Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT VAMAL

____/____/_______

1. Încheiat astăzi ____________în localitatea____________________, județ/sector ___________________

2. Subsemnații:
Nume_prenume _______________________________, funcția ___________________ și legitimația de
control nr. _________ din data de ____________ ;
Nume_prenume_______________________________, funcția ___________________ și legitimația de
control nr. _________ din data de ____________;
Nume_prenume_______________________________, funcția ___________________ și legitimația de
control nr. _________ din data de ____________,
având calitatea de agenți constatatori ai Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
(ANCOM).

3. Acțiunea de constatare s-a desfășurat la:


ANAF – Direcția Generală a Vămilor, Direcția Regională Vamală _____________, Biroul Vamal _______
/Comisionar vamal............................................situat în localitatea _________, adresa
__________________________, în data/perioada _______________ în prezența dlui./dnei.
___________________, având calitatea de _____________________________,

4. Ca urmare a primirii notificării cu nr. _______________ , au fost verificate următoarele produse:


a) denumire, tip, lot, seria, număr, producător, țara de origine _____________________________________
b) denumire, tip, lot, seria, număr, producător, țara de origine _____________________________________
c) denumire, tip, lot, seria, număr, producător, țara de origine _____________________________________
d) denumire, tip, lot, seria, număr, producător, țara de origine ____________________________________,
importate de societatea/persoana fizică ________________ cu sediul/domiciliul în localitatea
__________________________, str.________________________________________, nr. ____, bl.____, sc.___,
et.__, ap.____, județul/ sectorul ___________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
J____/________/_______, cod fiscal/codul unic de înregistrare/CNP ___________________________,
reprezentată legal de dl./d-na ______________________________, în calitate de _______________,
domiciliat(ă) în localitatea ________________, str.______________________, nr.___, bl.___, sc.___, ap.___,
județul/sectorul ____________, posesor al B.I./C.I. seria____, nr.___________, eliberat(ă) de_____ la data de
_____________, CNP _______________

5. Descrierea acțiunii:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ANCOM
Nume, prenume __________________ semnătură ____________
Nume, prenume __________________ semnătură ____________
Nume, prenume __________________ semnătură ____________

F7-RaV-DGV 1/2 Ediția:1; Revizia:1


____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Au fost atașate următoarele anexe, care fac parte din prezentul raport vamal:
(documente ridicate)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. Alte mențiuni:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ANCOM
Nume, prenume __________________semnătură ____________
Nume, prenume __________________semnătură ____________
Nume, prenume __________________semnătură ____________

F7-RaV-DGV 2/2 Ediția:1; Revizia:1

S-ar putea să vă placă și