Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.20/ 06.02.

2007
APROBAT
ADMINISTRATOR

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE LUCRU DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA PENTRU :

LUCRUL CU EXCAVATORUL

 Punerea în funcţiune a excavatoarelor se face numai de cãtre persoanele


calificate şi autorizate, care formeazã echipa de lucru şi sunt investite, prin decizie, pentru
acest scop.

 Punerea în funcţiune a excavatoarelor va fi fãcutã numai dupã realizarea


urmãtoarelor verificãri:
a) viteza vântului sã nu depãşeascã 20 m/sec.;
b) înclinarea pantei, pe care urmeazã sã se deplaseze excavatorul, sã nu depãşeascã
1
/25 la excavare şi 1/20 la schimbarea locului de muncã;
c) starea frânelor, cablurilor de tracţiune şi a dispozitivelor de legare a cablurilor
electrice şi a sistemului de ungere;
d) existenţa iluminatului artificial corespunzãtor pe timp de ceaţã sau întuneric;
e) funcţionarea dispozitivelor de siguranţã;
f) emiterea semnalului acustic de pornire, care va trebui sã fie auzit şi cunoscut de
cãtre toţi participanţii la procesul de muncã din zona respectivã;
g) dotarea PSI, conform baremului stabilit prin instrucţiuni.
 Sunt interzise accesul şi staţionarea persoanelor în raza de acţionare a
organelor în mişcare de la excavatoare şi benzi, în timpul funcţionãrii lor.
 Nu este admisã prezenţa şi depozitarea de obiecte şi materiale pe platformele
de lucru ale utilajelor de excavare, în timpul funcţionãrii acestora, sau pe cãile de acces.
 În timpul funcţionãrii, excavatorul va fi astfel dirijat, încât cablul de
alimentare cu energie electricã şi şenile sã existe o distanţã de minim 1 m.
 Dispozitivele de protecţie şi siguranţã ale excavatorului vor fi permanent în
stare de funcţionare şi vor fi uşor accesibile.
 Pe toatã perioada de funcţionare, ambreiajele de siguranţã ale excavatoarelor
vor fi reglate în conformitate cu prescripţiile din cartea tehnicã.
 Deplasare excavatorului se va face potrivit tehnologiei de lucru stabilitã prin
instrucţiuni, respectându-se urmãtoarele:
a) înainte de deplasare se emite semnalul acustic, cunoscut de cãtre toţi participanţii
la procesul de muncã, ca fiind cel care înseamnã plecarea în marş;
b) manevrele excavatorului se vor înscrie în razele de curburã şi pantele transversale
şi longitudinale, prescrise în cartea tehnicã şi în instrucţiunile de lucru;
c) suprafaţa şi treseul de deplasare al excavatorului vor fi în prealabil verificate din
punct de vedere al stabilitãţii şi eliberãrii de materiale depozitate. Traseul va fi
marcat vizibil.
d) asigurarea supravegherii deplasãrii de cãtre persoanele responsabile cu acest gen
de operaţii.
 Este interzisã staţionarea sau mersul în faţa şenilelor, atunci când utilajul
este pus în funcţiune sau în marş.
 Blocajele executate cu prilejul efectuãrii întreţinerilor, reviziilor şi
reparaţiilor, vor fi scoase înainte de punerea în funcţiune sau în marş, prin dispoziţia scrisã
a persoanei responsabilã cu aceste operaţii.
 Deplasare, de la un front la altul, al utilajelor tehnologice de excavare, se
efectueazã pe baza permisului de lucru, întocmit de persoane responsabilã de operaţie şi
aprobat de şeful balastierei.
 Pentru funcţionarea în siguranţã a mecanismului de deplasare pe şenile, vor
fi respectate urmãtoarele restricţii:
a) nu este permisã virarea excavatorului la 3600, fãrã a efectua deplasãri temporare
de mers înainte;
b) se interzice mersul în urcare peste rampe şi obstacole, cum sunt: bucãţi de rocã,
şanţuri de evacuare a apelor şi de alimentare cu energie electricã, preaguri, etc;
c) se vor evita aglomerãrile de material lipicios pe lanţurile de şenile, pe rolele de
susţinere şi pe elementele de îmbinare ale acestora: şaibe, bucşe, bolţuri.
 Scoaterea din funcţiune a excavatorului se face în urmãtoarele cazuri:
a) la sfârşitul schimbului de lucru, dacã utilajul nu se predã schimbului urmãtor;
b) când apar deranjamente la utilaj, ce nu pot fi remediate în timp scurt;
c) când se constatã defecţiuni la dispozitivele de siguranţã, sistemul de frânare de la
troliile de ridicare-coborâre, dispozitivele de legãturã, sau când cablurile de
tracţiune au un numãr de fire rupte peste limita admisã;
d) când apar situaţii de pericol din exterior; alunecãri de taluz sau viteza vântului
mai mare de 20 m/s, situaţie în care utilajul se va orienta cu suprafaţa minimã în
sensul vântului;
e) când temperatura aerului scade sub -100C;
f) înainte de începerea reviziilor şi reparaţiilor;
g) la terminarea extragerii unei fâşii de lucru.
 Personalul de deservire poate pãrãsi excavatorul numai dupã ce:
a) toate acţionãrile au fost oprite;
b) întrerupãtorul principal a fost decuplat;
c) excavatorul cu cupã are braţul rotit lateral faţã de front, iar cupa este aşezatã pe
sol.
 În cazul unor opriri mai mari de 8 ore, excavatorul va fi amplasat în
siguranţã şi supravegheat.
 Pãrţile în mişcare ale echipamentelor tehnice de excavare se vor curãţa la
scoaterea din funcţiune, dupã decuplarea siguranţelor electrice.
 Întreţinerea excavatoarelor se realizeazã în condiţiile prevãzute de
instrucţiunile şi cãrţile tehnice date de cãtre producãtor, respectiv furnizor.
 În activitatea de întreţinere, efectuatã de cãtre personalul de deservire, se va
asigura respectarea urmãtoarelor mãsuri de siguranţã:
a) verificarea permanentã a fixãrii dinţilor la cupe, şi înlocuirea imediatã a dinţilor
uzaţi;
a. Excavatorul nu va fi pus în funcţiune, dacã dinţii de la cupã lipsesc sau
sunt slãbiţi.
b) verificarea sãptãmânalã a nodurilor de îmbinare a construcţiei metalice şi
controlul construcţiilor metalice de rezistenţã, pentru depistarea fisurilor şi
executarea remedierilor;
c) controlul permanent al instalaţiei de ungere a cãii de rulare şi controlul
sãptãmânal al uleiului din rezervor;
d) controlul permanent privind integritatea şi starea tehnicã a dispozitivelor de
siguranţã;
e) verificarea şi controlul instalaţiilor de protecţie. Pentru fiecare instalaţie de
protecţie va exista un registru PRAM, în care se vor specifica pe scurt şi în ordine
cronologicã, verificãrile executate şi modificãrile fãcute în reglaje. Dupã
executarea probelor se vor emite buletine PRAM;
f) verificarea şi reglarea frânelor;
g) verificarea şi întinderea lanţului de şenile;
h) verificarea stãrii tehnice a cablurilor.
Cablurile se înlocuiesc imediat dacã prezintã gâtuiri, striviri, oxidãri
puternice, sau la reducerea secţiunii firelor exterioare, prin uzurã, cu 1/3 din diametru.
Cablurile cu uzurã normalã vor funcţiona pe durata garantatã de producãtor
sau furnizor.
i) controlul, periodic, al tuturor pieselor şi subansamblelor de la mecanismele de
acţionare.
Lunar, se va efectua un control tehnic amãnunţit, asupra tuturor organelor de
maşini, precum şi a îmbinãrilor cu şuruburi, nituri, pene, etc.

j) verificarea stãrii aparaturii de mãsurã şi control, precum şi a instalaţiilor de


iluminat.
 Rezultatele controalelor se menţioneazã în „Fişa de recepţie a lucrãrilor de
întreţinere, revizii şi reparaţii a echipamentelor tehnic”

.
Nr.20/ 06.02.2007
APROBAT
ADMINISTRATOR

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE LUCRU DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA PENTRU :

TRANSPORTOARE CU BANDÃ

 Înainte de punerea în funcţiune a transportoarelor cu bandã, se vor respecta


urmãtoarele reguli de siguranţã:
a) verificarea de cãtre personalul responsabil cu funcţionarea liniei, a întregului
traseu, urmãrindu-se:
- centrarea benzii şi starea de uzurã a acesteia;
- starea dispozitivelor de curãţarea a benzii;
- starea tamburilor şi rolelor (scurgeri de lubrifianţi sau încãlzire exagerate);
- starea cablurilor electrice de alimentare şi conectarea lor;
- verificarea instalaţiei de oprire şi semnalizare la avarii;
- legarea la pãmânt a echipamentului electric;
- montarea apãrãtorilor la mecanismele în mişcare;
- funcţionarea instalaţiei de iluminat.
b) înlãturarea materialului cãzut pe traseul benzii, precum şi la capetele de acţionare
şi întoarcere;
c) semnalizarea şi avertizarea acusticã specifice pornirii, pentru a preveni
eventualele pericole de accidente pe traseu.
 La darea semnalului de pornire a transportorului cu bandã, toate persoanele
din zonã se vor îndepãrta de organele în mişcare ale acestuia şi de covorul de cauciuc.
 Pornirea transportoarelor cu bandã, dupã ce acestea au fost oprite prin
intermediul instalaţiei de siguranţã, este admisã numai dupã ce, în prealabil, s-a determinat
şi înlãturat cauza.
Pornirea se face pentru fiecare transportor în parte, de la panoul local sau central,
începând cu banda de deversare finalã.

 Înainte de oprire, transportoarele cu bandã vor fi descãrcate de material,


începând prin oprirea alimentãrii benzii primare.
 Dupã oprirea transportorului, se va verifica încãlzirea lagãrelor, a
reductoarelor, a ridicãtoarelor hidraulice şi a tamburilor.
 În scopul asigurãrii funcţionãrii rectilinii a covorului de cauciuc, pentru
evitarea uzurii lui sau a unei avarii, se vor lua urmãtoarele mãsuri de siguranţã:
a) transportoarele cu bandã sã aibã în funcţiune toate dispozitivele de siguranţã
prevãzute în proiect;
b) controlul zilnic al respectãrii planeitãţii tronsoanelor ce alcãtuiesc transportorul;
c) eliminarea denivelãrii şi realizarea racordurilor prevãzute în proiect, astfel încât
sã se asigure contactul permanent al rolelor cu covorul de cauciuc, pe întregul
traseu de bandã, când este încãrcat sau gol.
 Pentru eliminarea pericolului de aprindere, generat de patinarea covorului pe
tamburi, transportoarele cu bandã vor fi echipate, prin proiect, cu dispozitive de siguranţã,
care sã întrerupã alimentarea lor cu energie electricã, atunci când viteza de rulare a benzii
scade sub limita prevãzutã în cartea tehnicã.
 Se interzice funcţionarea transportorului cu bandã atunci când se constatã
blocarea unei role. Pentru evitarea incendiului la covorul de cauciuc, rolele blocate voi fi
rãcite sau suspendate obligatoriu înainte de oprirea transportorului.
 În timpul funcţionãrii, se va evita supraîncãrcarea transportorului cu bandã
peste limitele stabilite prin proiectul de execuţie, astfel încât materialul sã nu deverseze
lateral.
 Orice intervenţie privind funcţionarea, revizia şi repararea se executã numai
când transportorul cu bandã este oprit şi blocat. Excepţie face verificarea rolelor, care se
executã cu transportorul în mişcare, luându-se mãsurile de securitate corespunzãtoare.
 La executarea lucrãrilor de reparaţii prevãzute în cartea tehnicã, vor fi luate
urmãtoarele mãsuri de siguranţã:
a) curãţarea completî de material a transportorului cu bandã şi a întregului traseu pe
care este montat acesta;
b) demontarea, curãţarea şi gresarea rolelor;
c) verificarea stãrii covorului şi aducerea lui la parametrii de funcţionarea, prin
reparare;
d) gresarea tamburilor;
e) verificarea calitãţii uleiurilor din reductoare şi din cuplaje hidraulice şi înlocuirea
lor, conform prescripţiilor prevãzute în cartea tehnicã;
f) verificarea instalaţiilor electrice de alimentare şi a rezistenţelor de izolaţie, şi
aducerea acestora la situaţia normalã.

Întocmit,
Ing.Furdui Ioan