Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECTIE

Data: 16.11.2010
Clasa: a VII-a
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Cilibia
Disciplina: Limba şi literatura română
Profesor: Sontică Cosmin Dumitru
Unitatea de invatare: Structuri narative
Unitatea de continut: “Două loturi”, de I.L.Caragiale - Caracterizarea personajului principal
Tipul lectiei: mixtă
Durata: 50’

COMPETENTE GENERALE:
- Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
- Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri
diverse;
- Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
xxxxxxxxxxxxxxxxxscrise în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENTE SPECIFICE:
- asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;
- cooperarea în interacţiunile de grup;
- recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic;
- exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini;
- organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;
- folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. Cognitive:
La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili:
01: să clasifice personajele din text în funcţie de participarea lor la momentele acţiunii;
02: să recunoască modalităţile de caracterizare a personajului principal;
03: să enumere trăsăturile personajului principal;
04: să argumenteze că opera este o nuvelă;
05: să prezinte metamorfozele personajului principal;
05 să analizeze comportamentul personajului principal din puncte de vedere diferite.

2. Afective:
- O1: să participe cu interes la activitate;
- O2: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei.
.

STRATEGIA DIDACTICA:
Metode şi procedee: - conversaţia, explicaţia, expunerea, metoda pălăriilor
gânditoare, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire, ciorchinele,
problematizarea, exemplul.
Resurse materiale: manualul, fişe de lucru.
Resurse umane: clasă de elevi omogenă.
Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. Programe şcolare pentru clasele I-VIII. Aria curriculară: limbă şi comunicare,
Bucureşti, 2009
2. Limba română, manual pentru clasa a VII-a, Editura Corint, Bucureşti, 2008
3. Literatura română pentru elevii de gimnaziu, Editura Badea & Professional
Consulting, grfgdgdfgBucureşti, 2006
4. Papadima, Liviu, Prof. univ. dr, Comediile lui I.L.Caragiale, Ed. Humanitas,
vvvvvvvvBucureşti, 1996
5. Craciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române in gimnaziu si
liceu, bbEditura Emia, Hunedoara, 2004.
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele Tim Activitatea Activitatea Metode si Evaluare


lectiei p profesorului elevilor procedee
1. 1’ Profesorul face prezenţa şi asigură
Organizarea un climat favorabil desfăşurării
clasei lecţiei.
-se -
pregatesc
pentru lectie

2. Verificarea 4’ -Prin întrebări adresate elevilor,


temei şi a sunt verificate cunoştinţele
cunoştinţelor dobândite anterior. Ex: -răspund la
dobândite P: Cărui gen literar aparţine opera întrebări Conversatia Formativă
anterior “Două loturi”, de I.L.Caragiale?
P: Care este tema nuvelei “Două Orală
loturi”, de I.L.Caragiale?
P: Prezentati pe scurt semnificatia
titlului operei
-Se verifică tema pentru acasă
3. Captarea 2’ Profesorul cere elevilor să se
atentiei autocaracterizeze din perspectiva -raspund
numelui pe care îl poartă E: “Cel mai
P: “Care credeţi că este cel mai răspândit Conversatia
răspândit nume de familie din nume de euristică
România?” familie din
P: “Poate fi caracterizat un România
personaj literar din perspectiva este
numelui său?” “Popescu”
E: ........

4. Anunţarea 1’ Profesorul anunţă tema şi -ascultă


temei şi a obiectivele lecţiei: ,,Astăzi
obiectivelor vom caracteriza personajul principal
din nuvela “Două loturi” de Expunerea
I.L.Caragiale. Noteaza pe tabla.
-notează în
caiete
35’ P: Pentru a putea caracteriza Conversatia
personajul Lefter Popescu, trebuie Elevii
5.Dirijarea să identificam mai întâi personajul analizează
invatarii principal, personajele secundare şi citatele şi Orală
personajele episodice ale operei, extrag
având în vedere participarea lor la caracteristicil
momentele acţiunii. e
personajului învăţarea
- Pentru această secvenţă, li se E: prin
împarte elevilor o fişă de lucru. Trasaturile cooperare
(ANEXA 1) personajului
principal Profesorul
Se imparte clasa in două grupe; reies din: învăţarea Suprave-
elevii primesc ANEXA 2, având ---1.caracteri prin ghează
sarcina de a caracteriza personajul zarea directă descoperire elevii şi
principal pe baza unor citate din realizată de implicarea
nuvelă. către lor în
narator,de rezolva-
Totodată, elevii vor vor descoperi către alte rea
modalităţile de carcaterizare a personaje sarcinilor
personajului principal. sau de către de
Fiecare grupă îşi va alege un personajul lucru.
reprezentant care va prezenta însuşi(autoc
răspunsurile. aracterizare)
- 2.caracteriza
Se împart fişele – ANEXA 3 – şi re indirectă metoda
se explicǎ metoda de lucru – care reiese pălăriilor
„Pǎlǎriile gânditoare”. din fapte, gânditoare
Fişele conţin sarcini de lucru comportam
corespunzǎtoare diferitelor tipuri de ent, relaţia
gândire: obiectivǎ, pozitivǎ, cu alte
negativǎ, critică, etc. personaje,
atitudini,
Profesorul monitorizează limbaj.
permanent activitatea fiecărei grupe
de elevi, îi îndrumă pentru a se
asigura că s-au transmis corect Sub
informaţiile. îndrumarea
profesorului,
Cere câte unui elev să citească rezolvă
planul rezultat din activitatea pe cerinţele
grupe. Completează, îndrumă şi
corectează, la nevoie, răspunsurile Notează în ciorchinele formativă
elevilor. caiete

Pe baza răspunsurilor date de elevi,


profesorul face schema
caracterizării pe tablă, cu ajutorul problematiza
Emit păreri rea
metodei ciorchinelui, iar elevii
notează în caiete şi ajută la
realizarea schemei. exemplul

P : După ce am caracterizat


personajul principal, şi cunoaştem
subiectul operei, se ridică
intrebarea legitimă : ”Domnul Lefter
este un personaj comic sau
tragic ?”

Profesorul dă exemplu personajul


Don Quijote din romanul omonim al
lui Miguel de Cervantes.
6. 5’ Profesorul oferă elevilor spre
Obtinerea rezolvare ANEXA 4, test grilă menit
performantei să asigure conexiunea inversă a -rezolvă
informaţiei cerinţele Exercitiul scrisa

7. Aprecierea 1’ Se fac aprecieri generale şi


activitatii individuale asupra participării
elevilor elevilor la lectie.
Se noteaza elevii care s-au - - -
evidenţiat prin răspunsuri corecte

8. Anunţarea 1’ Redactează o scrisoare de 8-10 Elevii isi


şi explicarea rânduri, adresată lui Lefter noteaza - -
temei pentru Popescu, în care să îl consolezi, tema in
acasa având în vedere condiţia sa caiete.
nefericită

ANEXA 1

PERSONAJELE DIN OPERA LITERARĂ “DOUĂ LOTURI” DE I.L.CARAGIALE


Personaj principal Personaje
Personajele secundare

Personaje
episodice

ANEXA 2-A

Completaţi tabelul de mai jos cu informaţiile potrivite:

Exemple Modalitatea de Cine face Trăsătura de


caracterizare caracterizarea/ De caracter
unde reiese
caracterizarea
- numele personajului: “Lefter
Popescu”
“- Ţi-ai găsit! Eu şi noroc...”

“ Toţi zeii! Toţi au murit![...]


numai Norocul trăieşte şi va
trăi odată cu vremea[...] »
“Nu se poate, domnule! Asta-i
şarlatanie! Ş-a-nceput să se
jelească, să se bată cu palmele
peste ochi şi cu pumnii în cap
şi să tropăie din picioare{…}”

ANEXA 1

PERSONAJELE DIN OPERA LITERARĂ “DOUĂ LOTURI” DE I.L.CARAGIALE


Personaj principal Personaje
Personajele secundare

Personaje
episodice

ANEXA 2-B

Completaţi tabelul de mai jos cu informaţiile potrivite:

Exemple Modalitatea de Cine face Trăsătura de


caracterizare caracterizarea/ De caracter
unde reiese
caracterizarea
“ – Aşa sunt eu, galant, cocoană!când
am chef, sparg... »
« - Destul, nenorocito ! »
“ – Bravo! Bun gust ai! Zice rânjind
sardonic.”
“ Domnul Lefter e convins că Ţâca a
furat biletele, drept care o ia la
palme.”
« Să-mi scoţi biletele, hoaţo !, că te
omor, mă-nţelegi ? te omor ! »
- Am fost bolnav, d-le şef.
- Mofturi !
- Parol, domnule şef; mâne viu
negreşit.”

ANEXA 3
Cu pălăria albă pe cap se face o analiză obiectivă a
situaţiilor!

Gândire obiectivă care se bazează pe informaţii.


Prezintă lucrurile aşa cum sunt, fără
nici o părere, interpretare critică
sau emoţie.

POVESTITORUL

1. Prezintă metamorfozele personajului Lefter Popescu, urmărind traseul


psihologic descris de starile sale sufleteşti.
ANEXA 3
Când gândim cu pălăria albastră încercăm să
oferim o privire de ansamblu asupra faptelor!

Definirea
clară a problemei,
extragerea concluziei.

MODERATORUL

1. Care crezi cǎ a fost intenţia autorului când a scris aceastǎ operǎ?


2. De ce opera ,,Două loturi’’ este o nuvelă?
ANEXA 3
Cu pălăria verde pe cap nu există limite în calea
gândurilor!

Gândire creativă care se bazează


pe generarea de idei noi. Ofera solutii
alternative

GÂNDITORUL

1. Imagineazǎ-ţi alt mod în care s-ar fi putut termina acţiunea nuvelei ,,Două loturi’’.
2. Creează un cvintet inspirându-te din opera „Două loturi”.

ANEXA 3
Cu pălăria galbenă pe cap gândim pozitiv şi
vedem numai avantajele situaţiei!
Gândire pozitivă, se bazează pe o gândire pozitivă a
evenimentelor, evidenţiere
avantajelor,oportunităţilor
şi a posibilităţilor
de concretizare a ideilor.

CREATORUL

2. Imaginaţi-vă ca sunteţi avocatul care trebuie să îl apere pe Lefter Popescu in


procesul intentat de bancher. Scrieti o pledoarie in care sa justificati comportamentul
clientului dvs.

ANEXA 3
Cu pălăria neagră pe cap se face o evaluare
critică a faptelor!
Gândire negativă, se bazează pe evidenţierea greşelilor, a punctelor slabe şi
a riscurilor.

E o pălărie pesimistă

CRITICUL

1. Lefter Popescu in boxa acuzării: Ce fapte ale personajului dezaprobi?


Evidentiaza defectele personajului.
2. Când crezi cǎ personajul a greşit cel mai mult ?

ANEXA 3
Când gândim cu pălăria roşie, nu trebuie să dăm
nicio justificare!
– îşi exprimă emotiile, sentimentele, supararea, faţă de personajele întâlnite,
nu se justifica – spune ce simte

PSIHOLOGUL

1. Alcǎtuiţi un monolog în care sǎ vă exprimaţi sentimentele faţă de Lefter


Popescu.

2.Ce v-a plǎcut cel mai mult din aceastǎ operǎ ? De ce ?

ANEXA 4
Nume şi prenume:
Clasa:

Test grilă

Caracterizarea personajului Lefter Popescu


din opera “Două loturi” de I.L.Caragiale

Încercuiţi răspunsurile corecte:

1. Lefter Popescu este un personaj:

a. secundar;
b. episodic;
c. principal.

2. Caracterizarea personajului se face:

a. doar prin caracterizare directă;


b. doar prin caracterizare indirectă;
c. atât prin caracterizare directă, cât şi prin caracterizare indirectă.

3. Autocaracaterizarea :

a. este o modalitate de caracterizare directă;


b. este o modalitate de caracterizare indirectă;
c. nu este o modalitate de caracterizare a personajelor.

4. Selectaţi din următoarele trăsături pe cele care îl caracterizează pe Lefter Popescu:

- este personajul secundar al operei;


- este personajul principal al operei;
- participă la toate momentele acţiunii;
- este funcţionarul superior;
- se poartă cu aroganţă şi lipsă de înţelegere;
- este un mic funcţionar, un slujbaş neînsemnat şi sărac al statului;
- uneori,se manifestă violent;
- se hrăneşte cu iluzia că s-ar putea îmbogăţi pe neaşteptate;
- nu este suspicios, este tot timpul vesel şi încrezător;
- evoluează între speranţă şi disperare.