Sunteți pe pagina 1din 4

Model de contract de închiriere de echipament

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
Nr._din_

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

închirierea de echipament are loc la data de_, între

1 ._, proprietar, cu sediul în_, şi

2 ._, chiriaş, cu sediul în_.


II. Descrierea echipamentului

Proprietarul va închiria chiriaşului următorul echipament:_.


III. Termenul

Închirierea începe de la data de_, şi se încheie la data de_, cu excepţia încetării înaintea termenului
prevăzut în acest acord de închiriere.

IV Chiria pentru echipamentul închiriat

Chiriaşul este de acord să plătească proprietarului_lei, pe an, drept chirie pentru echipamentul închiriat.
Chiriaşul este de acord să plătească această chirie anuală în douăsprezece rate lunare de_lei, plătibile la
data de a fiecărei luni, începând cu data de_. Dacă chiriaşul nu plăteşte chiria la data convenită, chiriaşul îi
va mai datora proprietarului dobânda anuală calculată la_ % începând cu data convenită a plăţii până la
data efectuării plăţii.

V. Proprietatea

Proprietarul păstrează proprietatea asupra echipamentului închiriat, precum şi asupra fiecărei modificări
aduse echipamentului. El nu poate fi obligat să retumeze contravaloarea nici unei reparaţii sau îmbunătăţiri
aduse echipamentului de către chiriaş.

VI. Restricţii asupra echipamentului

1. Proprietarul va continua să rămână proprietarul echipamentului pe perioada închirierii.

2. Proprietarul nu va vinde, închiria sau dispune de echipament pe perioada închirierii.

3. Proprietarul nu va interveni în modul de utilizare de către chiriaş a echipamentului.

VII. Livrarea

1. Proprietarul va livra echipamentul chiriaşului înainte de data de la_(locul de livrare).

2. Chiriaşului nu i se cere să plătească chirie pentru echipament înainte ca echipamentul să-i fie livrat.

1/4
Model de contract de închiriere de echipament

3. Proprietarul nu este răspunzător de pierderile pe care chiriaşul le suferă datorită întârzierii livrării

VIII. Întreţinerea

1. Chiriaşul va suporta cheltuielile de întreţinere şi reparaţii.

2. Chiriaşul nu va fi răspunzător de uzura datorată folosirii normale a echipamentului şi nici de deprecierea


valorii echipamentului.

IX. Deteriorarea

1. Chiriaşul trebuie să repare orice deteriorare a echipamentului.

2. Chiriaşul trebuie să continue să plătească chirie pentru echipament chiar dacă acesta este deteriorat.

X. Pierderea

Dacă echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, chiriaşul trebuie să plătească proprietarului
cât mai curând posibil valoarea echipamentului deteriorat

plus_lei. După ce această plată a fost efectuată, chiriaşul va deveni proprietarul

echipamentului şi va avea dreptul să caute orice modalitate de compensare permisă de legile româneşti
pentru echipamentul furat, pierdut sau distrus.

XI. Limite privind răspunderea proprietarului

1. Proprietarul închiriază acest echipament aşa cum este la data livrării şi nu este răspunzător pentru modul
de funcţionare, designul, eficienţa comercială sau conformitatea lui pentru un anumit scop.
2. Proprietarul nu este răspunzător de pierderea, deteriorarea sau cheltuielile legate de echipament sau care
se datorează utilizării de către chiriaş a echipamentului.

XII. SUBÎNCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI

Chiriaşul nu are voie să subînchirieze echipamentul nimănui fără consimţământul exprimat în scris al
proprietarului.

XIII. Încălcarea contractului de către chiriaş

1. Chiriaşul a încălcat contractul dacă: (1) chiriaşul nu plăteşte chiria lunară la data convenită sau nu
plăteşte dobânda, sau (2) chiriaşul nu îşi îndeplineşte o obligaţie care îi revine prin acest contract de
închiriere în termen de zile după ce proprietarul îl anunţă în scris că nu şi-a îndeplinit obligaţia.

2. Dacă chiriaşul a încălcat contractul, proprietarul poate pune capăt acestui contract. Proprietarul îl va
anunţa în scris pe chiriaş despre încetarea acestui contract.

2/4
Model de contract de închiriere de echipament

3. Dacă contractul încetează datorită încălcării lui de către chiriaş, atunci chiriaşul trebuie să returneze
proprietarului echipamentul cât mai curând posibil. Chiriaşul trebuie să plătească proprietarului chiria
pentru toată perioada în care chiriaşul a avut echipamentul în posesia sa plus_lei.

Proprietarul, de asemenea, are dreptul de a primi de la chiriaş despăgubirile prevăzute de lege ca urmare a
încălcării de acesta a contractului.

4. Dacă chiriaşul nu returnează echipamentul proprietarului după ce proprietarul pune capăt contractului
de închiriere, chiriaşul trebuie să plătească proprietarului: (1) costul înlocuirii echipamentului, (2) chiria
pentru toată perioada cât echipamentul s-a aflat în posesia chiriaşului şi (3)_lei.

Proprietarul păstrează, de asemenea, dreptul de a recupera de la chiriaş orice sumă de bani în conformitate
cu legile româneşti privind despăgubirile, ca urmare a încălcării de către chiriaş a obligaţiei de returnare a
echipamentului.

XIV. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE PROPRIETAR

1. Proprietarul a încălcat contractul dacă nu îşi respectă obligaţiile ce îi revin

prin acest contract de închiriere şi după_zile de la data la care chiriaşul îl

informează în scris de nerespectarea obligaţiilor.

2. Dacă proprietarul încalcă contractul, chiriaşul poate pune capăt contractului de închiriere.

3. Dacă închirierea încetează datorită încălcării contractului de către proprietar, chiriaşul trebuie să
înapoieze echipamentul proprietarului.

Proprietarul va plăti costurile rezonabile legate de returnarea echipamentului. Chiriaşul păstrează dreptul
de a fi despăgubit în conformitate de legile româneşti pentru încălcarea de către proprietar a contractului
de închiriere.

XV. Sfârşitul perioadei de închiriere

Cu excepţia situaţiei în care proprietarul sau chiriaşul au pus capăt acestei închirieri datorită unei încălcări
a contractului, la sfârşitul perioadei de închiriere chiriaşul va înapoia proprietarului echipamentul la_sau în
alt loc menţionat de proprietar, care se află la o distanţă rezonabilă faţă de sediul chiriaşului.

XVI. Reprezentarea legală

1 . (numele avocatului), care îl reprezintă pe proprietar la încheierea contractului _.

2 . (numele avocatului), care îl reprezintă pe chiriaş la încheierea contractului.

După cum atestă semnăturile de mai jos, chiriaşul şi proprietarul au încheiat

3/4
Model de contract de închiriere de echipament

contractul de închiriere la data de_.

Proprietar_

Chiriaş_

Explicații teoretice
în afara sediului, toate societăţile comerciale mai au nevoie de echipament pentru a putea funcţiona, iar
acele societăţi care nu au posibilităţi financiare să achiziţioneze active cum ar fi terenuri, clădiri,
echipament plătind bani, trebuie să recurgă la contractul de închiriere pentru echipamentul de care are
nevoie.

La încheierea unui asemenea contract, trebuie să se aibă în vedere:

- calitatea echipamentului şi chiria ce se va plăti;

- data când se va plăti chiria;

- cine va plăti impozitele şi taxele pentru echipament;

- când şi unde se va livra echipamentul;

- cine răspunde de reparaţia şi întreţinerea echipamentului;

- cine suportă pierderile în cazul în care echipamentul se pierde, este furat sau deteriorat;

- dacă chiriaşul are dreptul să subînchirieze echipamentul şi ce despăgubiri trebuie să primească partea
care şi-a respectat obligaţiile de la partea aflată în culpă etc.

LegeAZ.net

4/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)