Sunteți pe pagina 1din 33
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr, 20/28.04.2017 Partile contractante: |. BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI in calitate de autoritate contractanta, cu sediul in Bucuresti, str. Tache lonescu nr. 4, sector 1, cont IBAN deschis la Trezoreria sectorului 1 a Municipiului Bucuresti - RO66TREZ24A670302200130X, CUI - 4505406, reprezentata prin dna Director (Manager) Anca-Cristina Rapeanu, in calitate de Achizitor, pe de o parte, si ll, SC ASL SECURITY SOLUTIONS SRL cu sediul in str, Str.Creata 6, camera 2, sector 5, Bucuresti, numar de inmatriculare in Registrul Comertului J40/5047/2014, CUI 33099750 avand cont IBAN ROTSTREZ7055069XXX009259, Trezoreria Sector 5, reprezentata prin Dna, MIOARA ZAMFIRACHE avand functia de Administrator, in calitate de Prestator, pe de alta parte, au convenit urmatoarele: 4. Definiti 1.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a) contract - prezentul contract gi toate anexele sale; b) __achizitor gi Prestator (operatorul economic) - pairtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract; ¢) __pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de c&tre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integral& si corespunzatoare a tuturor obligatilor asumate prin contract; d) — servicii - activitatle a c&ror prestare face obiectul contractului; ©) _ fora majora - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreazai greseli sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Inchelerii contractului gi care face imposibilé executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: r&zboaie, revolufi, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrict aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forfa major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatillor uneia din pai; Dy - 2i calendaristica; an - 365 de zile. In situafia in care termenul se imolineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare. 9) _ ordin de incepere - document elaborat de catre achizitor si transmis cétre Prestator prin intermediul caruia se confirma demararea activitatilor contractului. h) __ ordin administrativ - orice instructiune sau dispozitie emis& de achizitor, catre Prestator privind prestarea servicilor, i) act aditional - document prin care se pot modifica termenii si condifile contractului de prestari servicii i) Proces-verbal de predare/primire sau Proces-verbal de receptie - documentul intocmit de Prestator/Achizitor, redactat in doua exemplare, ambele semnate de cétre reprezentantii Partilor, in care sunt consemnate tipul, cantitatea si calitatea si servicillor prestate de cétre Prestator; k) __ conflict de interese - inseamna orice eveniment influentand capacitatea Prestatorului de a exprima 0 opinie profesionala obiectiva si imparfiala, sau care Tl impiedica pe acesta, in orice moment, s8 acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al obie: contractului, orice motiv in legaitura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angaj “ H c my trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricéror sub- contractanti, salariati si experi actionand sub autoritatea si controlul Prestatorului; !) _ daune-interese - compenséri sau despagubiri banesti pe care o parte le poate cere celeilalte parti, pentru repararea prejudicillor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasa sau cu intarziere a obligatilor contractuale; m) — penalitate - despagubire baneasca sau in orice alta valoare patrimoniala cuantificata, pe care partea in culpa urmeaza sa 0 plateasca celeilalte parti, conform legii sau contractului, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a clauzelor contractuale; 2. Interpretare 2.1, In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 2.2. Termenul "zi" ori “zile" sau orice referire la zile reprezint& zile calendaristice dacd nu se specifica in mod diferit 3. Obiectul principal al contractului: 3.1, Prestatorul se obliga s& presteze Servicii de paza si protectie cu agent n 79713000 - 5, astfel: 3.1.1, Paza umana permanenta la Biblioteca Metropolitana Bucuresti - Sediul central (Str.Tache lonescu 4, sector 1) 3.1.2, Paza umana permanenta la Casa memoriala Anton Pann (Str.A.Pann 20, sector 3) 3.1.3, Tariful pentru aceste servicii este de 10,64 lei/ora/agent (fara TVA). jarmat, Cod CPV 3.2. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma antiefractie si a butoanelor de panica, interventia permanenta la semnalele primite de la aceste sisteme montate, Cod CPV 79711000-1, in toate locatiile Bibliotecii Metropolitane {conform Caiet de sarcini nr.3090/21.04.2017) mentionate in Anexa 1 la contract. Tariful pentru aceste servicii este de 90 lei/locatie (fara TVA). Eventuale piese si materiale necesare reparatilor sistemelor de alarma antiefractie si a butoanelor de panica se vor factura separat, numai cu acordul prealabil al beneficiarului, materializat cu deviz propus de Prestator si aprobat de Achizitor. 3.3. Prestatorul va presta serciville in perioada 01.05.2017-31.12.2017, in conformitate cu obligatille asumate prin prezentul contract. 3.4. Achizitorul se obliga s pl&teasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate Platile se vor face pe baza facturii si a documentelor care dovedesc receptia cantitativa si calitativa a servicillor, intocmite conform Anexa 3 la prezentul contract. 4, Pretul contractului 4.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Prestatorului de catre Achizitor, pentru perioada 01.05.2017-31.12.2017, este 148.166,40 lei la care se adauga TVA in valoare de 28.181,62 lei. 4.2. Valoarea maxima totala, in cazul prelungirii conform art. 5.2, este de 220.972,80 lei, la care se adauga TVA in valoare de 41.984,83 lei 4.3, Plata va fi facut tn lei si se va face in termen de 30 zile de la emiterea facturii de catre Prestator. Facturile vor fi intocmite si insotite la plata de urmatoarele documente (conform Anexa 3) + Proces verbal de buna prestatie intoomit de Prestator la sfarsitul fiecarei luni + Foaie colectiva de prezenta intocmita de Prestator pentru orele prestate lunar ; + Centralizator care sa cuprinda numarul de ore prestate efectiv la fiecare post de paza 5. Durata contractului 5.1. Durata prezentului contract este 01.05.2017-31.12.2017. 5.2, Durata prezentului contract poate fi prelungita conform prevederilor legale, pana la 30.04.2018. 5.3, Prezentul contract incepe se produca efecte de la data semnairi lui de cdtre ambele parti 6. Executarea contractului 6.1. Executarea contractului incepe de la data semnarii lui de céitre ambele parti 7.Documentele contractului 7.1, Documentele contractului sunt: Anexa 1 ~ Caiet de sarcini nr. 3090/ 21.04.2017 Anexa 2 - Oferta tehnica si financiara nr. 3243/ 27.04.2017 Anexa 3 - Documente aferente receptiei 8. Obligatiile si responsabilitatile principale ale Prestatorului 8.1. Prestatorul are obligalia de a executa servicille prevazute in contract si in documentele contractului cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, cu respectarea standardelor gi prescriptilor tehnice specificate in contract si in documentele contractului 8.2. Prestatorul se obliga s presteze servicille, sA asigure resursele umane, materialele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiv’, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract 8.3, Prestatorul se obliga sé despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: 8.3.1. reclamatii si actiuni in justifie ce rezulta din incalarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu rodusee achizitionate; 8.3.2 daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de achizitor. 8.4, Prestatorul se obliga sa respecte urmatoarele conditi 8.4.1. Timpul de interventie mediu la obiectivele mentionate, in cazul declansaril alarmei s& fie de max.6 minute; 8.4.2. Numérul interventilor la obiective tn caz real s& fie nelimitat; 8.4.3. Interventia tehnica gi remedierea in cazul aparitiei unor deranjamente la sistemele de monitorizare sa se faca la maxim 24 ore de la anuntarea dispeceratului; 8.4.4. Sa intocmesca si sa predea Achizitorului cate un plan de paza i interventie la obiective, intocmit conform Legii 33/2003R; 8.4.5. Sa pastreze secretul cu privire la datele si informatiile despre sistemul de securitate antiefractie 9, Obligatiile principale ale Achizitorului 9.1. Achizitorul se obliga sa verifice modul de executare a servicilor prestate in conformitate cu clauzele prezentului contract; 9.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in termen de 30 de zile de la primirea facturii de catre acesta, in funcfie de graficul de plati si gradul de alimentare a contului 9.3. Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platil. Imediat ce Achizitorul onoreaz’ factura, Prestatorul va relua prestarea servicilor in cel mai scurt timp posibil 10, Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a oblig 10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reugeste s&-gi execute obligatille asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul prestajiei neefectuate penalitati in cuantum de 0,02% pe 10.2. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza platile in termen de 30 de zile de la_expirarea perioadei convenite, atunci Prestatorul poate pretinde penalitati de 0,02% pe zi p restante. oy 10.3. Nerespectarea obligafillor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, in mod culpabil, d& dreptul celellalte parti de a considera contractul reziliat de drept, fr punere in intarziere si fara a fi necesara indeplinirea niciunei formalitati 10.4. Achizitorul tsi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisé adresata Prestatorului, f&r& nici o compensate, in cazurile in care: a) Prestatorul dé faliment; b) executarea contractului devine contrara\ interesulul public. 10.5. In situatiile prevazute la punctul anterior, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinité pan la data denunfarii unilaterale a contractulul 11, Alte resposabilitati ale Prestatorului 11.1, Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia servicilor. Totodata este réspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, c&t si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului 11.5, Prestatorul va respecta normele legislative in vigoare pe linie de P.S.I. — Prevenirea si Stingerea Incendiilor si $.$.M. - Securitate si sanatate in munca, precum si toate legile, normativele si ordinele care deriva din aceste doua complexe de masuri si procedurile, regulile si normativele proprii Achizitorulu 12. Receptie, verificari gi teste 12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a servicillor pentru a stabil conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica. 12.2 Verificairile si receptia vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si documentele contractului gi se vor consemna prin procese verbale semnate de ambele parti conform Anexa 3. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris Prestatorului identitatea, datele si modaiitatile de contact ale imputernicitilor sai pentru acest scop. 12.3. Prestatorul se obliga sa accepte primirea a 1 alarme false per locatie din partea Achizitorului Pentru fiecare sistem (antiefractie, buton de panica) intr-o perioada de 30 de zile, in scopul verificarii functionarii sistemului de monitorizare si a promptitudinil interventiei 12.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in timpul derularii contractului. La primirea unei astfel de notificari, presatorul are obligatia de a remedia orice deficienta in termen de 24 de ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor. 13. Incepere, finalizare, intarzi istare 13.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data prevazuta in prezentul contract. 13.2. In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri gi/sau suport costuri suplimentare, datorate in ‘exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului. 13.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta contract si documentele contractului, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in contract si documentele contractului se face cu acordul partilor, prin act aditional. 13.4. In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului dé dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului. 14. Ajustarea pretului contractului 14.1, Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiara, Anexa 2 la contract, 15. Masuri de siguranta diilor ecuritatea muncii. Masuri de prevenire si stingere a in 15.1. Prestatorul are obligatia de @ efectua instruire in domeniul securitatii gi sanatatii in munca lucratorilor propri, referitoare la riiscurile de accidentare care pot aparea In timpul activitatilor desfagurate pentru achizitor, inclusiv in incinta loourilor de desfasurare a activitatii Achizitorului 15.2. Orice accident de munea, inclusiv cel de traseu, asimilat'ca accident de munca, petrecut in timpul derularii relatiei contractuale va fi inregistrat de Prestator conform legii in vigoare la data producerii accidentului 18.3. Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii cu privire la respectarea legislatiei si normelor de aparare impotriva incendillor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Prestatorului sunt obligati sa respecte indicattile planurilor de protectie impotriva incendillor afisate la sediile Achizitorului. Orice incident petrecut tn timpul derularii relatiei contractuale, produs din cauza lucratorilor Prestatorului, va fi inregistrat de Prestator, conform legislatie! in vigoare, 16. Amendamente 16.1, Parjile contractante au dreptul, pe durata indepliniri contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, cu exceptia celor privitoare la pret, prin act aditional, in cazul aparitiel unor circumstanje care lezeazéi interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului 17. Cesiunea 17.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract far sa obtina in prealabil acordul scris al Achizitorului 17.2. Este permis doar cesiunea creantelor nascute din contract, cu acordul scris al celeilalte parti, obligatile nascute ramanand in sarcina p&rtlor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 17.3. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract 18, Forta majora 18.1. Forfa majoré este constataté de o autoritate competent’ 18.2. Fora majoré exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneazé 18.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau paitilor pana la aparitia acesteia. 18.4, Partea contractanta care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia gi sa ia orice masuri care fi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 18.5. Daca forta major actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fra ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 19. Solutionarea litigiilor 19.1. Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disput care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturé cu indeplinirea contractulu. 19.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi Prestatorul nu reugesc s& rezolve in mod amiabil o divergenté contractual, fiecare poate solicita ca disputa sa se solufioneze de catre instantele judecatoresti din Romania, 20. Limba care guverneaza contractul 20.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 24. Comunicari Pus 8or6 =f ay 21.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s& fie transmis in scris. Orice document soris trebuie Inregistrat atat in momentul transmiterii, c&t si in momentul primini 21.2. Comunicarile intre parfi se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii In scris a primirii comunic&rit 22. Legea aplicabila contractului 22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 23. Clauze finale 23.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat in scris intre partile contractante. 23.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 23,3. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante. 23.4, Partile au inteles sa incheie azi 28.04.2017, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Achizitor, BIBLIOTECA METROPOLITAI BUCURESTI Prestator ASL SECURITY SOLUTIONS SRL MIOARA ZAMFIRACHE ] \ ; Os { } | \ y Manager (Director general) Viza CFPP, & iy ANEXA INTOOMIT, ye CAIET SARCINI Privind prestarea de “Servicii de paza si si monitorizate-Gbiective ale BM” Cod CPV - 79743000-5, 79711000-1 BMB Caietul de sarcini face parte integranta din documentag'a de atribuire a contractului gi constituie ‘ansambiul cerinfelor pe baza carora se elaboreazS, de citre fiecare ofertant, propunerea tehnic’, In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevedenile Caielului de sarcini, nu va fi wala in considerare, Ofertarea de servicii cu caracteristicl tehnice inferioare celor prevazute in caiotul do sarcini sau care nu satisfac cerintele caietului de sarcini va fi declarata oferta neconformd si va fi respinsa. |-tnformati priving Autoritatoa Contractanta Denumirea BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI- BMB or: 4505405, ‘Adrosa soci social: Bucuresti, str. Tache lonescu 4, sector 1, Romania ‘Adresa corespondenta: Bucuresti, str. Tache lonescu 4, sector 4, Romania Tolofonvtax: 021.795,36.02 | 021.798.36.08 ont IBAN: ROSSTREZ24A670302200130X —Trez. Sector 4 1. informattl privind PRESTATIA 4. OBIECTUL CONTRACTULUI rviellor de paza pentru asigurarea pazel oblectivelor ale BMB; rvielllor monitorizare a sistomolor do alarma si ofracti ‘A. Prostaroa B. Prostaroa 2. NATURA PRESTATIILOR CE URMEAZA A Fl ACHIZITIONATE A. Prestarea servicillor de paza pentru asigurarea pazel obiectivelor ale BMB CARAGTERISTICILE OBIECTIVULULPAZIT ©) sobintival#~situat in StrTache tonescu nea » Sector + > Oblectivul 1 ~ functioneaza int-un imobi format din subsol, pater elajul 1, etajul 2 partial si ‘mansarda, aflat in zona centrala, veche, a municipiulul Bucuresti, Aceasta zona ofera 0 cale ‘6 acces catre imobil,atat pletonal, cat si cu aulovehicule destinate transportulul pubic sau ale celor personale, cu deschidere directa in Str.Tache lonescu 4 ~ poarta de acces auto ‘comuna cu poarta de acces pietonal > In curtea interioara mai sunt 3 cladiri anexe: arhiva, birouri personal administratv, magazie/depozit bunutl > In obiectiv ist vor desfasura activitate un numar estimat de 40 persoane care vor lucra dupa Un program difert, functie de specific; > Avand in vedere faptul ca, in aceasta cladire se organizeaza expozti si spectacole, in zlele In care sunt organizate astfel de evenimente, flctuatia publicului va fi mai mare, > Obiectivul nu este supus nici unui itigiu de patimoniu: > BMB nu detine secrete de stat si nu destasoara actvitat de interes strategic. © Obisetival2= situat th att, Anton Pann, nr. 20, sector 3, > Obiectivul 2 —functioneaza intr-un imobil avand regim de inaltime subsol, perter si eta Imobilul in care functionesza obiectivul se alla in zona centrala a municiplulul Bucurest Aceasta zona ofera acces direct catre imobil, ata pietonal, cat si cu autovehicule. ¥ Accesul in obiectiv, pentru persoanele angajatelvizitator, se face prin singura cale de ‘acces din strada sir. Anton Pann. In cadrul obiectivuui, in prezent, nu isi desfasoara actvitatea nicio persona ~ cladirea se afla in stadiu de conservare Y Obiectivul nu este supus nici unu’itigiu de patrimonia; Y BMB nu detine secrete de stat si nu desfasoara activitati de interes strategic. DISPOZITIVUL DE PAZA Dispoaitivl de paza al oblectvelor este format dint-un post permanent (pentru Obiectivul 2) siun post temporar (pentru Obiectivul 1), neinarmat, care isi desfasoara actvitalea conform consemnulu particular. Post 1 - permanent OBIECTIV t 1 =07 24n/2ah Post 2— permanent — OBIECTIV ToD 7aanaaR Descrierea postului Postul nr. 1 — este asigurat in mod permanent, zlnic, de luni pana duminica, 24/hv24n, cu agent de securitate, dispus la parte, la intrarea in cladire dinspre strada str. Anton Pann, ar. 20, care efectueaza serviciul in post fx Postul nr. 2 ~ esle asigurat in mod permanent, zilnic, de luni pana duminica, 24/hi24h, in clacitea amenajata in acest sens, langa calea de acoes in curtea institu! in Str,Tache Ionescu 4 3i care efectueaza servicul in post mobil, conform consemnului particular. ‘Agentul de securitate este echipat cu uniforma de servic si are in dotare urmatoarele mijoace: “+ De autoaparare: bastonvtomfa, pulverizator de substanteirtant lacrimogene de capacitate mica, maxim 100 mi; + De comunicati: telefon mobilstatie radio; Daca se vor solicita de catre beneficiar posturi de patrulare in timpul noptii sau posturi suplimentare, programul se va stablli de comun acord cu beneficial DOCUMENTELE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA Documentele specifice, necesare in vederea exacularii si evidentei serviciului de paza, sunt Uurmatoarele (conform art.1/Anexa 2 din HG 301/17,04.2012 cu completarite si modfcario ullerioare) > Registrul buletinul posturior, > Registrul de procese-verbale pentru pradarea-primirea serviciulul pentru flecare post de aza; > Registrul de evidenta # accesului persoanelor; > Registrul de control > Registrul de evenimonte Registre vor finregistrate la prestator si vizate spre neschimbare a beneficiar (BM). Atributiile personalului de paza sunt cele prevazute in Logoa 223/2003, actualizata, art, 45-47. cee ‘)Intocmirea, planurlor de paza care sa cuprinda cele doua oblective; )Asigurarea personalulul de paza cu atestat, in conformitate cu programul soictat de beneficiar ©) Cunoasterea punctelor crtce ale dispozitivulu de paza; @) Interventia cu echipe speciaizate in cazuri de necesitate, in timp scurt de maxim § minute informarea daca este cazul a organelor competente (poltie, pompier etc); 2) Controlul posturilor de paza in mod planifcat si inopinant, cu persoana nominalizata; - prestatorut se obliga sa se asigure ca personalul de paze este prezent la obleciv,Isi exercita in mod activ obligatia de paza si supraveghere sisi respecta toate obligatile in conditile si termenele stabilte prin contract, executand controale de zi si de noapte asupra modulul in care personalul propdy isi ‘executa serviciul siva lua masuriimediate de remediere a neajunsutilor constatate; reson 1) Innico situate prestatorul nu va invoca fluctuatia de personal propriu s nici faptul ca un agent de ppaza a fost numiviangajat de putin timp pentru a justiica neindeplinirea oricarei obligatii asumate : prin contract; Prestatorul raspunde in conditile Codului Civil pent pagubele cauzate Beneficiarulu din culpa angajailor propri, 9) Prestatorul va lua masur impotriva prepusilor sai pentru orice fapte sau omisiuni de netura sa Influonteaza nogativ indeplinitea atributilor agentilor de paza. Prestatorul garanteaza ca nici un ‘agent de paza nu va parasi postul si ca nu se va afla sub influienta alcooluiti sau stupetiantelor pe durata serviciulul sl nici nu va aduce si sau avea bautur alcoolice sau stupeffante asupra lu sau in post; Parasirea repetata de caire agentii de paza a posturlor pe timpul serviciulul de paza sau nerespeciarea interdictlor privind bauturle alcoolce si stupefantelor, precum si incalcarea Fepetata a consemnelor particulate si generale constiuie incalcarea grava a obiigetilor contractuale de catre Prestator si indreptateste Benaficiarul la denuntarea unilaterata si imediata ‘ contractululincheiat; hy) Prestatorul se obliga sa permita controlul reprezentantlor desemnati al Benefciarulul asupra ‘modulul in care isi destasoara acivtatea de paza, cat sila spatile in care agentl isi depoziteaza efectele personale. De asemenea, Prestatorul se obliga sa nu aduca prejudicli spatilor si echipamentelor primite in folosinta pentru agenti de paza, } 1) Permiterea accesului selectiv in incinta, pentru persoane ~ regulle de acces vor fi dispuse de conducatorul BMB in concordanta cu documentele specifice servciuiui de paza; 1) Intocmirea unui registru de evidenta cu intrarilesri persoane — pentru Obirctivul 2; Kk) Sa respecte conditile impuse de legisiatia in vigoare privind paza obiectivelor, protectia munci, Prevenirea si stingerea incendilor precum si protectia mediviui, i Sa la masurile de prevenire incendiv, explazie ete 'm) Aplicarea regulamentulul de ordine interioara a BMB cat si a aitor dispozitl date de conducatorul acestela; 1) Instruirea personalulii de paza revine prestatorului precum si raspunderea care rezuta din nerespectarea prevederiorlegele; ©), Va suporta eanctiunile aplcate pentru culpa proprie, in urma controalelor organelor abiltste; p) In situatile sustragerior de bunur din societate si in urma cercetarilor efectuate de organele de politi, daca se constata vinovatia agentilor de paza, prejudicil va fi ecuperat de a prestator 4) Prestatorul se obliga sa puna la dispoziia achiztorulu, pe toata durata derulart contractului numarul de agenti de paza necesar pentru derularea continua si in bune condita activitati in toate obiectivele, ‘Agenti de paza care vor presta servile vor f callicati conform OG nr. 128/2000, instuli si atestat! conform prevederilor Legii nr. 383/2008. intent lacrmogen, miloc de comunicare-telefon; » o 9% °) 9 hy ”) °) ») a) a Sa asigure paza si apararea integrtatiituturor bunurllor si valorlor aflate in interiorul obiectivuli Sa permita accesul persoanelor si miloacelor de transport in abiectiv, numa in conformitate ‘cu reglementarie legale si cu dispozitile interne; ‘Sa legitimeze toate persoanele care intra in institute si sa le noteze in registrul de evidenta; Sa-si inslinteze de Indata sefil lerarici si sa le notifice producerea oricarul eveniment in timpul exerctari serviciulu si despre masurile vate, acestea find aduse in regim de urgenta la cunostinta factorilor de conducere a obiectivul Sa sesizeze poltia despre faptele de natura sa prejudicieze patiimoniul beneficiarului si sa dea concursul la prinderea infractorior si recuperarea bunurlor si valorir, Sa raporteze in permanenta factorllor carora le este subordonat evenimentele legate de indeplinirea obligatiior de servic; Sa pastreze confidertiaittea deplina in legatura actvitates sa si cu datele ai informalile la ‘care are acces in legatura cu obiectivul beneficiarului; In caz de averi la inslaiati, conducte, combustibit sau substante chimice, la retelele de electrcitate etc., sin orice alte Imprejuran care sunt de natura sa produca pagube, s2 aduea de indata la cunostinta celor in drept asemenea eveneimente si sa ia primele maguri pentru limitarea consecintelor evenimentuui, |n caz de incendi, sa fa imediat masuri de stingere si de salvare a perscanelor, a bunurilor si a valorior, sa sesizeze pompieri si sa anunte conducerea unital si pola, Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si valotilorin coz de dezastre. Sa sesizeze pola in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul untati si sa-si dea concursu! a indepinirea misiunilor ce revin poltie! pentru prinderea infractorilo, Sa poarte permanent in timpul serviciului uniforma, insemnele speciice si dotarle obligator isa faca uz de acestea numai pe durata serviciulul ‘Sa nu paraseasca sub nici un motiv postul, decat in condi strict prevazute pentru acesta prevazute in planul de paza; Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume astiel de bauturi in timpul serviciuul; Sa respecte intocmal regulle inteme specifice obiectivull pe care il deserveste; Sa coopereze in permanenta cu factor desemnati de conducerea beneficiarului in scopul noi bune desfasureri a activitati de paza; ‘Sa raspunda pentru prejudicile cauzate beneficiaruiui din culpa sa, in calitate de comitent pentru prepusul sau, in stricia conformitate cu legea ¢i alte acte juridice intocmite pentru realizarea acestel raspunden: Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributi de paza sau protectio rebuie £3 indeplineasca cumulativ urmatoarele condi 2) 8@ fle cetatean roman sau cetatean al unula dine statele membre ale Uniunli Europene or ale Spatutui Economic European si sa alba varsta de cel putin 18 ani b) fie apt medical pentru exerctarea functel, ©) sanu alba antecedente penale pentru infactiuni savarsite cu intentie: 4) sa fie atestat profesional, potrivit provederior prozentol ogi. (conform art.36 alin 1333/2003) B. Prestarea servicillor monitorizare a sistemelor de alarma si efractio CARACTERISTIGILE OBIECTIVELOR Obiectivelevimobiele care fac obiectul sevicilor de monitorizare sunt urmatoarele: We Gr. Fiata T ares Tip coniale Sistom alarma c ‘SEDIOL CENTRAT ‘Si Tach Tonsecu, | Silarh OSC eu eonirala MAXSYS tp sect. 1 PCa20H 7 _ _| -paza umana permanenta 24/24 2 DIMITRIE CANTEMIR ‘ir Vito, 82, B8el [Sistem alarma DSC tip MAXSYS Peson2e: ‘Sisiom alavoma OSC ip POWERED 5020H tsa SIM TON GREANGK Bie Chistian TAH, 76, sect. ‘ofp Teeniaia sarme OSC POWER 864 tip PCS020H, carp 2 centrale alarma DSC Claclo PCSBSH, Corp 3 ceraiaalarma DSC Clasie PCSaSH 5 MARIN PRED? | Sie Sibel Voda, 168, | Sisiein alana DSC Up Power 858 aoe} sect _| Posozott 6 BP. HASDEU ‘St. Taién, 2, BL FY, Seel_| Sister alsimna DSC tp Power 854 3 Pcs020H 7 LIVI REBREANT "BEL, PaVapcanu, 13, | Sister alsirna OSC Tp Pawer B54 _ sect.3 50204 3 | GEORGE COSBUC ‘kr. Radu 40, deck @ | Sistem alsima OSC tp Ciasie 7 H _| eesastt 3 ‘Serviilinformare bibiogranc. | Sir Yalan 2 BL FY. Seek | Sistem alarme OSC tip Power 854 Cercetace multcscipinara 3 C5020 76. ETRE ISPIRESCU ‘Si Faure 1,8 P15, | Salam alana OSC tp Clase] ELE ee | es | 7 ‘CEZAR PETRESCU Ba. Gh. Duca, 13, 686k T | Sistem alata DSC Tp Clawie | POSBSH (nemoniat) [ia oan stavier ‘Bir Radu Baler, 26, sock | Sistem alarna OSC tp Olasie 4 Poses 8 TUCIANBLAGA ‘Sos, Mihai Grav, 176, | Sisto alana OSC tp Power B6E Sect. 2 502041 co ‘Giblojeca SONORA PENTRU | Sos. ial Braw, 116, | Sistem alariné OSC ta Clase NEVAZATORI $1 ANIBLIOPI Sect. 2 PosesHt 7 ‘COSTACHE NEGRUZZI ‘Sos, Panielinon, 236, | Sistem alana OSC tio Power 854 | sect 2 Pcs020H 7% “ALEXANDRU ODOBESCU Sir, OberaT Nou, 13, cect 2 7% TON NEGULCE ‘Sir Dior S711, sec] Sistom alana DSC Wp Casie = 3 Poses i ‘ENIL GARLEAN Ba, 0. Gags, 6 M5, | Sistem alamia DSC Tp Clasie sect. 3 POseSH 6 NIGOLAE BALGESCU ‘$08. Giuigia, 66, a0 4 | Sistem slarma DSC tp Clasie | | esas 0 OTILIA GAZI ‘Sir Tarna Maguree, TB, | Sistem alara DSC Tp Clasie | __| sect a Bosest a 2 "ALEXANDRU MACEDONSRT | Sir Turnu Misgureie 13, | Sistem elatna OSC tip Casio L sec 4 Posests ca TENACHITA VACARESCU ‘Si Boaiand, 10, seat 4 | Sistem elarma OSC tip Power G64 oso20H1 2% ‘VASILE ALECSANDRI ‘Galea Fave, 72, 38a] Siem alartia OSC Tp Power Bea] Soa 1s _ | poso20H Bi HEORGHE SINCAI ‘ir Pralong. Fever 5, Sistem alarma DSC Wp Casio | sect. 5 | PosesH a Ea MIMATEMINESCU ‘Aleoa Valea Pratl, 3, | Sistem slarma DSC Up Clase ee = sect 6 “| poses 6 WIGOLAE CABIS St, Bragov, 4, 360 8 | Sistem alana DSC tp Power 664 at PCso2oH Bs NIGHITA STANESOU Galea CraRGaR, 19, SecC_| Sistem alarma OSC tp Power 854 6 oH 1C5020H SEORGE TOPIRCEANU ~| Sir Veteranor6, Bi &, | Sietam slaraia OSC ip Casic __| sea. 6. __| poses % Wediaieca GEORGE ENESCU | Sos. wihal Bravu, 4,380] Sistem alarna DS a Poso20H 7 B ‘CENTRUL OF TINERET ENB] Si. Galfer 27, seek S| Sistem slarina DSC tp Cawie PCsesit ae % TL, GARAGIALE (qi Gaia Center | St: Gara Lora’, 6, Seat | Centrala alana DSC Tp Power BM) 5 soties POTBSH Colecta de pubicall periodice | Si. Gora Lora, 8, sec. | centrala alarma BSC tp Power 5 series PO1I2H Fo RROULESCU ‘enivala alarma OSC Tp Power series POT8S2H Canal de Susi ANTON PANN "| Baia winana permanent 2ai3e @ Ceniral Cultural al BMB (ertoieca) | Gos. Mihai Bravu, 4, cect 2 Obiigatile Prestaorulul pentru servicii de monitorizare: ‘a. 8a realizeze conexiunea sistemulul de alarmare afat In oblectiv cu o statle de dispecerizare care ‘asigurd receptionarea semnalelor fumizate de centrala de alata a sisterulul local $l inlerogarea stati sistemulai local; sa asigure veriicarea periodic’ a conexiunil cu obiectivul ©. sa asigure prelusrea cu operativitate a semnalelor receptionate de catre operatoriistatiel de ispecerizare si verificarea veridictSti alarmet prin dirjarea la fata locului @ echipajelor de interventie sau prin verificare tehnic& de la distant 4. sa sesizeze autortatile competente in functie de situatie, cAnd s-a stabil c8 autorl au savargit fapte penale ori contraventionale: ‘sa asigure mentenarta periodica a sistemulul de alarma, a sistemului de transmitere 2 alarmel ‘a centrului de monitorizare ~ sa prezinte periodic (rimestral) un raport esupra stari sistemuli, €. prestatorul are obligatia ca o dati pe lund 88 efectueze o alarma de testare a interventicl echipei mobile, respectiv de verificare a respect termenelor de intervenfie. Prestatorul are obligatia de a consemna intr-un registry, fiecare verificare sau dupa caz interventie. Aceste consemnair vor cuprinde detali cu privre la defectiunile $1 operatile de veriticare la sistemele din dotare Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea servicifor, de siguranta tuluror operatiunilor si metodelor de prestare ullizate, c&t si de calificarea perscnalului flosit pe toat

S-ar putea să vă placă și