Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect

didactic

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


CLASA: a II – a F
DATA: 23.10.2017
UNITATEA DE ÎNVĂțĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 84
ÎNVĂȚĂTOR: Betivu Madalina
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ În lumea plantelor
TEMA ZILEI: Surprize de la Zâna Toamnă
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea în concetrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
FORMA DE REALIZARE: lecție integrată
TIPUL LECȚIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor
COMPETENȚE SPECIFICE:
 Matematică și explorarea mediului
 1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000;
 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 1000;
 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0 -1000, recurgând
la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar
 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,
diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit,
împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
 4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene,
procese simple
 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0 - 1000; a·b=x;
a:b=x, în concentrul 0 - 100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

COMPETENȚE INTEGRATE:
 Comunicare în limba română
 1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
 3.1 Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
 4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
 Muzică şi mişcare
 3.2. Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi organizat în colectiv

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 COGNITIVE
OC1 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă
OC2 - să efectueze corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 1000, fără trecere
peste ordin
OC3 - să afle termenul necunoscut, cunoscând celălalt termen al operaţiei şi rezultatul acesteia
OC4 - să rezolve probleme
OC5 - să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu cerinţa
 PSIHO-MOTRICE
OM1 - să păstreze poziţia corectă în bancă în timpul orei
OM2 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru
 AFECTIVE
OA1 - să manifeste interes pentru lecţie
OA2 - să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar)

RESURSE:
I. Metodologice
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, dialogul, jocul didactic,
demonstraţia, problematizarea, metoda floare de lotus, metoda copacul ideilor
b) Mijloace de învăţământ: marker, tablă, fişe de lucru, panouri plută, videoproiector, laptop, CD
digital MEM, scrisoare de la Zâna Toamna, planşă copacul ideilor, jetoane frunze cu noţiuni
matematice, fise cu Zâna Zoamnei, jetoane echipe, jetoane vestitori, casetofon, stik, cântecul
Valsul Toamnei, joc bowling – popice, minge, caiete
c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe, perechi
II. Temporale
40 min + 5 min activități recreative

III. Umane - clasa are un număr de 23 elevi.

IV. Bibliografice:
● ştiinţifice:
1. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la
şcolarii mici – program de formare de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar, suport de curs METCS, 2012
2. Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-a, Editura
Paralela 45, Piteşti, 1998
● oficiale:
1. *** Programa şcolară pentru clasa a II - a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013
2. Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, Claudia Ionescu
„Matematică şi explorarea mediului, manual pentru clasa a II-a”, editura Intuitext, 2014
CONŢINUTUL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ETAPELE Forme de
C.S. Activitatea Metode şi Material
LECŢIEI Activitatea învăţătoarei organiza
elevilor procedee didactic
re
1. Moment Se asigură condiţiile necesare Se pregătesc Conversaţia Frontal
organizatoric desfăşurării în condiţii optime a pentru activitate
orei de Matematică şi explorarea
mediului:
- aerisirea sălii de clasă
- amenajarea spaţiului de
desfăşurare a activităţii
- pregătirea materialului didactic
2. Se verifică tema cantitativ şi Elevii își Conversaţia
Reactualizare calitativ. În timp ce verific tema pregătesc caietele
a cantitativ un elev citeşte rezolvarea cu tema la
cunoştinţelor MEM exerciţiilor de la temă. Ceilalţi matematică pentru caiete
1.4
verifică şi corectează în cazul în a le da spre Explicaţia
care au greşit. verificare. Copac Individual Observarea
sistematică
Verific noţiunile teoretice cu Dialogul Jetoane
CLR ajutorul metodei Copacul ideilor Elevii aleg frunze pe
2.1 Anexa 1. jetoanele potrivite care sunt
3.1
- Ce este copacul?(Copacul este o şi le aşează în scrise Frontal Aprecieri
plantă.) copacul ideilor. noţiuni verbale
-Ce operaţii matematice am matematice.
învăţat? Copacul
-Care sunt semnele folosite la Ideilor
adunare? Dar la scădere?
-Cum se numesc numerele care se
adună?
-Dar rezultatul adunării?
-Cum se numeşte numărul din care
scădem?
-Cum se numeşte numărul pe care
îl scădem?
-Cum se numeşte rezultatul
scăderii?

-Se fac exerciţii de calcul oral.


MEM - Care sunt numerele cuprinse între Frontal
1.1 450 şi 460? Elevii răspund la
.,2
1.4 -Care este succesorul numărului întrebări, rezolvă
1.6 879? exerciţiile oral. Conversaţia Observarea
4.2 -Dar predecesorul numărului 356? sistematică
- Cât fac 300 + 6? Dar 6 + 300? Ce
proprietate a adunării este aceasta? Exerciţiul
- Aflaţi numărul cu 212 mai mare
CLR decât 113!
1.1 -Micşoraţi numărul 725 cu 25; pe
2.1 725 cu 125! Dialogul
-Măriți cu 6 numărul 730.
-Micșorați cu 20 numărul 980.
-Care este suma numerelor 300 şi Individual
100?
-Care este diferenţa numerelor 999
şi 99? Aprecieri
Ghicitori verbale
Ghicitori matematice matematice
În livadă, astă- noapte Ghicesc
Mai erau 150 mere coapte răspunsurile la
Câte azi pe raft mai sunt ghicitorile
Dacă 30 sunt la pământ ? matematice.

Pe cărarea din pădure


Se-ntâlniră 60 arici.
Mai sosiră apoi 35,
Dară dispărură cinci. Conversaţia
Câţi arici or mai fi oare
La plimbare pe cărare?
În grădiniţa de flori Exerciţiul
Au înflorit 300 bujori.
Mai stau gata-mbobocite Dialogul
109 lalele rumenite.
Câte floricele sunt în grădina
mamei mele?
3. Captarea CLR -Se scoate plicul al doilea din cutia Elevii ascultă Conversaţia Frontal Observarea
1.1
atenţiei 2.1 lăsată de Zâna Toamnă. Anexa 2 scrisoarea. sistematică
3.1 -Se citeşte o scrisoare de la Zâna Explicaţia Cutia
Toamnă prin care îi laudă pe copii
că au fost atât de harnici la ora Elevii ascultă
precedentă şi le lansează o invitaţie explicaţiile
MEM la carnaval. învăţătoarei. Plic
4.2
-Zâna le solicită copiilor ajutorul
să îi creeze o rochie de bal
ANEXA 3 cu condiţia să rezolve Scrisoare
corect exerciţiile şi problemele
propuse la matematică. În
schimbul recompenselor pentru
rochia Toamnei elevii trebuie să
rezolve sarcinile corect.
4. Anunţarea CLR Voi anunța tema și obiectivele Elevii ascultă Explicaţia Observarea
1.1
temei şi a operaţionale într-un limbaj explicaţiile Frontal sistematică
obiectivelor accesibil.
operaţionale Voi scrie data şi titlul la tablă.
5. -Se împart elevii în 5 echipe – Se împart în Exerciţiul Observarea
CLR
Consilidarea 1.1 echipa crizantemelor, fructelor, echipe Jetoane Echipe sistematică
şi legumelor, frunzelor, pomilor - şi echipe Frontal
sistematizarea se împart jetoanele problematiz
cunoştinţelor corespunzătoare fiecărei echipe. Elevii îşi aleg area
dobândire -Fiecare echipă va primi pe rochia şeful de echipă. Fisa cu zana
anterior ei câte un jeton ce ilustrează fiecărei Individual
vestitorii corespunzatori Elevii rezolvă echipe Aprecieri
exercitiilor la rezolvarea fiecărei exerciţiile pe fişe, Exerciţiul verbale
sarcini corect. -Va câştiga echipa la tablă Conversaţia Jetoane
cu cele mai multe decoratiuni pe euristică vestitori
rochia Toamnei
Se propune rezolvarea fişei de Exerciţiul
lucru Observarea
ANEXA 4 Rezolvă exerciţiile sistematică
CLR
4.1 conversatia Marcher
Îşi face apariţia primul vestitor: Frontal
1. CRIZANTEMA -
Calculează, apoi aşează literele în Tablă
MEM ordinea crescătoare a rezultatelor şi
1.1 vei afla cum se înmulţesc unele Laptop
1.4
5.2 plante. Sunt atenţi la Video
-De pe CD-ul digital se arată filmuleţ proiector
elevilor cum se înmulţesc plantele. CD digital
2. FRUNZA Aprecieri
Calculează suma numerelor pare, verbale
apoi diferenţa numerelor impare. Individual
Verifică în fiecare caz prin operaţia
inversă
3. NUCA
Află termenul necunoscut.
4. VÂNĂTA Problemati
Într-o pădurice erau 345 stejari, iar zarea
brazi erau cu 231 mai puţini. Câţi
arbori erau în total în pădurice?
6. Obținerea MEM Metoda Floarei de Lotus – Elevii rezolvă fişa Conversaţia Fişe de echipe Observarea
1.1
performanței 1.2 ANEXA 5 de lucru în echipă. lucru – sistematică
1.4 Fiecare echipă rezolvă cerinţele de Fiecare grupă îşi Exerciţiul petale cu
1.6 pe petala primită. Echipa care alege un lider care exercitii Aprecieri
4.2
5.2 termină prima este recompensată va prezenta Metoda Panou plută verbale
cu o altă fişă şi primeşte un simbol rezolvarea sarcinii Floarei de piuneze
CLR în plus. în faţa colegilor. Lotus
1.1
3.1 - Afişarea formei finale pe planşe.
7. Realizarea MEM Joc-exercițiu: Bowling – ANEXA Execută cerințele. Conversația Fişă cu Aprecieri
1.2
feed-back-ului 1.4 6 – Cel mai cuminte copil începe cerinţe verbale
1.6 jocul prin aruncarea unei mingi Aruncă mingea,
spre popicele numerotate. Fiecărui răspund la
număr îi corespund cerinţe diferite, întrebări. Explicaţia
CLR pe care elevii trebuie să le rezolve
1.1 pentru a putea arunca mingea. Cine răspunde Frontal
3.1
- Următorul elev trebuie să rezolve corect poate Demonstra
cerinţa de la numărul popicei arunca mingea. ţia
dărâmate de copilul de dinaintea Observarea
lui pentru a putea arunca şi el cu Individual sistematică
mingea înspre popice. Exerciţiul
-Înainte de a citi cerinţa se cere
elevilor să spună numărul de pe
popicul lovit. Dialogul
Numere de pe popice:
849-Ce am făcut astăzi la ora de
matematică şi explorarea
mediului? Jocul Aprecieri
230-Care sunt numerele pare didactic verbale
cuprinse între 600 si 610?
311-Micşorează pe 506 cu 6.
545-Măreşte pe 300 cu 40.
46 - 224+ 5= Recompen
256-Află suma numerelor 112 şi 7. se
762-Află diferenţa numerelor 233
şi 10.
359- 444 – 44 =
427- Spuneţi 3 numere
consecutive, iar unul să fie 759.
612-Descompune în sute, zeci şi
unităţi numărul 123.
503-982 + 15=
Se numără decoraţiunile de
pe fiecare rochie de la fiecare
echipă şi se acordă recompense
echipei câştigătoare.
8. Activitate MM Pentru că au reuşit să decoreze Elevii execută Conversația perechi Observarea
3.2
recreativă rochia Zânei Toamna elevii sunt paşii de dans. sistematică
invitaţi să danseze şi ei Valsul
Tomnei.
9. Evaluarea Se vor face aprecieri generale Elevii ascultă şi Explicaţia Frontal Aprecieri
performanței și individuale asupra participării primesc verbale
elevilor la lecție, precum și asupra aprecierile, apoi
comportamentului lor pe parcursul ies în recreaţie în
orei. mod organizat.
Tema pentru acasă.

S-ar putea să vă placă și