Sunteți pe pagina 1din 6

Notă: Ratificat prin Legea R.Moldova nr.164-XV din 04.04.

2003

Protocol la Convenţia privind asistenţa juridică şi


raporturile juridice în materie civilă, familială şi
penală din 22 ianuarie 1993

din 28.03.1997

* * *

Statele-părţi la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile


juridice în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993
au convenit să opereze în Convenţia menţionată următoarele
modificări şi completări:

1. În punctul 2) al articolului 1 cuvîntul "procuraturii" se


completează prin virgulă cu cuvintele "organelor afacerilor interne" (în
continuare conform textului).

2. Articolele 5 şi 6 se expun în următoarea redacţie:

"Articolul 5
Modul de legătură
În cadrul realizării prezentei Convenţii organele competente de
justiţie ale Părţilor Contractante menţin legătura între ele prin
intermediul organelor centrale, teritoriale şi altor organe, dacă prin
prezenta Convenţie nu este stabilit un alt mod de legătură. Părţile
Contractante stabilesc lista organelor sale centrale, teritoriale şi
altor organe abilitate să realizeze legătura nemijlocită, fapt despre
care se comunică depozitarului.

Articolul 6
Volumul asistenţei juridice
Părţile Contractante îşi acordă asistenţa juridică prin intermediul
îndeplinirii acţiunilor procesuale şi altor acţiuni prevăzute de
legislaţia Părţii Contractante solicitate, inclusiv: întocmirea şi
expedierea documentelor, efectuarea cercetărilor, percheziţiilor,
confiscarea, transmiterea probelor materiale, efectuarea expertizei,
interogarea părţilor, persoanelor terţe, bănuiţilor, învinuiţilor,
părţilor vătămate, martorilor, experţilor, căutarea persoanelor,
efectuarea urmăririi penale, extrădarea persoanelor pentru atragerea lor
la răspundere penală sau executarea sentinţei, recunoaşterea şi
executarea hotărîrilor judecătoreşti în cauzele civile, sentinţelor în
partea civilă, titlurilor executorii, de asemenea, prin intermediul
înmînării documentelor".

3. La litera "d" al pct.1) din articolul 7:


după cuvîntul "bănuiţilor" se completează cu cuvîntul "învinuiţilor".

4. Punctul 4) din articolul 9 al Convenţiei se expune în următoarea


redacţie:
4. "Chemarea persoanelor menţionate în punctul 1 al prezentului
articol, domiciliate pe teritoriul uneia din Părţile Contractante în
organele de justiţie a altei Părţi Contractante nu trebuie să conţină
ameninţări privind aplicarea mijloacelor de constrîngere în cazul
neprezentării".

5. Articolul 14 al Convenţiei se expune în următoarea redacţie:


"Articolul 14
Transmiterea documentelor privind actele stării civile
şi a altor documente
1. Părţile Contractante se obligă să-şi expedieze la solicitare,
fără traducere şi gratuit, adeverinţele despre înregistrarea actelor
stării civile nemijlocit prin intermediul organelor de înregistrare a
actelor stării civile a Părţilor Contractante cu înştiinţarea
cetăţeanului despre expedierea documentelor.
2. Părţile Contractante se obligă să-şi expedieze la solicitare,
fără traducere şi gratuit, actele despre studii, vechimea în muncă şi
alte documente cu privire la drepturile şi interesele patrimoniale şi
nepatrimoniale ale cetăţenilor Părţii Contractante solicitate sau ale
altor persoane, domiciliate pe teritoriul acesteia".

6. Articolul 17 se completează cu o propoziţie nouă cu următorul


cuprins:
"În cazul executării documentelor în limba de stat a Părţilor
Contractante, la acestea se anexează traducerile autentificate în limba
rusă".

7. Articolul 19 se expune în următoarea redacţie:


"Articolul 19
Refuzarea asistenţei juridice
Cererea de acordare a asistenţei juridice poate fi refuzată complet
sau parţial, dacă acordarea unei asemenea asistenţe juridice poate
prejudicia suveranitatea sau securitatea fie contravine legislaţiei
Părţii Contractante solicitate. În cazul respingerii cererii de acordare
a asistenţei juridice, Partea Contractantă solictantă se anunţă imediat
despre motivele refuzului".

8. Convenţia se completează cu articolul 22/1 cu următorul conţinut:


"Articolul 22/1
Solicitarea despre participarea procurorului
în procesele civile
Procurorul uneia din Părţile Contractante este în drept să se
adreseze procurorului altei Părţi Contractante cu solicitarea de a
intenta un proces în instanţa de judecată pentru apărarea drepturilor şi
intereselor legitime ale cetăţenilor Părţii Contractante solicitante, de
a participa la soluţionarea acestor cauze sau de a contesta cu recurs
ordinar sau extraordinar, fie cu recurs în procedura de supraveghere
asupra hotărîrilor instanţelor judecătoreşti în aceste cauze".

9. Articolul 32 se expune în următoarea redacţie:


"Articolul 32
Raporturile juridice dintre părinţi şi copii
1. Drepturile şi obligaţiile părinţilor şi copiilor, inclusiv
obligaţia părinţilor de întreţinere a copiilor, se stabilesc de
legislaţia Părţii Contractante, pe teritoriul căreia aceştea au
domiciliu comun şi permanent, iar în cazul absenţei domiciliului comun
şi permanent al părinţilor şi copiilor, drepturile şi obligaţiile
reciproce ale acestora se determină de legislaţia Părţii Contractante,
cetăţean al căreia este copilul.
La solicitarea reclamantului despre obligaţia de plată a pensiei
alimentare se aplică legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia
copilul domiciliază permanent.
2. Obligaţia de plată a pensiei alimentare a copiilor majori în
favoarea părinţilor, precum şi obligaţiile de plată a pensiei alimentare
altor membri ai familiei se stabilesc de legislaţia Părţii Contractante
pe teritoriul căreia aceştea au avut domiciliu comun. În cazul lipsei
domiciliului comun, aceste obligaţii se stabilesc de legislaţia Părţii
Contractante, cetăţean al căreia este reclamantul.
3. Cauzele despre raporturile de drept între părinţi şi copii sînt
de competenţa instanţei de judecată a Părţii Contractante, legislaţia
căreia urmează a fi aplicată în conformitate cu punctele 1 şi 2 ale
prezentului articol.
4. Executarea hotărîrilor judecătoreşti în cauzele legate de
educarea copiilor, se efectuează în modul stabilit de legislaţia Părţii
Contractante pe teritoriul căreia domiciliază copilul.
5. Părţile Contractante îşi acordă asistenţă pentru căutarea
pîrîtului în cauzele de încasare a pensiei alimentare, cînd există
temeiuri de a presupune că pîrîtul se află pe teritoriul altei Părţi
Contractante şi instanţa de judecată a emis o încheiere despre anunţarea
acestuia în căutare".

10. Denunţarea titlului al Părţii a IV a Convenţiei se expune în


următoarea redacţie:
"Partea IV. Asistenţa juridică şi raporturile juridice în cauzele
penale".

11. Denunţarea capitolului III al Părţii IV din Convenţie se expune


în următoarea redacţie:
"Capitolul III. Prevederi speciale privind asistenţa juridică şi
raporturile de drept în materie penală".

12. Pct.1) al articolului 58 se expune în următoarea redacţie:


"1. Cererea de extrădare trebuie să conţină următoarele date:
a) denumirea organului solicitat şi solicitant;
b) descrierea situaţiei de facto şi textul legii Părţii Contractante
solicitante în baza căreia aceste acţiuni sînt recunoscute drept
infracţiuni, cu menţiunea despre pedeapsa care se aplică pentru o
asemenea infracţiune;
c) numele, prenumele şi patronimicul persoanei care urmează a fi
extrădată, anul naşterii a acesteia, cetăţenia, domiciliul sau locul
aflării, după posibilitate descrierea exteriorului, fotografia,
amprentele digitale şi alte date despre personalitatea acesteia;
d) datele despre mărimea prejudiciului cauzat prin infracţiune"

13. Articolul 60 se expune în următoarea redacţie:


"Articolul 60
Căutarea şi arestarea în vederea extrădării
După primirea cererii de extrădare, Partea Contractantă solicitată
imediat va întreprinde măsuri pentru căutarea şi arestarea persoanei,
extrădarea căreia se solicită, cu excepţia cazurilor cînd extrădarea nu
poate avea loc".

14. Convenţia se completează cu articolele 61/1 şi 61/2 cu următorul


cuprins:
"Articolul 61/1
Căutarea persoanei pînă la primirea cererii de extradare
1. Părţile contractante efectuează, la cerere, căutarea persoanei
pînă la primirea cererii de extradare, dacă există temeiuri de a
presupune că această persoană se poate afla pe teritoriul Părţii
Contractante solicitate.
2. Cererea despre efectuarea căutării se întocmeşte în conformitate
cu dispoziţiile articolului 7 şi trebuie să conţină descrierea cît mai
completă a persoanei căutate însoţită de orice altă informaţie, care ar
permite stabilirea locului aflării acesteia, solicitarea arestării cu
menţionarea faptului că cererea de extrădare a acestei persoane va fi
prezentată.
3. La cererea de efectuare a căutării se anexează copia
autentificată a deciziei organului competent despre arestare sau a
sentinţei intrate în vigoare, datele despre termenul neexecutat al
pedepsei, precum şi fotografia şi amprentele digitale (dacă acesteia
există).
4. Despre arestarea persoanei aflate în căutare sau alte rezultate
despre căutare imediat se informează Partea Contractantă solicitantă.

Articolul 61/2
Calcularea termenului de arestare preventivă
Timpul deţinerii persoanei în stare de arest preventiv, arestată în
conformitate cu dispoziţiile articolelor 60, 61, 61/1 al prezentei
Convenţii, în cazul extradării acesteia, se include în termenul general
de arestare, prevăzut de legislaţia Părţii Contractante căreia i-a fost
extrădată persoana în cauză."
15. Articolul 62 se expune în următoarea redaţie:
"Articolul 62
Eliberarea persoanelor reţinute sau arestate preventiv
1. Persoana arestată conform punctului 1 articolul 61 şi articolul
61/1 va fi pusă în libertate, dacă va parveni înştiinţarea din partea
Părţii Contractante solicitante despre necesitatea eliberării persoanei
respective, fie cererea de extrădare cu toate documentele anexate,
prevăzute în articolul 58 nu va fi primită de către Partea Contractantă
solicitată în termen de 40 zile din data reţinerii.
2. Persoana, reţinută conform punctului 2 articolului 61, urmează a
fi eliberată dacă demersul despre reţinere, în conformitate cu punctul 1
articolului 61, nu va parveni în termenul prevăzut de legislaţie pentru
reţinere."

16. Convenţia se completează cu articolul 67/1 cu următorul conţinut:


"Articolul 67/1
Reţinerea sau arestarea repetată
Eliberarea persoanei în conformitate cu punctul 2 articolului 59,
punctele 1 şi 2 al articolului 62 şi articolul 67 nu poate constitui un
impediment pentru reţinerea şi arestarea repetată a acesteia în scopul
extrădării persoanei solicitate în cazul primirii ulterioare a cererii
de extrădare."

17. Punctul 1) articolul 70 după cuvintele "extrădare unei Părţi


Contractante" se completează cu cuvintele "sau transmise temporar".

18. Articolul 71 după cuvintele "legate de extrădare" se completează


cu cuvintele "sau de transmiterea temporară".
19. Convenţia se completează cu articolul 76/1 cu următorul cuprins:
"Articolul 76/1
Recunoaşterea sentinţelor
La soluţionarea chestiunilor privind recunoaşterea persoanei ca
recidivist deosebit de periculos, privind stabilirea faptei săvîrşirii
repetate a infracţiunii şi încălcării obligaţiilor, legate de
condamnarea condiţionată, amînarea executării sentinţei sau eliberarea
condiţionată înainte de termen, instituţiile de justiţie a Părţilor
Contractante pot recunoaşte şi lua în consideraţie sentinţele emise de
instanţele de judecată (tribunalele) ale fostei URSS şi republicilor
unionale din componenţa sa, precum şi de instanţele de judecată ale
Părţilor Contractante."

20. Convenţia se completează cu articolul 78/1 cu următorul cuprins:


"Articolul 78/1
Transmiterea temporară a persoanei arestate sau care
ispăşeşte pedeapsa în formă de privaţiune de libertate
1. În cazul necesităţii interogării în calitate de martor sau parte
vătămată a persoanei arestate sau care ispăşeşte pedeapsa privaţiunii de
libertate pe teritoriul altei Părţi Contractante, precum şi pentru
efectuarea altor acţiuni de anchetă cu participarea acesteia, indiferent
de cetăţenia sa, solicitarea argumentată a Părţii Contractante
interesate, în baza deciziei Procurorului General (Procurorului) Părţii
Contractante solicitate, poate fi transmisă temporar cu condiţia
deţinerii acesteia în stare de arest şi întoarcerii acesteia într-un
termen stabilit.
2. Cererea de transmitere temporară a persoanei, indicate în punctul
1 al prezentului articol, se întocmeşte în conformitate cu prevederile
articolului 7 şi trebuie de asemenea să conţină informaţii cu privire la
timpul, în perioada căruia este necesară prezenţa acestei persoane pe
teritoriul Părţii Contractante solicitante.
3. Transmiterea temporară a persoanei, indicate în punctul 1 al
prezentului articol, nu se efectuează:
a) dacă nu este primit acordul persoanei pentru o asemenea
transmitere;
b) în cazul necesităţii prezenţei persoanei la cercetarea
preliminară sau examinarea cauzei în instanţa de judecată pe teritoriul
Părţii Contractante solicitate;
c) dacă o astfel de transmitere poate cauza încălcarea termenelor
prevăzute pentru deţinerea persoanei în arest sau ispăşirea pedepsei
privative de libertate.
4. Asupra persoanei indicate în punctul 1 al prezentului articol, se
răsfrîng garanţiile prevăzute de punctul 1 al articolului 9".

21. Articolul 80 al Convenţiei se expune în următoarea redacţie:


"Articolul 80
Modul de legătură special
Comunicarea în problemele legate de extrădare şi urmărire penală se
înfăptuieşte de procurorii generali (procurorii) a Părţilor Contractante.
Comunicarea în problemele executării acţiunilor procesuale şi a
altor acţiuni, care necesită sancţiunea procurorului (instanţei de
judecată) se realizează de către organele procuraturii, potrivit modului
stabilit de procurorii generali (procurorii) Părţilor Contractante."

Prezentul Protocol urmează a fi ratificat şi va intra în vigoare


conform articolului 83 al Convenţiei menţionate mai sus.
La prezentul protocol, după intrarea lui în vigoare, pot adera cu
acordul tuturor Părţilor Contractante alte state, prin transmiterea
depozitarului a documentelor despre o astfel de aderare. Aderarea se
consideră intrată în vigoare după trecerea termenului de 30 de zile din
ziua primirii de către depozitar a ultimei înştiinţări despre acordul la
o astfel de aderare.

Întocmit în or. Moscova, la 28 martie 1997 într-un singur exemplar


original, în limba rusă. Exemplarul original se păstrează la
Secretariatul Executiv al Comunităţii Statelor Independente, care va
remite fiecărui stat semnatar al prezentului Protocol o copie
autentificată.

LEGE
pentru ratificarea Protocolului la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993
 
nr. 164-XV din 04.04.2003
 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.76/346 din 22.04.2003
 
***
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
 
Art.1. - Se ratifică Protocolul la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice
în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993, încheiat la Moscova la 28 martie 1997,
cu următoarele rezerve:
La punctul 2, în partea ce se referă la articolul 5 din Convenţie - În cadrul prezentei
Convenţii, Republica Moldova întreţine relaţii cu Părţile Contractante doar prin intermediul
Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale.
La punctul 8, referitor la articolul 22/1 din Convenţie - Procurorul poate înainta o acţiune
civilă sau participa în proces civil doar în cazurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia
Republicii Moldova.
La punctul 20, referitor la articolul 78/1 pct.3 din Convenţie - Transmiterea temporară a
persoanei menţionate la articolul 78/1 punctul 1 din Convenţie nu se efectuează nici în cazul în
care alte consideraţii imperioase se opun transferării ei pe teritoriul Părţii solicitante.
La punctul 21, referitor la articolul 80 din Convenţie - Comunicarea în problemele
executării actelor procedurale şi a altor acţiuni se face doar prin intermediul Procuraturii
Generale.
 
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii
Statelor Independente ratificarea protocolului nominalizat şi va asigura remiterea instrumentului
de ratificare depozitarului.