Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Propunător:
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a V-a
Data: 07.10.2013
Unitatea de învăţare: Cartea- obiect cultural
Subiectul: Notiuni elementare de sintaxa- Propozitia afirmativa, negativa, enuntiativa, interogativa si
exclamativa
Tipul lecţiei: predare - învăţare - evaluare
Timp alocat: 50'
Competenţe generale:
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


1.4 sa sesizeze corectitudinea gramaticala a unui Tipuri de propozitii- sa le diferentieze
enunt si/ sau a formelor lexicale

2.2 sa construiasca propozitii si fraze din punct de Sa alcatuiasca propozitii afirmative, negative,
vedere gramatical enuntiative, interogative, exclamative
4.3 sa scrie propozitii si fraze corecte din punct de Sa alcatuiasca propozitii negative,interogative,
vedere gramatical, folosind corect semnele exclamative folosind corect semnele ortografice si de
ortografice si de punctuatie punctuatie

Competenţe derivate:
C1: Diferentierea tipurilor de propozitii (corelare cu c.s.1.4);
C2: Alcatuirea de propozitii afirmative, negative, enuntiative, interogative, exclamative (corelare cu c.s.2.2)
Activităţi de învăţare:
A1: Diferentierea tipurilor de propozitii;
A2: Precizarea felului propozitiilor;
A3: Transformarea propozitiilor afirmative in negative si invers;
A4: Alcatuirea de propozitii enuntiative, interogative si exclamative.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia,exercitiul, problematizarea;

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală;

Metode şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, conversaţia examinatoare, aprecierea verbală;

Resurse:
a. umane: elevi clasa a V-a;
b. materiale / mijloace de învăţământ:manualul;
c. de timp: 50 de minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă

1
BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a
V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.),2002, Pedagogie, Iasi: Polirom.
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM,
2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi
gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

FORME ŞI
SECVENŢELE
INSTRUM
INSTRUIRII Activitatea profesorului
CREAREA SITUAŢIILORActivitatea
DE ÎNVĂŢAREelevului Metode/ Mijloace
STRATEGII de Forme de
DIDACTICE ENTE DE
DIDACTICE/ procedee învăţământ organizare a EVALUAR
DURATA activităţii E
1. Moment * Salutul; Elevii se pregătesc pentru
organizatoric * Notarea absenţelor în începerea orei de limba şi
catalog; literatura română
1’ * Asigurarea unui climat
adecvat desfăşurării lecţiei.
2. Captarea * Profesoara va nota pe * Elevii noteaza dialogul Activitate
atenţiei şi tabla un scurt dialog care frontală
asigurarea contine toate tipurile de Conversaţia
climatului afectiv propozitii care se vor euristică
discuta.
5’
3. Anunţarea * Anunţă elevii că în * Ascultă, apoi notează titlul Expunerea Activitate
temei şi a această ora vor discuta lecţiei în caiete. frontală
competenţelor despre notiuni de sintaxa.
derivate * Prezintă obiectivele
operaţionale într-o formă
1’ accesibilă elevilor.
* Notează la tablă data şi
titlul lecţiei: Notiuni
elementare de sintaxa-
Propozitia afirmative,
negativa.Propozitia
enuntiativa, interogativa,
exclamativa.
4. Verificarea, *Le cere elevilor sa * Elevii raspund la intrebari, Conversaţia Activitate
reactualizare, identifice predicatele celor noteaza pe caiete. examinatoare frontală
sistematizarea, şi doua propozitii, subiectele,
3
esenţializarea partile secundare de
cunoştinţelor propozitie si sa precizeze
5` tipul propozitiilor, la tabla.
4. Dirijarea A1, A2 – Roaga elevii sa * Elevii citesc textul, apoi Activitate * Aprecierea
procesului de citeasca niste propozitii din raspund intrebarilor profesoarei, Conversaţia frontala verbală a
consolidare a manual, pag 20, apoi sa oral. examinatoare răspunsurilor
cunoştinţelor/ de identifice predicatele, sa
dezvoltare a precizeze prin ce fel de
competenţelor litera este marcat inceputul
15` propozitiei si ce semne de
punctuatie se gasesc la * Elevii raspund la intrebari oral. * Observarea
sfarsitul lor. manual sistematică
Solicita elevilor sa observe
deosebirea de forma intre *Elevii, raspunzand la intrebari, *Aprecierea
predicatele primelor doua observa forma propozitiilor verbală a
propozitii si predicatul din enuntiative, interogative si răspunsurilor
cea de-a treia propozitie. exclamative.
Observa dialogul de la Elevii raspund la intrebari.
inceputul lectiilor,
precizeaza felul
propozitiilor. Elevii rezolva exercitiul,
A3 – Solicita elevilor sa transformand propozitiile.
rezolve exercitiul 2 din
manual, pag 22, in care
trebuie sa transforme
anumite propozitii
afirmative in propozitii
negative.
5. Obţinerea A4 – Le solicita sa rezolve * Citesc cerinta, apoi o rezolva pe Explicaţia Activitate
performanţei exercitiul 4, pag.22 in care caiete. individuala
10’ trebuie sa alcatuiasca *Observaţia
propozitii interogative Conversaţia sistematică
pentru anumite propozitii examinatoare
enuntiative.
Le cere sa rezolve *Elevii rezolva exercitiul pe
exercitiul 5, pag 22, in care caiete, individual, apoi vor
trebuie sa sublinieze raspunde.
predicatele si sa desparta
4
fraza in propozitii.
6. Integrarea * Li se cere sa precizeze * Elevii raspund la intrebari Conversaţia Activitate
evaluării de tip definitia comunicarii, sa examinatoare manualul individuala *Aprecierea
formativ alcatuiasca o propozitie verbală
5’ afirmativa, apoi una
negativa de la cea
precedenta.

7. Intensificarea * Comunică elevilor tema * Noteaza tema pentru acasă. Explicaţia manualul Activitate * Observarea
procesului de pentru acasă: frontală sistematică
retenţie şi T1: exercitiul 1, pag 22, in
transfer care trebuie sa rescrie un
3’ text, punand semnele
ortografice si de punctuatie
necesare.
T2: exercitiul 7, pag 22, in
care trebuie sa alega unul
din proverbele de la pag 22
si sa povesteasca in 10
randuri o intamplare hazlie,
care sa-l ilustreze.

8. Evaluarea * Solicită elevilor să-şi * Elevii exprimă aspectele pozitive Conversaţia Activitate * Aprecierea
activităţii exprime opiniile despre şi aspectele negative ale activităţii, frontală verbală, prin
didactice activitate, folosind metoda tinând cont de obiectivele propuse A, B, C calificative
5’ A, B, C: la inceputul lecţiei.
Am învăţat.... ......
Bine a fost că...........
Cred că......................
*Apreciază global şi
individual aportul elevilor * Apreciere
la lecţie. cu note