Sunteți pe pagina 1din 9
ING 5% Regulament cu privire la desfasurarea programului de acordare de finantari catre organizatiile non-guvernamentale de catre ING Bank, sesiunea octombrie - noiembrie 2019 Prezentul Regulament ore scopul de a informa cu privire la termenii si conditile aplicabile oricaror activitati ce urmeaza a fi intreprinse in codrul programulul de acordare finantari din partea ING Bank Romania, SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULU! 1.1 Programul de acordare finantari (denumit in continuare ,Programul’) este initiat, sustinut si implementat in mod direct de catre ING Bank N.V, Amsterdam, Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu nr. 54, Expo Business Park, Cladirea 3, Sector 1, Romonia, numar de ordine in Registrul Comertulul 140/16100/1994, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6151100, inregistrata in Registrul Institutiflor de Credit sub nr. RB-PIS-40-024, cont 371160600101 deschis la BNR Centrala (denumite in cele ce urmeaza ,Organizatorut") 1.2 Programul se vo desfasura conform instructiunilor comunicate de catre Organizator, cu gplicarea prevederilor prezentului requlament (denumit in continuare ,Regulamentut"). 1.3 Organizatille neguvernamentale, cu drept de participare, ce doresc so se inscrie in vederea participarii la Program, trebuie sa respecte prezentul Regulament. 1.4 Regulamentul este intocmit si este disporibil, oricarei persoane interesate, prin accesaree site-ului www.ing.re, sectiunea Responsabilitate Sociola (httas://www.ing.to/ing-in-romania/responsobilitate- sociala.htm)) denumit in continuare ,website-ul". 1.5 Conditile privind organizerea si desfasurarea Programului, conform prezentului Regulament, precum si regulle mecanismului de evaluare, punctare si votare a proiectelor inscrise in Program (denumite in continuare individual ,Proiectul" si colectiv ,Proiectele") sunt obligatorii si se regasesc in cuprinsul sectlunilor de mal jos Organizatorul isi rezerva dreptul de o modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditile privind organizarea Programului, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceto si/sau prelungi desfasurarea acestuia, cu instiintarea preaiabila a Participantilor / potentialilor participanti cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificarile si/sau completarile vor fi comunicate cu ce! putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina plicable, prin afisarea pe Website. 1.6 Pentru evitarea oricarei neinteleger|, prezentul Program se desfasoara in limba romana. Organizatorul nu va ovea obligatia sa asigure servicil de traducere/interpretare in legatura cu participarea la Program, inclusiv in ceea ce priveste acordarec finantarilor oferite conform prevederilor Regulamentului si nu vo ‘acoperi niciun cost legat de traducerefinterpretare, acestea fiind exclusiv in sarcina Participantilor. 17 Prin Program nu se realizeaza promovarea ori referiri la produsele si servicille Organizatorulul, activitatile sale, planurile de afaceri, relatile cu partenerii de afaceri, structura arganizatorica etc. Programnul nu reprezinta si nu se asimileaza loteriei publicitare. Pagina 1/9 ING 2) 1.8 Asociatia pentru Relatii Comunitare este partenerul ING in aceasta competitie de proiecte, ei administrand procesul de primire a formularelor de proiect si asistento tehnica acordata organizatillor si poi juriulu. SECTIUNEA 2. NATURA, SCOPUL SI ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI 2.1 Programul este organizat si se desfasoara la nivel national, fiind destinat oricarei organizatii Reguvernamentale din Romania, care indeplineste conditile de eligibiitate stabilite in prezentul Regulament. Programut isi propune sa finanteze proiectele organizatilar nequvernamentale in domeniile educatie pentru grupurile dezavantajate social si securitate sociala, 2.2 Programul are scopul de a ajuta strict persoanele care se afia in situati dificle (copii abondonati, persoane bolnave, batrani singuri, victime ole violentel, persoane ofectate de calamitati naturale, persoane cu dizobiltati ete) ING Bank doreste sa finanteze proiecte : + indomeniul educat proiecte dedicate copillor, tinerilor si aduttilor din grupuri dezavantajate social cresterea oportunitatilor de educate timpurie; facilitarea accesului la programe de educatie formala si nonformata etc. + indomeniul securitate sociala: ~ _ proiecte ce au ca scop imbunatatirea calitati vietii pentru persoane din grupuri vulnerabile ~ _imbunotatirea accesului la ingrijire « populatilor vulnerabile; ~ _imbunctatirea colitati locuiti si protectia persoanelor fara adapost; extinderea servicilor sociale directe, adresate indivizilor sifamilior cu venituti reduse; > crestered nivelului de implicare civica activa in schimbarea politiclor publice care afecteaza in ‘mod poztiv indivzi si famille cu venituri mici ete, SECTIUNEA 3. PERIOADA SI STRUCTURA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI 3.1 Programul se desfasoara conform urmatogrului calendar: + Perioada de inscrieri: 3 octombrie - 22 octombrie 2039 Etapa de jurizare/evaluare a proiectelor: 23 octambrie - 04 noiembrie 2019 Anuntarea proiectelor calificate in etapa urmatoare : 6 noiembrie 2019 - 8 noiembrie 2019 Perioada de vetare a proiectelor: 8 noiembrie - 22 noiembrie 2019 Anuntarea costigatorilor: 26 noiembrie 2019 Contractarea cdstigatorilor: Implementarea proiectelor: minim 6 luni, in perioada decemnbrie 2019-decembrie 2020 3.2 Orgonizatorut poate hotari oricand modificorea duratei Programului si implicit « oricarel perioade integrante a acestuig, printr-un Act Aditional, cansiderat parte o Regulamentului (document care poate Pus la dispozitia tuturor celor interesati) in conformitate cu prevederile art. 1.5 de mai sus. ‘SECTIUNEA 4, DREPTUL DE PARTICIPARE Pagina 2/9 ING 4,1 In acest Program se pot inscrie organizatiile non-guyernamentale, fara scop lucrativ (osociatie, fundatie, federatie, inregistrate in Registrul Asociatillor si Fundatillor in conformitate cu prevederile O.U.G. 1n1.26/2000 privind asociatille si fundatile si inscrise in Registrul entitayilor/unitatilor de cult in conformitate cuart 25 alin 4.1 Codul Fiscal 015 privin i ificarile si compl ulterioare), care indeplinesc curnulativ urmatoarele cerinte: * au minimum 2 ani de activitate la momentul depunerii propuneri de proiect, conform hotararii de infiinta * au cel putin doua proiecte derulate in domeniile educatie si/sau securitate sociala, cu rezultate concrete si cei putin 500 de beneficiari (directi si indirecti; * au colaborari demonstrabile cu institutli de stat sau private in domeniul in care activeazo; + pot acoperi 10% din valoarea proiectului propus (contributie finonciora sau cu resurse, in oricare dintre copitolele bugetare (costuri cu personalul, costuri cu derularea proiectului, costur indirecte, costuri cu promovarea), + pot demonstra transparenta in roportarea rezultatelor financiore (site web, material anual de Prezentare, raport de aucit etc.) 42 Entitatile mentionate la art. 4.1 care inscriu Proiecte in cadrul Pragramului vor fl denumite in continuare individual ,Porticipantul” si colectiv ,Participanti" 4.3 Inscrierea Prolectulul in Program confirma acordul Porticipantului in sensul utilizar informatilor puse lo dispozitia Organizatorului in legatura cu Provectul si activtatea Participantului, in scopul desfasurarit Programului, stiind ca aceste informatii sunt supuse unei obligatii de confidentialitate doar in raport cu utilzarea (or in afara Programului Prin inscrierea in Program, Participantul garanteaza Organizatorului ca 4 luat la cunostinta in intregime continutul prezentului Regulament, pe care se obliga so il respecte in integralitate. 44 Pentru a asigura posibilitatea de inscrlere a cat rai multor Porticipanti, fiecare Participant are dreptul sa se inscrie in Program o singura data, prin completarea unui singur Formular de inscriere. 4.5 Participate la Program nu este permisa organizatillor non-guvernamentale impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti prin care s-0 constatat co exista indici privind savarsirea de catre acestia a unor infractiuni de natura economica. Tototdata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuze inscrierea ori, dupa caz, de a elimina din Program, Participantii asupra carora planeaza indicii serioase Privind savarsirea unor infractiuni de natura economica, ori privind utilzorea unor mijloace de conducere @ organizatillor proprii care nu sunt conforme (nu se integreaza) in politica promovata de catre Organizctor. Organizatorul este singurul in masura so decida cu privire la aplicarea sanctiunii de refuz al inscrieri in Program ori de eliminare din Program, conform celor de mai sus. n situatia in care un Proiect este eliminat din Program pentru motivele de mai sus, Organizatorul poate decide ca poritia astfel ramase libera sa fie ocupata de catre urmatorul Participant. SECTIUNEA 5. CONDITIILE PENTRU ELIGIBILITATEA PROIECTELOR 5.1 Proiectele inscrise de catre Participant! in Program trebuie sa indeplineasca conditile generale de eligibiitate stabilte mai jos. 5.2 Sunt eligibile proiectele noi sau etape ale unor proiecte aflate in implementore de cel mult 1 an, care: ‘+ se desfasoara in domenille educatie si securitate sociala; Pagina 3/9 NG se desfasoaro pe teritoriul Romaniei de minimum sase luni consecutive. raspund unei nevoi justficate, clar identifieate, importanto pentru comunitate; se incadreza si urmaresc clar directille de finantare stabilite de ING pentru aceasta competitie; au scop si obiective specifice, clar formulate, masurabile, realste si bine definite in timp; includ solutijinovatoare (se foloseste tehnologia pentru scalare / maximizare impact); sunt sustenabile (proiectul se poate autosustine financiar dupa incetarea finantarii solicitate prin prezentul Program si exista capacitatea de a asigura functionarea si intretinerea investitiei dupa finalizare, pentru o durata de minim 6 luni); includ masuri s'indicatori de evaluare a impactului; Vizeaza coleborari cu diversi stakeholderi (autoritati publice, alte ong-uri, compa europeni); includ toate informatite solicitate in formularul de inscrier documentele organizatie! solicitate conform punctului 6.3 de mal jos, trebuie sa fie complete autentice; sunt eligibile proiectele care au costuri indirecte de maxirn 10% si costuri cu promovarea de maxim 5% din totaiul finantariisolicitate; sunt ligibili beneficiarii care au 0 contributie proprie de minim 10% din veloarea totola proiectului (contributie financiara sau resurse, in oricare dintre capitolele bugetare (costuri cu Personalul, costuri cu derularea proiectului, costuri indirecte, costuri cu promovarea). Aceasta contributie trebuie detoliata in Formularul pentru descrierea bugetului; in perioada decembrie 2019-decembrie 2020 si au o durcta actori 5.3 Prolectele care nu indeplinesc cumulativ conditi cheltvieli realizate inginteo semnarii contractulul de sponsorizare aferent prezentului Program cheltuieli care nu cu legituré cu proiectul depus in cadrul Programului de eligibltate mentionate anterior vor fl respinse. Proiectele care indeplinesc toate conditile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fiincluse in procesul de selectie. 5.4, Nu sunt admise pentru inscrierea in Program Proiectele core: contin elemente sou abordari considerate jignitoore sau colomnioase, imorale, vulgare si/sau discriminctori, ori contrar bunelor moravuri/practici etc., aprecierea acestor aspecte flind la latitudinea organizatorului contin inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt [uate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti cu titly de prezentare etc, analiza si aprecierea acestor aspecte fiind la (atitudinea Organizatorulul; nu au legatura cu domenille de activitate promovate de Program astfel cum sunt mentionate in prezentul Requlament; ru indeplinese toate conditile cu privire la Dreptul de Porticipare descrise ta Sectiuneo 4 de mai sus si/ sau pentru eligiblitatea protectelor descrise le Sectiunea § de mai sus. ‘SECTIUNEA 6. INSCRIEREA PROIECTELOR IN PROGRAM 6.1 Participantii se pot inscrie in Program prin completarea Formularului de inscriere si a Formularulul pentru descrierea bugetului, disponibile pe https://ing.ro/ing-in-romania/responsabilitate-sociala ce vor fi Pagina 4/9 ING descarcate si completat de catre Participanti. In cazul in care se intampina probleme la descarcarea documentelor, acestea pot fi solictate si prin email la adresa: adoptaunorciect@arcromania.ro, 6.2 Pentru a inscrie un proiect, trebuie completate formularele de inscriere puse (a dispozitie pe https://ing.ro/ing-in-romania/responsabilitate-sociala, si trimise. pe adresa- de email adoptounproiect@arcromania.ro., pana cel tarziu 22 octombrie 2019, ora 23.59. 63 Cu ocazia transmiterii Formularelor de inscriere, Porticipantii sunt obligati sa furnizeze Organizotorului urmatoarele anexe: scan dupa Actul constitutiv si Statulul organizatiei, cu toate actele lor aditionale precum si raportul de cctivitate pentru anul 2018 (material norarativ care sa descrie activitatea Organizotiei in 2018, cu numar de beneficiar, bugete folosite, surse de finantare). Atasamentul cu anexe nu poate depasi 20 de MB. Pentru atasamente mai mari, va rugam sa folositi emailuri succesive, 6.4 Organizatorul isi rezervo dreptul de a elimina din Program orice Participant care nu a completat integral Formularul de inscriere in Program sau care nu a integistrat pana {a data limita Formularul deinscriere si documentele / informatie solicitate, conform prevederilor de mai sus. SECTIUNEA 7. EVALUAREA PROIECTELOR Si DESEMNAREA CASTIGATORILOR 7.1 In vederea desemnarii Proiectelor castigatoare, se va aplica o procedura de evoluare o tuturor Proiectelor inscrise in Program, in dou etape: Etapa de jurizare si Etapa de votare. Etopa de jurizare 7.2 in cadrul Etapei de jurizare a Projectelor, juriul Programului va evalua toate Proiectele inscrise in Program si va desemina profectele ce se vor califica in etapa urmatoare 7.3, Juriul Programului este compus din reprezentati ai ING Bank, 7.4 In cadrut etapel de jurizare a Proiectelor, care se va desfasura in perloada 23 octombrie~4 noiembrie 2019, membrii Juriului Programului vor nota in mod individual toate Proiectele inscrise in Program. 7.5. Pe beza notelor obtinute de Project de la fiecare jurat, se va calcula media aritmetica, rezultand punctajul final al proiectului. ©) Critetiile de notare a Proiectelor care indeplinesc conditile de eligibiltate mentionate la sectiunea 5 sunt: b) —_Relevanta proiectului (20% din nota finala) - Analizeaza in ce masura prolectul se incadreaza in directile de finantore ole prezentului program si raspunde problemelor / nevoilor grupului tito. J___Impectul proiectului (20% din nota finala) - Criteriul se refera la cimensiunea si caracteristicile grupului tinta (beneficiarlor directi si indirecti ai profectului) si rezuttatele proiectulul, adica la schimbarile pe care si le propune sa le genereze pe termen scurt, dar moi ales mediu sau lung, ‘Sunt relevant indicatorii ce se cu in vedere si modul de monitorizore si evoluare acestora 4) Coerenta si eficienta proiectului (20% din nota finala) - Se evalueaza legatura dintre nevoile identificate - obiectivele propuse - activtatile desfasurate - resursele folosite. Se pune accent pe ‘modul in care proiectul este integrat in strategia orgonizatiei, raspunde nevollor identificate, formularea SMART a obiectivelor si calitatea echipei de proiect. Paginas /9 ING ©) Sustenabilitate (10% din nota finala) - Evalueaza mosura in care rezuttatele, efectele, activitatile sau octiunile Gin cadrul proiectului rezista in timp si dupa incheierea finantoril. Se vor avea in vedere masurite de evalucre a impactulti, scalabilitatea/replicabilitatea proiectului si masurile sau actiunile ce se au in vedere pentru asigurarea si/sau cresterea impactului dupa finalizarea proiectulu. 4) _ Networking si comunicare (10% din nota fincla) - Urmareste capacitatea de mobilzare a unor terte parti/ crearea de parteneriate care atrag resurse suplimentare in sprijinul proiectului (know- how, expertiza, sustinere, advocacy, voluntari,resurse materiale), 9) _Buget realist si tronsparent (10% din nota finala) - Acest criteriu se refera la modul in care activitatile/resursele necesore implementari activitatilor se reflecta in bugetul propus 1h) Originalitate si inovatia initiativel si adaptarea proiectului (a realitatile societatii ramanesti (10% din nota finala) - tehnologille folosite in cadrul proiectului si nivelul de inovatie sociala. 7.6 Vor fi declarate calificate in etapa urmatoare de votare, primele 20 de proiecte in ordinea descrescatoare c punctajului si care obtin un punctgj final de minim 70%. 7,7 Lista Proiectelor calificate in urma etapei de jurizare va fi adusa la cunostinta publicului prin affsarea e www.ing,ro, pana cel tarziu la date de 8 noiembrie 2019. Etopa de votare 7.8 Toate proiectele calificcte in etapa de votare vor fi publicate in perioada 8 noiembrie-22 noiembrie 2019, pe piotforma de comunicare interna a ING Bank pentru a fi votate de catre angajatii ING Bank Romania, ai altor entitati ING din Romania, precum si ai unor entitati partenere ING Bank Romania, denumiti in continuare Angajati 7.9 Toti Angojatii pot vota proiectele, olcatuind un clasament cu 3 dintre proiectele preferate. Un project ‘nu poate fi votot ce mai multe or in cadrul aceluiast clasament. Voturile care vor deserina un participant pe mai multe locuri locul 1 si2, de exemplu} nu vor fi luate in considerare. 7.10 Prolactele care vor acumula cel mai mare punctaj vor primi finantare, in limita bugetului cisponibil 7.11 Lista Proiectelor castigatoore va fi publicata pe www.ing.ro pana cel tarziu la data de 26 noiembrie 2039, urmand ca ulterior, in maxim 15 zile, sa fie contactati Participant castigatori, prin e-m: acestia $-0u inscris in Program, 7.12 Organizatorul pocte hotari oricand modificarea duratei Programutui implicit, sia oricarei Parti integrante a Programulul), printr-un act aditional {a Regulament, document care va fi intocmit cu 24 de ore inointe ca mocificarile sa devina aplicabile prin afisarea pe www.ing.ro si va putea fi furnizat la cerete celor interesati prin e-mail SECTIUNEA 8, FINANTARILE ACORDATE 8.1 Organizatorul sustine prin intermediul Programului implementarea Proiectelor castigatoare ale Participantiior, prin acordarea unor finantari. Suma pe care © poate primi un proiect castigator este de minim 15.000 de euro si maxim 50.000 de euro. Valoarea totala a finantarilor este de 250.000 de euro. Pagina 6/9 ING 8.2 Proiectele castigatoare vor beneficia de finantare din partea Organizatorului, in cuantumul stabilit conform art. 8.1 / Project (suma bruta}. Organizatorul este cel care va decide care va fi nivelul efectiv al sumei acordate, in functie de caracteristicile fiecarui Proiect. 8.3 Sumele respective - cuvenite castigatorilor Programului - sunt acordate in echivalent lef calculat la cursul de schimb EURIRON all Bancii Nationale a Romaniei valobil in data efectuarii platil in baza unui acord scris (contract de sponsorizare pentru Participantul desemnat castigator), a carei forma este stabilita de catre Organizator. 84 Contractul de sponsorizare va fi inch: se Organizator si Participant sau alta organizatie prin intermediul sau cu ajutorul careia se va implementa Proiectul 8.5 Dupa caz, suma mentionata urmeaze sa fie facuta disponibila Participantului, in conditile stabilite prin respectivul contract de sponsorizare. Suma reprezentand finantarea va fi utilizata exclusiv in scopul implementarii Proiectului. In cazul in care toata suma reprezentand finantarea sau oricare parte din aceasta sume nu este utilzata conform contractului sus-mentionat, Participantul va fi abligat sa restituie suma respectiva Organizatorului. 8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda ori, dupa caz, de a solicite returnarea sumelor ce fac obiectul finantarilor acordate, fara vreo despagubire daca Participontul « incercat fraudarea sistemului / mecanismului Programului sau a intreprins orice alte actiuni care ar putea afecte imaginea acestui Program sau imaginea Organizatorului, ori @ incercat sa deturneze sumele reprezentand finantarea acordata de catre Organizator sau a furnizat informati false de natura a se incadra in Program insa ulterior se dernonstreaza ca acestea sunt false sau inselatoare. 8.7 Nu se permite schimbarea porametrlor finantarilor acordate de catre Organizator in cadrul Programului, precum nici inlocuirea acestora ori cu un ait bun sau servic SECTIUNEA 9. DREPTURI, OBLIGATH, RESPONSABILITATI 9.1 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme intampinate de Porticipanti la inscrierea in Program, cauzate de providerul de Internet sau conexiunes la Internet a persoanei core doreste sa se inscrie in Program. De asemenec, Organizatorulul nu i se pot imputa intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau biocarea accesului intern datorito aglomerariiretelelor pe petioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Program in perioada de desfasurare a Programulul. 9.2 Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a so in cadrul acestui Program. Participantul este unicul responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot oparea ca urmare a participari sale ta acest Program, 9.3 Prin inscrierea in Program, Participantii, si implicit Parteneril acestora, stobiliti confor ecordului de ‘esociere incheiat in conditile art. 4.3 din Regulament, ii permit Organizatorului sa utilizeze toate si oricare elemente componente ale dreptului la propria imagine - astfel cum este recunoscut de lege - ce apartine fiecarui Participant si care deriva din realizarea Proiectulul ori generic din participarea acestora ta Program, in scopul promovarii prezentului 9.4 Obligatii osumate de Participant * sae inscrie in Program folosind date de contact valide si comnplete; Pagina 7/9 ING * o-data cu inscrierea in Program, fiecare Participant declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala inclusiv al drepturilor de autor in privinta oricarui material utilzat in realizarea Proiectelor sau persoana indreptatita si raspunde pentru cazurile in care anumite materiale inscrise de cotre Participanti in Program incalca drepturile de proprietate intelectucla ale unor terti sou sunt luate din diverse surse 'n cazul in care Organizatorul va primi in perioada desfasurarii Programului informarr oficiale in masura sa demonstreze ca un anumit material ce compune Proiectul inscris de un Perticipant incalea legile ori prezentul Regulament, acesta poate lua decizia de a descalifica Proiectut respectiv Organizatorul are dreptul de a nu lua in considerare materiolele pe care le considera indecente, vatamatoore ta adresa imaginii sale sau ta adresa imaginii unor tertiori care incalca in vreun fel prezentul Regulament ori legislatio aplicabita 9.5 Organizetorul nu are nicio responsabititate cu privire la: * Proiectele inscrise in Program de catre Participanti, daca acestea au fost insusite in mod ilegal de cotre acestea: ‘+ situatile in care Participanti inscriu in Formularul de inscriere date de contact incorecte si din aceste couze Organizatorul nu va putea contacte Participant la Program pentru a le transrmite diverse informati cu privire la Program; + situatile in care sunt suspiciuni sou acuzatii de incalcore a drepturilor de autor in legatura cu Proiectele inscrise la Program. 9.6 Porticipantii recunosc faptul co participarea a Program presupune cunoasterea integrala o Regulamentului si ccceptorea tuturor prevederilor acestuia, in mod special cu referire la evaluarea redlizata de cotre juriul Frogramului si etapa de votare, cngajandu-se sa respecte toate obligatile care le revin in calitate de Participanti. Incalcorea oricaror prevederi ale Regulamentului do dreptul Organizatorutui de a elimina respectivul Participant din Program, ‘SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR 10.1 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Program nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Organizatoruiui sia imputernicitior si portenerilor contractuall ai Organizatorului (strict in scopul desfasurarii Programului ) sia cozurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatile impuse de legislatia in vigoare. 102 Datele personale colectate nu vor fi folosite pentru campanii viitoore de informare, pentru a {ransmite materiale informative despre produsele si servicile Organizatorului s' ale partenerilor soi, prin orice mijloace de comunicare (posto, e-mail, SMS). 10.3 Organizatorul goranteaza confidentialitatea datelor personale ole tuturor Persoanelor vizate, care conform Legii 677/2001 au urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art, 13), dreptul la interventie asupre datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a ‘nu fi supus unei deciziiindividuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). 10.4 Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vedereo exercitari acestor drepturi, Persoana vizata va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator la ‘dresa indicata in cadrul prezentului Regulament. Pagina 8/9 NG SECTIUNEA 11. INCETAREA / INTRERUPEREA PROGRAMULUI 11.1 Programul poate inceta oricand in cazul producerii unui eveniment ce constituie forte majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura fie desfasurarea in bune conditii a Programului, fie indeplinirea scopului pentru care Programul este organizat. 11.2 Programul poate fi suspendat ori poate inceta oricand in baza deciziei Organizatorului, fara ca prin aceasta sa se nasca vreun drept la despagubire, cu conditia ca Organizatorul sa comunice in prealatil o astfel de situatie, in conformitate cu procedura stabilita la art. 1.5 de mai sus. SECTIUNEA 12. LEGEA APLICABILA. LITIGIL 12.1 Prezentul Regulament este supus legii romane. 12.2 Eventualele fitigii decurgand din sau in legatura cu acest Regularnent se vor rezolva pe cale ‘miabila sau, in cozul in care nu se ajunge lo 0 intelegere pe aceasta cale, itigile vor N inaintate spre solutionare instontelor judecatoresti competente de la sedi! Organizatorulul Prezentul Regulament intra in vigoare la data semmnarii sale de catre reprezentantii legal ai Organizatorului si este valabil pe toata durata de desfasurare a Programului. Prezentul Regulament a fost oprobat in Bucuresti, lo data de 26.09.2019. Mihgela Bitu Chief Executive Officer ING Ban} dideles Silvia-Emiia Mindifescu Director of Marketing and Communications, ING Bank Romania Pagina 9/9