Sunteți pe pagina 1din 3

CĂRTICICA

LITEREI T
De la A la ...T

Cărticica literei T

1. Citim literele învățate.

a m i u r e n t

A M I U R E N T

2. Citim silabe.

ta tra ten
te tre net
ti tri tin
tu tru nit

3. Citim cuvinte formate din două silabe.

ta - ta ta - re ta - ie
tata tare taie

te - ma te - me te - ren
tema teme teren
mun - te min - te Mar - te tar - te
munte minte Marte tarte

4. Citim cuvinte monosilabice.

unt tun tei


mut turn trei
tren

5. Citim cuvinte formate din trei silabe.

mi - nu - te a - ni - mat in - ter - net

mi - nu - nat an - te - na an - tre - nat

6. Citim nume de copii.

Titi Tanu Tamara

Tina Tania Tatiana

7. Citim propoziții.

Tata taie tarta. Tania are trei ani.

Tina nu minte. Titi e tare atent.