Sunteți pe pagina 1din 3

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Depresia la vârsta a III-a


Autori:
Depresia reprezintă o afecţiune severa cu o evoluţie
Dr. Cornel
cronica în general, care limitează funcţionarea
Petre-Ciudin, în aproape toate domeniile de activitate. Acest
medic primar
medicină de familie,
sindrom are drept componente definitorii dispoziţia
atestat și formator
în îngrijiri paliative
depresiva, încetinirea proceselor gândirii şi lentoare
cornelciudin@yahoo.com
0745.639.930
psihomotorie la care se adaugă o serie de simptome
Dr. Loredana-
auxiliare, de expresie somatica. Integrate în grupul
Elena Lupu, dezordinilor afective, depresiile sunt considerate
medic rezident
psihiatrie
cele mai severe afecţiuni psihice întâlnite la
populaţia vârstnică, incidenţa lor apreciindu-se a fi
între 8-15 %, însă cele mai ridicate rate se constată
la cei instituţionalizaţi în cămine de bătrâni («nursing
homes»), 15-22  % după unii autori, precum şi în
spitalele de asistenţă primară, cu 5 %, reducându-se
la cei ce trăiesc în comunitate la 3 %.

D
upă majoritatea autorilor însă, (Evans et.al. 1993; Katy et. c. scădere ponderală (pana la 5 % pe lună) prin anorexie sau,
al  1994), cel puțin 15-20 % dintre persoanele vârstnice așa cum este în depresiile atipice, creșterea apetitului (bulimie) cu
care trăiesc în comunitate, prezintă un anumit tip de creștere ponderală semnificativă, 
depresie, iar ratele depresiei relevate clinic în instituțiile de d. insomnie (totală, inițiala, mediană sau terminală), cea mai
asistență primară, variază între 14 și 37 % (fapt care implica o frecventă în melancolie sau în formele atipice, hipersomnii, 
îmbunătățire a colaborării dintre medicii de familie, care sunt și e. stări de agitație (cu iritabilitate crescuta) sau, în general,
medicii de prim contact cu pacientul depresiv și gerontopsihiatrii).  retard psihomotor, bradipsihie,
Fie ca este vorba de vechi bolnavi depresivi ajunși la f. fatigabilitate, lipsa de energie care duce uneori la stare
senescență, fie de stări (episoade) depresive apărute la această stuporoasă sau o inerție totală cu mutism,
vârsta, tabloul clinic, evoluția, prognosticul, terapeutica, prezintă g. diminuarea activităților cognitive (memorie, atenție,
unele particularități, care le diferențiază de stările depresive ale capacitate decizională), 
non-vârstnicilor. Acestea sunt forme tipice ale vârstei înaintate h. sentimentul de culpabilitate, de devalorizare (care este grav,
(depresii de involuție, sau tardive), cu prognostic mai puțin motivează suicidul), 
favorabil ,cu remisiuni spontane mult mai rare și cu răspuns i. gânduri de moarte sau idei suicidale. 
terapeutic mai mic la arsenalul terapeutic antidepresiv, tot mai Simptomele respective au în general o fluctuație circadiană
bogat în ultimii ani.  (mai ales în melancolie), intensitatea lor fiind maximă dimineața
Din punct de vedere clinic, se pot distinge stări (episoade) (de la orele 5) când există riscul cel mai mare de suicid, dar
depresive majore și stări depresive ușoare, cronice denumite simptomele depresive cedează în cursul după amiezii (spre
distimii.  seara), « le bien etre de cinq heure». 
1. Starea depresiva majoră, cea mai severă O stare depresivă majoră, cu elemente psihotice evoluând
formă de depresie, este o tulburare de dispoziție în unul sau mai multe episoade succesive, și care cedează ușor
caracterizată prin prezență cel puțin doua la tratamente (farmacologice antidepresive, electroșoc), este
săptămâni a cinci sau mai multe dintre următoarele denumita melancolia sau lypemania (Esquirol). 
simptome (după DSM IV), între care, măcar unul din Atunci când, în contextul unei stări depresive majore, se
primele două:  dezvoltă un proces delirant nihilist (de negație), de non-existent
a. dispoziție depresiva (tristețea) cu sau fără plâns,  a unor organe, de enormitate, de imensitate, de nemurire,
b. pierderea interesului sau a plăcerii efectuării activităților de culpabilitate, uneori extinsă la dimensiunile cosmice,
zilnice, starea respectivă este denumită sindromul Cotard (Regis), sau

2 Geriatrie
ARTICOLE DE SPECIALITATE

megalomelancolia, care are o mare gravitate prin potențialul incidență la vârsta senectuții.  Depresiile reactive mai apar
suicidal.  și din cauza impactului pe care, unii vârstnici îl acceptă mai
Starea depresiva majora poate prezenta și unele simptome greu, al modificărilor somatice produse de senectute (mai ales
asociate din care unele sunt psihiatrice  : anxietatea, care este cea la femei) sau a fricii de moarte (tanatofobia), ceea ce un autor
mai frecventa, agresivitatea, care este paradoxala în contextul (M.Cesa-Bianchi, citat de C. Balaceanu-Stolnici, 1998), numea
depresiv, preocupări cenestopate, deseori hipocondriace (destul «dialogul cu moartea» sau «sfârșitul efectului Prometeu». 
de frecvente mai ales la femei), obsesii, stări de panică, fobii (în 3.depresii psihoorganice care se manifestă fie ca un sindrom
special agorafobie), la care se adaugă simptome somatice, precum unic, fie ca un simptom asociat în special, în fazele de debut
cefalee difuză, dureri reumatismale, tulburări respiratorii, al diferitelor forme de demență. Mai sunt frecvente și în cursul
cardiace (palpitații, tahicardie, extrasistole, h.t.a., angor pectoris altor boli organice ale creierului cum ar fi boala Parkinson în
s.a.), tulburări digestive (dispepsie, constipație), transpirații.  care sunt atât de frecvente încât pot fi considerate ca făcând
2. Distimiile sunt caracterizate prin aceleași parte din sindromul parkinsonian. 
simptome enumerate mai sus dar de intensitate mai 4. depresii de origine organica care pot fi : 
mică și sunt definite de cel puțin trei din aceste a. Biatrogene prin medicamente ca: rezerpina, metildopa,
simptome, dintre care primul (dispoziție depresivă), digoxina, hormoni estrogeni și steroizi, barbiturice, drogurile
este obligatoriu. Are o evoluție prelungită dar este hipoglicemiante, fenolazidele, cimetidina, cicloserina, vicristina,
o depresie ușoară, și cronica, prezenta ani de zile și, mai rar, guanetidina, hidralazina, propranololul și levodopa. 
care se poate confunda adesea cu o stare de tristețe b. endocrine: tulburări tiroidiene, hiperparatiroidismul, b.
sau de astenie normală, fiziologică. Pe fondul de Cushing, b. Addison s.a.
distimie, se poate grefa și o stare depresivă c. metabolice: uremia, boala neoplazică, carențe de vitamina B12,
majoră, realizând o dublă depresie.  pelagra.
La vârstnici, stările depresive pot fi d. infecțioase în special cele virale, în
clasificate în:  tuberculoză, în lues. 
1. depresii endogene, care sunt e. sistemice: LES, poliartrita reumatoidă. 
frecvente și grave din cauza 5. depresii exhaustive (de epuizare)  ca
riscului de suicid. Tot urmare a unor eforturi prelungite
în cadrul acestora, se și epuizări fizice și uneori, după
înscriu majoritatea o afecțiune acuta infecțioasă (o
distimiilor (denumite viroza respiratorie sau toxică).
uneori constituționale), 6. depresiile ce apar pe fondul
precum și acele aspecte unei schizofrenii, mai rar la
periodice în care apar pacienții vârstnici. 
stări depresive ușoare Diagnosticul pozitiv al
intercalate cu stări sindromului depresiv se pune în
hipomaniacale, realizând general din anamneza atentă și
o dezvoltare bipolară, bine condusă, obținându-se date
cronică, mult mai puțin atât de la pacient cat și de la cei din
dramatică, ciclotimia.  jurul lui, orice medic clinician cu
2. depresii reactive provocate experiență, de familie, psihogeriatru,
de impactul psihologic al unor știe să recunoască «stigmatele» depresiei,
factori de mediu socio-familial: în ceea ce privește mimica, atitudinea
psihotraume recente, neadaptări sociale corpului, modul cum se mișcă, cum vorbește,
sau familiale, etc., pensionarea, șomajul, etc. (atenție la inducerea în eroare prin manevrele de
depresiile determinare de pierderea statut-rolurilor în viața disimulare ale depresivilor, mai ales când au intenția suicidală !).
socială și familială, de scăderea uneori dramatica a nivelului În cazuri limită, se pot folosi testele psihologice care permit o
de trai, de ceea ce s-a numit «prima moarte» sau «moartea evaluare cantitativă a acestora. În condiții ideale, orice depresiv ar
socială» a vârstnicului. Aceasta reflectă modul cum este trebui supus inițial și pe parcursul tratamentului, unor examene
organizată societatea civilă și protecția socială realizată de psihologice de către psihologii clinicieni. Câteva dintre cele mai
statul asistențial, în cazul în care acesta (mai) există și este uzitate scale de evaluare a depresiei sunt: BDI (Beck Depression
autentic. Se adaugă aici și depresiile de doliu necontrolate Inventory) cu 21 de itemi (categorii de simptome -atitudini),
(doliu patologic), consecutiv pierderii unor persoane cea mai des utilizată, scala scurtă a depresiei Edinburg, scala
apropiate sau depresiile în cadrul diferitelor boli intimizante, de evaluare a depresiei Hamilton (Hamilton Depression Rating
cu pierderea autonomiei bolnavului (parțială sau totală), ca și Scale, HDRS), scala de singurătate socio-emoțională, scala
în cazul sindroamelor dureroase prelungite, a durerii fizice, a plăcerii Snaith-Hamilton, scala Rosenberg pentru stima de
suferinței și a celorlalte simptome, netratate, rău tratate sau sine («self-worth») (Grecu  I.G.si  col. 2007) și mai ales Geriatric
refractare și copleșitoare, ca în bolile neoplazice, cu mare Depression Scale. 

Geriatrie 3
ARTICOLE DE SPECIALITATE

Odată diagnosticată depresia, luarea în supraveghere și Mânuirea antidepresivelor trebuie făcută cu mare grijă,
tratament a pacientului depresiv vârstnic de către medic este operându-se ajustarea de vârstă a dozelor și manifestându-
destul de dificilă, aceasta fiind articulată cu multiple probleme se precauție la asocieri medicamentoase. Se vor avea în vedere
socio-familiale, de pierderi, de doliu, de schimbări radicale contraindicațiile și efectele adverse ale antidepresivelor.  
ale anturajului imediat, psihologice și sociale complexe, fapt Depresiile la vârstnici, mai ales melancolia de involuție
care necesită recurgerea și la alți factori de intervenție medico- răspund în cca. 80% din cazuri, în mod dramatic la terapia
socială și spirituală. Prin urmare tratamentul implică un demers convulsivantă electrică (electroșocul), care s-a dovedit a fi cea mai
multidirecțional și are caracter de urgență  deoarece orice eficace metoda pentru remiterea episoadelor depresive și
bătrân depresiv, chiar cu o depresie ușoară, poate a stărilor depresive cronice.
fi considerat un sinucigaș potențial. Pacientul Remediile spirituale propuse împotriva
trebuie supravegheat permanent fie în depresiei (tristeții) își au sorgintea în
mediul familial fie în cel instituțional, îndemnurile Bibliei: nu lăsa întristării
fără a fi ignorată tactica simulării (depresia) sufletul tău și nu te
unei pseudostări euforice adoptată chinui cu prea multă purtare de
de cei care si-au planificat grijă (anxietatea). Îmbunează
suicidul. sufletul tău, potolește inima ta 
Construirea unui climat și gonește întristarea departe
psihologic, familial favorabil în de tine, caci întristarea
care pacientul să se considere a ucis pe mulți. Pe lângă
util și nu marginalizat, rugăciune, speranța în
menținerea unei legături Dumnezeu și meditație,
firești, afective cu membrii se recomandă petrecerea
familiei, pregătirea psihologică cu oameni spirituali (Jurca
pentru unele schimbări greu E.,2018), relaționarea cu un
suportate, sunt absolut necesare. prieten de suflet, intim, dar
Demersul psihoterapeutic (terapia cu calități duhovnicești mature,
cognitiv comportamentală sau inclus în triada: eu, tu, El. Pentru că
interpersonală, psihoterapia suportivă) sănătatea sufletului se redobândește
este obligatoriu în toate formele de nu despărțindu-ne de oameni prin izolare
depresie și acesta este completat cu inserarea socială, ci petrecând și exercitându-ne în
pacientului într-un program de activitate: gimnastică, comuniune fraternă. 
plimbări, continuarea activității în familie, lectura, vizite, În concluzie: 
televizor, film, egoterapie, meloterapie ș.a. (fototerapia sub forma l creșterea lent progresivă a numărului persoanelor de vârsta
unor băi de lumină).  a III-a, reprezintă apariția alături de numeroasele probleme
Tratamentul bolilor cerebrale organice (afecțiuni vasculare, gerontologice și a tulburărilor depresive, care ocupă un loc
infecțioase, tumorale), al bolilor somatice (co-morbiditatile, foarte important în patologia vârstnicului,
cerebrovasculare, cardiovasculare, digestive, respiratorii, l factorii de risc depresogeni sunt aproximativ similari cu cei
diabetul), reprezintă una din direcțiile terapeutice eficace în ce afectează adulții, dar efectele lor sunt mai reduse iar co-
depresie.  morbiditățile organice (bolile cardiovasculare, bolile neoplazice
Abordarea farmacologică reprezintă unul dintre cele mai s.a.) și psihiatrice, care limitează și ele activitățile cotidiene,
semnificative succese ale medicinii zilelor noastre, combaterea reprezintă o trăsătură particulară,
depresie dispunând de o vastă gamă de produse. Dintre agenții l administrarea medicamentelor antidepresive în doze adecvate
farmacologici utilizați în mod curent, inhibitorii selectivi și pe o perioadă suficientă de timp, oferă cea mai buna șansă
ai recaptării serotoninei (SSRI), fluoxetina sau prozacul, de vindecare, iar menținerea terapiei în doze corespunzătoare,
fluvoxamina, sertralina, citalopram, paroxetina, par să aibe cel asigură prevenirea recăderilor,
mai bun profil de siguranță în ceea ce privește apariția efectelor l alături de medicația antidepresivă, un rol important în terapia
adverse. În practica geriatrică se mai pot folosi antidepresivele vârstnicilor depresivi îl au terapia psiho-sociala, psihoterapia
serotoninergice ca mefazodone sau tianeptina (coaxil) sau cognitiv-comportamentalș, suportul social și menținerea
dopaminergice ca amineprina ,bupropiona și minaprina. activă în comunitate,
Medicația antidepresivă este greu de suportat de unde rezultă l complianța slabă a depresivilor vârstnici determinată atât
o complicație negativă. Efectele acesteia apar tardiv, după zece, de lipsa suportului familial și de alți factori psiho-sociali,
cincisprezece zile, ceea ce trebuie explicat bolnavului și familiei. (pensionare, izolare socială, doliu s.a.) cât și de suferințele
în primele săptămâni, se poate accentua riscul suicidal, de aceea organice, consumul de alcool sau de droguri, precum și efectele
medicația nu se va lăsa niciodată pe «mâna bolnavului». Se va indezirabile ale unor medicamente, constituie frecvent
administra până la remisiunea depresiei și se va continua încă 3-4 obstacole în procesul unei terapii adecvate.
luni după aceea, mai ales când au existat recidive. (Bibliografia se află la autori)

4 Geriatrie