Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învățare II: Bine ai venit la școală!

Săptămâna II: 21- 25.09.2020


Ziua Disciplina Tema Conţinuturile Compe Activităţi de învăţare Resurse
tenţe
Luni DP Aspecte Reguli 3.1 - discuţii la începutul anului şcolar despre noile a. materiale: caiet, fişe de
21 sept. specifice elementare ale rutine (orar zilnic, orar săptămânal, pauze, lucru, rechizite
ale noilor rutine vacanţe etc.) b. procedurale: conversaţia
organizării specifice - discuţii despre statutul de preşcolar/şcolar euristică, exerciţiul, muncă
învăţării şi activităţii - discuţii de explorare a intereselor şi a independentă, problematizarea,
pregătirii clasei experienţelor anterioare ale copiilor (la simularea, joc de rol, joc
pentru pregătitoare începutul fiecărei zile/teme/săptămâni, în cadrul didactic
viaţă la „Întâlnirii de dimineaţă”, în cadrul altor lecţii c. forme de organizare a
şcolarul sau al activităţilor extraşcolare) colectivului:
mic - transformarea spaţiului clasei într-un mediu activitate frontală, activitate
prietenos de învăţare: modalităţi de prezentare individuală.
personală afişate pe mese/bănci, construirea în
echipă a simbolului, expunerea produselor
activităţilor la nivelul elevilor, pentru a fi
vizualizate
- interpretarea unor melodii preferate pentru
anunţarea pauzei: „Cum mi-ar plăcea să
suneclopoţelul în şcoala mea?”
- teatru de marionete: „Sunt în clasa
pregătitoare

EFS
MEM Figuri şi 1.În drum spre 2.1 - colorarea unor elemente în funcţie de poziţia a.materiale: caiet, fişe de
corpuri şcoală - pe care o ocupă faţă de un anumit reper într-un lucru, planşe, rechizite
geometrice orientarea desen; b.procedurale:
spaţială şi jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în conversaţia,explicaţia,

1
localizări în raport cu alte obiecte precizate; demonstraţia,
spaţiu; - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse exerciţiul, jocul didactic,
obiecte în spaţiu în raport cu alte obiecte învăţarea prin descoperire,
precizate; problematizarea, munca
- jocuri de identificare a obiectelor din independentă c.forme de
realitatea imediată sau din imagini, în funcţie organizare a colectivului:
de poziţia pe care o au faţă de un reper; activitate frontală, activitate
individuală
activitate în grup

CLR Comunicare 1.Salutul. 1.1. -oferirea unor răspunsuri la cererea elementară a. materiale:
orală Semne grafice: 1.2. de informaţii: imagini cu diverse situaţii de
(ascultare, punctul și linia 1.3. -participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor– comunicare,fişa de lucru,caiet
vorbire, prizontală. 2.2. ascultător b. procedurale:
interacţiune) 2.3. - formularea de mesaje despre sine (nume, conversaţia, explicaţia, munca
Scriere/ 4.1. vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul independentă, exerciţiul
redactare preferat, culoarea preferată, mâncarea c. forme de organizare a
Elemente de preferată etc. colectivului: frontală
construcţie a - formularea unor răspunsuri la întrebări individuală, evaluare orală
comunicării adresate de colegi, pe teme de interes pentru
copii
- prezentarea unor evenimente semnificative din
viaţa proprie
- discuţii privind comportamentul unor
personaje; evidenţierea unor modele de
comportament
Marți MEM Figuri şi 1. Clasa mea 2.1 - prezentarea propriei persoane în a.materiale: caiet, fişe de
22 sept. corpuri – orientare funcţie de poziţia din clasă şi prin raportarea la lucru, planşe, rechizite
geometrice spaţială şi ceilalţi colegi; b.procedurale:
localizări în - utilizarea unui program simplu de calculator conversaţia,explicaţia,
spaţiu; pentru vizualizarea unor deplasări în plan; demonstraţia,
- scrierea de elemente grafice: liniuţe verticale exerciţiul, jocul didactic,

2
orizontale, oblice, separat şi în combinaţii; învăţarea prin descoperire,
- reprezentarea prin desene a unor modele problematizarea, munca
decorative simple, folosind linii orizontale, independentă c.forme de
verticale, oblice; organizare a colectivului:
- exerciţii de orientare în raport cu un reper activitate frontală, activitate
dat; individuală
- exerciţii de plasare şi desenare a unor obiecte activitate în grup
în spaţiu;
CLR Comunicare 2. Prezentarea 1.1. -participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor– a. materiale:
orală și solicitarea. 1.2. ascultător imagini cu diverse situaţii de
(ascultare, 1.3. - formularea de mesaje despre sine (nume, comunicare,fişa de lucru,caiet
vorbire, 2.2. vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul b. procedurale:
interacţiune) 2.3. preferat, culoarea preferată, mâncarea conversaţia, explicaţia, munca
Scriere/ 4.1. preferată etc. independentă, exerciţiul
redactare c. forme de organizare a
Elemente de colectivului: frontală
construcţie a individuală, evaluare orală
comunicării

MM Cântarea 1.Cântarea 2.1 -reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite a. materiale:


vocală vocală 2.2 intuitiv, pronunţând corect cuvintele casetofon, cd-uri, laptopul,
Cântarea în 3.1 -jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări b. procedurale: conversaţia,
colectiv-poziția, 3.4 potrivite conţinutului de idei al textului (acţiuni, explicaţia, demonstraţia,
emisia naturală, personaje) exerciţiul, jocul
tonul -desenarea unor imagini sugerate de textele c. forme de organizare a
semnalul de cântecelor colectivului:
început, dictia, - audierea unor creaţii muzicale care frontală, individuală, evaluare
sincronizarea declanşează mişcarea liberă, spontană - orală
Exemplu: J.Haydn -Simfonia „Ceasornicul”
Partea a II-a (fragment incipient)
- organizarea unor jocuri inspirate de muzica
audiată - Exemple de audiţii: George Enescu -

3
„Impresii din copilărie” (fragment)
acompanierea cântecelor cu jucării muzicale
- exersarea mişcării spontane pe cântec
-desenarea unor imagini sugerate de textele
cântecelor
- crearea spontană a unor combinaţii ritmice de
silabe onomatopeice, însoţite de mişcare
- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în
relaţie cu poveşti, poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
- Cântec: La școală
AVAP 1. Cu ce voi 1.1 - formularea de răspunsuri la întrebări simple; a. materiale: caietul de arte
lucra? 1.3. - explorarea mediului înconju vizuale şi abilităţi practice,
(materiale Şi 2.1 rător pentru a identifica forme, culori, foarfecă, lipici,
instrumente de 2.3 materiale, obiecte artistice; creioane,acuarele, pensulă.
lucru) -sortarea materialelor de lucru şi a b. procedurale: conversaţia,
2. În natură instrumentelor în explicaţia, exerciţiul.
(materiale Şi funcţie de proprietăţi/utilizări ; depozitarea în c. forme de organizare a
instrumente de spaţii special amenajate şi etichetarea . colectivului: activitate
lucru) frontală, activitate individuală.
Miercur MEM Figuri şi 2. Rechizitele 2.1 - colorarea unor elemente în funcţie de poziţia a.materiale: caiet, fişe de
i corpuri şcolarului – pe care o ocupă faţă de un anumit reper într-un lucru, planşe, rechizite
23 sept. geometrice orientare desen; b.procedurale:
spaţială şi jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în conversaţia,explicaţia,
localizări în raport cu alte obiecte precizate; demonstraţia,
spaţiu; - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse exerciţiul, jocul didactic,
obiecte în spaţiu în raport cu alte obiecte învăţarea prin descoperire,
precizate; problematizarea, munca
- jocuri de identificare a obiectelor din independentă c.forme de
realitatea imediată sau din imagini, în funcţie organizare a colectivului:
de poziţia pe care o au faţă de un reper; activitate frontală, activitate

4
individuală
activitate în grup

CLR Comunicare 3. Identificarea 1.1. oferirea unor răspunsuri la cererea elementară a. materiale:
orală mijloacelor de 1.2. de informaţii: imagini cu diverse situaţii de
(ascultare, comunicare 1.3. -participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor– comunicare,fişa de lucru,caiet
vorbire, 2.2. ascultător b. procedurale:
interacţiune) 2.3. - formularea de mesaje despre sine (nume, conversaţia, explicaţia, munca
Scriere/ 4.1. vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul independentă, exerciţiul
redactare preferat, culoarea preferată, mâncarea c. forme de organizare a
Elemente de preferată etc. colectivului: frontală
construcţie a - formularea unor răspunsuri la întrebări individuală, evaluare orală
comunicării adresate de colegi, pe teme de interes pentru
copii

EFS
Religie
Joi MEM Figuri şi 5.Rechizitele - jocuri de identificare a obiectelor din a.materiale: caiet, fişe de
24 sept. corpuri şcolarului. 2.1 realitatea imediată sau din imagini, în funcţie lucru, planşe, rechizite
geometrice de poziţia pe care o au faţă de un reper; b.procedurale:
conversaţia,explicaţia,
demonstraţia,
exerciţiul, jocul didactic,
învăţarea prin descoperire,
problematizarea, munca
independentă c.forme de
organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate
individuală
activitate în grup

CLR Comunicare 4.Transmiterea 1.1. -oferirea unor răspunsuri la cererea elementară a. materiale:

5
orală unor 1.2. de informaţii: imagini cu diverse situaţii de
(ascultare, informații 1.3. -participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor– comunicare,fişa de lucru,caiet
vorbire, referitoare la 2.2. ascultător b. procedurale:
interacţiune) sine și la 2.3. - formularea de mesaje despre sine (nume, conversaţia, explicaţia, munca
Scriere/ universul 4.1. vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul independentă, exerciţiul
redactare apropiat. preferat, culoarea preferată, mâncarea c. forme de organizare a
Elemente de Semne grafice: preferată etc. colectivului: frontală
construcţie a linia verticală - formularea unor răspunsuri la întrebări individuală, evaluare orală
comunicării și oblică adresate de colegi, pe teme de interes pentru
copii
- prezentarea unor evenimente semnificative din
viaţa proprie
- discuţii privind comportamentul unor
personaje; evidenţierea unor modele de
comportament
Limba
Engleză
AVAP 1. Cu ce voi 1.1 - formularea de răspunsuri la întrebări simple; a. materiale: caietul de arte
lucra? 1.3. - explorarea mediului înconju vizuale şi abilităţi practice,
(materiale Şi 2.1 rător pentru a identifica forme, culori, foarfecă, lipici,
instrumente de 2.3 materiale, obiecte artistice; creioane,acuarele, pensulă.
lucru) -sortarea materialelor de lucru şi a b. procedurale: conversaţia,
2. În natură instrumentelor în explicaţia, exerciţiul.
(materiale Şi funcţie de proprietăţi/utilizări ; depozitarea în c. forme de organizare a
instrumente de spaţii special amenajate şi etichetarea . colectivului: activitate
lucru) frontală, activitate individuală.
Vineri DP Aspecte Reguli 3.1 - discuţii la începutul anului şcolar despre noile a. materiale: caiet, fişe de
25 sept. specifice elementare ale rutine (orar zilnic, orar săptămânal, pauze, lucru, rechizite
ale noilor rutine vacanţe etc.) b. procedurale: conversaţia
organizării specifice - discuţii despre statutul de preşcolar/şcolar euristică, exerciţiul, muncă
învăţării şi activităţii - discuţii de explorare a intereselor şi a independentă, problematizarea,
pregătirii clasei experienţelor anterioare ale copiilor (la simularea, joc de rol, joc

6
pentru pregătitoare începutul fiecărei zile/teme/săptămâni, în cadrul didactic
viaţă la „Întâlnirii de dimineaţă”, în cadrul altor lecţii c. forme de organizare a
şcolarul sau al activităţilor extraşcolare) colectivului:
mic - transformarea spaţiului clasei într-un mediu activitate frontală, activitate
prietenos de învăţare: modalităţi de prezentare individuală.
personală afişate pe mese/bănci, construirea în
echipă a simbolului, expunerea produselor
activităţilor la nivelul elevilor, pentru a fi
vizualizate
- interpretarea unor melodii preferate pentru
anunţarea pauzei: „Cum mi-ar plăcea să
suneclopoţelul în şcoala mea?”
- teatru de marionete: „Sunt în clasa
pregătitoare

CLR Semne grafice. -scrierea corectă a semnelor grafice: punct, a. materiale:


Evaluare lunie orizontală, verticală, obligă; imagini cu diverse situaţii de
sumativă. -- prezentarea unor evenimente semnificative comunicare,fişa de lucru,caiet
din viaţa proprie; b. procedurale:
-oferirea unor răspunsuri la cererea elementară conversaţia, explicaţia, munca
de informaţii: independentă, exerciţiul
-participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor– c. forme de organizare a
ascultător colectivului: frontală
- formularea de mesaje despre sine (nume, individuală, evaluare orală
vârstă, adresă), despre familie, colegi, animalul
preferat, culoarea preferată, mâncarea
preferată etc.

MM Cântarea 1.Cântarea 2.1 -reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite a. materiale:


vocală vocală 2.2 intuitiv, pronunţând corect cuvintele casetofon, cd-uri, laptopul,
Cântarea în 3.1 -jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări b. procedurale: conversaţia,

7
colectiv-poziția, 3.4 potrivite conţinutului de idei al textului (acţiuni, explicaţia, demonstraţia,
emisia naturală, personaje) exerciţiul, jocul
tonul -desenarea unor imagini sugerate de textele c. forme de organizare a
semnalul de cântecelor colectivului:
început, dictia, - audierea unor creaţii muzicale care frontală, individuală, evaluare
sincronizarea declanşează mişcarea liberă, spontană - orală
Exemplu: J.Haydn -Simfonia „Ceasornicul”
Partea a II-a (fragment incipient)
- organizarea unor jocuri inspirate de muzica
audiată - Exemple de audiţii: George Enescu -
„Impresii din copilărie” (fragment)
acompanierea cântecelor cu jucării muzicale
- exersarea mişcării spontane pe cântec
-desenarea unor imagini sugerate de textele
cântecelor
- crearea spontană a unor combinaţii ritmice de
silabe onomatopeice, însoţite de mişcare
- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în
relaţie cu poveşti, poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
- Cântec: La școală