Sunteți pe pagina 1din 8
Dosar nr. 13829/180/2011 ROMANIA CURTEA DE APEL BACAU CTIA ECIVILA DECIZIE Ne. 1027/2013 Sedinta publicd de la 17 lunic 2013 ‘Completul compus din: PRESEDINTE Sorina Ciobanu Tudecator Liliana Cio Judecitor Daniela Piri Gretier Daniela Marcu KRRKRREKERALRRELREK La ordine a venit spre solutionare recursul civil declarat de pirétul POPESCU GHEORGHE FLORIN, impotriva semtinted civile nr.356 din 03.12.2012 pronungata de Tribunalul Bsedu in dosaral nr, '3829/180/201 La apelul nominal cut in yedint@ publica, au lipsit partite, att fa prima cit si Ia cea dea doun strigare Procedura de citare a fost legal indeplinita s sxpus referatul oral al cauzei de catre grefier, nvederdnd instantei ck + dosarul se afld la primul termen; ~ procedura de citare legal indepliniti; = prin Serviciul Compartiment Arhiva, s-a depus la dosarul cauzei de edie intimat concluzii serise, solicitind judecarea cauzei in lipsi, conform dispovitiilor ar.242 Cod procedura civilas Instanta constatd eH dosarul se afld la primul termen, este declarat si motivat fn termen, este legal semnat si scutit de plata taxei de timbru, Instanta, avand in vedere faptul ed recurenta a solieitat judecarea cauzei in lips’, conform dispozitiilor art.242 Cad proceduel civil8 si nemaifind alte chestiuni prealabie si in raport de actele si Iueririle dosarului, instanfa constati cauza in stare de judecata si trece In detiberare CURTEA = detiberind Asupra recursului evil de f2°a,instan“Va reine urmitoarele: Prin decizia civil ne. 386/2012, pronun ath in dosarul ny.13629/1802011 al ‘Tribunalutui Baedu a fost respins ea nefondat apelul formulat de apelantul = part POPESCU GHEORGHE FLORIN impotriva sentinfed civile nr. 3651/2012 din data de 11.04.2012 pronunjaté de Judecitoria Baedu in dosarul civil nr. 13820/180.2011 in contradictori eu intimatul ~ reclamant LUCIAN BOGDANEL, {in motivarea decizii, instan a de apel a aritat cas Prin senting civila ne, 3651/11.04.2012 Judecitoria Bacdu a admis in parte aetiunea fonmulata de eclamantul Lucian Bogdanel impotriva piritului Popescu Gheorghe Florin, A. obligat pdrital st pliteascd reelamantului suma de 5000 lei eu tity de daune morale. A Tuat act ef nu s-au soicitateheltuel de judocat Pentru pronunta aeeast senting prima instant a rtinut urnitoarele: Potrivit Art, 998 C.civ “Orice fapid a omulut, care cauceacé altuia projudicie, obligd pe acela din a cirui greseaila s-a ocazionat, a-l repara.” iar potrivit An. 999 C4 »Omul este responsabil mu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de cacela ce a caucat prin neglijenta sau prin imprudenta sa." Pe de o parte, instanta retine ci rispunderes civild a unei persoane este angajati in cazul in care aceasta sivargeste cu vinovitie un faptilict eauzator de prejudieii fata de 0 alt Persoand, cu conditia ca intre faptul ilieit si prejudicin st std o lewiturll de cauzalitate, ea se refera la orive fel de prejudi sace duce la concluvia ca, indiferent de natura lui, Patrimoniala sau moral, poate si trebuie sa fie reparat pe cale pecuniara, doarece unde Lewes nu distinge, ‘ omul nu trebuie sa disting’. Parat a postat pe site-ul pe care il administres wu.to, in cursul anului 2011, mai multe articole considerate de tre reclamant jienitoare, ardtind cA acestea imu afectat grav imaginea, onoarea si demnitatea, Potrivit dispozitiilor ar. 30 din Constitujie, libertatea de exprimare a gindurilor, a opiniilor sau a eredinelor si lbertatea ereatilor de orice fal prin viu gral prin so prin imawini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile. Cenzura de orice fel este interzisa. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulard a persoanet si nici dreptul la propria imagine. De asemenea, potrivit ar. 31 din Constitujie, dreptul persoan de a ave avees In orice informatie de interes public nu poate f ingrddit. Mijloacele de informare in mas, publice gi private, sunt obligate sf asigure informarea corecti a opinii public. {La aprecierea acelor articole serise de part Popescu Florin, instanta are in vedere cele refinute in mod constant in jurisprudenta CEDO, adied rolul indispensabil de "odine de paza’ intro societate democratica (Goodwin impotriva Marii Britanti, Hotirarea din 27 mai 1996 si Bladet Tromso gi Stensaas impotriva Norvegiei ), Presa nu trebuie si dlepayeased anumite limite, tindnd in special de protectia reputaiel si drepturilor celuialt. ‘Totus! revine sarcina de « comunica, pentru indepliniea sarinilor si responsabilitiilor sal, informatii si idei asupra urior chestiuni politice, precum si asupra altor subiecie de interes general (@ se vedea, printre multe altele, De Haes si Gijsels impotriva Belgiei, Hotirarea din 24 februarie 1997, Thoma impotriva Luxemburgului, si Colombani si alti impotriva Frantei), ‘Trebuie amintiti jurisprudenta constant a Cunt, conform cdreia, pentru aprecierea existentei wecesitati sociale imperioase" care i just ce existena unei ingerinle in exercitarea libertitii de exprimare, este necesar si ve faci distinetia clard inte fapte si judeciti de valoure Daci materialitatea primelor poate fi dovediti, cele din urmf nu pot fi supuse unei probari a exactitii lor [ hotirarile De Hacs si Gijsels impottiva Belgie si Harlanova: impotriva Letoniei) Atunci cand este vorba de afirmatii privind comportamentul unui tert, in unele cazuri poate fi dificil sa se facd distinctia dintre acuzatii de fapt si judeciti de valoare. Nu este mai putin adevirat ca si 0 judecatl de valoare se poate dovedi excesivi dacd este lipsitd de orice Fundament de fapt (Jerusalem impotriva Austriei, Cererea nr. 26,958/95, paragrafil 43, CEDO. 2001-11), Libertatea de exprimare nu este si nu trebuie sa fie absoluta, iar dreptul la libera opinie si exprimare. ca orice alt drept, trebuie exercitat in limitele sale firesti, neputand prejudicia drepturile gi interesele legitime ale altor persone. in spe , privitor la articolele ,.Boudanel implineste 2 ani de la crima si sinueiderea de pe Pansclclor.. si .Benea fata cu ciudatul de pe Panselelor, publicate de part pe site-ul pe hi care i administreaza ¥0 0, prin cate se afi reclamantul este autorul moral al unei erime, respectiv a une sinucideri, rd ca aceste ativole si aibi vreun fundament de fap, instante apresiazA od limitele liberitfi de exprimare au fost depisite. Nepublicarea in cotidianul ,Desteptar 1 ci director editorial este reclamantul a respectivei tragedii, nu duce la concluzia e& acesta a fost autorul moral al faptei, Referitor la articolele ,Tinerii Sociali Democrati se califica pentru munca de jos” , La multi ani, madam Laudictal,. si ,Rapirile sunt adevirate,, . prin modul de prezentare a continutului ideilor (,e prost dar ¢ prostul nostra’ ,j-a invigat tehnicile de n ni ling si supe” adu {nstanta constata ci paritul a folosit un limbaj vulgar si jignitor de naturd a si tingere onoarei, reputatiel gi demnittyi reelamamtului Atingerea adusa onoarei sau reputatiei trebuie sa aibd caracter efetiv si obiectiy, au si prezinte aprecierea petsoanei vitimate, init a publica 4 unei imagini negativ deformate a nei persoane ii cauzeaza avesteia suferinte psihice, pe de o parte, modificiri ale relatiilor sociale - nepatrimoniale - pe de alta parte, modificari productoare, 1a rindul lor, de zbucium, nclingte, durere sufleteasca, Ci sa produs acest rezulit sin eeea cei priveste pe reclamant, rezulta din declaratiile martorilor audiati in eauza, Moraru Anca lonela gi Lupa Alexandr. 3 Vinovitia reprezinti latura subicctivd a faptei, prin atitudinea subiectiva pe care autorul ei a avuto fata de fapta si de urmarile acesteia, la momentul la care a Sivargit-o, fn spetd, pozitia culpabila a piritui rezulti prin modul in care intelege sa-si exereite indeletnicirea de blogger - fird pastrarea nici unei limite'rezerve, nici mia a celor reglementate imperatiy de prevederile constitutionale mai sus invocate, pozijie exprimata in raspunsutile la interogatoriu De ascmenea, instanta refine caracterul continu al manifestirilor vexatorii, blogul ‘administrat de citre parat cuprinzand infonmatiopini jignitoare si prejudiciate pentru drepturile subiective nepatrimoniale ale reclamantuli,jignitile neavind un caraeter sporadic, singular ct unul constant, repetat Prejudiciul reprezinté paguba efeetivd suerité de edtre victim Peniru a i angajat rispunderea unei persoane este necesar a intre fapta si prejudicia si existe un raport de cauzalitate, in sensul ci acea fapti a provocat ace! prejudici Jn cauzi, reclamantal solicitt repararea prejudiciului moral, Dat ind earaeteral subiectiv, inter a prejudiciului moral constind in atingevea onoarei, a demnititii oti a reputatiei, proba sa directa este imposibila Prin urmare, avind in. vedere principiul reparirii prejudieiului moral, principiul cefectivitiii oerotitii drepturilor recunoscute de lege si prineipiul echitii, instanta constata cd probarea fapte ilicite retinute in sareina paritului este suficienta pentru a prezuma prejudiciul suferit de edtre reclamant si raportul de cauzalitate, Cu privire la cuantumul prejudiciului, instanta retine urmatoarele: Prin chiar definigia sa, dauna moral ou se preteazt, strict vorbind, unei evaluiri Pecuniate, in stabilirea cuantumului despagubiri, instanqa flind chemata doar si fixeze 0 suma de naturi si ofere victimei o satisfactie eu caracter compensatoriu in raport eu prejudiciul moral suferit, avind in vedere eriterii precum povitia sociald a reclamantului, cabitatea pértului, gravitatea afirmatiilor acestuia, cunntumul veniturilor medii ale unui ziarist, Obligarea unei persoane la plata de daune-interese, substanjiale ori simboliee, pentru exereitarea dreptului la liberd exprimare cu depasirea limitelor recunoseute de lege, reprecinti © ingerinta @ statului in exercitarea dreptului la libertatea de exprimate care trebuie si indeplineasea exi ele alineatului 2 al Articolului 10 din Conventie. Astfel, in spetd, instanta constata cd ingerinta este ,previzuté de lege", vizewl unul sau mai multe scopuri legitime mentionate in alineatul 2 si este ,mecesara intro sovietate democratic in consecinta, va cuantifica prejudiciul moral al reclamantului la suma de $000 lei, vind in vedere faptul ef acuzatia adusi reclamantului nu are vreun fundament de fap: Faptul ‘cA afirmatiile au fost ficute pe blogul pardtului nu poate constitui sub nici 0 forma un motiv exonerator de rispundere pentru orice informatie publieati 4 Impotriva sentingst a declarat apel pérdtul Popescu Gheorghe Florin pentru urmatoarele considerente: + in tot cuprinsul sentintei s-a menjionat gresit fi proprietarul sau administratorul site-ului www.aghiuja.ro, + instanfa a refinut eronat ed ar fi afi at despre reclamant ed este autor moral al unor fapte, din lecture textelor incriminate rezultind ef este departe de aveasté acuzatie,criticile sale find ficute cu rezerva lipsei de probe ale impliciei efective. + $0 retinut c& jignirile au un caracter repetat, Faria se Tua in calcul statutul reclamantului de persoand publica, avesta flind implicat la fel de constant si repetat in viaja politica ~ probele administrate de reclamant na sunt uate de pe site-ul siu, find alterat caracterul pamfletar al acestua. Anatizind actele si luerarile dosarului a refinut unnitoarele -Demersul procesual al reclamantului are ca finalitate stabilizea rispunderii civile dolictuale a plrdtului, conduita ilicité reelamati constind in faptul e& paritul a. publicat pe Dlogul .aghiuta” (site-ul wo aghiuitiro) o serie de articole defiimatoare, de naturi a-i leza onoares, demnitatea si reputatia Ment ile din considerentelesentinjei apelate in sensul ef artivolele considerate de reelamant ca find deffimitoare au fost postate de parat pe site-ul pe care fl administreazd www.a 12 sunt conforme ev pozitia procesula a plritului, avind in vedere ci nici prin intimpinare si nici prin rispunsurile date Ia interogatoriu acesta nu a neat 4 ar fi autorul aticolelorineriminate sau cf ar fi fost postate pe site-ul su, astfel cum a fost idemtiffeat prin eererea de chemare in judecat in articolele denumite .Bogdinel i plineste 2 ani de la erima si sinuciderea de pe Panselelor™ si .Benea fat cu ciudatul de pe Panseicior™ numele reclamantului este pus in legiturd dineetd cu un eveniment determinat si, conta susfinerilor apelantulepat in sensul cd nu ar fi afirmat despre reclamant ed este autor moral al unor fapte, ia articolul -Benea fut cu ciudatul de pe Panselelor” precizeaz’ acesta este ,jmplicat moral intro crima si o sinucidere (de pe Panselelor J, exprimare care este redaté in forma in care se regiseste in articolul in discute. Coneluzia prime instange in sensul i Himitele liberitii de exprimare au fost depasite este just, avand in vedere in acest sens att citeriul obieet . in conditiile in care elementul id in factual din aceste articole nu este confirmat prin probe At si criteriul subiectiv, a vedere ei din modalitatea de redactare nu rezulti cd discursul ar fi fost formulat cu rezerva lipsei de probe privind implicarea efectiva a reclamantului Fapiul 2 si pe alt site au apirut sustineri aseminitosre, cate potrvit sustinerilor apelantului ar fi_consttuitsursa de la care a plecat pentru redactarea propriilorarticole, nul indreptajeste pe acesta si publice articole pe propriul site Giri a aven o bar factual sulciont dle precisd si fabil, care i pont fi considera a fiind proportional cu natura si fortaafirmatiei conform edteia reclamantul este implicat moral int-o crima gio sinucidere si fra face trimitere Ia site-ul care a constiuit sursa Sustinerile apelantului-pécit nu sunt fondate nici in raport de aparurea tntemeiati pe argumente privind calitatea intimatului-reclamant de persoand public’ deoarece limbajul ‘vulgar folosit in artcole suecesive, astfel eum au fost precizate in cuprinsul sentinet apelate, penta care nu s-aadus nici o justiticare rezonabili,depiseste limite critic weceptabile ‘Apelantul a susjinut si alterarea caracterului pamfletar Riri ca in sustinerea avestui ‘motiv si formuleze eritici concrete, cu referite la tipul discursului, in raport de care sii se exereite controlul judiciar asupra s tin apelate in consociné, in temeiul disporitilor an. 296 Cod procedurd civil, a mentne hotardrea prime istante, urmand a respinge upelul ca nefondat”. Jimpotriva hotirici a promovat recurs piritl care a eritcat hotririle promun ate de instan_ ele precedente invocind, in sen” a, faptul e& ae tea au analizat lapidar elementele trebuie avute in vedere pentru re’ inerea rlispunderii civile delictuale, i, anume, Imprejurarea c& fapta ilcitd nu exist A mai invocat recurentul cd, gre“lit instan ele au re’ inut ¢@ ar fi administratorul sau proprietarul site-ului ” www aghiuti.io” pentru care intimatul nu a prezentat doveris a mai invederat recurentul , de asemenea, c& nu publied articole pe site-ul anterior men iona Recursul a fost intemeiat pe dispoziMiile art.304 alin. , pet.7, pets. pot.9 Cod procedura civil, Prin intimpinare, intimatul a soticitat respingerea ea nefondat a recursului A invederat intimatul in aparare, pe de @ parte, faptul efi motivele invocate de recuren nu se incadreaza printre cele de nelegalitate previzute de art.304 pel.7 — pet.9 Cod procedurd civil, critica deciziei vizind doar netemein cia avesteia, A mai aratat intimatul e, lainstan a de fond, recurentul-parat nu a invocat api sensul ed nu ar fi administratorul site-ului www.aghiu a.com, ef doar apriri exelusiv pe limitele largi ale dreptutui la fibera exprimare. Din analiza actelor i lucritilor dosarului, instan a re!" ine urmatoarele: Potrivit dispoziiilor ar.304 Cod procedurd civil’: modificarea sau casarea unor hotirari se poate cere pentru situa ile previizute de pet.l ~ peL9 Cod procedurd civil numai pentru motive de nelegalitate 6 Recursul fiind o cale extraordinard de atae, eulificatd ea atare de lege, poate fi exereitat numai pentru motivele previzute limitativ de art304 Cod proceduri civil’, ce vizeazi neleyalitates hotirivii, nu i netemeinicia acesteia ce “ine de modul de apres nea probatoriului administra in spe in argumentarea eereri de recurs recurentul a invocat in deept dispozi ile ant.304 pet.7, 8, 9 Cod provedurt civil, jar in fapt, motivarea sumac a hot. sub aspectul amalizarii fapteiiieite, precum (i faptul e8, ineorect, s-a re inut ci arf administrator site "www aghiu B10", Potrivitdispozi iilor pet.7, pet Cod procedurt eivilt modificarea hotirrit se poate cere pentru situa ia in care hotirérea au cuprinde motivele pe care se sprijind sau cind cuprinde motive contradietori ori strdine de natura pricinii, preeum i pentru situa’ ia fn eare fastan a, interpretind gre it actul juridie dedus, a sehimbat natura oti én elesel limurit “i Vidit neindoielnie al aestuia in cauzi, se constat’, in raport, de temeiurile juridiee invogate, e& nu sunt intrunite erin ele textelor normative anterior men ionate, instan a de fond, i cea de apel pronun. andu-se in limitele i in eoneordan”& eu investiea, iar hotirirea instan “ci de apel, ccuprinde grupat argumentele pentru care s-a men inut hotararea prime instant. Reteritor la motivul de recurs privind inexisten’ la faptei i le fa. a de imprejurarea ci nu este administratorul sau proprietarul si ui “wawaghiuf.ro", aeesta urmeazd a fi inlaturat in contextul in care, a” a cum s-a ardtat “i de etre instan a de apel la instan a de fond,niei prin intimpinare, nici la interogatoriul (f. 60-61 dosar fond) recurentul nu a contestat ‘acest lucru, upatirile sale vizind doar dreptul la libera exprimate, De altfel, chiar prin intimpinarea depusd ta dosarul instan ci de fond (£32 dosar) recurentul-parit recunoa te ef este administratorulsite-ului "www.aghiu’ .com" in contextul dat, in mod corect, instan a de apel a re inut imprejurarea et firma. file imputate recurentului-parit au fost Ficute pe un site administrat de acesta. Totodati, in ce prive te caracterul ilicit al faptci, se ve ine 4, fundamentat, ambele instane au apreciat e& afirma. ile formulate de recurentul-parat , pe blogul su, la adresa intimatului-eclamant , prin earacterul lor defimitor, injurios. dep ese sfora liber’ ii de exprimare consacrati de dispozi—iile art.10 alin.t CEDO (ce inglobeara libertatea de opinic, respectiv libertatea de informare: de altfel, insusi alin.2 al art CEDO impune, in exerci iul libertiMiii de exprimare, indatoriri i responsabiliti i, precum “i supunerea aeesteia unor format i, condi ii, testringeri sau saneiuni ca misuri necesare pentru protec ia eputa’ ici sau a dreptuiilor ahora (in spe, la demnitate, onoare, imagine publi), Pe cale de consecin &, in raport de cele anterior ardtate, in mod coreet . instan’iele provedente au re” inut, existen| a fuptel, caracterulilicit al acesteia, precum — i pe autorul i. 7 in sped, recurentul, condi ii necesare pentru atrayerea rispunderii civile delictuale in temeiul art.998, art.999 Cod civil reglementare anterioara. Fa de cele anterior aritate, apreciind c& in ea nu poate fi re inut inciden "a disposi flor art. 304 pet7, pet8, pet.9 Cod procedurd eivild, instan_ a, in temeiul ar.3121 ‘Cod proveduri civil, urmeazi a espinge ea nefondat recursul. PENTRU ACESTE MOTIVE, iN NUMELE LEG DECIDE Respinge ca nefondat recursul civil declarat de piritul POPESCU) GHEORGHE FLORIN, iimpotriva sentingsieivile 01.356 din 03.12.2012 pronuntata de Tribunalul Bact in dosarul nr 13829/1802011. Irevocabila. Pronunati in sedinta publicd de la 17 lunie 2013. Pr, Judovator SORINA CIOBANU plecati in CO semneaza Presedinte instant’, Pi. judecitor LILIANA CIOBANU plecata in CO semneazi Progedinte instant, Judeciter, DANIELA PARAU. Gretier, DANIELA MARCU Seal cpr Ah merle ir