Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA TEMATICĂ 8 : OCROTIM NATURA

Săptămâna III : 30 mai – 3 iunie 2016


Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea
Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Luni Întâlnirea de dimineață -conversaţia,
CLR 1.4.
explicaţia, jocul
30.05 2.4.
-repovestire pe bază de imagini; didactic, turul galeriei;
Recapitulare
-prezentarea model a dramatizării -fişe de lucru
-exerciţii-joc pe fişe de lucru -frontal, individual, în
MA 3,4,5, 6
-colorarea unor postere; echipă;
CLR 1.2. -prezentarea unui șir de imagini Resurse procedurale:
2.2. -”citirea” imaginilor și alcătuirea unui scurt text conversația, explicația,
2.4. oral. exercițiul, povestirea Observarea
3.1. -identificarea literelor învățate prin colorare cu CLR – Lectură după Resurse materiale: sistematică
3.4. diferite culori imagini planșe, jetoane
4.1. -citirea și scrierea unor cuvinte folosind literele Forme de organizare:
AVAP 2.2. învățate activitate frontală, pe
2.3. -colorarea imaginii preferate. grupe, independentă.
-exerciții și jocuri de recapitulare a unităților de Resurse procedurale:
MEM 3.1.
măsură pentru lungime, timp exercițiul, jocul
3.2.
-jocuri de utilizare a banilor didactic,
4.1. Evaluare
-acțiuni de protejare a mediului - proiect brainstorming-ul
4.2. frontală,
MEM – Recapitulare Resurse materiale:
6.1. individuală
planșe, jetoane
6.2.
Forme de organizare:
6.3.
activitate frontală, pe
CLR 2.4.
grupe, independentă.
CLR 2.4. Tehnici de lucru : mototolire, rupere, tăiere, AVAP – Colaj Resurse procedurale:
AVAP 1.1. decupare după contur, îndoire, răsucire, lipire exerciţiul,demonstrația
1.3. Elemente de limbaj plastic : formă, volum , conversaţia
2.2. - realizarea unui poster pe tema Salvaţi Resurse materiale:
Pământul! fotografii, desene,
2.3. Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii lipici, hârtie colorată
2.4. colaj de imagini cu zonele poluate şi zonele Forme de organizare:
MEM 3.1. frumoase ale Pământului activitate frontală, pe
Analiza
grupe, independentă
produselor

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Marți Întâlnirea de dimineață
31.05 DP 2.1. - descrierea imaginii din manual Resurse procedurale:
CLR 1.2. - despărțirea cuvintelor în silabe conversația,
2.2. - exerciții de identificare a poziției sunetului explicația, exercițiul
Observarea
2.4. /literei în cuvânt CLR – Sunetul și Resurse materiale:
sistematică
3.1. -exerciții de identificare a literelor învățate literele â și  fișă de evaluare
3.4. -exerciții de citire a unor cuvinte Forme de organizare:
4.1. -exerciții de realizare a corespondenței literă mică activitate frontală, pe
Evaluare
AVAP 2.2. – literă mare de tipar. grupe, independentă.
frontală,
-realizarea unei compoziții cu temă dată.
individuală
MEM 3.1. -exerciții și jocuri de evaluare a cunoștințelor Resurse procedurale:
3.2. despre unitățile de măsură pentru lungime, timp jocul didactic,
4.1. -jocuri de utilizare a banilor brainstorming-ul
Analiza
4.2. -prezentarea proiectului - acțiuni de protejare a Resurse materiale:
MEM – Evaluare produselor
6.1. mediului planșe, jetoane,
activității
6.2. Forme de organizare:
6.3. activitate frontală, pe
AVAP 2.2. grupe, independentă.
Educație fizică
CLR 2.4. -identificarea stărilor emoţionale ale personajelor DP – Emoţii de bază Resurse procedurale: Observarea
DP 1.1. în contextele ilustrate/ audiate jocul didactic sistematică
1.2. -reprezentarea prin desen a stărilor emoţionale Resurse materiale:
2.1. -sublinierea importanţei mediului jetoane cu chipuri
-identificarea propriilor înclinaţii/ aptitudini/ care exprimă diferite
hobbyuri/ pasiuni stări emoţionale
3.1.
-identificarea unor tehnici/ abilităţi personale/ Forme de organizare:
3.2.
reguli specifice activităţii de învăţare (repetarea, activitate frontală, pe
3.3.
exersarea, înclinaţiile către anumite domenii de grupe, independentă
studiu, atenţia etc.)

Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea


Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
DP 2.2.
- descrierea imaginii din manual conversația,
CLR 1.2.
-alcătuirea de propoziții explicația, exercițiul, Observarea
2.2.
- despărțirea cuvintelor în silabe brainstorming-ul sistematică
2.4.
- exerciții de identificare a poziției sunetului CLR – Sunetele și Resurse materiale:
3.1.
/literei în cuvânt literele w,W,y,Y,q,Q jetoane Evaluare
3.4.
-exerciții de realizare a corespondenței literă Forme de organizare: frontală,
4.1.
mică – literă mare de tipar. activitate frontală, pe individuală
Miercur MEM 3.1.
-exerciții de citire a unor cuvinte grupe, independentă.
i AVAP 2.3.
-realizarea unei compoziții cu temă dată.
01.06
Religie
Limba engleză
-crearea, cu ajutorul vocilor sau al unor Resurse procedurale: Observarea
MM 2.1.
instrumente, unor sunete spaţiale (extraterestre) MM – Elemente de audiţia, interpretarea sistematică
2.2.
-codificarea unor astfel de sunete limbaj muzical Resurse materiale:
3.1.
-alcătuirea unui „alfabet“ de sunete spaţiale Timbrul CD player Evaluare
3.3.
-transmiterea de mesaje Forme de organizare: frontală,
AVAP 2.4.
activitate frontală individuală
Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea
Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Întâlnirea de dimineață Resurse procedurale:
DP 2.1.
conversația,
-exerciții de identificare a literelor învățate explicația, povestirea, Observarea
CLR 1.2.
-exerciții de citire a unor cuvinte/propoziții jocul didactic, sistematică
2.2.
-exerciții de realizare a corespondenței literă mică brainstorming-ul
2.4. CLR – Recapitulare
– literă mare de tipar. Resurse materiale: Evaluare
3.1.
-realizarea corespondenței cuvânt – imagine jetoane frontală,
3.4.
-realizarea unei compoziții cu temă dată. Forme de organizare: individuală
4.1.
activitate frontală, pe
AVAP 2.3.
grupe, independentă.
Educație fizică
Tehnici de lucru : mototolire, rupere, tăiere, Resurse procedurale:
CLR 2.2. decupare după contur, îndoire, răsucire, lipire exerciţiul,
2.4. Elemente de limbaj plastic : formă, volum conversaţia, jocul Observarea
Joi
AVAP 1.1. - realizarea unui poster pe tema Salvaţi Pământul! didactic sistematică
02.06
1.3. Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii Resurse materiale:
AVAP – Colaj
2.2. colaj de imagini cu zonele poluate şi zonele -fotografii, desene,
2.3. frumoase ale Pământului lipici, hârtie colorată
2.4. Forme de organizare: Evaluare
MEM 3.1. activitate frontală, pe frontală,
grupe, independentă individuală
MEM 1.4. - descoperirea „intrusului” în cadrul unui model Resurse procedurale:
1.5. repetitiv; exercițiul, jocul
3.1. - găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date MEM – Colectarea didactic
4.1. elementele celeilalte mulţimi şi regula de datelor. Modificări în Forme de organizare: Analiza
4.2. corespondenţă dintre acestea; viața plantelor și activitate frontală, pe produselor
5.1. - exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe animaleor grupe, independentă. activității
5.2. (ex.: păpuşă-rochie, pantof-picior, maşină-şofer,
AVAP 2.2. ploaie-umbrelă, pătrat-linie etc.);
Competenț Activități integrate/pe discipline; organizarea
Ziua Detalii de conținut Resurse Evaluare
e specifice colectivului de elevi
Întâlnirea de dimineață
CLR 2.4.
-identificarea stărilor emoţionale ale personajelor în Resurse procedurale:
contextele ilustrate/ audiate conversația, exercițiul,
DP 1.1.
-reprezentarea prin desen a stărilor emoţionale DP – Portofoliul jocul didactic
1.2.
-sublinierea importanţei mediului personal cu rezultate/ Resurse materiale: Observarea
2.1.
-identificarea unor tehnici/ abilităţi personale/ evidenţe ale învăţării planșe, jetoane sistematică
3.1.
reguli specifice activităţii de învăţare (repetarea, Forme de organizare:
3.2.
exersarea, înclinaţiile către anumite domenii de activitate frontală, pe
3.3.
studiu, atenţia etc.) grupe, independentă
CLR 1.2. -exerciții de identificare a literelor învățate Resurse procedurale:
2.2. -exerciții de citire a unor cuvinte/propoziții conversația, explicația
2.4. -exerciții de realizare a corespondenței literă mică – Resurse materiale: fișe
CLR – Evaluare
3.1. literă mare de tipar. de evaluare
3.4. -realizarea corespondenței cuvânt – imagine Forme de organizare:
Vineri 4.1. independentă.
03.06 - diferenţierea anotimpurilor, două câte două, în Evaluare
MEM 3.1.
funcţie de caracteristicile specifice observate Resurse procedurale: frontală,
3.2.
- completarea unui calendar pe o săptămână/ lună MEM – Colectarea conversația, exercițiul, individuală
4.1.
cu starea vremii, prin lipirea/desenarea unor datelor. Modificări în jocul didactic,
4.2.
simboluri - nori, soare, vânt etc.; viața plantelor și Resurse materiale:
5.1.
- observarea unor modificări apărute în viaţa animalelor creioane
5.2.
omului, animalelor, plantelor, în funcţie de Forme de organizare:
AVAP 2.3.
anotimp; independentă.
-crearea, cu ajutorul vocilor sau al unor Resurse procedurale:
MM 2.1. instrumente, unor sunete spaţiale (extraterestre) audiţia, interpretarea Analiza
2.2. -codificarea unor astfel de sunete MM – Elemente de Resurse materiale: produselor
3.1. -alcătuirea unui „alfabet“ de sunete spaţiale limbaj muzical CD player activității
3.3. -transmiterea de mesaje Timbrul Forme de organizare:
- realizarea unei melodii Concertul Pământului cu activitate frontală
mijloace proprii