Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2014 pentru aprobarea


Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată
a burselor lunare sportivilor de performanță
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 30 alin. (3) din Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică
şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83-86, art. 399), cu
modificările ulterioare, și al art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la
Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 639/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu


privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 689), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctele 2 și 5 din hotărâre, cuvintele „Ministerului Tineretului și
Sportului” se substituie cu textul ,,Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”;
2) în Regulament:
a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Tineretului și Sportului”,
la orice formă gramaticală, se substituie cu textul ,,Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare;
b) la punctul 5 subpunctul 4), cuvintele „ministrului tineretului și sportului”
se substituie cu textul „ministrului educației, culturii și cercetării”;
c) la punctul 6, textul „ , cuantumul acesteia şi data de la care ea se plăteşte”
se substituie cu cuvintele „și cuantumul acesteia”;
d) se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins:
„91. Prin excepție de la prevederile pct. 9, sportivii de performanță care nu
au participat la competiții internaționale pot beneficia de bursă lunară în
continuare pe o perioadă de un an, conform cuantumului stabilit în funcție de
rezultatul obținut la ultima competiție sportivă pentru care au obținut dreptul la
bursă, în următoarele cazuri:
2

1) anularea/amânarea competițiilor sportive din cauza unor împrejurări


fortuite;
2) boală/traumă obținută în timpul participării la antrenamente,
cantonamente și competiții sportive, cu prezentarea actelor confirmative.”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Lilia Pogolșa
Nota iпfоrmаtiчi
la proiectrrl tlotilririi Guvеrпчlчi рriчiпd modificarea HotirArii Guчеrпчlui пr.бз9l20l4
1lentrtt lrрrоьаrеа Regulamentului сч privire la modul tle plati а ЬursеIоr luпаrе
sportivilor de реrfоrmап(й
1. l)entrnriгclr aulorttlui la еlаЬоr аrеа rоiесtшIui.
Ministerul I;ducatiei. Culturii i cercetirrii
2. Condi фilc сс all IIll us elaborarea гоiесt rr lui cle act nornrativ i finalitй
ile чrmйritе.
мiгristс.гul а olaborat рrоiесtчl respectiv in contextul schimbйrii realitalilor
sociale ;i
adrninistrati t с din societate.
itl сопlехlu l rеtЬrпrсi adminiStratiei publice centrale, Ministerul Tineretului Spoпului,
Ministerul I:ducatici аu 1itzionat cu Мiпistсгu1 Cu]turii. fоrmiпdu-sе
;i
рriп rеоцапizаrе
Ministeгul I rlLlcatici. CLrlttrгii gi Сеrсеtiгii.
' I-a рtrпсtul (l din Regularnent, textul
,,9i data de la саrе еа Se plateýte" urmeazб а fi ехсlusй, din
r lnoti\, сi coiltгi-l\.ine ргечеdеrilоr punctului 8.
l'ttпcttrl 8 ;li cvcde cxpres сi ,,plata bursei luпаrе se efectueazй, cu incepere de la 1 ianuarie''.
z\stl'cl. Ьuгs.r lullаrli stabilitб de Мiпistеr unui sportiv se plйteqte incepind cu 01 ianuarie al
trnului гespectiv.
(]опlilгrп pultctului 9 dirr Regulanlent, bursele lutlare se acordi
sportivilor de реrГоrmапtа ре о
pcrioadir dctcгnrirrati de tiпlр, dupi сum urmeazi:
I) ре о 1lегitlасii с!е patrtt ani rnedalia{ilor Jocttrilor Olimpice 9i Paralimpice;
-
2) рс О pel,ioadi de doi ani medaliaiilor Carrrpionatelor Mondiale 9i Europene (seniori),
ргесuпl 5i ai ljпir,егsiаdеi Mondiale de Vаri, саrе se dеsйqоаrй о datй la doi ani;
3) ре о peгitllrdi de uп an:
] а) mеdаliаlilог Car-npionatolor Mondiale ;i Еurорепе (seniori), care se dеsй9оаrй апчаl;
i Ь) mсdаliаЦilоr Campionalelor Mondialc (sludeп{i).
t lrgarrizltilt Morrdiala ц Sanatatii (OMS) а declarat int'ecfia CovID_19 pandemie,
clasificбnd-
t, tlгс,рt ur8епlri. la rlivel na{ional, in domcniul sinйtatii publice.
z\sttcl 1п апu] ]02l. multi sportivi de реrГоrmапцd, membrii ai lotului na{ional nu чоr beneficia
dc Ьlrгsl't ltttlirгri (sчrsа рriпсiраlй de venit), din nrotiv сй in anul 2020 п-ач avut posibilitatea
dc а ;larticiptr lr coпrpetitii sportive internalionale qi respectiv п-аu obtinut rezultatele песеsаrе
репtrtl а bcrrcllcia tlc Ьursi luпаrД.
I)e ilselnel]cll. exista cazuri cind sportivii sunt traumafi in timpul
itlltfeili]lllclll с l()гlcorrlpetigiilor sportive, Ei au ncvoie de timp pentru tratalnent qi reabilitare.
lrl регiоаdа tгаtаlпспtului ýi reabilitйrii, spofiivii nu parlicipй la competilii sportive qi pot fi
lipsiti dc Ьuгsit. la схрiгагоа perioadei de асогdаrе.
l\рrсlЬагеа 1lluiectului respectiv va crea prenrise pentru acordarea in continuare а bursei, ре о
реriоасl;i de l ап. sportivilor de реrfоrпrапtб саrе beneficiaz1 la moment de Ьчrsб, dar din
cauza irпрге jLrrilrilог fbrtuite (calamitd{i паturаlс, conflicte militare, rбspAndirea epidemiilor са
ilrI'cctici cic l,i1l поtl (C()VlD-19), etc.) ori al traumelor obtinute la antrenamente, cantonamente
sl colllpetltlj sportlye,
Лсеst ргоiесt tlе act поrmаtiч vine са ritspuns la numeroasele solicitбri parvenite din раrtеа
lсdегlLtiilог spl.)гli\ с llatiolrale qi sportiуilor clc реrtЬrmап!а, in contextul procesului de
1-1гcglititc рr;rllгtr рlLгtiсiраrс la oonpetiliile sрогtil,е inteпtationale.
l'гilt ttгlllагс. 1lгtriectLtl i а constitl,ti uп lhctor dclerminat репtгu sportivii de рсrlЬrrпап!й de а
l)гоmоча irTitginea ltерulэIiсii Moldova peste hotarele {irii gi un obstacol in naturalizarea celor
rTrai Ьuпi l] е"1'.1гtпегi (ie саtrс alte state.
З, |)еsсriеrс,lr gradrrlrri de compatibilitlrte репtru proiectele саrе au са scop armonizarea
l.g islrt!iei п;t !ionalc с !Цqс] sla! ia uniunii liuro спе.

.l. Рriпсi pltclq 1ц cvccl еri ale рцgi_g_сtцl_ui q! ечid r nol.


I'roiectLrl cle act поrIтаtir, ргечеdе subslituiгea cuvintelor ..Ministerul Tineretului ;i Sportului"
ctt cttvitltcle л. ]\4 in istcrul l]d culttrrii grсеtаrii", in contextu1 relbrrrrei adrninistra el
publice сспlгаIе
De аsеmепеа. proiectul рrорuпе la punctul б din Regulament, excluderea frazei
,,9i data de la
саrе еа se plateýte" din motiv сd сопtrачiпе punctului 8, саrе expres са la stabilirea
ргечеdе
Ьursеi. plata acesteia iпсере de la 0l ianuarie al anului respectiv.
De asetlenca. ргоiесlul рrорuпе completarea Ноtйrеrii Guvernului пr.639/20|4, crr punctul 9l
саrе prevedc са exceplie сrеаrеа premiselor pentru acordarea bursei sportivilor de
реrfоrmап!й
(ре о periolrdi de 1 ап), саrе beneficiazй la mоmепt de ЬursД, dar din cauza imрrеjчrйrilоr
1bпuite (rirspArrdirii infec{iei de tip nou covlD_ l9, саlаmitёlilог naturale) ori ai trачmеlоr
oblinut е la activitйli sportive au fost in imposibilitate de participa la competilii sportive
intema iona lc iп anul 2020.
5. F'ч пdа пt err l it rеа есtlпоm ico-fi папсiл ril.
In anul 2020. l l l sportivi de реrfоrmап{й au beneficiat de Ьчrs6.
Totodati in апLll 2020. 3l cle sportivi au paгticipat la competilii sportive internalionale qi чоr
bencllcia clc lэursе сопlЬrm, condiliilor рrечdzчtе in punctele 8 qi 9 din Regulament.
Dar В0 de SрогIiуi care au beneficiat de Ьчrsd in anul 2020 risсй sй r5mбпб IЕri de aceasta in
anul 202l. din motiv са nu au participat [а competilii sportive, саrе пч s-au desfбqurat din
cauza rДspittcliгii infecliei de tip nou (COVlD-19),
Сопех, cvitlcIrtiem infbrrnatia delinutй rеlЫitоr la cazurile de Ьоаlб sau traumй ob{inute de
sportivi de реrt'оrmап!й, ;i anume 2 саzuri сопfirmаtе iп anul 20l 8. о рrоgпоzаге privind
пutпdruI evct]tttal posibil de cazuri de trаumе са rezultat al activitalii Sportive este imposibilа.
l]ursеlс se асоrdа din contul ;i iп limita alocaliilor aprobate in bugetul Ministerului Educa{iei,
Culturii ýi C]ercetarii (din contul aloca{iilor 0812 ,,Servicii de sport 9i cultura fiziсй).
lп anul 2020. din bugetul арrоЬаt al Ministerului pentru Ьчrsе lunare а sportivilor de
рсrГоrmапlit rru 1bst alocate 9000000 lei, fiind clreltuite 7 800 000 lei.
I)rin urt-пагс. irl baza rezultatelor obtinutc in anul 2020, ргесum qi reiegind din Гарtul сй
.locurile Olinlpice de чаri vor аvеа loc in апчl сurепt in perioada 23 iulie - 8 august, in anul
202 [. pentrtr plata Ьursеlоr sportivilor de реrfоrmап!й sunt арrоЬаtе 9 000 000 lei (саrе includ
si chelnrieli ic preconizate).

z\doptarca si iпrрlеrпепtаrеа proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare decit


cele existente la etapa actuald, репtru plata burselor, sportivilor de реrfоrmап{ё din bugetul
мiпistсгului l ltlLlcatiei . Ctrlturii i Ссrссtitгii
6. Modttl dc iпсоr оrаrс а actrrlui iп cadrtrl поrmаtiч in чi оаrе.
Iп cazul adoptirii pIoiectului respectiv de сйtrе Gччеrп, Regulamentul cu privire la modul de
lati а Ьursсlог luпаrе s ortivilor de fbrrnan йчаfiсоm letat cu unctul 9l.
7. Avizarea Ё consuItirrear uЬliсй а rо iectrrlrri.
l'гоiесttll l,a li tгапsmis la avizare сitrе Ministerul Finanlelor, Ministerul Sanitalii, Muncii qi
[)rоtес iei Sociale 9i ехр ertizd iuridicй сДtrе Ministerul JLrsti el
8. Constal:'i гilе ех е rtizei апtiсоru е

9. Conslatir rilе ех ertizei dc соm atilriIit:rte.


I'гоiесttrl ntr tt fbst supus expertizei de cornpatibilitate din motiv сб nu existй acte normative
cotnunilarc с ilrс sa rе lctlcnteze acest tъ
l0. Constrrtir rilc expertiz ei .jrr ridice.

Lilia POGOLýA
d: Ministru