenţă Bistriţa, S.C. Ofta Optic S.R.L Bistriţa), iud. Brăila (Spitalul Judetean de
Urgentă Brăila, Spitalul Orăşenesc Făurei, Diaverum România S.R.L.- Centrul de Nefrologie şi
Dializa Brăila 1), jud. Braşov (Spitalul Orasenesc Rupea, S.C. Clinicile ICCO S.R.L. - Clinica
medicală ICCO, Braşov), iud. Buzău (S.C. Mat Cord Biomedica S.R.L.), iud. Clui (Spitalul
Municipal Turda), iud. Constanta (S.C. Isis Medical Center S.R.L.,- Spitalul Isis), iud. Dolj (Spitalul
Municipal Calafat, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova}, iud. Hunedoara (Spitalul Judeţean
de Urgenţă Deva, Spitalul Municipal Vulcan). iud.lalomita (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia),
iud. lasi (S.C. Elytis Hospital Hope S.R.L.). jud. Maramureş (S.C.Che CosmedicaS.R.L. Baia Mare,
Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, Spitalul de Recuperare Borşa}, iud. Olt (Spitalul Judeţean de
Urgenţă Slatina, S.C. Hospital Network Phoenix One Day S.R.L.), jud. Suceava (Spitalul de Boli
Cronice Siret, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret), jud. Teleorman (Spitalul Judeţean de Urgentă
Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroscb.ia), jud. Vâlcea (Spitalul Municipal Costache Nicolescu
Drăgăşani).

8/8