Sunteți pe pagina 1din 4

№ ____din „__15__” 05.

2016
Curtea de Apel Chişinău
or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, __
nr. dosarului 2i-780/2015

Creditor:IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi


Or. Bălţi, str. Iu. Gagarin, 114
IDNO 1003602150662
Tel. 0231/2-43-21,
e-mail: imsp_sp@ms.md

Debitor: SRL „LISOFCOM”


Mun. Chişinău, str. Columna, 170/3
IDNO 1005600021054

copie: Lichidatorul Buga Alexandru


mun. Chişinău, str. Armenească, 44/2, bir. 19
0-699-61-133

dosarul nr.2i-780/2015

Cerere
de repunere în termen şi de admitere a creanţelor

În fapt, între IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi şi SRL „Lisofcom”, în perioada


01.01.2011-03.07.2013 au avut loc relaţii cu caracter economic, în baza cărora SRL
„Lisofcom” se obliga să livreze produse alimentare în bază de factură, iar IMPS Spitalul
de Psihiatrie Bălţi se obliga să achite livrările date în termenii cuveniţi.
Necătînd la faptul că IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi, îşi onora obligaţiile de
plată cu bună-credinţă, cu atît mai mult făcea achitări în avans către furnizorul SRL
„Lisofcom”, cel din urmă nu numai că a încetat la un moment dat să livreze produse
alimentare, dar, din rea-credinţă, prin inacţiunile sale, refuza să întoarcă banii achitaţi în
avans, rămînînd aşadar dator IMPS Spitalulului de Psihiatrie Bălţi.

Aşadar, aşa cum reiese din actul de verificare cu SRL „Lisofcom”, anexat la
cererea dată, se constată că la data de 01.01.2013, IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi avea
o datorie faţă de debitor în mărime de 15 155,54 lei.
Cu scopul stingerii datoriei menţionate, la data de 04.04.2013, IMPS Spitalul de
Psihiatrie Bălţi, a transferat către SRL „Lisofcom” suma de 10 000,00 lei, astfel suma
datoriei faţă de SRL „Lisofcom”, micşorîndu-se pînă la 5 155,54 lei.
La data de 03.07.2013, IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi, a transferat către SRL
„Lisofcom” suma de 25 000,00 lei, transfer în urma căreia:
- Datoria de 5 155,54 lei a IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi faţă de SRL
„Lisofcom” a fost stinsă,
- Iar la rîndul său SRL „Lisofcom” era obligat pentru diferenţa de plată de
19 844,46 lei să furnizeze spitalului produse alimentare.

Chiar dacă a fost notificat de mai multe ori (ultima notă extrajudiciară fiind
direcţionată atît debitorului cît şi directorului la data de 12.03.2016), cu rugămintea de a
1
întoarce banii pe contul menţionat în notificare, SRL „Lisofcom” nu s-a conformat,
datoria rămînînd nestinsă.

La data de 03.05.2016, întîmplător, reprezentantul creditorului IMPS Spitalul de


Psihiatrie Bălţi, a aflat de la cunoştinţe, că, în privinţa SRL „Lisofcom” a fost intentat
procesul de insolvabilitate, iar ulterior, din informaţia electronică plasată de instanţele de
judecată, administraţia IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi a aflat că instanţa de
insolvabilitate a dispus:
- Iniţierea faţă de SRL „Lisofcom” procedura simplificătă a falimentului la data de
01.02.2016;
- Obligarea lichidatorului numit (Buga Alexandru) de a notifica pe creditorii SRL
„Lisofcom”;
- Stabilirea datei limită de înaintare a creanţelor – data de 16.03.2016.
- Stabilirea şedinţei validare la data de 13.05.2016, ora 11:20.

Din şirul de informaţii expuse, s-a constatat că IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi, din
motivul că nu a fost notificat de lichidatorul numit, a fost în imposibilitate de a depune
cererea de admitere a creanţelor în termenul indicat în hotărîrea de intentare a
insolvabilității, deci a întîrziat să depună în termen cererea de validare a creanţei pe care o
are faţă de SRL „Lisofcom”, în mărime de 19 844 (nouăsprezece mii opt sute patruzeci
şi patru) lei, 46 bani.

În drept, în conformitate cu art.140 al Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012,


Dacă are o creanţă faţă de debitor născută anterior datei deschiderii procedurii,
creditorul înaintează în scris creanţa, indiferent de tipul ei, printr-o cerere de admitere a
creanţelor adresată instanţei de judecată care examinează cauza de insolvabilitate a
debitorului. Cererile de admitere a creanţelor se consemnează într-un registru, care se
păstrează în instanţă. Cererea de admitere a creanţei se depune în termenul stabilit în
hotărîrea de deschidere a procedurii sau în termenul indicat în notificarea
administratorului provizoriu.
Creanţa pe care o are IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi faţă de SRL „Lisofcom”,
este născută anterior datei deschiderii procedurii, totodată, din motive care nu-i pot fi
imputate, creditorul IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi, a omis termenul de înaintare a cererii
de admitere a creanţei sale.

Avînd în cosiderare că IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi faţă de SRL „Lisofcom” a fost
practic în imposibilitate de a depune cererea de admitere a creanţelor în termenul indicat în
hotărîrea de intentare a insolvabilității, acesta vine să aducă argumente pentru repunerea în
termen a cererii sale.

Argumente:
Conform art. 6, alin. 3 din Legea insolvabilităţii, „Notificarea şi înştiinţarea, cu
excepţia cazului în care sarcina notificării şi a înştiinţării aparţine unor alte organe care
aplică procedura, precum şi convocările prevăzute de prezenta lege cad în sarcina
administratorului provizoriu sau administratorului insolvabilităţii, sau a lichidatorului,
după caz.”
Conform alin. (4) al aceluiaşi articol “Notificările şi înştiinţările se fac prin scrisori
recomandate, iar în cazurile expres prevăzute de prezenta lege şi prin publicare în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

2
În art. 35 din Legea insolvabililtăţii - „Publicitatea hotărîrii şi notificrea creditorilor”,
în alin. (4), legiuitorul dispune că “Odată cu hotărîrea de intentare a procedurii de
insolvabilitate, administratorul insolvabilităţii expediază o notificare tuturor creditorilor
cunoscuţi pentru ca aceştia să înainteze creanţele faţă de debitorul insolvabil.”
Chiar şi în Hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, din 01.02.2016,
instanţa de insolvabilitate în abzaţul 6, lit. “a”, a obligat pe lichidatorul Buga Alexandru, să
notifice pe creditorii SRL “Lisofcom”.
Însă, de către lichidatorul SRL “Lisofcom” nu a fost trimisă nici o notificare către
IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi, privind iniţierea procedurii de insolvabilitate şi
necesitatea înaintării cererilor de admitere a creanţelor în termenii cuveniţi- fapt care nu
numai dovedeşte încălcarea de către lichidator, a dispoziţiilor Legii insolvabilităţii în
ceea ce priveşte notificarea creditorilor, dar şi care poate să-i aducă prejudicii
considerabile creditorului, care nu poartă absolut nici o vină care ar putea să-i fie imputată.

Conform art. 145, alin. (1) din Legea insolvabilităţii, reiese că nu poate fi decăzut din
drepturile indicate la lit. „a”-„e”creditorul tardiv în privinţa căruia notificara intentării
procesului de insolvabilitate s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale. Iar în cazul nostru,
în general, notificarea nu a fost făcută.

Aşadar, lipsa notificării constituie temei pentru repunerea în termen a cererii de


admitere a creanţei, poziţie reiterată şi de Curtea Supremă de Justiţie în Deciziile 2rc-
267/16, 2rc-79/14, 2rc-409/13, 2rc-443/13, ce reflect situaţii similare.
Astfel, în cauza nr. 2rc-79/14, instanţa supremă statuiază că procesul de insolvcabilitate
faţă de debitor a fost intentat în baza Legii insolvabilităţii nr. 632-XVI din 14.11.2001, care
nu stabilea interdicţii asupra validării creanţei tardive, iar odată cu adoptarea Legii
insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 (în vigoare din 14.03.2013) administratorul
procesului de insolvabilitate nu s-a conformat prevederilor legii noi şi nu l-a notificat
pe creditor despre intentarea procesului de insolvabilitate a întreprinderii, care
constituie temei suplimentar pentru repunerea în termen în termen a cererii de
validare a creanţei, în sensul art. 145, alin. (2) Legea insolvabilităţii nr. 149 din
29.06.2012, prevederi similar fiind statuate de Curte şi în celelalte Decizii.

În aceste circumstanţe, conform art.145 alin. (2) „La cererea întemeiată a


creditorului, în cazuri excepţionale, dacă instanţa de judecată care examinează procesul
de insolvabilitate constată că termenul de înaintare a creanţelor nu este respectat din
cauza unor circumstanţe legate de persoana creditorului sau de obiectul creanţei ori dacă
nu s-a respectat procedura de notificare a intentării procesului, instanţa de
insolvabilitate repune, prin încheiere, în termen cererea de admitere a creanţelor.”

Iar “Odată cu repunerea în termen a cererii de admitere a creanţei, instanţa de


insolvabilitate numeşte o şedinţă specială de validare pe cheltuiala creditorului întîrziat.
La data validării creanţei repuse în termen, se rectifică tabelul definitiv al creanţelor.”
(art. 145, alin. 4).

Din cele menţionate mai sus, considerăm că există temei pentru repunerea în termen a
cererii, şi această cerere este una întemeiată, deoarece datoria este una certă şi se confirmă
prin acte valabile.

În drept, întemeiem cererea pe prevederile art. 6, 35, 140 şi 145 din Legea
insolvabilităţii.
3
Reeşind din cele expuse,
Solicit:
1. A repune în termen prezenta cerere de admitere a creanţei.
2. A numi o şedinţă specială de validare a creanţei
3. A admite creanţa în mărime de 19 844 (nouăsprezece mii opt sute patruzeci şi
patru) lei, 46 bani pe care o are IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi faţă de SRL
„Lisofcom”, cu includerea aceasteia în Tabelul definitiv al creanţelor.

Anexe:
1. copia cererii de repunere şi admitere a creanţelor p/u lichidator
2. Copia Certificatului de înregistrare a IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi nr. MD0118642 din
27.07.2012 – 2 ex.
3. Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 34072 din 27.07.2012
4. Informatia de pe saitul oficial a Camerei Înregistrării de Stat (http://webinfo.cis.gov.md) – 2
ex.
5. copia contractului de – 2 ex.
6. Copia Ordinului de plata nr- a0000166 din 04.03.2013– 2 ex.,
7. Copia Ordinului de plata nr- a0000427 din 03.07.2013– 2 ex.,
8. Copia notificării…..

Director al IMPS Spitalul de Psihiatrie Bălţi ___________Valentina Şchipu