Sunteți pe pagina 1din 48

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupurile dezavantajate“


Programul „A doua ºansã“

Mihaela Bucinschi

Limba
ºi literatura
românã
A, B, C
Ghidul cursantului
Nivelul I

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.


Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru
grupuri dezavantajate“ 2003 / 005 – 551.01.02 – au fost realizate de o echipã de experþi
ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de aplicare
experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“.

Membrii echipei care a elaborat materialele sunt:


Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“
Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“
Carmen Costina, autoare „Limba englezã“
Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“
Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“
Cristiana Ilie, autoare „Istorie/Geografie“
Iudit Sera, autoare „Limba englezã“
Dr. Doina-Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“
Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum
ºi materiale educaþionale“

Ghidul este realizat în conformitate cu programa analiticã „A doua ºansã –


Învãþãmânt primar“, aprobatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii prin
Ordinul nr. 5160 din 6 octombrie 2005 ºi este distribuit gratuit cursanþilor
înscriºi în acest program educaþional.
Toate materialele din cadrul programului educaþional „A doua ºansã“ vor fi revizuite,
conform sugestiilor de îmbunãtãþire formulate în urma utilizãrii lor în ºcoalã.
În acest sens, trimiteþi comentariile ºi sugestiile dumneavoastrã pe adresa:
secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Mihaela Marin


Design copertã: Dinu Dumbrãvician
Design ºi dtp: Gabi Iancu
Ilustraþii: Sorin Þârlea
Foto copertã: Dinu Dumbrãvician
Credit fotografic: pag. 13, zambila: © cambridge2000.com,
pag.15, ziar, Central Audiovisual Library of the European Commision
© European Community, 2006,
pag. 22, timbru © postdanmark.dk
Acest material este publicat în scopuri educaþionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de
aplicare experimentalã a programului educaþional „ A doua ºansã – Învãþãmânt primar“.
Autorii s-au strãduit sã intre în legaturã cu proprietarii imaginilor pentru a obþine permisiunea de
a le folosi în aceastã ediþie. Îi rugãm pe aceia pe care nu i-am putut contacta sã ia legãtura cu noi la
secondchance@wyginternational.ro

Aceastã publicaþie face parte din Programul PHARE 2003 / 005 – 551.01.02
„Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“
Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Data publicãrii: martie 2006
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã
a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii


Cuprins
Partea I
Unitatea 1 START
Litere mari ºi mici............................................................................4
Sunete – litere ..................................................................................6
Cuvinte – silabe................................................................................7
Imaginile ºi comunicarea ................................................................8
Sã ne cunoaºtem ............................................................................10
Ne salutãm .....................................................................................11
Unitatea 2 ANUL
Primãvara .......................................................................................12
Vara ................................................................................................14
Iarna ...............................................................................................16
Toamna ..........................................................................................18

Partea a II-a
Unitatea 3 TIMPUL LIBER
Programe TV..................................................................................20
Vederea...........................................................................................22
La restaurant ..................................................................................24
Unitatea 4 PRACTIC ªI UTIL
Semne de circulaþie........................................................................26
Reþete culinare ...............................................................................28
Instrucþiuni de folosire ..................................................................30
Unitatea 5 DIN ZIARE ªI REVISTE
Vremea ...........................................................................................32
Horoscop........................................................................................34
Anunþuri.........................................................................................36
Unitatea 6 CUMPÃRÃTURI
Amenajarea locuinþei.....................................................................38
Prospecte ........................................................................................40
Lista de cumpãrãturi......................................................................42
Unitatea 7 RECAPITULARE
Utilizeazã calendarul .....................................................................44
Harta României .............................................................................45
Formular de înscriere ....................................................................46
Chestionar......................................................................................47

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 3


Unitatea 1 START
Litere mari ºi mici
A a à ã  â

A a | Ã \ Â Â â

B b C c D d

B b C c D d

E e F f G g

E e F f G g

H h I i Î î

H h I i Î î

J j K k L l

J j K k L l

4 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Start

Scrie literele mari ºi mici ale alfabetului. Încercuieºte literele pe care le cunoºti.

M m N n O o

M m N n O o

P p R r S s

P p R r S s

ª º T t Þ þ

{ [ T t } ]

U u V v X x

U u V v X
X x

Z z Y y W w

Z z Y
Y y W
W w

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 5


Unitatea 1

Sunete – litere
A – de la a n, a c, a dult G – de la g ol, g ard, g ust
B – de la b an, b un, b ravo H – de la h ainã, h orã, h az
C – de la c ap, c asã, c ard E – de la e u, e lev, e nglez
D – de la d ar, d ans, d uminicã F – de la f ar, f iu, f rate

Reþine!

Cuvintele sunt formate din sunete sau litere.


Sunetele se aud ºi se pronunþã. Literele se scriu ºi se citesc.

1 Subliniazã cuvintele care începe cu literele:


m– masã, comunã, mare, nume
n – nume, mic, numãr, unu
o – cort, oraº, tot, oprire, apã
p – poliþie, drum, preþ, bine
r – reþetã, bancã, sat, roþi
s – casa, sport, stop, ºtiri

2 Scrie cuvintele date cu litere mici de tipar. Foloseºte alfabetul.


AN SAT ORAª POªTÃ BANCÃ

3 Folosind alfabetul uneºte cuvintele dupã model.


data NUME
adresa ANUL
luna LUNA
clasa DATA
nume CLASA
anul ADRESA
casa CASA
6 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Start

Cuvinte – Silabe
1 Spune cuvinte potrivite obiectelor ilustrate. Pentru fiecare cuvânt alege
numãrul care aratã prin câte deschideri ale gurii se pronunþã fiecare.

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
Reþine!
Cuvintele se pot despãrþi în silabe.
Silaba este sunetul sau grupul de sunete care se pronunþã printr-o
singurã deschidere a gurii.

2 Desparte în silabe cuvintele corespunzãtoare imaginilor.


Observã prin ce se aseamãnã acestea.
a)casã canapea canã

b) revistã ciocolatã roatã

3 Spune de câte ori se aude sunetul precizat în cuvintele potrivite ilustraþiilor.


a)

u, u, u u, u, u u, u, u u, u, u
b)

a, a, a a, a, a a, a, a a, a, a
Limba ºi literatura românã I • A, B, C 7
Unitatea 1

Imaginile ºi comunicarea
1 Spune ce reprezintã fiecare indicator. Unde le poþi întâlni?

2 Priveºte perechile de indicatoare. Observã asemãnãrile ºi diferenþele.

8 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Start

3 Priveºte timp de 2 minute imaginile. Încearcã sã reþii felul în care au fost


scrise cuvintele de pe etichete.

SUS JOS INTRARE IEªIRE

ÎNCHIS DESCHIS

4 Acoperã imaginile de mai sus. Uneºte apoi imaginile cu cuvintele


corespunzãtoare.
SUS

JOS

INTRARE

IEªIRE

ÎNCHIS

DESCHIS

STOP
Limba ºi literatura românã I • A, B, C 9
Unitatea 1

Sã ne cunoaºtem
1 Spune ce reprezintã fiecare indicator. Unde le poþi întâlni?
Numele: Marcu Numele:
Prenumele: Petre Prenumele:
Data naºterii:17. 10. 1956 Data naºterii:
Adresa: Adresa:
Str. Amira Nr. 17 Str. Nr.
Loc.

Reþine!
Unele cuvinte se pot prescurta:
strada – str. numãrul – nr. localitatea – loc.

2 Completeazã spaþiile libere cu datele personale.


Numele:
Prenumele:
Data naºterii :
Adresa: str. nr.
Loc.
3 Completeazã talonul cu date personale folosind litere mari de tipar.

NUME
PRENUME
STRADA NUMÃRUL
LOCALITATEA

Reþine!
Numele de persoane se scriu cu
literã mare.

4 Identificã în cartea de identitate


locul în care sunt scrise: numele,
prenumele, data naºterii ºi adresa.
10 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Start

Ne salutãm
1 Marcheazã cu X caseta corespunzãtoare salutului potrivit orei date.

08:15 13:30
Bunã dimineaþa! Bunã dimineaþa!
Bunã ziua! Bunã ziua!
Bunã seara! Bunã seara!

21:40 17:56
Bunã dimineaþa! Bunã dimineaþa!
Bunã ziua! Bunã ziua!
Bunã seara! Bunã seara!

2 Citeºte. Bunã ziua! 3 Completeazã.


Numele meu Bunã !
e Marcu!
Numele meu e
.

4 Completeazã spaþiile libere ca în modelul dat.

06:00 E ora 6.
Bunã diminea]a!
16:15 Bunã

20:20 Bunã
03:00 Bunã

Reþine!

Primul cuvânt dintr-o propoziþie se scrie cu literã mare.

5 Scrie cuvântul bunã alãturi de fiecare imagine. Formuleazã oral


propoziþii în care sã foloseºti cuvinte corespunzãtoare imaginilor.

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 11


Unitatea 2 ANUL
Primãvara
1 Recunoaºte
anotimpul ilustrat.
Formuleazã
propoziþii despre
acest anotimp.

2 Numeºte lunile de primãvarã.


MARTIE APRILIE MAI
Luni 6 13 20 27 Luni 3 10 17 24 Luni 1 8 15 22 29
Marþi 7 14 21 28 Marþi 4 11 18 25 Marþi 2 9 16 23 30
Miercuri 1 8 15 22 29 Miercuri 5 12 19 26 Miercuri 3 10 17 24 31
Joi 2 9 16 23 30 Joi 6 13 20 27 Joi 4 11 18 25
Vineri 3 10 17 24 31 Vineri 7 14 21 28 Vineri 5 12 19 26
Sâmbãtã 4 11 18 25 Sâmbãtã 1 8 15 22 29 Sâmbãtã 6 13 20 27
Duminicã 5 12 19 26 Duminicã 2 9 16 23 30 Duminicã 7 14 21 28

3 Ce sunete lipsesc? Scrie literele care lipsesc în cuvintele date.


anul martie aprilie mai primãvara
_ nul _ _rtie _ prilie __i pri_ãv_r_

4 Încercuieºte literele a, A, m, M, i, I.
Din aceastã primãvarã
MONDITRANS Perioada Destinaþia Ora plecãrii
oferã transport de persoane 1 – 15 martie Arad 07:30
cu noi destinaþii
15 – 31 martie Arad 08:30
1 – 15 aprilie Alba Iulia 06:15
15 – 30 aprilie Alba Iulia 07:15
1 – 31 mai Mangalia 07:00

12 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Anul

5 Citeºte:
am mi Ai Mi Mia mami MIMI
ai ma MAI Ma Mimi mai MIA
ia am Ia Ami mama Mamaia MAMAIA

6 Scrie literele:
A __ __ __ __ M __ __ __ __ I __ __ __ __
a __ __ __ __ m __ __ __ __ i __ __ __ __

7 Scrie dupã model cuvintele, folosind numai litere de tipar.

lalea zambila camion lama


L LE Z BILA C ION L A

8 Spune cuvinte potrivite ilustratiilor. Scrie silaba care lipseºte.

ca - - on cã - - ºã - ºi - nã - rea - sã

9 Identificã în careu cuvintele: I A M A M A I A


MARTIE, APRILIE, MAI, ANUL, MAMAIA. C A A N U L A M
Ce alte cuvinte ai recunoscut? A P R I L I E U
Z I T O T A L R
M A I N U M E L
10 Ce poþi scrie ºi citi?
M A E M E U E A

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 13


Unitatea 2

Vara
1 Numeºte lunile verii.
IUNIE IULIE AUGUST
Luni 5 12 19 26 Luni 3 10 17 24/31 Luni 7 14 21 28
Marþi 6 13 20 27 Marþi 4 11 18 25 Marþi 1 8 15 22 29
Miercuri 7 14 21 28 Miercuri 5 12 19 26 Miercuri 2 9 16 23 30
Joi 1 8 15 22 29 Joi 6 13 20 27 Joi 3 10 17 24 31
Vineri 2 9 16 23 30 Vineri 7 14 21 28 Vineri 4 11 18 25
Sâmbãtã 3 10 17 24 Sâmbãtã 1 8 15 22 29 Sâmbãtã 5 12 19 26
Duminicã 4 11 18 25 Duminicã 2 9 16 23 30 Duminicã 6 13 20 27

2 Scrie literele care lipsesc în cuvintele date:


varã anul iunie iulie august
va_ã a_ul i_ _ie _ _lie a_ g_st

3 Încercuieºte literele n, N, u, U, r, R.

NU ªTII UNDE SÃ MERGI ÎN VACANÞÃ?

ROMTURISM îþi oferã informaþiile de care ai nevoie


pentru o vacanþa reuºitã:
• oferte de cazare ºi sejururi
• excursii ºi circuite
• oferte de transport în þara ºi în strãinãtate, cu autocar sau cu avion
• prezentãri ale principalelor destinaþii turistice din þarã ºi nu numai

SUNÃ ACUM LA TELEFONUL 031XXXX

4 Citeºte:
un nu mu unu Nina Maria
an ni ru ura iar Marin
in na ri Ana rai Anina
ar ra una Ina rar Ina

5 Scrie literele:
N __ __ __ __ __ U __ __ __ __ __ R __ __ __ __ __
n __ __ __ __ __ u __ __ __ __ __ r __ __ __ __ __

14 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Anul

6 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.


mu - ra _______________ ra - ma _______________
ar - mu - ra _______________ ma - ra - ma _______________
ra - mu - ra _______________ I - na _______________
mar - mu- ra________________ ru - i - na _______________
7 Scrie literele pe care le cunoºti în silabele cuvintelor corespunzãtoare
imaginilor.

- - - -

- - -

8 Uneºte silabele de pe coloane pentru a obþine cuvinte.


iar nu mu na
u rin ar ra
ra na a ma
Ma re Ni rar
9 Scrie cuvintele date in locul potrivit.
ani mai numai Marina unu
A doua lunã a primãverii este ___________ .
La 14 ________ se elibereazã cartea de identitate.
Am venit la ora __________ .
Numele mamei lui este ______________.
Filmul este __________ pentru persoanele de peste 12 ani.
10 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 15


Unitatea 2

Toamna
1 Numeºte lunile de toamnã.
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE
Luni 4 11 18 25 Luni 2 9 16 23/30 Luni 6 13 20 27
Marþi 5 12 19 26 Marþi 3 10 17 24/31 Marþi 7 14 21 28
Miercuri 6 13 20 27 Miercuri 4 11 18 25 Miercuri 1 8 15 22 29
Joi 7 14 21 28 Joi 5 12 19 26 Joi 2 9 16 23 30
Vineri 1 8 15 22 29 Vineri 6 13 20 27 Vineri 3 10 17 24
Sâmbãtã 2 9 16 23 30 Sâmbãtã 7 14 21 28 Sâmbãtã 4 11 18 25
Duminicã 3 10 17 24 Duminicã 1 8 15 22 29 Duminicã 5 12 19 26

2 Scrie literele care lipsesc în cuvintele date:


septembrie octombrie noiembrie
_eptembrie o_tombrie noi_mbri_
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE
_EPTEMBRIE O_TOMBRIE NOI_MBRI_
3 Identificã literele: s, S, c, C, e, E.
:0 rie

Teatrul MASCA
20 b
a em

prezintã spectacolul
or noi

PROSTIA OMENEASCÃ
28

Regia: MIHAI MÃLAIMARE


DISTRIBUÞIE:
Nicolae Punga Valentin Mihalache
Sorin Dinculescu Mioara Ifrim
Ramona Popa Dora Iftode
Mihai Mãlaimare
Biletele se pot cumpãra de la casa de bilete
din Str. Ion Bãnescu Nr.2

4 Citeºte:
as sa se re ac ca ne ea me ei
cu suc sus uns rus sac ars nas sur mic
mai rai rea car ars care amic carne iunie
5 Scrie literele:
s __ __ __ __ __ c __ __ __ __ __ e __ __ __ __ __
S __ __ __ __ __ C __ __ __ __ __ E __ __ __ __ __
16 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Anul

6 Scrie cuvintele date folosind litere mici de tipar:


MAC SARE MARE SCOR

7 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.


sa - re ________ mi - ner _________ Si - mi- na ___________
me - re ________ Cri-na _________ ma - ri-nar ___________
ur - ma ________ ca-me-re ________ nu - me - re ___________

8 Scrie literele potrivite numerelor. Citeºte cuvintele obþinute.


1=a 3=i 5=n 7=r 9=e
2=m 4=u 6=s 8 =c 10 = N
1, 8, 7, 4 ________________ 1, 5, 1, 5, 1, __________________
2, 1, 6, 8, 1 ________________ 2, 3, 7, 9, 1, 6, 1 __________________
6, 8, 7, 3, 4 ________________ 2, 3, 5, 4, 5, 9 __________________
2, 9, 6, 9, 7, 3, 9 ____________ 1, 6, 8, 4, 5, 6 __________________
Obþine o propoziþie.
10, 3, 8, 4 9 1, 2, 3, 8 8, 4 2, 3, 5, 9 .
______________________________________________ .

Reþine!

La sfârºitul propoziþiilor se poate folosi punct. (.)

9 Scrie cuvinte corespunzãtoare imaginilor.

_____________ _____________ _____________ _____________

10 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 17


Unitatea 2

Iarna
1 Numeºte lunile de iarnã.
DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE
Luni 4 11 18 25 Luni 1 8 15 22 29 Luni 5 12 19 26
Marþi 5 12 19 26 Marþi 2 9 16 23 30 Marþi 6 13 20 27
Miercuri 6 13 20 27 Miercuri 3 10 17 24 31 Miercuri 7 14 21 28
Joi 7 14 21 28 Joi 4 11 18 25 Joi 1 8 15 22
Vineri 1 8 15 22 29 Vineri 5 12 19 26 Vineri 2 9 16 23
Sâmbãtã 2 9 16 23 30 Sâmbãtã 6 13 20 27 Sâmbãtã 3 10 17 24
Duminicã 3 10 17 24 31 Duminicã 7 14 21 28 Duminicã 4 11 18 25

2 Scrie literele care lipsesc în cuvintele date:


decembrie ianuarie februarie
decem_rie _ _ nu_rie fe_ruarie
DECEMBRIE IANUARIE FEBRUARIE
DECEM_RIE _ _ NU_RIE FE_RUARIE
3 Încercuieºte literele b, B ºi grupul
de litere ce din talonul alãturat. PAGINA DE CONCURS
Subliniazã cuvintele pe care le
poþi citi în întregime. Poþi petrece
un Crãciun de vis
4 Citeºte: la Sinaia sau Sibiu!
ba bi bu be bac
Ce ai de fãcut? Alege rãspunsul
bir bun bec bas bac corect. Scrie datele personale
bar bea ban ce cea ºi trimite talonul pe adresa:
cei cer buni bani ceai Str. Ion Banu nr. 36, Bacãu
cerc cerb ceas crab
Pe ce datã este sãrbãtorit Crãciunul?
a) 25 decembrie
5 Scrie literele ºi cuvintele: b) 31 decembrie
b __ __ __ __ __ __ __ c) 1ianuarie
B __ __ __ __ __ __ __
Numele ..........................…….....
bun __________________
Prenumele ......................…….....
bine __________________
Adresa .....................…………..
Bucur __________________ .................................................
Ce, ce __________________
18 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Anul

6 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.


ba-ie __________ ce-re __________ ce-re-re ___________
ba-me __________ re-ce __________ bu-ni-ca ___________
be-re __________ cea-ra __________ ca-bi-na ___________
bi-ne __________ cer-ne __________ a-ce-ia ___________
bu-ne __________ cea-un __________ bu-cu-ri-e___________

7 Scrie cuvintele date în locul potrivit.


rece cerul bun Mircea cererea
Ei scriu ______________ .
____________ e mecanic.
____________era senin.
Corina bea ceai ________________ .
Marin e un om _______ .

8 A câta lunã a anului este fiecare ? Subliniazã lunile de iarnã.


IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE
ianuarie februarie martie aprilie

MAI IUNIE IULIE AUGUST


mai iunie iulie august

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE


septembrie octombrie noiembrie decembrie

9 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 19


Unitatea 3 TIMPUL LIBER
Programe TV
1 Scrie literele pe care le cunoºti în silabele cuvintelor potrivite imaginilor.

CARTE TELEVIZOR BILET


- - - - -

2 Încercuieºte literele: t, T, o, O, L, l.

anten
07:00 Jurnalul TVR 07 :00 07:00 Observator
07:55 9595-te învaþã ce sã faci 08:00 Canalul de ºtiri
08:55 Cãlãtorii culinare 10:00 Lumea în care trãim
10:00 Mereu liberi 11:30 Auto-Moto
10:30 Trenul de ieri 12:00 Anastasia
12:30 LOTO 5/40 14:00 Locuri ºi oameni

3 Citeºte:
ta te ti tu to la le li lu lo el al om
oi ou tac toc tic tot lac lat leu lei loc ele ale
tale sale mal cal roi noi soi cor cos ora sora nora

4 Scrie X în caseta corespunzãtoare:


Da Nu
Mereu liberi este la ora 10:00.
Auto-Moto este la TVR1.
Anastasia este la Antena 1.
Trenul de ieri este la TVR1.
La ora 10:00 este Loto 5/40.
20 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Timpul liber

5 Scrie literele ºi cuvintele.


T ___ ___ ___ ___ Tina ________ ________ ________ ________
t ___ ___ ___ ___ tot ________ ________ ________ ________
o ___ ___ ___ ___ om ________ ________ ________ ________
O ___ ___ ___ ___ Onu ________ ________ ________ ________
L ___ ___ ___ ___ Lili ________ ________ ________ ________
l ___ ___ ___ ___ lot ________ ________ ________ ________

6 Scrie cuvintele date cu litere mici de tipar.


MANUAL CORECT TOTAL BILET COLET

7 Citeºte silabele. Scrie cuvintele obþinute.


Cos-tel ___________________ cal-cul __________________
Cos-min ___________________ li-ceu __________________
Li-li-a-na ___________________ mo-tor __________________
I-lea-na ___________________ li-ber-ta-te __________________

8 Transformã cuvintele dupã model. 9 Citeºte propoziþiile.


cal – calul lac – _______ Este luna iulie.
an – _______ loc – _______ Ele iau bilete la teatru.
om – _______ leu – _______ Trenul a sosit la linia unu.
ou – _______ toc – _______ Costumul cel nou este maro.
La ora trei sunt emisiuni interesante.
10 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 21


Unitatea 3

Vederea
1 Scrie literele pe care le cunoºti în silabele cuvintelor potrivite imaginilor.

AVION VEDERE BUSOLÃ


- - - - - -

2 Încercuieºte literele V, v, D, d, ã, Ã.

17 mai
Violeta,
Te salut\m din Danemarca.
Noi ne distr\m tare bine! Locurile sunt de vis.
P\cat c\ vremea este rece !
Ne vedem pe 2 iunie.
Verii t\i,
Violeta Ionescu
Doru [i Dana
Strada Vidra nr. 65
Vatra Dornei
ROMANIA

3 Citeºte:
va ve vi vo vu vã da de di
do du dã mã nã lã sã rã cã
var vãr vin vie vis voi vot vas val
vad vãi vai dai dau doi dor dur des
dar dus cad cod rod nod sud est vest

4 Scrie literele:
V ___ ___ ___ ___ v ___ ___ ___ ___
D ___ ___ ___ ___ d ___ ___ ___ ___
à ___ ___ ___ ___ ã ___ ___ ___ ___
22 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Timpul liber

5 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute:


Va-si-le __________ du-mi-ni-cã _________ cãl-du-rã _________
ve-ni-re __________ vi-neri _________ den-tist _________
a-vi-on __________ dis-pen-sar _________ san-da-le _________
a-vo-cat __________ Du-nã-re _________ Du-mi-tru _________

6 Scrie silabe pentru a obþine cuvinte:

va de

7 Citeºte perechile de cuvinte. Subliniazã ca în modelul dat.


tiv – motiv searã – asearã
vreme – devreme val – oval
dar – murdar duce – conduce

8 Citeºte propoziþiile:
Viorica va veni la noi. Dan se duce la dispensar.
Trenul va sosi de la Suceava. Drumul duce la cabanã.
Asearã era vreme caldã. Doru o conduce pe Dana la avion.

9 Desparte în silabe cuvintele date:


invitã ___________ condus __________ valoros _________
vedere ___________ visãtor __________ dascãl _________
doctor ___________ medic __________ veterinar _________

10 Uneºte cuvintele cu înþeles 11 Ce poþi scrie ºi citi?


asemãnãtor.
bucurie doctor
obosit cale
medic rãsãrit
sosire veselie
est istovit
drum venire
Limba ºi literatura românã I • A, B, C 23
Unitatea 3

La restaurant
1 Scrie literele pe care le cunoºti în silabele cuvintelor potrivite imaginilor.

PAªAPORT ªURUBELNIÞÃ CIOCAN


- - - - - - -

2 Citeºte meniul alãturat.


RESTAURANTUL CIREªICA
Încercuieºte literele P, p, º, ª
ºi grupurile de litere Ci, ci. Meniu

3 Citeºte silabele ºi cuvintele: Ciorbã de burtã 4 RON


pa pe pi po Ciorbã de peºte 3,5 RON
pu pã ºa ºe
Supã de pui 3 RON
ºi ºo ºu ºã
pat par pas pai Pãstrãv pane 4 RON
pal pic pir pin ªalãu pane 4 RON
pot por pod pur Pui la ceaun 3,3 RON
pus pui pãr cap Ciulama de pui 2,7 RON
sap lup apã ºal
Ciulama de ciuperci 2,5 RON
ºes ºir ºoc ºut
aºa uºã coº caº Piept de pui 3,5 RON
moº dop cine cinã Mici 1,2 RON
maci nuci taci reci
bici ciob

4 Scrie literele ºi cuvintele:


P ___ ___ ___ ___ Pavel _____________ Petre _____________
p ___ ___ ___ ___ parc _____________ pentru _____________
ª ___ ___ ___ ___ ªandor _____________ ªandru _____________
º ___ ___ ___ ___ ºort _____________ apoi _____________
Ci ___ ___ ___ ___ circ _____________ acid _____________
Ci ___ ___ ___ ___ Cici _____________ porci _____________
24 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Timpul liber

5 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute:


par-ca-re ________________ pe-ri-e ________________
cum-pã-rã ________________ tim-pul ________________
po-dea ________________ ma-ºi-nã ________________
re-u-ºi-tã ________________ ci-ne-ma ________________
ci-ne-va ________________ ci-teº-te ________________
mun-ci-tor ________________ ma-ci-nã ________________
ciu- da- te ________________ ve-cin ________________
pi-cior ________________

6 Scrie cu litere numerele de la 1 la 9.


1 _____________ 4 _____________ 7 _____________
2 _____________ 5 _____________ 8 _____________
3 _____________ 6 _____________ 9 _____________

7 Desparte în silabe cuvintele date:


papion ___________ ploaie _________ duºumea ___________
ºantier ___________ ºapcã _________ serviciu ___________
paºaport ___________ poºtaº _________ ciºmea ___________

8 Transformã cuvintele 9 Citeºte.


dupã model.
sac – saci Restaurantul CIREªICA este un local select
din centrul oraºului.

mac – ___________ Salonul are o capacitate


de 30 de locuri
nucã – ___________ ºi terasa 60 de locuri.
papuc – ___________ Aici se pot servi cele mai
bune ºi proaspete preparate.
potecã – ___________
Vã aºteptãm!
medic – ___________

10 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 25


Unitatea 4 PRACTIC ªI UTIL
Semne de circulaþie
1 Numeºte semnele de circulaþie. Recunoaºte în cuvintele scrise literele
pe care nu le cunoºti. Uneºte semnele de circulaþie cu denumirile lor.

Interzis la dreapta
Limitare de vitezã
Staþie de tramvai
Lanþuri pentru zãpadã
Interzis pietonilor
Poliþie
Staþionarea interzisã
Staþie de autobuz
Cabanã pentru turiºti
Staþie de benzinã

2 Citeºte silabele ºi cuvintele date:


þa þã þi þe þo þi za ze zi zo zu zã
þar þap toþi roþi porþi aþã iþã þie þip soþ zar zaþ
zor zei zid caz auz vãz roz zile cozi vazã varzã barzã

3 Scrie literele:
Þ ___ ___ ___ þ ___ ___ ___ Z ___ ___ ___ z ___ ___ ___

4 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.


þa-rã __________________ tris-te-þe __________________
cea-þã __________________ caz-ma __________________
þin-tã __________________ ca-zan __________________
so-þi-e __________________ co-zo-nac __________________
con-þi-nut__________________ co-zo-roc __________________
va-can-þã __________________ paznic __________________
por-þi-e __________________ zam-bi-lã __________________
ti-ne-re-þe__________________
26 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Practic ºi util

5 Uneºte cuvintele cu înþeles asemãnãtor de pe cele douã coloane:


cauzã nevastã
soþie miros
bãrbat motiv
mentã izmã
porþie soþ
iz raþie

6 Taie cuvântul greºit:


Cei mici colorez / coloreazã.
La petrecere toþi danseazã / dansez.
Iarna pe cauciucuri se pun / pune lanþuri.
Avioanele decoleazã / decolez de pe aeroport.

7 Transformã cuvintele dupã modelul dat:


uºã – uºiþã poartã – _________________
roatã – _________________ casã – _________________
cãmaºã – _________________ cãmarã – _________________

8 Ce reprezintã semnele de circulaþie?


a) cedeazã trecerea a) staþionarea interzisã în
b) drum pentru bicicliºti zilele pare
c) interzis bicicliºtilor b) oprirea interzisã
c) staþionarea interzisã în
zilele impare.
9 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 27


Unitatea 4

Reþete culinare
1 Citeºte. Recunoaºte literele pe care nu le cunoºti.

Borº de gãinã
Preparare:
1. Gãina curãþatã, spãlatã, se taie
bucãþi ºi se fierbe cu apã.
Se adaugã puþinã sare.
Pentru 6 porþii ai nevoie de: 2. Dupã 50-60 minute se adaugã
• gãinã legumele ºi se lasã sã fiarbã la foc mic.
• 300 grame tãiþei de casã
3. Dupã ce gãina a fiert se scot legumele
• 1-2 cepe
ºi se pun pe platou. Supa se strecoarã
• 1 þelinã
ºi se pun la fiert tãiþeii.
• 1-2 morcovi
• sare dupã gust 4. Când tãiþeii sunt fierþi supa se acreºte
• mãrar ºi leuºtean tãiat cu borº.
mãrunt 5. La servire peste bucãþile de carne se
• 1 litru de borº acru. toarnã borºul. Se presarã verdeaþã.

2 Citeºte silabele ºi cuvintele:


ga gã gu go ga fa fi fe fo
fu gal gaz gol goi rog rug leg fag
fug fiu fin fir fac foi far for fur
fum Gabi Gogu faci face frac frig fier drag
gram grai gras gust Fane Flori

3 Scrie:
g ___ ___ ___ ___ ___ f ___ ___ ___ ___ ___
G ___ ___ ___ ___ ___ F ___ ___ ___ ___ ___

4 Scrie cuvintele date folosind litere mici de tipar.


LEGUME FRUCTE FASOLE

FERICIRE GOSPODÃRIE

28 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Practic ºi util

5 Citeºte silabele. Scrie cuvintele obþinute.


co-leg _________________ ru-fe _________________
gu-ler _________________ sto-fã _________________
gra-tis _________________ a-fa-rã _________________
gre-blã _________________ co-fe-tar _________________
gal-ben _________________ fã-i-nã _________________
sin-gur _________________ fa-mi-li-e _________________

6 Uneºte silabele de pe cele douã coloane pentru a obþine cuvinte:


floa bal fri gon
si fum va for
fot re coa zer
par tã stri te
fus fon foar gãt

7 Scrie cuvinte cu înþeles opus celor date:


bun – rãu plin – _________________
uºor – _________________ ieftin – _________________
gras – _________________ frig – _________________

8 Completeazã propoziþiile folosind cuvinte potrivite:


trandafiri Galaþi fotbal fotografie programare.
• Astãzi ne uitãm la meciul de ________________________ .
• Grãdina era plinã cu ________________________ .
• Finul meu locuieºte la ________________________ .
• Cel din ________________________ este fiul meu.
• Magda are ________________________ la stomatolog.

9 Scrie cuvinte care sã înceapã cu fiecare dintre literele cuvintelor scrise


pe verticalã.
G
a A
g R
r O
a A
f F
a A
Limba ºi literatura românã I • A, B, C 29
Unitatea 4

Instrucþiuni de folosire
1 Citeºte. Subliniazã literele pe care nu le cunoºti.

MAªINA DE SPÃLAT
A. Buton de selectare a programului
B. Butonul de selectare a temperaturii
C. Buton de selectare a vitezei de
stoarcere
A B CD D. Butonul PORNIT/OPRIT
PREGÃTIREA PENTRU SPÃLARE
1. Încãrcaþi maºina de spãlat cu rufe de aceeaºi culoare sau din acelaºi fel
de þesãturã (bumbac, sintetice, lânã).
2. Adãugaþi dero ºi înãlbitori, balsam, dacã este cazul.
3. Rotiþi butonul de selectare a programului în funcþie de rufele spãlate.
4. Reglaþi temperatura doritã.
5. Selectaþi viteza de stoarcere.
6. Apãsaþi butonul în poziþia PORNIT.

2 Observã poziþia literelor î ºi â în cuvintele date.


în încã între însã când cânt vânt rând
Reþine!

Literele î ºi â redau acelaºi sunet. Se scrie î la începutul ºi sfârºitul


cuvintelor. În interiorul cuvintelor se foloseºte â.

3 Citeºte cuvintele:
îl îmi îºi îþi îºi între cât câte
câþi când gât rât râd râs râu.
4 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.
în-cet _________________ în- cer-cat _________________
în-cât _________________ pâ-nã _________________
în-tors _________________ mân-ca-re_________________
în-sãºi _________________ mâ-nã _________________
în-suþi _________________ pâi-ne _________________
în- ce-put _________________ mâi-ne _________________
30 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Practic ºi util

5 Completeazã cuvintele cu î sau â.


__ntors g__nd p__r__t p__r__u
__ntins m__nz __mpart st__nã
6 Transformã cuvintele date dupã model.
cânt – cântând duc – __________________
râd – __________________ pun – __________________
merg – __________________ sun – __________________
zic – __________________ fac – __________________

7 Citeºte cuvintele din fiecare ºir. Ordoneazã-le pentru a obþine propoziþii.


amânã, Pârvu, întâlnirea _____________________________________
pâine, mâncãm, cu, brânzã _____________________________________
se, târziu, întoarce, tânãrul _____________________________________
amânã, pânã, se, mâine, întrecerea ______________________________

8 Transformã cuvintele date dupã model.


mâncare – mâncãruri cârd – _________________
sârbã – _________________ sâmbure – _________________
pâine – _________________ vârstã – _________________
bãtrân – _________________ câmp – _________________

9 Formuleazã în scris propoziþii în care sã foloseºti cuvintele date.


vând _________________________________________________
sâmbãtã _________________________________________________
vârstã _________________________________________________
însurat _________________________________________________
cântec _________________________________________________

11 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 31


Unitatea 5 DIN ZIARE ªI REVISTE
Vremea
1 Citeºte. Subliniazã cuvintele care conþin grupurile de litere ge ºi gi.

• ÎN BUCUREªTI
Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în
general slab. Cele mai ridicate temperaturi
vor fi de 7… 8 grade, iar cele minime de
–4…–2 grade.
• ÎN ÞARÃ
Cerul va fi variabil. În partea de nord ºi în
regiunile montane va ninge slab.
Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperaturile cele mai ridicate
vor fi cuprinse între 2 si 10 grade, iar cele minime între –10 ºi 0 grade.
• MÂINE
Vremea se va rãci în toatã þara. În partea de vest a þãrii va fi ger.

2 Citeºte:
ge ger gem gen gest geam
Gelu gi gir gin fugi rogi
rugi fugi fulgi tragi lungi dungi
Gigi Gina Gica Gicu

3 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.


nin-ge _________________ de-get __________________
gea-cã _________________ gea-muri __________________
gean-tã _________________ An-ge-la __________________
Geor-ge _________________ Geor-ge-ta __________________
con-ge-lat _________________ in-gi-ner __________________
gi-ne-re _________________ mar-gi-ne __________________
a-gi-tat _________________ gi-ro-far __________________

32 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Din ziare ºi reviste

4 Completeazã cuvintele date cu silabele: ce, ci, ge sau gi.


pa - - nã - ne - ma con - - la - tor
ru - - nã con - -diu le- - ti -ma - þi - e
de - - te re - - nã e - ner - -e

5 Citeºte cuvintele de pe prima coloanã. Transformã-le dupã modelul dat.


Eu Tu El/Ea Noi Voi Ei/Ele
înþeleg înþelegi înþelege înþelegem înþelegeþi înþeleg
fug
aleg
strâng
sting
culeg
merg

6 Transformã cuvintele dupã model :


fragã – fagi
coleg – ________________ rege – ________________
lege – ________________ fag – ________________
dungã - – ________________ minge – ________________

7 Desparte în silabe cuvintele:


frigider – ________________ agendã – ________________
general – ________________ geamantan – ________________
generos – ________________ Giurgiu – ________________

8 Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvintele:


legile _________________________________________________
igiena _________________________________________________
original _________________________________________________

9 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 33


Unitatea 5

Horoscop
1 Citeºte. Subliniazã cuvintele care conþin literele h sau H.

GEMENI
21mai – 21 iunie Horoscop zilnic: 10 mai
Te sfãtuim sã nu iei nici o
Zi norocoasã: miercuri hotãrâre importantã. Se pare cã
Piatra preþioasã: smaraldul nu eºti în cea mai bunã formã.
Numere norocoase: 3 ºi 4 Ai nevoie de odihnã ºi hranã
Culoare: argintiu si gri bogatã în vitamine. Vei face
Metal: mercurul cunoºtinþã cu o persoanã plinã
Locuri prielnice: localitãþile de haz. Spre searã vei primi
aflate la mare înãlþime o veste bunã.

2 Citeºte:
ha he hi ho hu hã hai ham han har
haz hap hei hit hoþ hop hol horn hãþ ºah
3 Scrie literele.
H ___ ___ ___ ___ ___ ___ h ___ ___ ___ ___ ___ ___
4 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.
ho-rã _________________ hra-nã _________________
ho-tar _________________ har-tã _________________
hoi-nar _________________ za-hãr _________________
Ho-ri-a _________________ o- dih-nã _________________
hai-nã _________________ hal-te-rã _________________
ha-lat _________________ ho-tã-râ-re _________________
pa-har _________________ hand-bal _________________
ho-tel _________________

5 Ordoneazã silabele din fiecare dreptunghi pentru a obþine cuvinte

te þiu ce po tam ar
ho ni
Ho har hi
luri ra hi po tect
hoteluri

34 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Din ziare ºi reviste

6 Uneºte cuvintele care au înþeles asemãnãtor.


holdã veºminte tihnã umor
hranã lan mâhnire tristeþe
haine mâncare haz odihnã
7 Formuleazã în scris propoziþii în care sã foloseºti cuvintele date.
hârtie – ________________________________________________
hotel – ________________________________________________
Mihaela – ________________________________________________
8 Formeazã cât mai multe cuvinte pornind de la cele date:
a odihni – odihnã, odihnitor, _________________________________
a hrãni – ________________________________________________
a hotãrî – ________________________________________________
9 Identificã pe hartã localitãþi sau judeþe ale cãror denumiri conþin h sau H.
Dãrãbani

Siret Dorohoi Sãveni


Sighetu
Marmaþiei
SATU Ulma
Rãdãuþi BOTOªANI
Carei MARE Seini MARAMUREª
Viºeu de Sus
SATU MARE Borºa BOTOªANI
Valea lui Mihai BAIA Baia Sprie
SUCEAVA Huþani
Tãºnad
MARE SUCEAVAHumor Bosanci
Cehu Sivaniei Flãmânzi Nicolae Bãlcescu
Câmpulung Gura
Târgu Moldovenesc
Marghita Lãpuº Humorului Dolhasca
ªimleu Silvaniei Vatra Dornei Fãlticeni Hârlãu
Jibou Sârngeorz-Bãi
Nãsãud
Aleºd
ZALÃU Dej Paºcani IAªI
Beclean BISTRIÞA Târgu Neamþ
ORADEA SÃLAJ Târgu Frumos
Gherla
Drãgeºti BISTRIÞA IAªI
Huedin NÃSÃUD NEAMÞ
Salonta CLUJ Borsec PIATRA Roman
Topliþa
BIHOR NAPOCA Bicaz NEAMÞ
Reghin Sãvineºti Negreºti
Beiuº CLUJ
Chiºineu-Criº ªtei TÂRGU
MUREª Gheorghieni Buhuºi
Huºi
Ineu Turda MUREª Sovata Bãlan VASLUI
Curtici
Vaºcãu Câmpia Turzii HARGHITA BACÃU
Sebiº Lupºa
Pâncota Luduº Moineºti VASLUI
ARAD Câmpeni Iernut
Nãdlac ARAD Aiud Târnãveni VlãhiþaMIERCUREA
Comãneºti BACÃU
Dãrmãneºti
Lipova Abrud Cristuru Secuiesc CIUC
Dumbrãveni Târgu Ocna
Odorheiu Secuiesc
Sânicolau Mare Zlatna
Brad Mediaº Sighiºoara Slãnic Moldova Oneºti
ALBA Bãile Tuºnad Bârlad
ALBAIULIA Copºa Micã
Baraolt Adjud
Jimbolia Rupea
TIMIªOARA Sebeº Agnita
DEVA Bereºti
Simeria
Ocna Sibiului
SIBIU COVASNA
Târgu Secuiesc
Hunedoara Orãºtie SFÂNTU Panciu
Lugoj Cãlan
Cugir SIBIU Fãgãraº
GHEORGHE Mãrãºeºti Târgu Bujor
Buziaº
TIMIª Cisnãdie Avrig Victoria Covasna VRANCEA
Tecuci
HUNEDOARA Codlea
BRAªOV Odobeºti
GALAÞI
Haþeg
Oþelu Roºu Tãlmaciu BRAªOV Întorsura
Buzãului
Deta
Bocºa PETROªANI Zãrneºti FOCªANI
Râºnov
REªIÞA Petrila Predeal GALAÞI
Uricani Azuga
Vulcan
CARAª Lupeni Brezoi Buºteni Râmnicu Sãrat Izmail
Sinaia
SEVERIN Bumbeºti-
Bãile Cãlimãneºti BUZÃU
Oraviþa Jiu
Olãneºti Cãciulata PRAHOVA BRÃILA Isaccea
Comarnic Slãnic
Anina TÂRGU Novaci Horezu RÂMNICU VÂLCEA
Fieni Breaza Vãlenii de Munte BUZÃU Mãcin
JIU Curtea de Argeº Sãrata Monteoru
Ocnele Mari
Bãile Govora Câmpina Ianca Sulina
Bãile
Baia de Aramã GORJ
Târgu
Pucioasa
Plopeni
Boldeºti-Scãeni Fãurei
BRÃILA TULCEA
Moreni
Herculane Rovinari
Motru
Cãrbuneºti
Þicleni
VÂLCEA ARGEª
Bãicoi
Urlaþi Mizil TULCEA
Moldova Nouã
Porþie Pogoanele Însurãþei
Orºova de FierDROBETA TURNU TÂRGOVIªTE PLOIEªTI Babadag
SEVERIN PITEªTI
Strehaia Urziceni
Filiaºi
DÂMBOVIÞA
Costeºti Gãeºti Hârsova
Drãgãºani
Scorniceºti
IALOMIÞA Þãndãrei
Vânju Mare
ã

MEHEDINÞI CRAIOVA SLATINA Fundulea SLOBOZIA


BUCUREªTI
eagr

Piatra-Olt Lehliu-Garã
Balº Feteºti
Cernavodã
Mihãileºti CÃLÃRAªI Nãvodari
DOLJ OLT Videle Budeºti Medgidia Mamaia
CÃLÃRAªI
Segarcea Drãgãneºti-Olt Roºiorii de Vede
Bãileºti Caracal
CONSTANÞABasarabi CONSTANÞA
ea N

Olteniþa
Calafat TELEORMAN GIURGIU Silistra Eforie Nord
Tutrakan Eforie Sud

ALEXANDRIA GIURGIU
Corabia

A S H O L D A
Ma r

Turnu Mãgurele Negru Vodã

Zimnicea

R T I R H A R
H A B A R N E
10 Identificã în careul alãturat cuvintele: A R A H I D E
R H A M B A R
huma, har, holda, habar, ham, arahide, T A O I I A R
hambar, harta, hibã, hribi. A M G H U M A

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 35


Unitatea 5

Anunþuri
1 Citeºte. Subliniazã cuvintele care conþin literele j sau J.
Mica publicitate

Vânzãri Cumpãrãri Oferte de serviciu


Vând 5000 metri Cumpãr lemn de stejar Firmã de construcþii
pãtraþi teren arabil în pentru foc. ºi amenajãri interioare
judeþul Cluj. Tel. 0754XXXX angajeazã zidari.
Preþ avantajos! Cumpãr jante de Tel. 0743XXXX
Tel. 0723XXXX aluminiu pentru Agenþie de plasare a
Vând avantajos joagãr Dacia Logan. forþei de muncã
electric. Ofer 25 Ron. asigurã contracte de
Tel. 0756XXXX 021/632XXX angajare în domeniile:
Vând cojoace din piele îngrijire bãtrâni,
întoarsã bej, mãrimile menaj la familii,
48, 50, 52. personal pentru
Tel. 0865XXXX curãþenie.
Tel. 0735XXXXX
Vând urgent vilã 5
camere parter+etaj,
situatã în Târgu Jiu.
Tel. 0745XXXX

2 Citeºte silabele ºi cuvintele:


ja je ji jo ju jã jar jad jaf jet jir
jos joi joc jur jug ruj bej Jiu Jana Jeni
3 Scrie literele.
J ___ ___ ___ ___ ___ ___ j ___ ___ ___ ___ ___ ___
4 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.
ja-lu-zea _________________ e-ta-je-rã _________________
ja-po-nez _________________ bi-ju-te-ri-e _________________
pi-ja-ma _________________ cu-raj _________________
len-je-ri-e _________________ ma-jor _________________
je-leu _________________ pei-saj _________________
pla-jã _________________ îm-pre-ju-ra-re _______________
ju -mã-ta-te _________________ ju-de-cã-tor _________________
ju-riu _________________
36 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Din ziare ºi reviste

5 Completeazã cu º sau j.
a__azã coa__ã câr__ã
_niþel co__ocar prea__mã
stra_ã strea__inã obi__nuiþi
ma_oritate mi__loc co__mar

6 Transformã cuvintele date dupã model.


Eu Tu El/Ea Noi Voi Ei/Ele
ajung ajungi ajunge ajungem ajungeþi ajung
joc
jur
angajez
judec
ajut
bandajez

7 Completeazã propoziþiile date folosind corespunzãtor cuvintele date.


bagajul jucãtor etajul jumãtate jurnalul slujbã mijloc
Hagi a fost un mare______________de fotbal.
Horia doreºte o ______________ mai bunã.
În fiecare dimineaþã citesc ________________ .
Metrou este un ____________________de transport comod.
Domnul Cojocaru locuieºte la _____________ ºapte.
Am pierdut ______________ în aeroport.
Întâlnirea a durat _______________ de orã.
8 Formeazã cât mai multe cuvinte pornind de la cele date.
a juca – joc, jucãtor, jucãuº, _________________________________
a judeca – ________________________________________________
a jefui – ________________________________________________
a angaja – ________________________________________________

9 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 37


Unitatea 6 CUMPÃRÃTURI
Amenajarea locuinþei
1 Citeºte. Subliniazã cuvintele care conþin grupurile de litere che sau chi.

Lista de preþuri
• Detergent universal lichid 8 lei/ sticla de 1 litru
• Parchet melaminat 25 lei/metrul pãtrat
• Mochetã imprimatã 18 lei/metrul pãtrat
• Chit pentru geamuri 5 lei/ pachetul
• Vopsea lavabilã 14 lei / gãleata
• Ciment 14 lei/sacul
• Ipsos de modelaj 9 lei/punga
Pentru amenajarea locuinþei ai nevoi de:
• 2 galeþi de vopsea lavabilã
cost ___________________
• 2 pungi chit pentru geamuri
cost ___________________
• 8 metri pãtraþi mochetã
cost ___________________
• 10 metri pãtraþi parchet
cost ___________________
TOTAL ___________________

2 Citeºte:
che chei chec chef chel chem
cheag chi chin chiu chit chip
chiar chist chioºc schi ochi vechi
Transcrie cuvintele formate din patru litere.

4 Citeºte silabele. Scrie cuvintele obþinute.


bri-che-tã _________________ des-che-iat _________________
mo-che-tã _________________ pa-che-te _________________
ja-che-tã _________________ chi-ta-rã _________________
în-che-iat _________________ chi-tan-þã _________________
38 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Cumpãrãturi

chi-ri-e _________________ chi-mi-ca-le _________________


chi-pa-ros _________________ co-che-tã _________________
chi-mi-ca-le _________________ pe-re-che _________________
chi-brit _________________
5 Citeºte cuvintele date. Subliniazã-le pe acelea care denumesc meserii.
genunchi tinichigiu chelner buchet chipeº chitarã
manichiuristã schelã chiriaº chirurg parchetar
Formuleazã în scris propoziþii în care sã foloseºti cuvintele pe care nu
le-ai subliniat.

6 Completeazã spaþiile libere folosind cuvintele potrivite din coloana alãturatã.


închis
• La ora 18 magazinul este _____________.
lichide
• _______________ alb este pe cale de dispariþie. echipa
• Tache a schimbat ramele de la _________________ . chitanþa
• _________ de la plata fracturii a fost pierdutã. China
• In cazul febrei ridicate trebuie sã consumãm rechinul
multe ____________ . ochelari
• La ____________ a câºtigat _____________ localã. orchestra
hochei
• Concertul a fost susþinut de _____________
din _____________. închis

7 Formeazã cât mai multe cuvinte pornind de la cele date.


chirie – închiriat, _________________________________________
cheie- – ________________________________________________
a închide – ________________________________________________
a deschide– ________________________________________________
8 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 39


Unitatea 6

Prospecte
1 Citeºte. Subliniazã cuvintele care conþin litera x.

LICHID ORGANIC CONCENTRAT

Componenþã Întrebuinþãri
• Amestec organic cu extract de 1.Spalã suprafeþe ceramice ,din
cocos. Conþine substanþe care nu plastic, din lemn sau vopsite în
polueazã mediul înconjurãtor. ulei (5 litri de apã + 2 mãsuri
soluþie concentratã).
Întrebuinþãri
2.Curãþã grãtare (partea exterioarã
Produsul se poate întrebuinþa în
se unge cu concentrat ºi se lasã
foarte multe situaþii:
sã acþioneze 2 ore).
• curãþã sticlã, porþelan, lemn,
3.Pentru scos pete (se foloseºte
ceramicã, linoleum, suprafeþe
concentrat).
vopsite în ulei;
4.Pentru curãþarea faianþei ºi cãzilor
• spãlarea manualã a albiturilor ºi
(4 pãrþi apã + 3 pãrþi oþet +
a stofei cu culori rezistente.
1 mãsurã lichid concentrat).
Precauþii
Produsul nu este toxic. Nu este
inflamabil, nu explodeazã, nu are
miros . Se poate dizolva în orice tip Atenþie! Produsul expirã la 5 ani de la
de apã (rece, caldã, dar nu fierbinte). data fabricaþiei.

2 Citeºte:
xa xe xi xo ax ex ox axa
axã axe fix fixa fixat fixe pix box
fox text textil tix linx taxi

3 Scrie literele.
X ___ ___ ___ ___ ___ ___ x ___ ___ ___ ___ ___ ___

4 Copiazã silabele ºi cuvintele de la exerciþiul 2.

40 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Cumpãrãturi

5 Reciteºte prospectul. Pentru fiecare afirmaþie scrie A (adevãrat) sau F (fals).


Produsul este destinat igienei corporale.
Lichidul organic conþine extract de cocos.
Produsul nu este toxic.
Produsul conþine substanþe explozibile.
Produsul se poate folosi diluat sau concentrat.
Expirã la cinci ani de la data fabricãrii.
6 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute.
ta-xã tax\
_________________ e-xer-ci-þiu _________________
Fe-lix _________________ e-xis-tã _________________
cla-xon _________________ e-xact _________________
to-xi-ne _________________ ex-pirã _________________
bo-xer _________________ ex-te-ri-or _________________
e-xa-men _________________ ex-plo-zi-e _________________
e-xa-ge-ra _________________ ex-cur-si-e _________________
e-xem-plu_________________

7 Taie cuvântul scris greºit.


Întâlnirea va dura maximum / macsimum o orã.
Consumul ecscesiv / excesiv de alcool dãuneazã sãnãtãþii.
Maºina are montate douã boxe / bocse suplimetare.
Examenul / Egzamenul începe la ora zece fics / fix.

8 Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti cuvintele date.


exact _________________________________________________
existã _________________________________________________
Alexandria _______________________________________________
excepþional _______________________________________________

9 Ce poþi scrie ºi citi?

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 41


Unitatea 6

Lista de cumpãrãturi
1 Citeºte. Subliniazã cuvintele care conþin grupul de litere ghe sau ghi.

Ai invitaþi la masã.
Te-ai hotãrât sã pregãteºti:
baghetã umplutã, triunghiuri
cu caºcaval, pui cu sparanghel
ºi îngheþatã cu caise.
Pentru fiecare ai nevoie de
urmãtoarele ingrediente:

Baghetã umplutã Triunghiuri cu caºcaval


pâine baghetã caºcaval
piept de pui pâine prãjitã
morcovi unt
praz ciuperci proaspete sau ghebe
pãtrunjel
Pui cu sparanghel
pui
ceapã Îngheþatã cu caise
sparanghel din conservã caise
mãrar brânzã de vaci
usturoi zahãr
suc de roºii friºcã

2 Scrie o listã cu produse pe care ar trebui sã le cumperi de la piaþa de


legume ºi fructe pentru prepararea celor patru feluri.

3 Citeºte:
ghe ghem ghemul ghea
gheatã gheaþã ghearã ghi
ghid ghiduº ghidat ghici

42 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Cumpãrãturi

4 Citeºte silabele ºi scrie cuvintele obþinute:


ghe-pard ________________ dez-ghe-þat ________________
ghe-þar ________________ ghi-oc ________________
ghe-te ________________ ghi-veci ________________
ghe-re-tã ________________ ghi-ºeu ________________
în-ghe-su-it ________________ un-ghi-e ________________
în-ghe-þat ________________ în-ghi-te ________________
5 Formuleazã propoziþii în care cuvintele date sã aibã înþelesuri diferite.
ghiveci

baghetã

6 Completeazã cuvintele cu grupurile ge, gi, ghe sau ghi.


____nion ve____ de____te
un____r nin____ her____lie
mar____ne ____don ____mnasticã
ar____nt ____nde ____rlandã

7 Identificã în careu cuvinte care conþin A G I R F O L N G


grupurile de litere ghe sau ghi. G H E A R Ã I G H
Scrie cuvintele identificate. E L M R Â N G H I
T R I U N G H I O
V E R I G H E T A
J U N G H I A E C
8 Formuleazã propoziþii în care sã foloseºti D A L A I D N A A
cuvintele: V E G H E P A R D
Gheorghe _______________________________________________
Anghel _______________________________________________
Ghiþã _______________________________________________
Gheorghiþã _______________________________________________
Limba ºi literatura românã I • A, B, C 43
Unitatea 7 RECAPITULARE
Utilizeazã calendarul

IANUARIE FEBRUARIE
2006 MARTIE APRILIE
L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31

MAI IUNIE IULIE AUGUST


L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
31

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE


L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D L Ma Mi J V S D
1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31

Completeazã spaþiile libere folosind cuvinte potrivite.


8 Martie
• Ziua Internaþionalã a Femeii este pe data de _____________ .
• Ziua Naþionalã a Românie este pe ___________, într-o zi de ____________ .
• Luna _____________ este singura cu 28 de zile.
• Lunile ianuarie, _______________ , _______________ , _______________ ,
_______________ , _______________ , _______________ au 31 de zile.
• Crãciunul cade în ziua de ______________________ .
• A patra lunã a anului este ______________________.
• Ziua mea de naºtere este pe data de _______________________ .
Aceastã datã este într-o zi de _______________ .
• Altã zi importantã pentru mine este__________________________ .
Ea reprezintã _________________ .
44 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar
Recapitulare

Harta României
Dãrãbani

Siret Dorohoi Sãveni


Sighetu
Marmaþiei
SATU Ulma
Rãdãuþi BOTOªANI
Carei MARE Seini MARAMUREª
Viºeu de Sus
SATU MARE Borºa BOTOªANI
Valea lui Mihai BAIA Baia Sprie
SUCEAVA Huþani
Tãºnad
MARE SUCEAVAHumor Bosanci
Cehu Sivaniei Flãmânzi Nicolae Bãlcescu
Câmpulung Gura
Târgu Moldovenesc
Marghita Lãpuº Humorului Dolhasca
ªimleu Silvaniei Vatra Dornei Fãlticeni Hârlãu
Jibou Sârngeorz-Bãi
Nãsãud
Aleºd
ZALÃU Dej Paºcani IAªI
Beclean BISTRIÞA Târgu Neamþ
ORADEA SÃLAJ Târgu Frumos
Gherla
Drãgeºti BISTRIÞA IAªI
Huedin NÃSÃUD NEAMÞ
Salonta CLUJ Borsec PIATRA Roman
Topliþa
BIHOR NAPOCA Bicaz NEAMÞ
Reghin Sãvineºti Negreºti
Beiuº CLUJ
Chiºineu-Criº ªtei TÂRGU
MUREª Gheorghieni Buhuºi
Huºi
Ineu Turda MUREª Sovata Bãlan VASLUI
Curtici
Vaºcãu Câmpia Turzii HARGHITA BACÃU
Sebiº Lupºa
Pâncota Luduº Moineºti VASLUI
ARAD Câmpeni Iernut
Nãdlac ARAD Aiud Târnãveni VlãhiþaMIERCUREA
Comãneºti BACÃU
Dãrmãneºti
Lipova Abrud Cristuru Secuiesc CIUC
Dumbrãveni Târgu Ocna
Odorheiu Secuiesc
Sânicolau Mare Zlatna
Brad Mediaº Sighiºoara Slãnic Moldova Oneºti
ALBA Bãile Tuºnad Bârlad
ALBAIULIA Copºa Micã
Baraolt Adjud
Jimbolia Rupea
TIMIªOARA Sebeº Agnita
DEVA Bereºti
Simeria
Ocna Sibiului
SIBIU COVASNA
Târgu Secuiesc
Hunedoara Orãºtie SFÂNTU Panciu
Lugoj Cãlan
Cugir SIBIU Fãgãraº
GHEORGHE Mãrãºeºti Târgu Bujor
Buziaº
TIMIª Cisnãdie Avrig Victoria Covasna VRANCEA
Tecuci
HUNEDOARA Codlea
BRAªOV Odobeºti
GALAÞI
Haþeg
Oþelu Roºu Tãlmaciu BRAªOV Întorsura
Buzãului
Deta
Bocºa PETROªANI Zãrneºti FOCªANI
Râºnov
REªIÞA Petrila Predeal GALAÞI
Uricani Azuga
Vulcan
CARAª Lupeni Brezoi Buºteni Râmnicu Sãrat Izmail
Sinaia
SEVERIN Bumbeºti-
Bãile Cãlimãneºti BUZÃU
Oraviþa Jiu
Olãneºti Cãciulata PRAHOVA BRÃILA Isaccea
Comarnic Slãnic
Anina TÂRGU Novaci Horezu RÂMNICU VÂLCEA
Fieni Breaza Vãlenii de Munte BUZÃU Mãcin
JIU Curtea de Argeº Sãrata Monteoru
Ocnele Mari
Bãile Govora Câmpina Ianca Sulina
Bãile
Baia de Aramã GORJ
Târgu
Pucioasa
Plopeni
Boldeºti-Scãeni Fãurei
BRÃILA TULCEA
Moreni
Herculane Rovinari
Motru
Cãrbuneºti
Þicleni
VÂLCEA ARGEª
Bãicoi
Urlaþi Mizil TULCEA
Moldova Nouã
Porþie Pogoanele Însurãþei
Orºova de FierDROBETA TURNU TÂRGOVIªTE PLOIEªTI Babadag
SEVERIN PITEªTI
Strehaia Urziceni
Filiaºi
DÂMBOVIÞA
Costeºti Gãeºti Hârsova
Drãgãºani
Scorniceºti
IALOMIÞA Þãndãrei
Vânju Mare

ã
MEHEDINÞI CRAIOVA SLATINA Fundulea SLOBOZIA
BUCUREªTI

eagr
Piatra-Olt Lehliu-Garã
Balº Feteºti
Cernavodã
Mihãileºti CÃLÃRAªI Nãvodari
DOLJ OLT Videle Budeºti Medgidia Mamaia
CÃLÃRAªI
Segarcea Drãgãneºti-Olt Roºiorii de Vede
Bãileºti Caracal
CONSTANÞABasarabi CONSTANÞA

ea N
Olteniþa
Calafat TELEORMAN GIURGIU Silistra Eforie Nord
Tutrakan Eforie Sud

ALEXANDRIA GIURGIU
Corabia

Ma r
Turnu Mãgurele Negru Vodã

Zimnicea

1 Subliniazã pe hartã oraºele: Bucureºti, Sibiu, Cluj-Napoca, Braºov, Focºani.

2 Scrie numele a câte trei oraºe din România care se aflã:


- în partea de nord a þãrii: _____________________________________
- în partea de sud a þãrii : _____________________________________
- în partea de est þãrii: _____________________________________
- în partea de vest a þãrii: _____________________________________

3 Completeazã propoziþiile.
• Capitala României este la _____________________ .
• Un oraº la malul Mãrii Negre este ______________________ .
• Oraºul cel mai apropiat de Galaþi este ______________________ .
• Oraºul ________________ se aflã aproape de localitatea în care locuiesc.

4 Formuleazã în scris trei propoziþii în care sã foloseºti denumirile


a trei oraºe din þarã.

Limba ºi literatura românã I • A, B, C 45


Unitatea 7

Formular de înscriere
Doreºti sã te înscrii la un centru de sãnãtate.
Pentru aceasta trebuie sã completezi formularul de mai jos.

1. DATE PERSONALE
Numele __________________
Prenumele __________________
Data naºterii __________________
Înãlþime __________________
Greutate __________________
2. Motivul pentru care doreºti sã te înscrii
Pentru slãbire
Pentru menþinerea sãnãtãþii
Pentru tonifierea organismului
Alte motive
3. Faci exerciþii fizice?
Da, zilnic Da, de câte ori îmi permite timpul
Rareori Niciodatã
4. Eºti fumãtor/fumãtoare? DA NU
Dacã da, câte þigãri fumezi zilnic? 1–5 aproximativ un pachet
6 -10 mai mult de un pachet
5. Probleme de sãnãtate.
________________________________________________________________

6. Unde doreºti sã te înscrii?


Aerobic Fitness Masaj
Solar Înot Gimnasticã medicalã
7. Perioada pe care doreºti abonamentul.
1 lunã
3 luni
6 luni
12 luni

Data, Semnãtura,
_____________ ____________________

46 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar


Recapitulare

Chestionar
Alege varianta corectã de rãspuns.

1. Acest semn indicã: 5. Produsul care are pe


a) trecere de pietoni; ambalaj acest semn 0–3
b) toaletã pentru femei; este recomandat:
c) intrare în ºcoalã sau a) timp de 3 ani;
grãdiniþã. b) copiilor mai mici de trei ani;
c) copiilor mai mari de trei ani.
2. Prezenþa acestui semn
te avertizeazã cã: 6. Acest semn aratã cã
a) nu ai voie sã te speli produsul:
pe mâini; a) este toxic;
b) robinetul este defect; b) este expirat;
c) apa nu e bunã de bãut. c) este inflamabil.

3. Acest semn se gãseºte 7. Acest semn se poate


pe ambalajele întâlni în apropierea:
produselor: a) unui spital;
a) care conþin b) unui hotel sau motel;
substanþe iritante; c) unei grãdiniþe
b) care conþin substanþe sãptãmânale.
inflamabile;
c) care conþin substanþe 8. Indicatorul aratã:
toxice. a) trecere denivelatã
pentru pietoni;
4. Acest semn se aflã pe b) scãri rulante;
ambalajele care sunt: c) coborâre periculoasã.
a) de unicã folosinþã;
b) reciclabile; 9. Indicatorul marcheazã:
c) biodegradabile. a) drum drept;
b) drum înfundat;
c) accesul interzis.

Limba ºi literatura românã • A, B, C 47

S-ar putea să vă placă și