Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE

“În drum spre școală“


Reactualizarea cunoștințelor din clasa I

Clasa a II – a A
An şcolar : 2020 - 2021
Înv. Coman Maria Cristina
Perioada: 2 săptămâni (14.09.2020 - 25.09.2020)

Competenţe
Detalii de Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua specifice/ Resurse Evaluare Observații
conţinut organizarea colectivului de elevi
Disciplina
Luni
14 Deschiderea festivă a noului an şcolar
septembrie
2020
Marți Educație Predă profesor
15 fizică
septembrie Religie Predă profesor
2020 MEM Numerele - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 100 a.caiet, manual, atlas  Tema de
1.1;1.2. naturale de la - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr- b.conversaţia,explicaţia lucru în
3.1. 0 la 100 un număr , clasă:
Recunoaștere, - aflarea unui număr/a unor numere, respectând demonstraţia,exerciţiul, – formare de
CLR formare, anumite condiții problematizarea, numere 0-100
1.4. citire,scriere - identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir ciorchinele folosind
Numere pare / dat c.activitate frontală, numărătoarea
AVAP impare - recunoașterea planetelor Sistemului Solar pe activitate individuală de poziționare;
planșe – scrierea
2.3. - discuţii despre felul cum sunt luminate şi încălzite
planetele numerelor 0-
Despre planete - vizionarea unor scurte secvențe din emisiuni 100 cu cifre și
științifice și discutarea lor cu litere;
– scrierea unor
- exerciții de modelare a planetelor din plastilină și numere pare/
aranjarea corpurilor modelate pe o sârmuliță impare,
respecând
condiții date
AVAP - familiarizarea cu manualul; a. acuarele, pensule,
Materiale,
1.1;1.3. 2.1; - prezentarea materialelor şi a intrumentelor de bloc de desen,
instrumente,
2.2. lucru; b. conversaţia,
tehnici și
- fiecare elev îşi prezintă propriile pasiuni; explicaţia,exerciţiul, Observarea
procedee de
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în turul galeriei, analiza sistematică
MEM lucru
desen; Swot
5.1. - realizarea unui desen cu titlul ,, Din nou la şcoală”
Din nou la
c. act. frontală, în
şcoală – desen
perechi, individuală
Miercuri CLR Text-suport: - discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din
16 1.2; 1.3; 2.1 Deşteaptă-te, vacanţă etc.
septembrie 2.4; 3.1. române! - dialog despre schimbările petrecute în natură
a.manual, fişe de lucru,
2020 de Andrei toamna;
laptop, videoproiector
Mureşanu - formularea de enunțuri după ilustrația de pe
MM b.conversaţia euristică, Aprecieri
coperta manualului;
1.4 explicaţia, exerciţiul, globale şi
- realizarea unei scurte descrieri a toamnei
cadranele, munca individuale
- numirea emoţiilor provocate de apariţia toamnei;
AVAP independentă
- desen ,,Toamna”
2.2. c.activitate frontală,
- citirea Imnului Naţional al României
activitate individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la
întrebări legate de tema şi mesajul textului
- Audiţie: Imnul de stat al României
CLR - discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din a.manual, fişe de lucru, Aprecieri
1.2; 1.3; 2.1 vacanţă etc.
2.4; 3.1. - dialog despre schimbările petrecute în natură
toamna;
laptop, videoproiector
- formularea de enunțuri după ilustrația de pe
MM b.conversaţia euristică,
Text-suport: coperta manualului;
1.4 explicaţia, exerciţiul, globale şi
Deşteaptă-te, - realizarea unei scurte descrieri a toamnei
cadranele, munca individuale
române! - numirea emoţiilor provocate de apariţia toamnei;
AVAP independentă
de Andrei - desen ,,Toamna”
2.2. c.activitate frontală,
Mureşanu - citirea Imnului Naţional al României
activitate individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la
întrebări legate de tema şi mesajul textului
- Audiţie: Imnul de stat al României
MEM Numerele - exerciţii de citire şi scriere a numerelor într-un a. fişe de lucru, laptop, Observarea
1.1;1.2. naturale de la interval dat; videoproiector sistematică
3.1. 0 la 100 - vizionarea unor scurte secvențe despre planete, b.conversaţia,explicaţia
Citire,scriere, din emisiuni științifice și discutarea lor; , exerciţiul,
CLR comparare - întocmirea unei liste a planetelor, de la ce mai problematizarea
1.4. Numere pare / îndepărtată de Soare; c.activitate frontală,
impare - exerciţii de comparare a unor numere date, activitate individuală
utilizând semnele <, >, =;
AVAP Despre planete - colorarea unor numere pare şi impare, respectând
1.1. criterii date
MM - audierea cântecului ,,Învăţăm planetele”
3.1.
MM Interpretarea unor - reproducerea în grup a cântecelor însuşite în clasa a. laptop, Interpretare
1.1 cântece învăţate I, respectând sincronizarea; videoproiector vocală
2.1 în clasa I - acompanierea cântecelor cu propriul corp și cu b. conversația,
jucării muzicale; explicația,exerciţiul
CLR - ex. joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale muzical
clasei, a sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor,
2.3. foşnetul vântului, bâzâitul unor insecte, lătratul c. act. frontală,
câinelui etc.); individuală
- exerciţii-joc pentru exersarea respiraţiei corecte ,,
Suflăm puful păpădiei’’ (în lumânări)
- respectarea poziţiei corecte în cântare;
- respectarea semnalului de început;
- manifestarea adecvata pe muzică, sugerată de
anumite elemente de limbaj muzical
Joi CLR - exerciţii de citire a alfabetului limbii române; a. fișe de lucru, laptop, Observare
17 1.3.; 1.4.; Alfabetul limbii - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului; videoproiector sistematică
septembrie 2.1.; 3.3. române - alcătuirea de enunţuri folosind cuvinte date; b. conversaţia,
2020 - identificarea numărului de cuvinte ale enunţului; explicaţia, exerciţiul,
MM Grupurile de - despărţirea cuvintelor în silabe; organizatorul grafic,
1.1.,2.1. litere ce, ci, ge, - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică; c. activitate frontală,
Autoevaluare
gi, che, chi, ghe, - scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii individual
controlată
ghi române; activitate outdoor
- exerciţii de scriere de propoziţii în care toate
cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă;
- completarea unor propoziţii cu cuvintele potrivite;
- exerciţii diverse cu grupurile de litere;
- activitate outdoor (ieşim afară şi căutăm diverse
lucruri care încep cu literele alfabetului, fiecare
elev îşi notează pe o fişă aceste cuvinte; la final vom
stabili cine a acoperit cele mai multe litere din
alfabet şi cine a găsit cele mai puţine);
- transcrierea poeziei ,,Alfabetul”
- exerciții de memorare a alfabetului limbii române
- audierea cântecului ,,Cântecul alfabetului”
https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs
CLR - exerciţii de citire a alfabetului limbii române; a. fișe de lucru, laptop, Observare
1.3.; 1.4.; Alfabetul limbii - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului; videoproiector sistematică
2.1.; 3.3. române - alcătuirea de enunţuri folosind cuvinte date; b. conversaţia,
- identificarea numărului de cuvinte ale enunţului; explicaţia, exerciţiul,
MM Grupurile de - despărţirea cuvintelor în silabe; organizatorul grafic,
1.1.,2.1. litere ce, ci, ge, - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică; c. activitate frontală, Autoevaluare
gi, che, chi, ghe, - scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii individual controlată
ghi române; activitate outdoor
- exerciţii de scriere de propoziţii în care toate
cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă;
- completarea unor propoziţii cu cuvintele potrivite;
- exerciţii diverse cu grupurile de litere;
- activitate outdoor (ieşim afară şi căutăm diverse
lucruri care încep cu literele alfabetului, fiecare
elev îşi notează pe o fişă aceste cuvinte; la final vom
stabili cine a acoperit cele mai multe litere din
alfabet şi cine a găsit cele mai puţine);
- transcrierea poeziei ,,Alfabetul”
- exerciții de memorare a alfabetului limbii române
- audierea cântecului ,,Cântecul alfabetului”
https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs
MEM Adunarea şi -adăugarea / extragerea de elemente dintr-o mulţime a.manual, fişe de lucru, Evaluare
1.1.; scăderea dată, pentru a obţine mulţimi ,,cu tot atâtea elemente” globul pământesc predictivă
1.2.; numerelor -aflarea sumei / diferenţei a două numere date b. conversaţia euristică,
1.3.; natural în -aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda exerciţiul, explicaţia,
3.1.; concentrul 0 – balanţei învăţarea prin
4.2.; 100 - completarea unor casete cu numerele care lipsesc descoperire,
- compararea a două numere naturale mai mici decât problematizarea
CLR Pământul - 100; c. activitate frontală,
1.4. alcătuire - discuţii privind alcătuirea Pământului; activitate în perechi,
- numirea continentelor; activitate independentă
AVAP
- colorarea Pământului
2.2.

DP Autocunoaştere - stabilirea corespondenţei între diferite situaţii şi a. manual, fișe de lucru Evaluare
1.1.; 2.1; şi stil de viaţă regula ce ar fi trebuit să fie respectată; b. conversatia, RAI predictivă
2.2. sănătos – Să ne - exerciţii de identificare a situaţiilor în care elevii explicatia, ciorchinele,
amintim din
AVAP clasa I jocul didactic
2.3. Cine sunt eu? se recunosc (calităţile / defectele mele); c. activitate frontală
Cine eşti tu? Cine - formularea regulilor clasei;
individuală, pe perechi
suntem noi? - discuţii despre prietenie;
Eu şi ceilalţi – Să - discuţii pe baza unor situaţii / comportamente;
ne cunoaştem mai - realizarea unei ,,Inimioare – cadran”
bine! JOC: ,,O calitate pentru numele meu”
Reguli de igienă
la şcoală şi acasă
Vineri CLR - exerciţii de citire a alfabetului limbii române; a. fișe de lucru, laptop, Observare
18 1.3.; 1.4.; Alfabetul limbii - exemplificarea de cuvinte cu literele alfabetului; videoproiector sistematică
septembrie 2.1.; 3.3. române - alcătuirea de enunţuri folosind cuvinte date; b. conversaţia,
2020 - identificarea numărului de cuvinte ale enunţului; explicaţia, exerciţiul,
MM Grupurile de - despărţirea cuvintelor în silabe; organizatorul grafic,
1.1.,2.1. litere ce, ci, ge, - transcrierea unor cuvinte date în ordine alfabetică; c. activitate frontală,
Autoevaluare
gi, che, chi, ghe, - scrierea cu litere de mână a alfabetului limbii individual
controlată
ghi române; activitate outdoor
- exerciţii de scriere de propoziţii în care toate
cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă;
- completarea unor propoziţii cu cuvintele potrivite;
- exerciţii diverse cu grupurile de litere;
- activitate outdoor (ieşim afară şi căutăm diverse
lucruri care încep cu literele alfabetului, fiecare
elev îşi notează pe o fişă aceste cuvinte; la final vom
stabili cine a acoperit cele mai multe litere din
alfabet şi cine a găsit cele mai puţine);
- transcrierea poeziei ,,Alfabetul”
- exerciții de memorare a alfabetului limbii române
- audierea cântecului ,,Cântecul alfabetului”
https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs
MEM Adunarea și -efectuarea de adunări și scăderi, cu probă a. fişe de lucru, manual, Autoevaluarea
1.1.; 1.2.; scăderea -aflarea sumei / diferenţei a două numere b. conversaţia euristică,
1.3.; 3.1.; numerelor - compararea unor sume / diferențe exerciţiul, explicaţia,
4.2.; naturale până la - aflarea unor numere necunoscute din exerciții date munca independentă,
100 - completarea unor casete lacunare problematizarea, jocul
- colorarea unor imagini respectând coduri date de didactic, floare de lotus controlată
AVAP Formarea zilei şi sume / diferențe
2.6. a nopţii - scrierea unor exerciții matematice pe baza unor c. activitate frontală,
suporturi vizuale activitate în perechi,
- discuţii despre modul de formare a zilelor şi a individuală
nopţilor

MEM Forme şi corpuri - denumirea și desenarea figurilor geometrice / a. fișe de lucru, Observare
2.2.; 3.1.; geometrice corpurilor geometrice b. conversația,obs. sistematică
4.1.; 4.2. - completarea unor desene cu figuri / corpuri dirijată, explicaţia,
Surse de energie geometrice exerciţiul,
AVAP - completarea unui tabel cu numărul corpurilor problematizarea
1.1. geometrice dintr-o mulțime dată c. act. frontală, în
- identificarea numărului de fețe și forma corpurilor echipă/perechi,
geometrice individuală
- citirea datelor unei probleme dintr-un tabel,
rezolvarea acesteia
- colorarea (după un cod al culorilor) unor figuri /
corpuri geometrice după un criterii date
(interior/oblică/sub etc.)
- identificarea numelui și poziției unor copii, după
repere date
- completarea unui tabel cu denumirile unor figuri /
corpuri geometrice
- numirea surselor de energie reprezentate prin
imagini
- exemplificarea unor obiecte care funcționează cu
energie electrică
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri date
- identificarea surselor care consumă energie în mod
nejustificat
AVAP - denumirea materialelor de lucru și a a. acuarele, pensule,
1.1;1.3 2.1; caracteristicilor acestura; bloc de desen,
Recunoşterea
2.2 - discuții despre întâmplări din vacanța mare b. conversaţia, Aprecieri
materialelor de globale și
- desen: „O întâmplare din vacanţă”; explicaţia,exerciţiul,
lucru
- identificarea efectului spaţial al punctului, în turul galeriei, analiza individuale
CLR funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea Swot
2.3. acestuia; Expunerea
O întâmplare din
- identificarea semnificaţiei culorilor folosite în c. act. frontală, lucrărilor
vacanţă – desen
desene; individuală

Luni CLR -citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor


21 1.1;1.2 scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând;
septembrie 1.3 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
2020 2.3;2.4 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
3.1;3.4 adaptarea intonaţiei impusă de semnele de a. manualul, fișe de
4.1;4.2 punctuaţie lucru, laptop,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere videoproiector
Ziua când toţi au Observare
DP (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu b. conversația, sistematică
şapte ani,
2.1. / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) explicația, exerciţiul,
după Octav Pancu
-formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la explozia stelară
- Iaşi
MM întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat
- selectarea răspunsurilor corecte pentru enunţuri act. frontală, în
2.1. date, legate de conţinutul textului perechi,individuală
- exprimarea sentimentelor despre ceea ce simt, cum
s-au simţit când au intrat în clasa I ;
- interpretarea cântecului ,,Scolărei şi şcolăriţe’’
https://www.youtube.com/watch?v=a1O5xWxgLTw
Limba Predă profesor
engleză
Educație Predă profesor
fizică
MM - receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu
1.1 durate , intensităţi, înălţime şi viteza de succesiune
1.2 3.3 contrastante;
- cantarea în colectiv, în grupuri mici şi individual,
a. laptop,
CLR cu respectarea semnalului de început;
videoproiector
1.2. -exerciţii-joc pentru exersarea respiraţiei corecte 
b. conversația,
Cântarea vocală ,, Imităm vântul, suflăm în lumânări etc.’’ Observare
explicaţia, exerciţiul
- reprezentarea unor calităţi ale sunetelor prin semne sistematică
muzical,
convenţionale;
c. act. frontală, în grup /
- memorizare şi interpretare de cântece cu exersarea
individual
deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată;
- manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de
anumite elemente de limbaj muzical
Mergeti cum va inchipuiti-joc
Marți Educație Predă profesor
22 fizică
septembrie Religie Predă profesor
2020 MEM Probleme care se -aflarea sumei / diferenţei a două numere a. fișe de lucru,
1.4.; 3.1.; rezolvă prin una - crearea unor probleme simple după imagini b. conversația,obs. Temă de lucru
4.1.; 5.2. sau două operaţii -formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind de dirijată, explicaţia, în clasă:
la o tematică / de la imagini exerciţiul, - rezolvare de
CLR - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme problematizarea probleme
3.1. - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii c. act. frontală, în
Corpul uman aritmetice echipă/perechi,
- compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând individuală
date scrise într-un tabel
- recunoaşterea şi localizare organelor interne
majore ale omului
- asocierea organelor interne cu părțile scheletului
uman care le adăpostește
- identificarea zonelor unde se găsesc organele
interne majore, pe propriul corp
- identificarea părţilor scheletului uman
AVAP Parfum de - discuţii despre schimbările din natură în anotimpul a. planșă cu anotimpul
1.1; 1.2 2.2 toamnă toamna - recunoașterea culorilor calde ţi reci din toamna, acuarele,
mediul înconjurător pensule, foarfecă, lipici Apreciere
MM Comorile - formularea de întrebări și răspunsuri despre b. obs. dirijată, globală
2.1. toamnei - colaj importanța legumelor și fructelor în alimentație conversația, explicația, Apreciere
- colorarea corespunzătoare a cartonașelor cu fructe munca individuală
și legume de toamnă independentă Lucrare
- realizarea colajului „Comorile toamnei” c. act. frontală, în practică
- intonarea cântecului „A, a, a! Acum e toamnă, perechi, individuală
da!”
Miercuri CLR Ziua când toţi - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul Observarea
23 1.1;1.2.; au şapte ani, unor activităţi individuale sau comune sistematică
septembrie 1.3.; 2.3; după Octav Pancu - scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”,
2020 2.4.; 3.1; - Iaşi „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul
3.4.; 4.1; caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special a. manualul, fișe de
4.2. amenajat (de ex:Colţul de creaţie) ; lucru, jetoane
- stabilirea unor asemănări şi deosebiri între prima zi b. conversația,
de şcoală a lui Radu şi prima zi de şcoală a elevilor ; explicația, exerciţiul,
DP - alcătuiri de enunţuri cu cuvinte date ; diagrama Venn, R.A.I.
2.1;2.2. - despărţiri ale cuvintelor în silabe ; c. act. frontală, în
- mimarea unor stări şi selectarea culorilor adecvate perechi,individuală
AVAP pentru fiecare emoţie ;
- elaborarea unui jurnal de lectură ;
2.6 - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
din text.
CLR Ziua când toţi - transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul a. manualul, fișe de Observarea
1.1;1.2.; au şapte ani, unor activităţi individuale sau comune lucru, jetoane sistematică
1.3.; 2.3; după Octav Pancu - scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, b. conversația,
2.4.; 3.1; - Iaşi „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul explicația, exerciţiul,
3.4.; 4.1; caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special
4.2. amenajat (de ex:Colţul de creaţie) ;
- stabilirea unor asemănări şi deosebiri între prima zi
de şcoală a lui Radu şi prima zi de şcoală a elevilor ;
DP - alcătuiri de enunţuri cu cuvinte date ; diagrama Venn, R.A.I.
2.1;2.2. - despărţiri ale cuvintelor în silabe ;
- mimarea unor stări şi selectarea culorilor adecvate c. act. frontală, în
AVAP pentru fiecare emoţie ; perechi,individuală
- elaborarea unui jurnal de lectură ;
2.6 - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
din text.
MEM Unităţi de - exerciții de ordonare a unor obiecte pe baza a. fişe de lucru, Autoevaluarea
3.1.; 3.2.; măsură lungimii acestora b.conversaţia, controlată
6.1.; 6.2.; - identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru explicaţia, exerciţiul,
6.3. Plante şi animale lungime / capacitate şi a unor instrumente adecvate problematizarea, munca
- identificarea unor obiecte pe baza unor independentă
CLR caracteristici privind capacitatea acestora- plin, gol, c activitate frontală,
2.3. jumătate etc. activitate în perechi,
- ordonare crescătoare / descrescătoare a vaselor, în activitate independentă
funcție de capacitatea fiecăruia
- completarea unor casete cu zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- numirea lunilor anului
- precizarea lunilor specifice fiecărui anotimp
- recunoaşterea monedelor şi bancnotelor ţării
noastre
- schimbarea unui grup de monede/ bancnote cu
altul, având aceeaşi valoare
- desenarea unor părți lipsă ale plantelor ilustrate
- numirea părților componente ale plantelor
- verbalizarea rolului pe care îl are fiecare parte
componentă
- numerotare imaginilor, după etapele de creștere
- identificarea factorilor de mediu necesari pentru
creșterea și dezvoltarea unei plante
- fixarea locului fiecărui organ intern al unui animal
- verbalizarea rolului pe care în are fiecare organ
intern
- asocierea organelor interne cu obiecte cu rol
asemănător
- desenarea unor părți lipsă ale corpurilor animalelor
ilustrate
MM Cântarea vocală - exerciţii vocale de respiraţie, de dicţie şi de a.culegere de cântece,
1.1; 2.1. susţinere a unui sunet prelungit; laptop, videoproiector
- exerciţii de încălzire a vocii; b. conversaţia,
- exerciţii de emisie corectă; explicaţia, exerciţiul, Observarea
AVAP - exersarea deprinderilor de cântare în grup ; jocul muzical sistematică
2.6. - cântarea cu respectarea poziţiei corecte; c. frontal , individual,
- cântarea în colectiv , în grupuri mici și individual; în grup
- crearea unei poveşti pe baza unui cântec învățat
Joi CLR Evaluare iniţială Itemii probei de evaluare Resurse materiale:
24 fişe de evaluare
septembrie Resurse procedurale: Probă scrisă
2020 conversația, exercițiu,
munca independentă

CLR Evaluare iniţială Itemii probei de evaluare Resurse materiale:


fişe de evaluare
Resurse procedurale: Probă scrisă
conversația, exercițiu,
munca independentă

MEM Recapitulare din - efectuarea de adunări / scăderi, mental şi în scris, a. fişe de lucru, Observare
1.1., 1.2., clasa I în concentrul 0-100, cu şi fără trecere peste ordin, b.conversaţia, sistematică
1.3., 1.6 respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor explicaţia, exerciţiul,
3.1., 5.2. Probleme şi şi a zecilor problematizarea, munca
exerciţii - verbalizarea modalităţii de calcul
CLR - exerciţii de calculare a sumei / diferenței şi de
2.3. Unde și vibrații verificarea rezultatului obţinut prin adunare /
scădere
- compararea a două sume / diferențe
- colorarea unor imagini care au rezultate corecte
independent,
- identificarea datelor unei probleme
experimentul
- rezolvare de probleme după / fără imagini date
c activitate frontală,
- compunere și rezolvare de probleme activitate în perechi,
transformarea datelor unei problem astfel încât să activitate independentă
se rezolve prin două / una întrebări
- identificarea unor obiecte care produc sunete și
vibrații
- colorarea unor obiecte care produc zgomote
- discuții despre influența zgomotelor asupra
activității de învățare
DP Autocunoaştere
1.1.; 2.1; şi stil de viaţă a. manual, fișe de lucru
2.2. sănătos – Să ne - stabilirea corespondenţei între diferite situaţii şi b. conversatia, RAI
amintim din regula ce ar fi trebuit să fie respectată; explicatia, ciorchinele,
AVAP clasa I - exerciţii de identificare a situaţiilor în care elevii jocul didactic
2.3. Cine sunt eu? se recunosc (calităţile / defectele mele); c. activitate frontală Evaluare
Cine eşti tu? Cine - formularea regulilor clasei; predictivă
individuală, pe perechi
suntem noi? - discuţii despre prietenie;
Eu şi ceilalţi – Să - discuţii pe baza unor situaţii / comportamente;
ne cunoaştem mai - realizarea unei ,,Inimioare – cadran”
bine! JOC: ,,O calitate pentru numele meu”
Reguli de igienă
la şcoală şi acasă
Vineri CLR - audierea textului şi formulare de răspunsuri la a. fișe de lucru Autoevaluare
25 2.1;2.2 Text suport: întrebările învăţătoarei; b. conversația, controlată
septembrie 3.1;3.3 Şcoala din pădure - asocierea unor fapte/evenimente/lucruri din explicația, exerciţiul,
2020 4.1 – poveste universul apropiat cu conţinutul textului; dezbaterea, reţeaua
terapeutică - transcrieri selective de cuvinte și fraze ; personajelor, cadranele,
DP - dictare; jurnalul cu dublă intrare
2.3. - identificarea în imagini a comportamentelor
prietenoase/neprietenoase dintr-un grup; c. act. frontală, pe
AVAP - păreri PRO / CONTRA cu privire la modul de grupe, individuală
2.6. comportament a lui Urechilă;
- povestirea unor întâmplări asemănătoare, referitor
la comportamentul iepuraşului;
- găsirea unor cuvinte cu înţeles asemănător / opus
pentru un set de cuvinte dat;
- exprimarea unor păreri referitoare la întrebarea
,,Cum aţi dori să fie la şcoală?”;
- desenarea unor secvenţe din textul audiat
MEM Evaluare iniţială Itemii probei de evaluare a.fişe de evaluare
b.conversația, exercițiu, Probă scrisă
munca independentă
MEM Evaluare iniţială Itemii probei de evaluare a.fişe de evaluare
b.conversația, exercițiu, Probă scrisă
munca independentă
AVAP Fructe şi legume - observarea planşei cu anotimpul toamna a. planşa cu anotimpul
1.1; 1.2.; 2.3 de toamnă - discuţii despre schimbările survenite odată cu toamna, plastelină,
- modelaj - venirea anotimpului toamna planşetă Observare
MEM - enumerarea fructelor şi legumelor caracteristice b. obs. dirijată, sistematică
3.1; 3.2. anotimpului toamna conversația, explicația,
- modelarea de fructe şi legume de toamnă munca independentă
- discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi c. act. frontală,în
place cel mai mult? De ce? echipă, individuală