Sunteți pe pagina 1din 4

C9MITETUL NATI6NAL DE CoORDONARE A ACTIVITATILOR PRIVIND VACCINAREA

IMPOTRIVA SARS-CoV-2

privind vaccinarea tip ARNm COVID-19 a persoanelor dializate qi a persoanelor


nedeplasabile

Av6nd in vedere:
- prevederile art. I alin. (3) din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind infiin{area
Comitetuiui nafional de coordonare a activitd{ilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, numit
in continuare Comitet,p
- Deciziaprim-ministrului nr. 386/2020 pentru desemnarea domnului Valeriu Gheorghild, $ef
al Centrului Medical de Interven{ie Epidemiologicd la spitalul Universitar de Urgenfd Militar "Dr.
Carol Davila", in calitate de pregedinte al Comitetului,
- Regulamentul propriu de organizare gi func(ionare a Comitetului nalional de coordonare a
activit[1ilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, aprobat prin decizia preqedintelui
Comitetului,

PreEedintele Comitetului emite prezenta

INSTRUCTIUNE

Art unic: Se aprobl cerintele referitoare la vaccinarea tip ARNm COVID-l9 a


persoanelor dializate qi a persoanelor nedeplasabile, conform anexei prezentului
document.

PRESEDINTE
Colonel $ef de lucriri

ITA
COMITETUL NATIONAL DE COORDONARE A ACTIVITATILOR PRIVIND VACCINAREA
IMPOTRIVA SARS-CoV-2

vaccinarea tip ARNm COVID -19 a persoanelor dializate qi a persoanelor


nedeplasabile

PRE$EDINTE
Colonel $ef de lucrlri

Dr. VateriflffIEoRGHrTA

Coordonator grup de lucru,

,."U.t"rmffi

Elaborat de:
RTUNESCU

a
L
COMITETUL NATIONAL DE COORDONARE A ACTIVITATILOR I'RlV IN I) VAC'C' INARtTA
IMPOTRIVA SARS-CoV-2
TNSTRU cTruNEA nr.jlt .l !.:9.!:.fr.p;2!.....

ANEXA

Sec{iunea I. Vaccinarea persoanelor dializate impotriva COVID-l9

Art.l Persoanele dralizate se vaccineazd impotriva COVID - l9 in etapa II a strategiei de vaccinare,


prevdzutd in HotdrArea Guvemului nr. 103112020 cu modiflc[rile ulteriare.

Art.2 Centrele de dializd au obligalia de a facilita accesul la vaccinarea impotriva COVID-19 pentru
pacienJii aflali in tratament.

Art.3. Pentru indeplinirea obligaliei prevdzute la art 2, centrele de dializ6, vor intreprinde urmdtoarele
mdsuri:
a. Managerii/coordonatorii centrelor de dializa desemneazd responsabili cu vaccinarea impotriva
COVID-19 a pacienlilor aflali in tratament;
b. Personalul medical al centrelor de dializd va informa pacienfii aflali in tratament despre
beneficiile vaccindrii impotriva COVID-l9 qi despre riscurile nevaccindrii, precum qi de
posibilitaflle de acces la vaccinare;
c. Pentru pacienlii care decid in favoarea vaccindrii, personalul desemnat din centrul de dializdva
realizaprogramarea la vaccinare, in centrul /centrele de vaccinare din proximitatea centrului de
dializd la care pacienlii urmeazd tratamentul cronic, la care sunt arondafi prin grija DSP
judeleanlDsPMB.
d. Vaccinarea pacienlilor se va realiza fie inainte,fie (preferabil) imediat dupd efectuarea ;edinlei
de dializd, (astfel incAt intervalul de timp de aEteptare pentru vaccinare sd fie redus la minim);
Programarea pacienlilor se poate efectua conform procedurilor in vigoare, preferabil de catre
personalul medical din centrul de diahzd pentru a se asigura respectarea aronddrii centrelor de
dializit la centrele de vaccinare;
e. in cazul in care personalul din centrul de dializd" nu reuqeqte programarea prin platforma de
vaccinare, va comunica direct cu centrul de vaccinare Ei va transmite lista pacienfilor care se
vaccineazd cu 48 de ore inainte de ziua de efectuare a vaccindrii; in aceastd situalie, pacienlii
dializa\i vor fi vaccinali ftrd programare ;i inregistrali direct in RENV.
f. inbazalistei de pacienli dializa\i, centrul de vaccinare va suplimenta solicitarea numdrului de
doze de vaccin.

Sec{iunea II. Vaccinarea impotriva COVID-l9 a persoanelor imobilizate sau nedeplasabile,


aflate la domiciliu

Art.4. Persoanele imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu se vaccineazd impotriva COVID-
19, in baza deciziei personale, in etapa a doua a strategiei de vaccinare.

Art.5. (l)
UnitA{ile administrativ-teritoriale, prin intermediul structurilor de asistenld socialS,
intocmesc liste cu persoanele imobilizate sau nedeplasabile, aflate la domiciliu, impreund cu asistenlii
personali ai acestora (dacd au) qi cu membrii de familie care locuiesc in aceeagi gospoddrie.
(2) Medicii de familie care au pe lista proprie persoane imobilizate sau nedeplasabile, aflate la
domiciliu vor colabora activ cu structurile de asistenld social6, pentru intocmirea listei prevdzute la
alin. (1).
COMITETUL NATIONAL DE COORDONARE A ACTIVITATILOR PRIVIND VACCINAREA
IMPOTRIVA SARS-CoV-2

(3) Listele respective vor fi intocmite cu celeritate ;i transmise nucleului de coordonare a campaniei
de vaccinare de la nivelul CJCCVCMBCCI, in vederea vaccin[rii.

Art. 6. Nucleul de coordonare va stabili traseele, logistica qi personalul necesar pentru vaccinarea
persoanelor de pe liste, atdt persoanele imobilizate sau nedeplasabile aflate la domiciliu, cAt 9i membrii
de familie care iocuiesc in a-eeaqi gospodirie prin urmdtoarele modalitdli, in funciie de disponibilitatea
de la nivelul fiecdrui iudet:
a) prin echipe de vaccinare mobile care sunt parte a unor centre de vaccinare fixe;
b) prin soliiitarea echipajelor de consultalii la domiciliu ale serviciilor de ambulanld, cu suplimentarea
acestora, frr[ afectarea capacitdlii operative.

Art.7. (1) Persoanele prevdzutela in platforma de programare Ei


art 5 se vaccineazdffurdprogramare
se i.rregisir eaz6,inRENV la momentul revenirii echipelor mobile de vaccinare in centrul de vaccinare
fix saulmediat dupd vaccinare, dup6 modelul persoanelor din institulii rezidenliale.
(2) pentru indeplinirea prevederii de la alin. (1) echipelor mobile de vaccinare (constituite conform art
o iit. a) sau b)) ji r. uoidistribui tablete pentru inregistrarea in RENV, disponibile la nivelul
judefului.

Art. 8. Restul prevederilor legale qi a instrucliunilor privind vaccinarea se aplicd conform qi


persoanelo r diali)ateqi persoanetr imobilizate sau nedeplasabile, aflate la domiciliu, inclusiv in relalie
cu imbolnavirea inainte de vaccinare sau dupd vaccinarea cu doza I de vaccin.