Sunteți pe pagina 1din 7

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.

1, POPEȘTI
Psihopedagogie specială

PROIECT DE MENTORARE

Student:

DIANA OLIMPIA NEAGA (c. BELEAN)

2020
FUNDAMENTARE ȘI DESCRIERE

Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Popești, este o instituție înființată în urma

unei cereri crescute în domeniul educației de personal calificat și a unei școli și grădinițe care

să aibă în vedere numărul ridicat de copii cu cerințe educaționale speciale, datorat prezenței în

localitate a Centrului de Plasament pentru Copii cu Dizabilități. Alături de acest centru, multe

familii de rromi se găsesc în imposibilitatea de a oferi o educație adecvată copiilor lor astfel

încât mulți dintre aceștia ajung în instituția noastră din cauza deficitului de învățare cu care se

confruntă cei mai mulți dintre ei. În urma analizei realizate cu privire la nevoile comunității

enumerăm câteva caracteristici îndeplinite în acest sens:

 Numărul mare de copii cu dizabilități care sunt aduși în centrul de plasament și

care necesită instruire adecvată.

 O prezență însemnată a comunității de rromi cu mari carențe educative ce sunt

necesare a fi împlinite.

 Un număr însemnat de familii disfuncționale în care tulburările de conduită

sunt prezente în număr alarmant.

Această situație conduce la nevoia unor intervenții specializate care să împlinească

așteptările comunității dar mai cu seamă se dorește o mentorare care să ajute la procesul de

integrare în societate prin intervențiile la nivel de grup restrâns și chiar individual, în vederea

prevenirii înmulțirii cazurilor de violență, a dezvoltării de abilități sociale precum și a

integrării școlare.

Astfel, în cadrul instituției, procesul educațional este un act de socializare, de

culturalizare, de formare și de dezvoltare a personalității, dus la îndeplinire de echipa

didactică. Aceste finalităţi se realizează preponderent la nivelul clasei de elevi, sub

îndrumarea dirigintelui, ca mentor şi ca organizator al acesteia.


Imaginea de sine a copiilor cu dizabilităţi determină  probleme de adaptare şi integrare

în mediul social, sentimente de inferioritate, atitudini de evitare, tulburări de comportament,

nervozitate exagerată, anxietate, invidie, etc. Aceşti elevi au nevoie de încurajare permanentă,

de laude, de stimulări și aprecieri pozitive. Socializarea copiilor nu se manifestă  doar prin

acumulări de reprezentări şi noţiuni despre colectiv, patrie, umanitate, prieteni. Este necesar

un motiv intern, generator al conduitei morale. În viaţa copilului apare o serie de modificări

generate de noile tipuri de relaţii sociale în care intră, de noile grupuri sociale în care se

integrează. El învaţă, prin imitaţie, comportamentele sociale, foarte importante fiind în

formarea caracterului şi în dezvoltarea personalităţii sale modelele cu care interacţionează. În

spaţiul şcolar, copilul învaţă să  se subordoneze dorinţei grupului, să acţioneze în sensul

voinţei colective, uneori renunţând la dorinţele proprii. Dirigintele îşi va desfăşura activitatea

pe următoarele coordonate: ora de dirigenţie, activităţi educative, extra-curriculare și

extra  şcolare, colaborarea cu părinţii elevilor şi cu alţi parteneri educaţionali.

SCOPURI:

- Crearea copilului cu dizabilităţi a unei ambianţe stimulative şi propice formării


unui comportament adecvat din punct de vedere social;
- Formarea unei gândiri pozitive şi învățarea copilului să facă diferenţa între ceea ce
este bine şi rău, ceea ce este frumos şi urât;
- Îndrumarea copilului în a se cunoaște pe sine şi pe ceilalţi, în a stabili relaţii,
a emite aprecieri.
- Dezvoltarea unor relații sănătoase și armonioase în familie, la școală și în
societate.

OBIECTIVE:

- A oferi copilului sprijin pentru învățare, evitarea eșecului școlar și dezvoltarea


personală;
- A optimiza relațiile interpersonale ale elevilor, cele din grupul-clasă și a favoriza
participarea lor la viața comunității locale;
- A răspunde nevoilor de intercunoaștere și autocunoaștere ale elevilor, a întări stima
de sine;
- A forma/a dezvolta capacitatea de orientare școlară și a sprijini orientarea pentru
carieră
CONȚINUTURI ȘI STRATEGII

Conținuturi Strategii

Domeniul cognitiv: formarea și


dezvoltarea structurilor perceptive, Exerciții de recunoaștere a culorilor,
cunoașterea tehnicilor de lucru cu formelor și mărimilor, de orientare,
diverse materiale și instrumente, organiare și sructurare spațio-temporală,
cunoașterea etapelor operațiilor de de identificare a imaginilor și denumire
realizare a unor produse simple, a lor, de ordonare a secvențelor într-un
observarea și recunoașterea diferitelor mesaj exprimat oral și scris, de plasare a
obiecte și fenomene, clasificarea evenimentelor în timp, jocuri de rol.
obiectelor în funcție de utilitatea lor.

Activități prin care se identifică stări


Domeniul comportamental: să
sufletești, emoții; activități de asociere a
reacționeze adecvat la diferite stări
stărilor sufletești cu reacții
sufletești-emoționale, respectarea
comportamentale; jocuri cu reguli fixe;
regulilor de grup, dezvoltarea gesturilor
activități de distribuire de sarcini;
social-utile și deprinderilor adaptative la
activități de voluntariat; evenimente
viața cotidiană.
sociale.

Domeniul psihomotor: recunoașterea


și denumirea părților corpului, utilizarea Exerciții practice de orientare în spațiu,
tehnicilor de lucru cu diverse materiale, de orientare temporală, de analiză și
manipularea obiectelor prin joc, decupare a corpului uman; imagini în
dezvoltarea deprinderilor de întreținere oglindă; evenimente recreative.
și igienizare a spațiului de lucru,
METODOLOGIE

Complexitatea finalităților educaționale presupune îmbinarrea orelor de dirigenție

cu activitățile educative extracurriculare și extrașcolare, depășind cadrul limitat al unei ore pe

săptămână. Mai mult, parteneriatul educațional, ca set de intervenție complementară, apare ca

o necesitate.

Componentele programei de dirigenție reflectă abordarea transcurriculară în

problemele fundamentale ale educației, ponderea acestora pe nivel și pe clasă se realizează în

funcție de particularitățile de vârstă și psihoindividuale, particularitățile grupului educat,

specificul unității școlare, resursele umane și materiale, specificul local.

Activitățile de dirigenție se vor realiza în forme și cu strategii diferite, menite să

individualizeze și să faciliteze, în același timp, integrarea școlară și socio-profesională a

copiilor.

RESURSE

1. Umane. Fiecare clasă formată din maxim 8 copii, are desemnat un profesor

coordonator care se ocupă de toate aspectele educaționale ale clasei, inclusiv

de o oră de consiliere și orientare pe săptămână. Acesta lucrează împreună cu

un alt profesor psihopedagog care îi completează orele de la catedră, un

chineto-terapeut și un psiholog.

2. Contabile. Ora de dirigenție are loc o dată pe săptămână dar i se adaugă

acesteia și ședința cu părinții în care se discută teme ce vin în completarea

acestei ore.

3. Materiale. Fișe de observație, manuale și rechizite școlare


EVALUAREA

Se realizează periodic de către diriginte în colaborare cu părinții, psihopedagogul,

chineto-terapeutul și psihologul. Ca metode de evaluare se vor folosi:

- Autocorectarea sau corectarea reciprocă;


- Auto-aprecierea vegheată;
- Estimarea personalităţii;
- Testul sociometric (Moreno);
- Metoda chestionarului;
- Completarea fișelor de evaluare psihologică;
- Completarea fișelor de observație, etc.

BIBLIOGRAFIE:
- Cocoradă, E. et all. (2004). Consilierea în școală. O abordare psihopedagogică.
Sibiu: Psihomedia
- Gherguț, A. et all. (2016). Educația specială. Ghid metodologic. Iași: Polirom
- Ministerul educației. (2008) Programa școlară. Dirigenție clasele I-X, Aprobat
prin ordin al ministrului nr. 5235/01.09.2008. București.
- Grițco Nicolae. (2018) Suport metodic pentru ora de dirigenție. Chișinău
Anexă
FIȘĂ DE OBSERVAȚIE

Clasa ………………

Numele și prenumele elevului …………………………………………………

Disciplina:

Competența vizată: Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte


de comunicare cunoscute
Observarea sistematică a comportamentului de receptor al mesajelor orale

Scară de
Nr. Comportamente
LISTĂ DE VERIFICARE clasificare
crt. observate
Data: Data: Data: Data: Data:

Întotdeauna

Niciodată
DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU

Rareori
Deseori
1. Formularea
răspunsurilor
adecvate la întrebările
orale ce i se adresează
2. Semnalarea, prin
mimică, gesturi sau
verbal, a înţelegerii
mesajului oral
ascultat
3. Sesizarea
corectitudinii
enunţurilor orale
ascultate
4. Sesizarea, după
auz, a cuvintelor
necunoscute din
mesajele orale
ascultate
5. Manifestarea
interesului faţă de
partenerul de dialog
(îl priveşte
în faţă, îl ascultă
cu atenţie, cu răbdare,
cu toleranţă)

S-ar putea să vă placă și