Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

1cs-19/2021
Curtea Supremă de Justiție

ÎNCHEIERE

04 februarie 2021 mun. Chişinău


Judecătorul Liliana Catan

examinând cererea de recuzare a Procurorului General al Republicii Moldova


Stoianoglo Alexandr depusă de învinuitul Morari Viorel în cauza penală nr.
2020670053,
c o n s t a t ă:
1. Învinuitul Morari Viorel la 22 ianuarie 2021 a depus cerere de recuzare
a Procurorului General al Republicii Moldova solicitând recuzarea acestuia de la
efectuarea urmăririi penale în cauza penală nr. 2020670053, invocând că în privinţa
sa au fost pornite două cauze penale, care au fost conexate (cauza penală nr.
2020670167 şi cauza penală nr. 2020670053) şi că ordonanța de pornire a urmăririi
penale în cauza penală nr. 2020670116 a fost semnată de Procurorul General
Stoianoglo Alexandr, care, participând la emisiuni televizate, l-a acuzat public.
Astfel, prin acţiunile Procurorului General i-a fost adusă atingere dreptului la
un proces echitabil (art. 6 CoEDO) şi prezumției de nevinovăției (art. 21 Constituţia
Republicii Moldova), împrejurări ce pun la îndoială rezonabilă imparțialitatea
Procurorului General (art. 33 alin. (2) pct. 6 ) Cod de procedură penală).
2. Referință a depus Procuratura pentru Combaterea Criminalității
Organizate şi Cauze Speciale prin care se solicită respingerea cererii de recuzare ca
neîntemeiată, deoarece Procurorul General în cauza penală nr. 2020670053
(rezultată din conexarea cauza penală nr. 2020670167 cu cauza penală nr.
2020670167) nu exercită nemijlocit urmărirea penală şi nu conduce personal
urmărirea penală.
3. Examinând argumentele invocate în cererea de recuzare, concluzionez
că aceasta este nefondată, din următoarele considerente:
În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (5) Cod de procedură penală,
recuzarea procurorului se soluționează în cursul urmăririi penale – de către
procurorul ierarhic superior, iar în privința Procurorului General – de către un
judecător al Curții Supreme de Justiție.
Potrivit art. 54 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, procurorul nu poate
participa la desfășurarea procesului în cauza penală dacă există cel puțin una din
circumstanțele indicate în art. 33, care se aplică în mod corespunzător.
Din interpretarea normelor enunțate şi în conformitate cu jurisprudența
națională constantă, Procurorul General poate fi recuzat doar în cazul în care exercită
nemijlocit urmărirea penală sau conduce personal urmărirea penală în condițiile legi.
Din materialele deduse judecării, rezultă că:
- cauza penală nr. 2020670053 se află în gestiunea Procuraturii pentru
Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale şi această entitate statală
efectuează şi conduce urmărirea penală;

1
- Procurorul General în cadrul cauzei penale nr. 2020670167 a emis ordonanța
de pornire a urmăririi penale cât şi ordonanța de formare a grupului de lucru
(procurori, ofițeri de urmărire penală şi ofițeri de investigație).
Prin urmare, actele emise de Procurorul General în cadrul cauzei penale nr.
2020670167 s-au limitat doar la pornirea procesului penal şi a organizării
desfășurării urmăririi penale nu şi la efectuarea acțiunilor de urmărire penală, acestea
fiind exercitate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze
Speciale.
Mai mult, cererea de recuzare nu este însoțită și susținută prin probe, ce ar reda
că Procurorului General în cauza penală ce se instrumentează în privinţa lui Morari
Viorel, ar fi întreprins acţiuni de urmărire penală în scopul exercitării nemijlocite a
urmăririi penale sau că acesta ar conduce personal urmărirea penală, or actele
adoptate de acesta în cauza penală nr. 2020670167 poartă doar un caracter
organizatoric al procesului penal.
În condițiile expuse supra, se relevă că suspiciunea de imparțialitate rezonabilă
a Procurorului General nu este argumentată de drept, nefiind aplicabile prevederile
art. 33 alin. (2) pct. 6) Cod de procedură penală.
4. În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) pct. 1), (5), (6) Cod de
procedură penală, instanța,

d i s p u n e:

Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a Procurorului General al


Republicii Moldova Stoianoglo Alexandr depusă de învinuitul Morari Viorel în
cauza penală nr. 2020670053.
Încheierea nu este susceptibilă de atac.

Judecătorul Liliana Catan