Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Aria curriculară: Om – Societate

Disciplina: Religie – cultul ortodox


Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: Stancovici Lazar

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


CLASA PREGĂTITOARE
ANUL ŞCOLAR: 2020 – 2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

Competențe
Nr.
Domenii Unități de învățare generale și Conținuturile învățării Săptămâna Perioada
ore
specifice
SEMESTRUL I 14.09.2020 – 29.01.2021
Dumnezeu este cu noi
Prima oră de religie a micului
prin descoperire și 1 S1 14.09.-18.09.
creștin
iubire
1. Omul este cea mai
importantă ființă de pe pământ
(omul, ființă creată de către
Dumnezeu; omul și celelalte 1 S2 21.09.-25.09.
ființe de pe pământ; rugăciuni
de mulțumire către Dumnezeu
etc.)
2. Sunt copilul lui Dumnezeu și
al părinților mei (raportarea
copiilor la Dumnezeu; 28.09.-02.10.
1 S3
raportarea copiilor la proprii
părinți; ascultarea față de
Iubirea lui Dumnezeu și față de părinți etc.)
Dumnezeu I. Dumnezeu ne-a creat 1.1.; 1.2.; 1.3; 3. Ce înseamnă să fiu creștin
și răspunsul din iubire 2.1.; 2.2. (Iisus Hristos, Fiul lui
05.10.-09.10.
omului Dumnezeu venit între oameni; 1 S4
cum devin creștin; semnul
Sfintei Cruci etc.)
4. Cum vorbesc cu cei din jur
(rolul comunicării în viața 12.10.-16.10.
1 S5
omului; reguli simple de
comunicare etc.)
5. Ce simt față de ceilalți
(iubirea aproapelui; forme de
manifestare a sentimentelor; 19.10.-23.10.
1 S6
exemple biblice, din viețile
sfinților și din viața de zi cu zi,
relevante etc.)
Vacanța de toamnă 24.10.2020 – 01.11.2020
6. Cum mă comport ca un
creștin (reguli de comportament
Iubirea lui
creștin; modele de
Dumnezeu I. Dumnezeu ne-a creat 1.1.; 1.2.; 1.3; 02.11.-06.11.
comportament creștin, în diferite 2 S7, S8
și răspunsul din iubire 2.1.; 2.2. 09.11.-13.11.
contexte; exemple concrete de
omului
fapte bune; efectele faptelor
bune etc.)

1
7. O zi din viața mea de creștin
(principalele aspectele ale vieții
religioase într-o zi obișnuită, 16.11.-20.11.
Iubirea lui 1 S9
duminica și într-o zi de
Dumnezeu I. Dumnezeu ne-a creat 1.1.; 1.2.; 1.3;
sărbătoare; exemple concrete
și răspunsul din iubire 2.1.; 2.2.
etc.)
omului
8. Recapitulare, consolidare și
1 S10 23.11.-27.11.
evaluare
Total 9
1. Nașterea Pruncului Iisus,
bucuria copiilor (Nașterea 02.12.-04.12.
Domnului în Betleem; bucuria 2 S11, S12 07.12.-11.12.
darurilor primite de la Moș
Marile IV. Nașterea Domnului,
1.1.; 3.1.; Crăciun etc.)
Sărbători darul lui Dumnezeu
Creștine pentru oameni
3.2. 2. Cum sărbătoresc Crăciunul
(împodobirea bradului; colindul; 14.12.-18.12.
2 S13, S14
participarea la Sfânta Liturghie 21.12.-22.12.
etc.)
Total 4
Vacanța de iarnă 23.12.2020 – 10.01.2021
1. Dumnezeu ne-a dăruit o
lume frumoasă (frumusețea
creației; natura și oamenii; 1 S15 11.01.-15.01.
ocrotirea naturii de către om
Dumnezeu etc.)
se face II. Dumnezeu este
1.1.; 2.2.; 3.1. 2. Iisus Hristos iubește copiii
cunoscut întotdeauna cu noi
(cine este Domnul Iisus Hristos; 18.01.-22.01.
omului 1 S16
Mântuitorul binecuvântează
copiii etc.)
3. Recapitulare, consolidare și
1 S17 25.01.-29.01.
evaluare
Vacanța intersemestrială 30.01.2021 – 07.02.2021
SEMESTRUL II 08.02.2021 – 18.06.2021
4. Maica Domnului este
ocrotitoarea copiilor (cine este
Maica Domnului; Maica
1 S18 08.02.-12.02.
Domnului L-a ocrotit pe Pruncul
Iisus; icoana Maicii Domnului
cu Pruncul etc.)
5. Îngerii sunt păzitorii copiilor
Dumnezeu (cine sunt îngerii; prezența
1 S19 15.02.-19.02.
se face II. Dumnezeu este îngerului păzitor în viața
1.1.; 2.2.; 3.1.
cunoscut întotdeauna cu noi creștinului etc.)
omului 6. Sfinții sunt prietenii lui
Dumnezeu și ai copiilor (sfinții
sunt oameni care L-au iubit pe 1 S20 22.02-26.02.
Dumnezeu; exemple de minuni
ale sfinților etc.)
7. Recapitulare, consolidare,
1 S21 01.03.-05.03.
evaluare
Total 7

2
1. Familia mea (ce este familie;
relațiile dintre membrii familiei;
1 S22 08.03.-12.03.
activități religioase în familie
etc.)
2. Sunt creștin și la școală
(școala, locul unde învăț; relația
Viața
cu adulții și cu copiii la școală; 1 S23 15.03.-19.03.
creștinului III. Dumnezeu ne învață 1.1.; 1.2.; 1.3.;
atitudinea față de mediu școlar
împreună să ne ajutăm unii pe alții 2.1.; 2.2.
etc.)
cu semenii
3. Primii mei prieteni (copilăria
și prietenia; colegi și prieteni;
1 S24 22.03.-26.03.
alegerea prietenilor; modele de
prietenie etc.)
4. Recapitulare, consolidare și
1 S25 29.03.-01.04.
evaluare
Vacanța de primăvară 02.04.2021 – 11.04.2021
1. Bucuria copiilor la Florii și la
Paști (bucuria copiilor la
intrarea Domnului în Ierusalim;
1 S26 12.04.-16.04.
sfințirea ramurilor de salcie;
Marile Învierea Domnului, bucuria copiilor la slujba Învierii
1.1.; 3.1.; etc.)
Sărbători împlinirea darului lui
Creștine Dumnezeu
3.2. 2. Cum sărbătoresc Paștile
(participarea la Sfânta Liturghie;
1 S27 19.04.-23.04.
salutul din perioada Pascală;
ciocnirea ouălor roșii etc.)
Total 2
Sfintele Taine a Spovedaniei și
„Școala altfel” 1 S28 26.04.-29.04.
a Împărtășaniei
Vacanța de Paști 30.04.2021 – 09.04.2021
5. Preotul în viața mea (cine este
preotul; prezența preotului în 1 S29 10.05.-14.05.
viața copilului etc.)
6. Creștinii din biserica mea
(descrierea bisericii la care merg;
rolul și locul preotului și al
1 S30 17.05.-21.05.
Viața credincioșilor în biserică;
creștinului III. Dumnezeu ne învață 1.1.; 1.2.; 1.3.; activități comune cu membrii
împreună să ne ajutăm unii pe alții 2.1.; 2.2. parohiei etc.)
cu semenii 7. Oamenii din lumea întreagă
(diversitatea oamenilor în lume;
1 S31 24.05.-28.05.
activități de ajutorare a
semenilor etc.)
8. Recapitulare, consolidare și 31.05.-04.06.
2 S32, S33
evaluare 07.06.-11.06.
Total 9
„Lupta cea bună m-am
luptat, călătoria am
Recapitulare, consolidare și
săvârşit, credinţa am 1 S34 14.06.-18.06.
evaluare
păzit”
(II Timotei 4,7)

3
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale

- discuţii despre importanţa lui Dumnezeu în viaţa omului

- jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experienţe ale


copiilor, relevante din punct de vedere religios (ajutarea
semenilor, participarea la slujbele Bisericii, rugăciunea etc.)

Recunoaşterea unor elemente - realizarea unor desene/ lucrări practice în care se reflectă
1.1.
de bază ale credinţei religioase informaţiile primite prin intermediul cântecelor, rugăciunilor,
textelor biblice prezentate

- exerciţii de realizare a închinării (gestul închinării, cuvintele


însoţitoare)

- explicarea semnificaţiei gestului închinării

Observarea caracteristicilor - povestirea unor fapte bune, proprii sau ale altora
comportamentale ale unui
- exerciţii de identificare a calităţilor celorlalţi (membri ai
1.2. creştin, pe baza valorificării
familiei, colegi, prieteni etc.), prin desene, dialoguri etc.
unor situaţii din viaţa de zi
cu zi - jocuri de rol „Aşa da/ Aşa nu”
- conversaţii de grup privind regulile de comportament în
diferite situaţii (în familie, şcoală,
biserică, comunitate etc.)
- studii de caz, pornind de la situaţii reale sau imaginare din
viaţa copiilor (persoane din viaţa cotidiană, persoane din
povestiri biblice, personaje din desene animate sau din poveşti
Aplicarea unor reguli de
etc.)
1.3. comportament moral-creştin în
contexte de viaţă familiare - jocuri de rol: „Cum mă comport când...?”; „Cum procedez
dacă sunt în situaţia...?”

- exerciţii de analiză a unor comportamente care încalcă


valorile morale

- vizite la biserică
2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
- exerciții de identificare a rolurilor sociale ale diferitelor
persoane (copii, părinţi, profesori etc.) şi a responsabilităţilor
corespunzătoare fiecăreia dintre acestea
Asumarea unor responsabilităţi - dialoguri pe teme privind colaborarea în diferite grupuri de
în cadrul grupurilor din care apartenenţă
2.1.
face parte, la propunerea - participarea la activităţi caritabile, împreună cu alţi membri
adultului ai şcolii, parohiei etc.
- jocuri de rol pe tema asumării diferitelor responsabilităţi (în
familie, în şcoală etc.)
- studii de caz pe tema ajutorului oferit celorlalţi

4
- exerciţii de identificare a unor elemente de diversitate (aspect
fizic, limba vorbită, calităţi, comportamente, lucruri sau
mâncăruri favorite etc.)
- exerciţii de exprimare a acordului/ dezacordului faţă de
opiniile altora (argumentarea opiniei proprii în spiritul
toleranţei faţă de opinia altora)
Identificarea unor elemente
2.2. comune şi de diferenţiere între - participarea la întâlniri cu persoane din comunitate, pe teme
oameni relevante din punct de vedere educaţional
- participarea la dialoguri având ca subiect „Persoanele cu
nevoi speciale”
- studii de caz: „Ce ai face dacă ai fi în situaţia ...?”
- audierea unor texte religioase simple, în proză sau în versuri,
în care se reflectă ideea de toleranţă
3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe
- formularea unor enunţuri, utilizând cuvinte din domeniul
religios-moral
- povestirea după imagini (planşe, icoane, ilustraţii etc.) pe
tema unor evenimente religioase
- dialog pe tema unor evenimente religioase semnificative din
Explicarea semnificaţiei unor
viaţa comunităţii, pornind de la experienţele elevilor
3.1. evenimente religioase
cunoscute
- observarea unor icoane care reprezintă evenimente din viaţa
Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sfântului Apostol Andrei
şi/ sau a altor sfinţi
- audierea şi/ sau învăţarea unor rugăciuni, cântări religioase,
colinde etc.
- organizarea unor serbări şcolare
- dialog pe tema diferitelor sărbători religioase şi a unor
aspecte specifice acestora în viaţa familiei sau a comunităţii
(modalităţi de pregătire pentru celebrarea evenimentului, alte
obiceiuri etc.)
- participarea, pe grupe de lucru, la realizarea unor proiecte cu
diferite teme („Despre colind”, „Natura altfel, în fiecare zi”,
Identificarea unor sărbători şi
evenimente cu semnificaţii
„Cum sărbătorim Crăciunul”, „Cum ne pregătim de Paşte”
3.2. etc.)
religioase, cu incidenţă asupra
vieţii familiei - realizarea unor desene, felicitări, ornamente, colaje etc., cu
ocazia sărbătorilor religioase, utilizând materiale diverse
- audierea unor texte din literatură, referitoare la marile
sărbători religioase participarea la sărbătorile comunităţii
- învăţarea unor poezii, la alegere, cu referire la marile
sărbători religioase

Director, Responsabil comisie metodică,