Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă la limba română în clasa a II-a

I. Competenţe / subcompetenţe specifice*, obiective de evaluare / itemi


Subcompetenţe specifice
Obiective de evaluare (OE)
(SC)
 Să identifice în text cuvintele cu acelaşi sens/ cu sens opus pentru
2.21 Sesizarea cuvintelor cu sens cele propuse;
apropiat/opus, cu sens propriu/
figurat prin identificarea în diverse
contexte.

 Să formuleze corect întrebări în baza textului propus;


2.1 Utilizarea eficientă a tehnicilor de
lectură corectă, conştientă şi fluidă în
scopul extinderii cîmpului vizual, a
vitezei şi a ritmului de citire.

2.10 Utilizarea vocabularului însuşit în  Să alcătuiască enunțuri cu un alt sens al cuvîntului propus;
diferite situaţii de comunicare: la  Să completeze cuvintele date cu ,,m'' sau ,,n'' ;
alcătuirea propoziţiilor,  Să formeze familii de cuvinte pentru ,,lumină'';
enunţurilor, a micilor texte, în
convorbiri etc.
4.1. Utilizarea eficientă în diferite  Să creeze enunţuri cu sensuri diferite a cuvîntului ,,păr'';
contexte (orale şi scrise) a noului  Să identifice din şirul dat cuvinte cu sens figurat;
vocabular, sesizînd diferitele
sensuri.

3.1. Utilizarea eficientă a scrisului în  Să creeze un text din 4 enunţuri despre ,,pădure'';
diferite lucrări scrise, respectînd  Să plaseze ortograma potrivită enunţurilor date;
aşezare estetică în pagină.  Să utilizeze corect semnele de puctuaţie la redactarea enunţurilor;
3.2. Identificarea şi selectarea din
diverse contexte a cuvintelor ce
conţin ortogramele învăţate.
Evaluare sumativă la limba română scrisă în clasa a II-a ,,___”
Data ______________ Nume, prenume elev _________________________________

 Citeşte atent textul şi realizează sarcinile de mai jos:


În excursie
Felix şi Alexandru se pregătesc să plece în excursie în pădure. Îşi pregătesc rucsacul şi
la şapte fix pornesc.
- Să ne grăbim! exclamă Felix. După ce se încălzeşte vremea, va fi mai greu să
escaladăm muntele.
Iarba strălucea de rouă. Poiana din mijlocul pădurii se trezise la viaţă, iar florile te îmbătau
de mirozna lor. Păsărelele ciripeau. Fiarele sălbatice îşi căutau hrana. Departe, se zăreau
culmile împădurite ale munţilor. Treptat, cerul se împodobeşte cu stele ce se oglindesc în unda
rîului.

Itemul 1 Scrie cuvintele din text cu înţeles asemănător ( sinonime ) pentru :


● strigă - ___________________ ● mîncare - ________________ L012

Itemul 2 Scrie cuvintele cu sens opus ( antonime ) pentru :


● împodobeşte - ___________________ ● uşor - _____________________ L012

Itemul 3 Scrie 3 cuvinte însuşiri pentru cuvintele :


● băiat - __________________________________________________
● pădure - ________________________________________________ L012

Itemul 4 Completaţi cuvintele cu ,,m'' sau ,,n'': L0123


Sî__bure, î __bujorat, u ___gher, î ___floreşte, cu___păr, î___cep, strî___b;

Itemul 5 Formează familii de cuvinte (3 cuvinte) : L0123


● lumină - _______________ __________________ ________________

Itemul 6 Formulează două întrebări în baza textului.


_____________________________________________________________ L012
_____________________________________________________________
L012
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Itemul 7 Completează cu „ la / l-a „ : L0123


● Ionel se duce _____ şcoală.
● În dreptul parcului _____ întîlnit pe Marcel.
● Victor îi aşteaptă _____ poarta şcolii.

Itemul 8 Alcătuiţi 2 propoziţii în care cuvîntul ” păr ” să aibă înţelesuri diferite:


_____________________________________________________________ L012
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
L012
_____________________________________________________________
Itemul 9 Subliniază cuvintele cu sens figurat. L0123
Fîntîna adîncă bomboană dulce privire caldă
Pîine caldă gînduri curate somn dulce

Itemul 10 Scrie un text din 4 propoziţii despre pădure. L01


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
L01
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ L01
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ L01
_____________________________________________________________
L0123

Punctaj acumulat: __________ Nota:_______


Itemul Barem de notare

Scor
Variante posibile de răspuns Observaţii
maxim

Cîte 1 pct. pentru fiecare cuvînt cu


1. Exclamă,hrană 2pcte
sens apropiat scris corect;
Cîte 1 pct. pentru fiecare cuvînt cu
2. Despodobeşte, greu 2pcte
sens opus scris corect;
Cîte 1 pct. pentru fiecare 3 însuşiri
Se acceptă toate variantele de răspuns potrivite
3. 2 pcte corespunzător cuvîntului scris
condiţiei.
corect;
3 pct pentru7- 6 cuvinte scrise
corect;
Sîmbure, îmbujorat, ungher, înfloreşte, cumpăr, 2 pct pentru 5-4 cuvinte scrise
4. 3 pcte
încep, strîmb corect;
1 pct pentru3- 2-1 cuvinte scrise
corect ;
Cîte 1 pct. pentru fiecare cuvînt
5. Luminiţă, luminos,iluminat, neluminat etc. 3 pcte
scris corect;
Cîte 1 pct pentru fiecare întrebare
formulată corect , corespunzător
Se acceptă toate întrebările formulate corect în baza
6. 4 pcte textului;
textului.(complete)
1 pct pentru ortografia și punctuația
corectă;
Ionel se duce la şcoală. Cîte 1 pct pentru fiecare propoziţie
7. În dreptul parcului l-a întîlnit pe Marcel. 3 pcte completată corect;
Victor îi aşteaptă la poarta şcolii.
Cîte 1 pct pentru fiecare propoziţie
Tata a sădit un păr la poartă. formulată corect ;
8. 4 pcte 1 pct pentru ortografia și punctuația
Mama şi-a prins în păr o floare.
corectă;
Cîte 1 pct. pentru fiecare cuvînt cu
9. gînduri curate , privire caldă, somn dulce 3 pcte
sens figurat identificat corcet;
Pădurea Cîte 1 pct pentru fiecare propoziţie
Pădurea este locul foarte frumos ,cu mulţi copaci, scrisă corect;
cu multe păsări. 1 pct pentru scrierea corectă a
În pădure zi de zi auzi triluri de păsărele, mierle propoziţiilor din punct de vedere
care cîntă şi umple pădurea cu al ei glas ortografic;
10. încîntător,vezi mulţi doctori ai pădurii care lucrează 7 pcte 1 pct pentru respectarea alineatelor;
din greu să cureţe copacii, Pe jos sunt mii de 1 pct pentru acurateţe;
ciupercute cu pălărioare de toate culorile,una mai
frumoasa ca alta şi una mai atrăgătoare ca alta.
Este așa minunată,așa fermecătoare că nu mai
doreşti să ieși din ea.
Total – 33 puncte

Convertirea punctelor în calificative


Calificative „Foarte bine” „Bine” „Suficient”

Punctaj 33-26 25-20 19-13