Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL V

NORME DE PROTECŢIA MUNCII ÎN SECTOARELE DE LAMINARE ŞI


CELE DE TRATAMENT TERMIC

Pentru prevenirea accidentelor în secţia LTG nr.2 se iau următoarele măsuri :

 Se interzice circulaţia pe paturile de răcire. Acolo unde este cazul, acestea ar putea
fi prevăzute cu grătare de protecţie pentru evitarea căderii personalului care lucrează pe ele.
 Se interzice marcarea şi signarea tablelor pe alte utilaje decât pe cele destinate
special acestor operaţiuni.
 Se intezice staţionarea în raza răsturnatoarelor de table groase aflate în funcţiune.
 Dacă în timpul lucrului se constată că instalaţia cu oxigaz nu funcţionează normal
(scăpari de gaze, întreruperi, pocnituri) se închid robinetele de gaz şi oxigen, se verifică
instalaţia, se remediază deficienţele constatate după care se reia lucrul.
Pentru prevenirea accidentelor în laminoarele de produse plate laminate la cald avem :
La schimbarea cilindrilor de lucru se vor respecta următoarele :
 Dirijarea podurilor rulante se face de către laminatori instruiţi special, care vor
purta o banderolă roşie pe mâna stângă ;
 Comanda podului va fi executată de către o singură persoană ;
 Un laminator se va afla în partea de antrenare a cajei ; el va ţine legătura, prin
semnale, cu laminatorul care dirijează podul rulant şi care va veghea asupra cuplării şi
decuplării corecte a cilindrilor ;
 Se vor folosi dispozitive special destinate acestui scop, echipate cu cabluri
verificate şi etichetate în conformitate cu normativele ISCIR în vigoare ;
La schimbarea cilindrilor de sprijin se vor respecta următoarele :
 Dirijarea podului rulant va fi făcută numai de laminatorul şef :
 Golurile rămase prin scoaterea plăcilor de acoperire vor fi împrejmuite şi
semnalate prin panouri de avertizare cu textul : “ATENŢIE ! TRECEREA INTERZISĂ.
PERICOL de ACCIDENTARE !”.
Curăţirea rolelor de formare sau tragere la rulare se execută de către muncitori cu
experienţă, numai cu aprobarea maistrului şi sub conducerea directă a laminatorului şef.
Pentru prevenirea accidentelor în cuptoarele de tratament termic se iau măsuri ca :
În halele cuptoarelor de tratamente termice se vor crea spaţii de cel puţin 1500 mm,
pentru circulaţia personalului între vagoanele de recoacere staţionate pe linia de răcire sau
căile cu role pentru răcirea produselor precum şi între stivele de laminate staţionate în hale.
Se interzice transportul personalului pe platformele cărucioarelor electrice sau pe căile
cu role deplasabile; personalul de deservire va manipula aceste cărucioare şi căile cu role
numai din cabina de comandă. Se interzice părăsirea cabinei de comandă a acestora de către
manipulant în timp ce aceste cărucioare sau căi cu role se deplasează.
Utilajele pentru tratamentele termice ale laminatelor se amplasează în fluxul
tehnologic al secţiei de ajustaj, evitându-se deplasările laminatelor în fluxuri încrucişate.
Muncitorii care lucrează la cuptoarele de tratament termic al laminatelor trebuie să
folosească cârlige suficient de lungi, dispozitive de prindere corespunzătoare şi mănuşi
speciale pentru evitarea arsurilor.
Locurile periculoase din punctul de vedere al posibilităţilor de ardere sau
electrocutare, chiar şi dispozitivele electrice legate la pământ, vor fi prevăzute cu apărători de
protecţie.
Halele (atelierele) în care se execută tratamente termice vor fi prevăzute cu tot utilajul
şi materialele necesare protecţiei muncii şi mediului, prevenirii şi stingerii incendiilor etc.,
conform legislaţiei în vigoare.
La fiecare cuptor vor fi afişate vizibil instrucţiuni de exploatare, aprindere, dirijare şi
stingerea focului etc., precum şi de protecţia muncii. De asemenea trebuie afişate
instrucţiunile şi schema pentru exploatarea instalatţilor de gaze, conform reglementărilor în
vigoare.
Datorită pericolului sporit de accidentare existent la exploatarea instalaţiilor (cuptoare,
gropi) pentru răcirea dirijată (lentă) a laminatelor din oţeluri aliate se vor întocmi instrucţiuni
specifice de exploatare şi protecţia muncii care să asigure eliminarea pericolelor de
accidentare.
Pentru prevenirea accidentelor în cuptoarele de tratament termic cu atmosfera de
protecţie se iau urmatoarele măsuri :
Atmosferele de protecţie cele mai frecvent utilizate la cuptoarele cu tratament termic
constau în amestecuri de azot, hidrogen, oxid şi bioxid de carbon, ce pot provoca asfixieri sau
intoxicaţii ale personalului şi explozii.
Instalaţiile de alimentare a cuptoarelor cu gaz de protecţie şi armăturile acestor
instalaţii trebuie să fie perfect etanşe, deoarece scăparea gazelor de protecţie combustibile în
zonele de lucru ale cuptorului prezintă pericol de explozie.
Ieşirea gazelor de protecţie din cuptoare, inclusiv din ecluze şi camere de răcire va fi
admisă numai prin locurile stabilite ca : facle, uşi, jghiaburi, etanşare etc., aceste locuri
trebuie cunoscute de personalul de exploatare.
La locurile de ieşire a gazelor de protecţie vor fi prevăzute în mod obligatoriu
instalaţiile de absorbţie. În afara acestor instalaţii, locul de amplasare al cuptorului şi zonele
de lucru adiacente vor fi bine ventilate. Eficienţa instalaţiilor de absorbţie şi ventilare va fi
verificată prin măsuratori făcute în zonele de lucru, cu aparataj pentru detectarea conţinutului
de gaze toxice.
Întreruperea funcţionării instalaţiilor de absorbţie şi ventilare va fi semnalizată optic şi
acustic.
Gazele de protecţie combustibile, evacuate din cuptor, vor fi arse în mod obligatoriu.
Se interzice vizitarea cuptorului în scopul verificării sau pentru reparaţii înainte de
oprirea intrării gazelor de protecţie în cuptor, arderea gazelor din cuptor şi ventilarea eficientă
a cuptorului. Cuptorul trebuie ventilat permanent pe tot parcursul efectuării lucrărilor,
deoarece gazul de protecţie poate fi reţinut în zidărie.