Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Aria curriculară: Om – Societate

Disciplina: Religie – cultul ortodox


Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: Stancovici Lazar

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


CLASA II
ANUL ŞCOLAR: 2020 – 2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

Competențe
Nr.
Domenii Unități de învățare generale și Conținuturile învățării Săptămâna Perioada
ore
specifice
SEMESTRUL I 14.09.2020 – 29.01.2021
„Precum M-a iubit pe Mine
Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe
1 S1 14.09.-18.09.
Dumnezeu este iubirea voi; rămâneţi întru iubirea Mea”
(Ioan 15,9)
Recuperarea materiei 1 S2 21.09.-25.09.

1. Iubirea, sentimentul cel mai


înalt al omului (ce înseamnă să
iubești; pe cine iubim; exemple
1 S3 28.09.-02.10.
de oameni care își arată iubirea
față de Dumnezeu și față de
semeni etc.)
2. Îl am pe Dumnezeu în minte
și în suflet, în fiecare zi (cum
pot să Îl am pe Dumnezeu în
minte și în suflet: rugăciunea, 1 S4 05.10.-09.10.
lectura Bibliei, admirarea
Iubirea lui
naturii, săvârșirea unei fapte
Dumnezeu I. Omul este fiul iubitor 1.1.; 1.2.; 1.3;
bune etc.)
și răspunsul al lui Dumnezeu 2.1.; 2.2.
3. Rugăciunile de mulțumire și
omului
de laudă aduse lui Dumnezeu
(ce înseamnă să mulțumești; ce
1 S5 12.10.-16.10.
însemnă să lauzi; pentru ce Îi
mulțumim lui Dumnezeu; cine Îl
laudă pe Dumnezeu etc.)
4. Darul, dovadă a iubirii
noastre față de Dumnezeu (ce
este darul; cui, când și cum
1 S6 19.10.-23.10.
dăruim; darul de pâine și vin la
Sfânta Liturghie; prinoase și
ofrande aduse de oameni etc.)
Vacanța de toamnă 24.10.2020 – 01.11.2020
5. Ajutorul oferit celorlalți,
semn al iubirii față de
Iubirea lui Dumnezeu (ce înseamnă să ajuți
I. Omul își arată iubirea
Dumnezeu 1.1.; 1.2.; 1.3; pe cineva, faptele bune săvârșite 02.11.-06.11.
față de Dumnezeu în 2 S7, S8
și răspunsul 2.1.; 2.2.. din iubire, iar nu din obligație; 09.11.-13.11.
biserică
omului exemple de îndatoriri și de fapte
de slujire a semenilor, în diferite
contexte de viață etc.)

1
Iubirea lui 6. Recapitulare, consolidare și 16.11.-20.11.
I. Omul își arată iubirea 2 S9, S10
Dumnezeu 1.1.; 1.2.; 1.3; evaluare 23.11.-27.11.
față de Dumnezeu în
și răspunsul 2.1.; 2.2.
biserică Total 8
omului
1. Tradiții religioase de Crăciun
(mersul cu icoana, colindul și 02.12.-04.12.
2 S11, S12
cântecele de stea, confecționare 07.12.-11.12.
Marile unei stele etc.)
IV. Crăciunul și Anul
Sărbători 3.1.; 3.2. 2. Tradiții populare de Crăciun
Nou - tradiții
Creștine și de Anul Nou (împodobirea 14.12.-18.12.
2 S13, S14
bradului; oferirea de cadouri; 21.12.-22.12.
tradiții locale etc.)
Total 4
Vacanța de iarnă 23.12.2020 – 10.01.2021
1. Dumnezeu ne iubește pe toți
(fiecare om este creat de
Dumnezeu; Dumnezeu ne
ocrotește în fiecare zi; 1 S15 11.01.-15.01.
Dumnezeu primește rugăciunea
fiecărui om, în limba în care e
rostită etc.)
Dumnezeu
2. Dumnezeu ne ajută să Îl
se face II. Dumnezeu este Tatăl
1.1.; 1.2. cunoaștem și să Îl iubim
cunoscut nostru iubitor
(Dumnezeu ne-a transmis
omului
cuvântul Său în Biblie; L-a trimis
1 S16 18.01.-22.01.
pe Fiul Său în lume; este prezent
permanent cu noi; ne-a pus în
suflet dorința de a-L cunoaște și
de a-L iubi etc.)
3. Recapitulare, consolidare și
1 S17 25.01.-29.01.
evaluare
Vacanța intersemestrială 30.01.2021 – 07.02.2021
SEMESTRUL II 08.02.2021 – 18.06.2021
4. Iisus Hristos S-a făcut om,
din iubire (evenimentele
principale din viața Domnului
1 S18 08.02.-12.02.
Iisus Hristos; iubirea pentru
semeni – cea mai importantă
învățătură a Mântuitorului etc.)
5. Minunile arată iubirea lui
Dumnezeu Dumnezeu față de om (ce este o
se face II. Dumnezeu este Tatăl minune; exemple de minuni 1 S19 15.02.-19.02.
1.1.; 1.2.
cunoscut nostru iubitor făcute de Domnul Iisus Hristos
omului etc.)
6. Maica Domnului, îngerii și
sfinții săvârșesc minuni (Maica
Domnului, îngerii și sfinții,
rugători pentru oameni la 1 S20 22.02-26.02.
Dumnezeu; exemple de minuni
făcute de Maica Domnului, de
îngeri, de sfinți etc.

2
Dumnezeu 7. Recapitulare, consolidare și
1 S21 01.03.-05.03.
se face II. Dumnezeu este Tatăl evaluare
1.1.; 1.2.
cunoscut nostru iubitor Total
7
omului
1. Oferirea de sfaturi și
învățături (de ce avem nevoie
de sfaturi și învățături; de la cine
primim și cui oferim sfaturi și 1 S22 08.03.-12.03.
învățături; exemple de sfaturi și
învățături primite de la
Mântuitorul Iisus Hristos etc.)
2. Recunoștința față de cei care
ne fac bine (ce este recunoștința;
exemple biblice de persoane care
Viața și-au arătat recunoștința față de 1 S23 15.03.-19.03.
creștinului III. Oamenii își arată 1.1.; 1.2.; 1.3.; binefăcători; modele din viața de
împreună iubirea unii de alții 2.1.; 2.2. zi cu zi de răsplătire a celor care
cu semenii ne fac bine etc.)
3. Iertarea celor care ne fac rău
(ce este iertarea; de ce avem
nevoie de iertare; modelul de
iertare oferit de Mântuitorul
1 S24 22.03.-26.03.
Iisus Hristos; exemple biblice și
din viețile sfinților de iertare;
exemple de iertare din viața de
zi cu zi etc.)
4. Recapitulare, consolidare și
1 S25 29.03.-01.04.
evaluare
Vacanța de primăvară 02.04.2021 – 11.04.2021
1. Tradiții religioase de Florii,
Paști și Rusalii (sfințirea
ramurilor de salcie; sfințirea
Pâinilor pentru Paști; 1 S26 12.04.-16.04.

Marile împodobirea bisericii cu frunze


IV. Învierea Domnului, de nuc sau tei și sfințirea
Sărbători 3.1.; 3.2.
în vers și în cântec holdelor la Rusalii etc.)
Creștine
2. Tradiții populare de Paști
(încondeierea ouălor; tradiții 1 S27 19.04.-23.04.
culinare; tradiții locale etc.)
Total 2
Sfintele Taine a Spovedaniei și
„Școala altfel” 1 S28 26.04.-29.04.
a Împărtășaniei
Vacanța de Paști 30.04.2021 – 09.04.2021
5. Ajutorul dat celor bolnavi
(cum ne comportăm față de cei
Viața
bolnavi; exemple biblice de
creștinului III. Oamenii își arată 1.1.; 1.2.; 1.3.;
ajutorare a celor aflați în 1 S29 10.05.-14.05.
împreună iubirea unii de alții 2.1.; 2.2.
suferință; forme de ajutorare a
cu semenii
celor bolnavi din jurul nostru
etc.)

3
6. Ajutorul dat celor singuri
(cum ne comportăm față de
oamenii singuri; exemple biblice 17.05.-21.05.
Viața 2 S30, S31
III. Omul se roagă lui de ajutorare a celor singuri; 24.05.-28.05.
creștinului 1.1.; 1.2.; 1.3.;
Dumnezeu pentru sine forme de ajutorare a celor
împreună 2.1.; 2.2.
și pentru alții singuri etc.)
cu semenii
7. Recapitulare, consolidare și 31.05.-04.06.
2 S32, S33
evaluare 07.06.-11.06.
Total 9
„Şi acum rămân acestea
trei: credinţa, nădejdea şi
dragostea. Iar mai mare Recapitulare, consolidare și
1 S34 14.06.-18.06.
dintre acestea este evaluare
dragostea.”
(I Corinteni 13,13)

4
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale
- exerciţii de definire a unor termeni abordaţi în cadrul
diferitelor teme, din perspectivă generală şi din perspectivă
religioasă: iubire, minune, laudă, mulţumire, dar, ajutor,
recunoştinţă, iertare etc.
- dialoguri pe tema importanţei iubirii: iubirea omului faţă de
ceilalţi, iubirea lui Dumnezeu faţă de om, iubirea omului faţă
de Dumnezeu,valorificând diferite povestiri, jocuri, exemple
Explicarea unor aspecte
1.1. specifice propriei credinţe - relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea
religioase lui Dumnezeu faţă de lume
- observarea naturii, sub aspectul măreţiei acesteia
- explicarea rolului şi posibilităţii minunilor în viaţa omului
- jocuri didactice pe tema formelor de manifestare a iubirii faţă
de Dumnezeu şi faţă de semeni
- exerciţii de redare, într-o succesiune logică, a unor
evenimente din viaţa Mântuitorului
- prezentarea unor modele biblice de comportament, la
alegere, în funcţie de tema abordată: răsplătirea binelui făcut
(exemple: învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului,
vindecarea slugii sutaşului din Capernaum, învierea Tabitei
etc.), iertarea (exemple: Iosif şi fraţii săi, pilda fiului risipitor,
Domnul Iisus Hristos, Sfântul Ştefan etc.), ajutorarea
bolnavilor (exemple: vindecarea ologului de către Sf. Petru),
ajutorarea celor singuri (exemple: vindecarea slăbănogului de
Evidenţierea caracteristicilor
la Vitezda, pilda samarineanului milostiv, învierea fiului
1.2. comportamentale ale unor
văduvei din Nain etc.)
modele de credinţă
- jocuri de rol în care este valorizată respectarea, în contexte
variate, a normelor de comportament exemplificate prin
exemplele biblice
- povestirea unor fapte bune, proprii sau ale altora, motivate/
determinate de iubirea semenilor
- exerciţii/ jocuri de valorizare a celorlalţi (membri ai familiei,
colegi, prieteni etc.): „Spune trei lucruri bune despre...”
- jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu”
- studii de caz pe tema respectării regulilor de comportament
moral-creştin, pornind de la situaţii reale sau imaginare

- jocuri de rol pe diferite teme: „Ce am făcut bine în


situaţia...?”; „Care sunt efectele faptelor bune/ rele...?”
Aplicarea în mod autonom a
unor reguli de comportament
- exerciţii de autoevaluare a comportamentului, prin raportare
1.3. moral-creştin în diferite
contexte de viaţă reale sau la exemplele învăţate
imaginare - analiza unor comportamente care respectă sau încalcă
valorile morale creştine
- conversaţii de grup privind comportamentul faţă semenii cu
anumite probleme (sociale, de sănătate etc.), pe baza unor
povestiri, exemple concrete din viaţa de zi cu zi

5
Aplicarea în mod autonom a
unor reguli de comportament
- construirea unor poveşti cu început/ sfârşit dat, care pun în
1.3. moral-creştin în diferite
evidenţă comportamente moral-religioase
contexte de viaţă reale sau
imaginare
2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
- exerciţii de negociere şi stabilire în comun a
responsabilităţilor în cadrul grupurilor din care face parte,
pentru realizarea unor activităţi variate
- dialoguri pe teme privind asumarea, ascultarea şi negocierea
responsabilităţilor în diferite grupuri de apartenenţă
- jocuri de rol pe tema asumării unor responsabilităţi (în
Asumarea în mod explicit a familie, în şcoală, în grupul de prieteni etc.)
unor - prezentarea regulilor privind oferirea şi primirea unor
2.1.
responsabilităţi în cadrul sfaturi, învăţături, daruri
grupurilor din care face parte - studii de caz pe tema primirii şi oferirii de sfaturi, de
învăţături, de daruri
- organizarea unor activităţi caritabile, în sprijinul celor
bolnavi şi singuri, împreună cu alţi membri ai şcolii, parohiei
etc.
- realizarea unui jurnal al clasei care specifică participarea la
diferite acţiuni organizate de şcoală, apreciate de elevi

- conversaţie de grup pe tema unor elemente de diversitate în


grupurile de apartenenţă sau în alte grupuri
- prezentarea regulilor de comunicare pozitivă cu diferite
categorii de persoane (persoanele cu probleme sociale,
bolnave, singure etc.)
- exerciţii de evaluare a efectelor diferitelor fapte/
Descrierea unor elemente de comportamente/ atitudini care accentuează diferenţele dintre
2.2. diversitate în cadrul diferitelor oameni, pe bază de povestiri, jocuri de rol
grupuri
- dialog pe tema copiilor orfani, a copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate, a copiilor de la casele de tip familial etc.
- simularea unor situaţii de relaţionare pozitivă cu copiii
provenind din grupuri diferite (etnice, religioase, culturale,
sociale)
- audierea/ citirea unor texte literare sau religioase simple, în
proză sau în versuri, în care se reflectă ideea de toleranţă
3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe
- elaborarea unor texte scurte, utilizând cuvinte din domeniul
religios-moral sau pornind de la audiţii/ lecturii ale unor texte
biblice şi din vieţile sfinţilor

Explicarea importanţei unor


- dialog pe tema rolului unor evenimente religioase
3.1. evenimente religioase din viaţa
semnificative din viaţa comunităţii, pornind de la experienţele
comunităţii şi a societăţii
elevilor
- prezentarea unor icoane care reprezintă evenimente din viaţa
Mântuitorului, a Maicii Domnului, a sfinţilor îngeri şi a altor
sfinţi

6
- exerciţii de recunoaştere a unor evenimente/ sărbători pe
baza unor icoane, texte biblice şi din literatura laică şi
Explicarea importanţei unor religioasă
3.1. evenimente religioase din viaţa - povestirea după imagini (planşe, icoane, ilustraţii etc.) cu
comunităţii şi a societăţii tematică adecvată
- exemplificarea unor aspecte legate de evenimentele
religioase, cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale
- dialog pe tema rolului marilor sărbători religioase şi a unor
tradiţii specifice din viaţa familiei sau a comunităţii
- participarea, pe grupe de lucru, la realizarea unor proiecte pe
diferite teme („Tradiţiile din localitatea mea”; „Cum păstrăm
tradiţiile religioase” etc.)
- explicarea relaţiei dintre diferite sărbători religioase şi
perioadele de vacanţă sau zilele declarate nelucrătoare
Explicarea rolului diferitelor - exerciţii de identificare a unor slujbe bisericeşti realizate la
sărbători şi evenimente cu marile sărbători, pe baza unor imagini sau a audierii unor
3.2. conţinuturi şi semnificaţii texte din literatură, referitoare la marile sărbători creştine
religioase, cu incidenţă asupra - analizarea unor imagini relevante din viaţa copiilor, a
vieţii familiei şi comunităţii familiilor lor, a comunităţii privind diferite forme de
manifestare a iubirii
- implicarea în evenimente/ ceremonii/ activităţi legate de
tradiţii religioase şi populare specifice comunităţii
- audierea/ învăţarea unor colinde şi cântări religioase
- organizarea unor serbări şcolare
- realizarea unor desene, felicitări, ornamente, colaje etc., cu
ocazia sărbătorilor religioase, utilizând materiale diverse

Director, Responsabil comisie metodică,