Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS:

INTRODUCERE ................................................................................................................. 2
Informații privind întreprinderea analizată....................................................................... 3
CALCULUL INDICATORILOR: ...................................................................................... 4
I. Indicatori de exprimare a îndatorării întreprinderii și stabilității financiare: ..... 4
II. Indicatorii politicii de divident: .............................................................................. 5
III. Indicatorii finanțării activelor circulante: .............................................................. 6
IV. Indicatorii gestionării activelor: ............................................................................. 7
V. Indicatorii rentabilității ........................................................................................... 8
VI. Indicatorii lichidității: ............................................................................................. 9
VII. Indicatori ai rezultatului activității econoico-financiară: ..................................... 9
VIII. Încasările și plățile bănești la nivelul întreprinderii: .......................................... 10
Concluzie ............................................................................................................................ 12
INTRODUCERE

Situațiile financiare anuale reprezintă sursa de informare pentru determinarea condițiilor în care
o entitate își desfășoară activitatea și crește în timp. Ele reprezintă un instrument fundamental pentru
adoptarea deciziile economico-financiare la nivelul conducerii entității. Situațiile financiare trebuie
să prezinte informațiile într-un mod care ajută utilizatorul să evalueze lichiditatea activelor și
pasivelor unei entități, într-o manieră care prezintă o imagine financiară coezivă a unei entități și
care este comparabilă și consecventă de la o perioadă la alta, pentru a ajuta investitorii, creditorii și
alții să înțeleagă poziția financiară a unei entități și schimbările în această poziție.
Rolul comunicării financiare se poate materializa printr-o investiţie în valorile companiei, în
informarea acţionarilor actuali sau potenţiali, în identificarea şi satisfacerea percepţiilor publicului-
ţintă. Ca instrument de lucru, situaţiile financiare anuale sunt documente de sinteză prin intermediul
cărora sunt prezentate, într-un format prestabilit, activele şi pasivele entității patrimoniale.
Comunicarea financiară oferă atât informații contabile, cât și informații financiare, care au diferite
surse și obiective. Referindu-se la sursa de informare, aceasta este reprezentată de informațiile
contabile și de indicatorii economico-financiari.
După părerea mea comunicarea financiară este un instrument extrem de important care permite
entității economice să își gestioneze relațiile externe prin intermediul informațiilor financiare și
contabile, reușind astfel să creeze o interconectare cu mediul extern prin furnizarea informațiilor
solicitate de părțile interesate, astfel încât nu este surprinzător faptul că găsirea mijloacelor de
comunicare eficientă cu părțile interesate se numără printre prioritățile guvernanței corporative și, în
acord cu acestea, un rol foarte important îl joacă comunicarea cu investitorii.
Mi-am propus în lucrarea data analiza indicatorilor economico-financiari asupra situației
financiare entității S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord", pentru a determina nivelul entității.
Importanţa calculării indicatorilor economico-financiari constă în cunoaşterea evoluţiei acestora şi
în compararea lor cu cei din exerciţiile financiare anterioare, ceea ce oferă conducerii firmei ,
posibilitatea de a face analize economico-financiare ce vor avea un impact în procesul decizional.
De asemenea, există indicatori financiari care ajută la predicţia unui eventual faliment în viitor.
Cunoaşterea nivelului indicatorilor economico-financiari permite efectuarea de comparaţii cu alte
entităţi din sectoare de activitate similare, autohtone sau internaţionale, ceea ce conduce la uşurarea
analizei datelor cuprinse în raportul financiar.
Informații privind întreprinderea analizată.
S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

A fost înființată la 3 noiembrie 1997, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 628
din 08 iulie 1997, Ordinul Departamentului Energetica, Resurse Energetice și Combustibil nr. 60 din
iulie 1997, prin reorganizarea subdiviziunii "Rețelele Electrice Nord" a Companiei de stat
"Moldenergo" și prin decizia de înregistrare a persoanelor juridice din xxx al Oficiului Teritorial
Bălți al Camerei Înregistrării de Stat, cu numărul de identificare de stat – 1003602006563 cu sediul:
MD-3100, str. Ștefan cel Mare 180/A, mun. Bălți, Republica Moldova.
În baza Hotărârii Guvernului nr.172 din 15.04.2015 a fost separată activitatea de distribuție a
energiei electrice și activitatea de furnizare a energiei electrice, soldată cu înființarea unei noi
întreprinderi SA „FEE Nord”. În anul 2017, conform Hotărârii Guvernului nr. 605 din 26 iulie 2017,
cu privire la reorganizarea unor societăți pe acțiuni, la întreprindere a avut loc procesul de fuziune
prin absorbție a SA RED Nord-Vest de către SA RED-Nord, conform procesului verbal al adunării
generale din 30.10.2017.
Capitalul social al întreprinderii este de 281.762.936 lei, divizat în 12.268.964 acțiuni ordinare
normative cu valoarea nominală de 20 lei fiecare. Capitalul propriu al societății era, la începutul
anului 2019, de peste 1,67 miliarde lei.
S.A. „RED-NORD” desfășoară următoarele genuri de activitate de bază:
1. a) Distribuția energiei electrice;
2. b) Producerea și reparația transformatoarelor;
3. c) Producerea contoarelor electrice;
4. d) Prestarea serviciilor auxiliare legate de distribuția energiei electrice;
5. e) Construcția rețelelor de distribuție a energiei electrice;
6. f) Comercializarea utilajului, aparatelor și dispozitivelor electronice și pieselor de rezervă;
7. g) Activitatea de reparare, montare, verificare, etalonare, comercializare și a mijloacelor de
măsurare;
Obiective:
 Îmbunătățirea calității serviciului prin reducerea duratei și a numărului de întreruperi pentru
clienți;
 Creșterea siguranței în exploatarea instalațiilor, asigurarea stării de bine, a sănătății și
securității pentru angajații, colaboratorii și clienții noștri.
 Reducerea impactului instalațiilor de distribuție asupra mediului înconjurător.
 Reducerea pierderilor tehnice și comerciale în rețelele electrice
CALCULUL INDICATORILOR:
I. Indicatori de exprimare a îndatorării întreprinderii și stabilității financiare:

 Coeficientul de indatorare global


𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍ă 𝟐 𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍ă
𝑪Î𝑮 = ≤𝟑 sau 𝑪Î𝑮 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖 ≤ 𝟐
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗

Gradul de îndatorare mai mic decât indicele stabilite indică (gradul de) posibilitate de îndatorare a
întreprinderii.

 Capacitatea maximă de îndatorare

𝑪𝑴𝑰 = 𝟐 ∗ 𝑪𝑷

 Coeficientul de Îndatorare la Termen-determină capacitatea de împrumut pe TL a


întreprinderii.

𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒑𝒆 𝑻𝑳 𝟏 𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒑𝒆 𝑻𝑳


𝑪Î𝑻 = ≤𝟐 sau CÎT= =≤ 𝟏
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖

Dacă gradul de îndatorare atinge limitele stabilite, capacitatea de îndatorare se socoate saturată, iar
întreprinderea numai poate spera la contractarea de noi împrumuturi și credite.

 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖 + 𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒑𝒆 𝑻𝑳

(Tabelul 1)
Calcularea indicatorilor de exprimare a îndatorării și stabilității financiare
conform situației fiannciare:
Valoarea Perioada de gestiune
Indicatorii Coeficientului Precedentă Curentă

CIG ≤2/3 0,045 0,084


CIG ˂2 0,050 0,095
CIT ˂1/2 0,056 0,036
CIT ≤1 0,059 0,037
CMI - 3349601670 5718680324

Capacitatea maximă de îndatorare a întreprinderii a crescut semnificativ până la 5718680324 lei în


perioada curentă față de perioada gestionară precedentă. Efectuând calculul acestor indicatori am observat
că valoarea coeficienților nu a ajuns la limita maximă. Coeficientul de îndatorare globală după cum am mai
spus ne arată că în comparație cu anul precedent capacitatea maximă de îndatorare a crescut și posibilitatea
de a contracta diferite împrumuturi s-a majorat. Indicatorul prezentând o situație favorabilă. Întreprinderea
poate contracta asemenea credite și împrumuturi pe termen lung. Prin urmare nu am calculat indicatorul
efectului de levier financiar deoarece nu avem capiatal împrumuta.
II. Indicatorii politicii de divident:

 Rata distribuirii dividentelor

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍ă 𝒂 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒍ă𝒕𝒊𝒕𝒆


𝑹𝒅𝒗 =
𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝒏𝒆𝒕 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍

 Divident la o acțiune

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍ă 𝒂 𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒍ă𝒕𝒊𝒕𝒆


𝑫𝒂 =
𝒏𝒖𝒎ă𝒓𝒖𝒍 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄ț𝒊𝒖𝒏𝒊

 Rata creșterii dividentelor


𝑫𝒊𝒗.𝒂𝒏𝒖𝒍 𝒄𝒖𝒓𝒆𝒏𝒕
𝑹= ∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑫𝒊𝒗.𝒂𝒏𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕

 Randament la o acțiune

𝑫𝒂
𝑹𝒂 =
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒂ță

 Rentabilitatea capitalului investit în acțiuni


𝑫𝒂
𝑹𝒄𝒂𝒑 = ∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍ă

 Activele nete pe o acțiune

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒆


𝑨 𝒑𝒆 𝒂𝒄ț𝒊𝒖𝒏𝒆 =
𝑵𝒓. 𝒅𝒆 𝒂𝒄ț𝒊𝒖𝒏𝒊
(Tabelul 2)

Calcularea indicatorilor politicii de divident


conform situației financiare:

Indicii Perioada de gestiune


Precedentă Curentă
Rdv 0,62 0,29
Da 4,05 2,35
R 58,17%
Ra 0,162 0,094
Rcap 3,1 1,45
A pe acțiune 11,77 22,87

În ceea ce privește politica de divident am calculat diverși indicatoi, ce ar permite urmărirea politicii
dividendelor dusă de societate pe acțiuni analizată, pentru a crea posibilitatea comparării cu alte unități
similare.
Cu ajutorul datelor din situația financiară a întreprinderii și anume a dividentelor plătite în perioada
curentă am obținut o rată a distribuirii dividentelor mai mică decît în perioada precedentă cu 0,33 iar rata
creșterii dividentelor de 58,17 %.

III. Indicatorii finanțării activelor circulante :

 𝑭𝒐𝒏𝒅𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒖𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒃𝒓𝒖𝒕 = 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒖𝒓𝒊 + 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒏ț𝒆 + 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊ț𝒊𝒊 𝒑𝒆 𝑻𝑺 + 𝒎𝒊𝒋𝒍. 𝒃ă𝒏𝒆ș𝒕𝒊


 𝑭𝒐𝒏𝒅𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒖𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒏𝒆𝒕 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖 − 𝑰𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛ă𝒓𝒊
 𝑭𝒐𝒏𝒅𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒖𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖 − 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒑𝒆 𝑻𝑳
 𝑭𝒐𝒏𝒅𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒖𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒕𝒓ă𝒊𝒏 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕 − 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖
(Tabelul 3)
Calcularea indicatorilor finanțării activelor circulante
conform situației financiare:
Indicatorii Perioada
Precedentă Curentă
FRB ≈76417832 ≈215470032
FRN 1652899548 2837385627
FRP - -
FRS 99171275 106381865

Putem menționa că Fondul de rulment brut (FRB) este fondul de rulment total, desemnează toate
elementele de active circulante posibile de a fi transformate în bani în termen mai mic de un an, care în anul
curent au o valoarea în creștere de la 6215470032 lei în anul precedent până la o valoare de 76417832 lei
în perioada curentă de gestiune. Fond de rulment net (FRN ) așadar este parte din capitalul permanent care
este utilizat pentru finanţarea activelor curente iar Fondul de rulment propriu (FRP) reprezintă excedentul
capitalului propriu faţă de activele imobilizate şi arată autonomia de care dispune o întreprindere în
finanţarea investiţiilor în activele curente, din datele situației financiare nu am putut calcula acest indicator
deoarece lipseșteși de informație iar FRN avem că în anul precedent întreprinderea înregistrează valoarea de
1652899548 lei, ceea ce e mai puțin decât în anul curent când valaorea acestuia era de 2837385627 lei. Spre
final pot specifica despre Fond de rulment străin (FRS) care reprezintă datoriile la termen și în anul curent
înregistrează o valoare mai mare decât anul precedent.
IV. Indicatorii gestionării activelor:

 Rata imobilizărilor= 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝑨𝑻𝑳


𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆
𝟐
≤𝟑

𝒖𝒛𝒖𝒓𝒂 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕ă
 Coeficientul de uzură acumulată= ∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 𝒂 𝑴𝑭

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓−𝒖𝒛𝒖𝒓𝒂 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕ă


 Coeficientul de utilitate=
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 𝒂 𝑴𝑭

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝑴𝑭 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕ă î𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒂 𝒓𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕ă


 Coeficientul de reînoire a MF=
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝑴𝑭 𝒍𝒂 𝒔𝒇â𝒓ș𝒊𝒕𝒖𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒂𝒅𝒆𝒊

𝑴𝑭 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆
 Compoziția tehnologică a MF=
𝑴𝑭 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕
 Randamentul MF=
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝑴𝑭

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒆 𝒂 𝑴𝑭
 Necesitatea MF=
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄ț𝒊𝒆𝒊 𝒇𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆

 Val.med.an=𝑽𝒂𝒍. 𝑴𝑭 𝒍𝒂 î𝒏𝒄𝒆𝒑𝒖𝒕𝒖𝒍 𝒂𝒏. + 𝑴𝑭𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆∗𝒏


𝟏𝟐

𝑴𝑭𝒊𝒆ș𝒊𝒕𝒆∗𝒏
𝟏𝟐

(Tabelul 4)
Calculul indicatorilor gestiunii activelor
conform situației financiare
Indicatorii Perioada
Precedentă Curentă
Rata imob. 0,92 0,91
Coef. de uzură - -
Coef. de utilitate - -
Coef. de reînoire a MF 0,58
Comp. tehnologică a MF - -
Randamentul MF 0,05 0,04
Necesitatea MF - -
Val.med.an - -

În linii generale pot spune că ansamblul operațiunilor realizate de întreprindere în vederea


transformării activelor curente din forma inițială de capital bănesc până la întoarcerea lor în aceeași stare se
numește rotație. Estimată în număr de zile, rotației îi corespunde trei tipuri de timp: timpul de aprovizionare,
timpul de producție și timpul de comercializare respectiv cu ajutorul acestui sistem de indicatori și de
exemplu prin intermediul coeficientului de utilitate care determină un grad de accelerarea sau mai bine zis
creștere de păstrare a mijloacelor fixe.

Din datele pe care le dispunem am putut calcula doar unii indicatori și anume: rata imobilizărilor
care nu a ajuns până la indicii stabiliți (2/3).
V. Indicatorii rentabilității
Indicatorul care arată eficacitatea utilizării de către întreprindere a factorilor de producere .

𝑽𝑵
 Rentabilitatea vânzărilor= 𝑪𝑽 ∗ 𝟏𝟎𝟎%

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑰𝑴𝑷.
 Rentabilitatea vânzărilor= ∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑪𝑽

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑵𝑬𝑻
 Rentabilitatea vânzărilor= ∗ 𝟏𝟎𝟎%
𝑪𝑽

𝑷𝑹𝑶𝑭𝑰𝑻 𝒊𝒎𝒑
 Rentabilitatea activelor= 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 ∗ 𝟏𝟎𝟎%

𝑹𝒆𝒛.𝒐𝒑𝒆𝒓
 Rentabilitatea activelor=𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 ∗ 𝟏𝟎𝟎%

𝑹.𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒓
 Rentabilitatea activelor=𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 ∗ 𝟏𝟎𝟎%

(Tabelul 5)
Calculul indicatorilor rentabilității
Conform situației financiare.
Indicatorii Perioada
Precedentă Curentă
Rv 31,37 40,90
Rv 19,39 24,77
Rv 15,28 19,88
Ra 5,50 3,86
Ra 5,80 5,10
Ra - -

Potrivit datelor din tabel putem formula următoarele concluzii referitoare la analiza indicatorilor
rentabiltății. Deci, rentabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a realiza profit, care este necesar atât
reproducţiei şi dezvoltării cât şi remunerării capitalurilor.

Rentabilitatea vânzărilor ne arată profitabilitatea asigurată de un leu de vânzări nete, rentabilitatea


activelor - profitabilitatea generată de un leu încorporat în activele întreprinderii, rentabilitatea economică –
eficiența utilizării capitalului întreprinderii, rentabilitatea financiară – profitabilitatea asigurată de un leu
investit in CS sau CP al întreprinderii. În urma analizei acestor indicatori de rentabilitate concluzionăm că
rentabilitatea este în creștere , comparând cu perioada de gestiune a anului precedent.
VI. Indicatorii lichidității:

𝑴𝒊𝒋𝒍𝒐𝒂𝒄𝒆 𝒃ă𝒏𝒆ș𝒕𝒊
 Lichiditatea imediată=
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒑𝒆 𝑻𝑺

𝑴𝑪−𝑺𝑴𝑴
 Lichiditatea intermediară=
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒑𝒆 𝑻𝑺

𝑴𝑪
 Lichiditatea curentă=
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒑𝒆 𝑻𝑺
(Tabelul 6)
Calculul indicatorilor lichidității
conform situației financiare.
Indicatorii Perioada
Precedentă Curentă
LI 0,013 0,009
Lint 20,01 5,39
LC 39,03 15,55

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendințe de modificare a ratelor de


lichiditate. În parte lichiditatea imediată în anul curent constituie 0,009 iar în anul precedent 0,013, fiind
înregistrată la cel mai scăzut nivel față de limitele prestabilite de lichiditatea imediată. Observăm că în
periada precedentă nivelul rentabilității pentru toți indicatorii practic corespunde limitelor specificate, pe
când în perioada curentă există abateri.

Întreprinderea are o capacitate de plată bună în perspectivă medie și îndelungată și totodată va întâlni
dificultăți în onorarea obligațiunilor sale imediate.

VII. Indicatori ai rezultatului activității econoico-financiară:

 Rezultatul din activitatea operațională(ROP)

 Rezultatul din activitatea de investiții(Rinv)=Pb+alte venituri-ch.adm-ch.de

distribuție-alte ch.operaționale

 PB=VN-Cvânzărilor

 Rezultatul din activitatea financiară(Rfin)

 Profit (pierdere) până la impozitare


Indicatorii Perioada
Precedentă Curentă
ROP 107864760 165188841
PB 165255687 206617045
Rinv 107864760 165188841
Rfin 215729520 330377682
Pimp. 102152698 125153923

În baza rezultatelor obținute, menționez că întreprinderea nu a avut de suferit iar toți indicatorii
prezintă valori pozitive ce ne spune că întreprindere a înregistrat profit. Rezultatul din activitatea
operațională a crescut cu 57324081 lei. Rezultatele din activitatea de investiție la fel înregistrează creșteri ca
și rezulattele activității financiare.

VIII. Încasările și plățile bănești la nivelul întreprinderii:

1) Modelul lui ALTMAN

𝒁 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝑿𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟑𝑿𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝑿𝟒 + 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝑿𝟓, 𝑢𝑛𝑑𝑒

Z=valoarea funcției discriminantă;

𝑭𝒐𝒏𝒅𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒖𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒏𝒆𝒕 𝟐𝟖𝟑𝟕𝟑𝟖𝟓𝟔𝟐𝟕


X1= =𝟑𝟐𝟑𝟔𝟐𝟖𝟎𝟒𝟔𝟕 = 𝟎, 𝟖𝟖
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝒏𝒆𝒕 𝟏𝟎𝟎𝟒𝟏𝟐𝟏𝟑𝟑


X2=𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆= 𝟏𝟐𝟐𝟔𝟖𝟗𝟔𝟒 = 𝟖, 𝟏𝟖

𝑹𝒆𝒛𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒖𝒍 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂ț𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝟏𝟔𝟓𝟏𝟖𝟖𝟖𝟒𝟏


X3= = 𝟏𝟐𝟐𝟔𝟖𝟗𝟔𝟒 = 𝟏𝟑, 𝟒𝟔
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒂ță 𝒂 𝑪𝑷 𝟐𝟖𝟓𝟗𝟑𝟒𝟎𝟏𝟔𝟐


X4= =𝟑𝟐𝟑𝟔𝟐𝟖𝟎𝟒𝟔𝟕 = 𝟎, 𝟖𝟖
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝑪𝒊𝒇𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒇𝒂𝒄𝒆𝒓𝒊 𝟕𝟐𝟎𝟎𝟒𝟗𝟗𝟏𝟖


X5= =𝟑𝟐𝟑𝟔𝟐𝟖𝟎𝟒𝟔𝟕 = 𝟎, 𝟐𝟐
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

Z=0,1056+0,11452+0,44418+0,00528+0,21978=0,88936

XI - indica o măsura a flexibilităţii companiei. Cu cât rezultatul acestui raport, daca este mai mare, cu
atât capitalul circulant este mai bine folosit.
X2 – măsoară capacitatea de finanţare internă a companiei; este recomandat ca valoarea raportului sa
fie cât mai mare.
X3 – semnifică rata de rentabilitate economica sau de eficienţă a utilizării activelor; raportul este dorit
sa fie cat mai mare.
X4 – exprimă gradul de îndatorare a companiei prin împrumuturile pe termen lung. În practica
evaluării companiilor din ţara noastră, la numărătorul raportului se utilizează capitalul social; rezultatul
raportului se recomandă să fie cât mai mare.
X5 – măsoară randamentul activelor, indicator de eficienţă economică a utilizării acestora şi exprima
rotaţia activului total în cifra de afaceri. Cu cât activitatea este mai eficientă, cu atât vânzările vor fi
mai mari, iar activele se vor reînnoi mai repede în cifra de afaceri
2) Metoda Michael Holder și Djoel Conan (scorurilor)

𝒁 = 𝟎, 𝟏𝟔𝑹𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟐𝑹𝟐 + 𝟎, 𝟖𝟕𝑹𝟑 + 𝟎, 𝟏𝟎𝑹𝟒 + 𝟎, 𝟐𝟒𝑹𝟓, 𝑢𝑛𝑑𝑒

Z-indică scorul;
𝑴𝑪−𝑺𝑴𝑴 𝟏𝟒𝟓𝟖𝟐𝟓𝟐𝟗𝟕𝟖
R1=𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆=𝟑𝟐𝟑𝟔𝟐𝟖𝟎𝟒𝟔𝟕 =0,45

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕 𝟐𝟕𝟓𝟐𝟗𝟓𝟖𝟐𝟗𝟕


R2= = 𝟑𝟕𝟔𝟗𝟒𝟎𝟑𝟎𝟓 = 𝟕, 𝟑𝟎
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

𝑪𝒉𝒆𝒍𝒕𝒖𝒊𝒆𝒍𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆 𝟑𝟕𝟔𝟏𝟐𝟐𝟎𝟏


R3= =𝟕𝟏𝟏𝟕𝟑𝟓𝟏𝟎𝟕 = 𝟎, 𝟎𝟓
𝑽â𝒏𝒛ă𝒓𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒆

𝑪𝒉𝒆𝒍𝒕𝒖𝒊𝒆𝒍𝒊 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝟏𝟎𝟗𝟔𝟏𝟕𝟗𝟗


R4= = 𝟕𝟏𝟏𝟕𝟑𝟓𝟏𝟎𝟕 =0,01
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒂𝒅𝒂𝒖𝒈𝒂𝒕ă

𝑹𝒆𝒛𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒖𝒍 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂ț𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝟏𝟔𝟓𝟏𝟖𝟖𝟖𝟒𝟏


R5= =𝟑𝟕𝟔𝟗𝟒𝟎𝟑𝟎𝟓 = 𝟎, 𝟒𝟒
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆

Z=0,072-1,606+0,0435+0,001+0,1056= -1,3839

Riscul de faliment depinde de valoarea scorului, după cum urmează:

Z > 0,16 - situaţia companiei este foarte bună, riscul de faliment este mai mic de 10%

0,1 < Z , 0,16 - situaţia companiei este buna, riscul de faliment de la 10% la 30%

0,04 < Z < 0,1 - situaţia companiei este alerta, riscul de faliment de la 30% la 65%

0,05 < Z < 0,04 - situaţia companiei este în pericol, riscul de faliment de la 65% la 90%

Z < 0,05 - eşec, riscul de faliment peste 90%


Concluzie

În concluzie pot spune că orice firmă, orientată spre obținerea de profit, are preocupări financiare
majore și în consecință succesul sau eșecul acestor firme depinde în mare măsură de calitatea deciziilor
financiareluate în cadrul acestora. Aproape toate deciziile mojore, cu caracter strategic, asumate de către
managerii unei firme, au implicații financiare destul de importante.

Din studiul efectuat rezultă că este important să se calculeze un sistem de indicatori care pot să exprime
poziția fi nanciară a societății comerciale la un moment dat. Reținem că această poziție fi nanciară a
societății comerciale este importantă în momentul în care societatea solicită credite, dar este important și din
punct de vedere al societății bancare care este nevoită să dea aceste credite. Rezultă clar, ca o concluzie
generală, că sistemul de indicatori calculați trebuie analizat și interpretat ca un sistem corelat care exprimă, fi
ecare în parte, o poziție a fi rmei dintr-un anumit punct de vedere, dar în mod concret arată, funcțional,
gradul de solvabilitate, gradul de lichiditate și toate celelalte elemente necesare pentru fi rmele comerciale
care acordă credite comerciale. Din studiu se constată că există un număr important de indicatori care
conduc, în fi nal, spre o concluzie în legătură cu echilibrul economico-fi nanciar al fi rmei. Sigur, acest
echilibru se stabilește pe baza unor metode concrete pre-existente, dar, esențial este, ca indicatorii să fi e
interpretați în complexitatea lor.

Poziția fi nanciară a unei societăți comerciale se stabilește în funcție de resursele principale de care
dispune societatea, activitatea desfășurată, ciclul de investiții realizat precum și de structura patrimonială a
întreprinderii. Pentru a stabili poziția fi nanciară a unei fi rme trebuie studiați o serie de indicatori, asigurând
astfel, analiza structurii patrimoniului, analiza structurii resurselor fi nanciare, analiza activului net, a
lichidității și solvabilității întreprinderii. De asemenea, trebuie studiat gradul de îndatorare și, în fi nal,
trebuie interpretat starea de echilibru fi nanciar al fi rmei. Analiza corelației între fondul de rulment, nevoia
de fond de rulment și trezoreria netă reprezintă o altă parte a analizei care se desfășoaă în concordanță cu
prima parte, în sensul de a stabili cu precizie care este poziția la un moment dat a acestei fi rme. De acest
aspect sunt interesate în primul rând băncile atunci când doresc să stabilească poziția fi rmei la un moment
dat.

Referitor la întreprinderea analizată pot spune că aceasta a înregistrat pierderi minime, și a înregistrat
profit, aceasta se datorează operării corecte a finanțelor, investițiilor și cheltuielilor de diferite tipuri.

De reținul că în întreaga analiză se calculează un sistem de indicatori care exprimă în mod concret situația
din anumite puncte de vedere a societății comerciale și în mod corelat, exprimă modul în care aceasta
evoluează de la o perioadă de timp la alta.