Sunteți pe pagina 1din 28

lOMoARcPSD|7634385

Grile 1

Dreptul afacerilor Business law (Academia de Studii Economice din București)

StuDocu nu este sponsorizat sau avizat de nicio universitate


Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)
lOMoARcPSD|7634385

Dreptul afacerilor

MULTIPLE CHOICE

1. Dreptul Afacerilor este o disciplină


a. juridică
b. economică
c. juridico-economică
ANS: A

2. Principiul libertătii comertului presupune:


a. libera executare a profesiei de comerciant
b. dreptul omului de afaceri de a circula nestingherit
c. obligatia de a presta si activităti civile
ANS: A

3. Concurenta presupune:
a. o competitie între parteneri de afaceri aflati în egalitate juridică
b. o întrecere nestingherită pe piata liberă
c. o întrecere conditionată între subiecte de drept cu activităti necomerciale
ANS: B

4. Reversul concurentei loiale este:


a. înselăciune în afaceri
b. concurenta neloială
c. conventia anticoncurentială
ANS: B

5. Concurenta loială are ca functii:


a. garantarea desfăsurării economiei de piată
b. facilitarea circulatiei conditionate a mărfurilor, capitalurilor si serviciilor
c. stimularea initiative de orice natură în cadrul afacerii
ANS: B

6. Contractele comerciale au putere de lege între:


a. părtile contractante
b. între terti
c. între oamenii de afaceri

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

ANS: A

7. Principiul bunei-credinte impune ca:


a. orice afacere să fie efectuată în mod multumitor
b. să nu se recurgă la practici si uzante incorecte
c. să se recurgă la practice si uzante incorecte
ANS: B

8. Principiul libertătii comertului înseamnă că părtile:


a. au dreptul să îsi aleagă legea aplicabilă raportul de dreptul afacerilor
b. îsi pot alege singuri partenerii de afaceri
c. îsi pot manifesta liber intentiile de afaceri
ANS: A

9. Izvoarele Dreptului Afacerilor se împart în:


a. interne si internationale
b. interne si constitutionale
c. internationale si normative
ANS: A

10. Codul Comercial cuprinde:


a. norme juridice privind raporturile comerciale interne si internationale
b. norme juridice de Dreptul Afacerilor
c. norme juridice civile
ANS: A

11. Conventiile internationale reglementează:


a. aspecte internationale privind raporturile de drept international
b. drepturile si obligatiile participantilor la raporturile juridice de Dreptul Afacerilor
c. drepturi si obligatii civile nationale
ANS: A

12. Codificarea Dreptului Afacerilor reprezintă:


a. o înmănunchiere de norme juridice în vederea uniformizării practicii
b. monitorizarea actelor normative care reglementează Dreptul Afacerilor
c. atitudini si conduite, arareori scrise
ANS: A

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

13. Prin raportul juridic de dreptul afacerilor se întelege :


a. norma de dreptul comercial aplicabilă într-un caz anume determinat
b. o relatie socială reglementată de o normă de drept al afacerilor
c. raportul patrimonial reglementat de o normă de drept comercial
ANS: B

14. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de dreptul afacerilor :


a. comercialitatea
b. nepatrimonialitatea
c. inegalitate
ANS: A

15. Criteriul comercialitătii se defineste :


a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil
b. prin întelegerea părtilor
c. prin referire la normele dreptului national
ANS: A

16. Un raport juridic de dreptul afacerilor dobândeste vocatie internatională în măsura în care prezintă atributul
internationalitătii ?
a. da, dobândeste atributul internationalitatii
b. nu, nu dobandeste atributul internationalitatii
c. nu, nu dobandeste atributul internationalitatii, deoarece
ANS: A

17. Un raport juridic ce contine elemente de internationalitate în structura sa si în împrejurările referitoare la


nasterea, modificarea sau stingerea apartine:
a. dreptului comertului international
b. dreptului international privat
c. dreptului comercial
ANS: A

18. Cetătenia pe care o au părtile unui raport juridic de Dreptul Afacerilor este în măsura să confere acestuia
caracterul de extraneitate ?
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. enuntul este corect, deoarece priveste raporturi juridice de Dreptul Afacerilor

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

ANS: B

19. Sediul unei societăti comerciale, domiciliul (ori în lipsa acestuia resedinta) părtilor, situate în state diferite
conferă elementul de internationalitate unui raport juridic comercial ?
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. enuntul este incorect, deoarece relevanta este cetatenia
ANS: A

20. Raportul juridic de Dreptul Afacerilor arată că părtile:


a. au drepturi si obligatii correlative
b. se află în legătură de afaceri
c. au dreptul să ceară despăgubiri partenerilor de afaceri
ANS: A

21. Premisele raportului de Dreptul Afacerilor sunt: subiectele de drept, norma juridică si raporturile de afaceri
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. numai subiectele de drept sunt premise a raportului de Dreptul Afacerilor
ANS: A

22. Părtile raportului juridic pot fi:


a. persoane fizice
b. persoane juridice
c. persoane fizice si juridice
ANS: C

23. Comerciantul persoană fizică trebuie să se bucure de capacitate de folosintă nestirbită


a. enuntul este corect
b. in anumite situatii, capacitatea de folosinta interzisa
c. enuntul este incorect
ANS: A

24. Comerciantul persoană fizică trebuie să protejeze:


a. interesul general al cetătenilor altor state
b. interesul altor profesiuni si functii publice
c. interesul clientilor
ANS: C

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

25. Lipsa capacitătii de exercitiu depline ori chiar a celei restrânse nu duce la imposibilitatea dobândirii calitătii de
comerciant
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. doar lipsa capacitatii de exercitiu depline duce la imposibilitatea dobândirii calitatii de
comerciant
ANS: B

26. Incompatibilitatea înseamnă


a. interdictia cumulării calitătii de comerciant cu alte profesii si functii
b. interdictia cumulării calitătii de comerciant cu cea de om de afaceri
c. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de societate comercială
ANS: A

27. Decăderea unei persoane fizice din dreptul de a exercita profesiunea de om de afaceri poate surveni
a. ca urmare a sanctionării sale de către inspectorii de protectie a consumatorului cu amendă
b. ca o consecintă a săvârsirii unor activităti cu caracter ilicit
c. la renuntarea voluntară ca urmare a retragerii dreptului de liberă practică
ANS: B

28. Pemtru a dobândi calitatea de comerciant persoană fizică trebuie să facă acte si fapte de comert
a. cu titlu professional
b. cu multă initiativă
c. cu caracter profitabil
ANS: A

29. Comerciantul persoană fizică trebuie să desfăsoare acte de comert în nume propriu si pe
a. riscul său
b. fără nici un risc
c. cu un risc diminuat
ANS: A

30. Există restrictii în ceea ce priveste fabricarea unor substante si produse cu regim juridic special
a. nu deoarece în lumea afacerilor există principiul libertătii comertului
b. da, deoarece unele substante si produse impun un regim special
c. nu, deoarece s-ar încălca principiul autonomiei de vointă
ANS: B

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

31. Statutul juridic al comerciantului persoană fizică este compus din:


a. capitalul social
b. drepturi si obligatii
c. totalitatea actelor si faptelor de comert
ANS: B

32. Dreptul la firmă al comerciantului are


a. caracter patrimonial
b. caracter nepatrimonial
c. caracter patrimonial si nepatrimonial
ANS: C

33. Statutul juridic al comerciantului străin persoană fizică este diferit de cel al comerciantului persoană fizică
română
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. enuntul este incorect, deoarece pentru cele două categorii de persoane este relevanta cetatenia
ANS: B

34. Societătile comerciale care îsi au sediul în România sunt:


a. persoane juridice române
b. persoane juridice apatride
c. persoane juridice bilaterale
ANS: A

35. Dacă o societate comercială străină constituie o societate comercială pe teritoriul României cu capital integral
străin sau în asociere cu persoane fizice sau juridice române este:
a. persoană juridică a tării ce detine ponderea cea mai mare de capital
b. nu poate fi persoană juridică română deoarece are capital străin
c. este persoană juridică română
ANS: C

36. Societatea comercială este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în
comun, cu scopul de a împărti foloasele.
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. societatea comercială este un contract unilateral

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

ANS: A

37. La constituirea unei societăti comerciale este obligatoriu ca fiecare asociat să aducă aport la constituirea
capitalului social
a. nu deoarece societatea comercială este un contract
b. nu pentru că fiecare asociat intră în societate în mod benevol
c. da întrucât asa se dobândesc mijloacele materiale de obtinere a profitului
ANS: C

38. Caracterele juridice ale contractului de societate sunt:


a. plurilateralitate, fara exceptii
b. cu titlu oneros
c. aleatoriu
ANS: B

39. Legea este aceea care stabileste formele societătilor comerciale?


a. nu deoarece societatea comercială are la bază un contract între asociati
b. da deoarece există un interes public
c. nu, deoarece ar contravene principiului libertatii comertului
ANS: B

40. Societătile în nume colectiv pot fi deopotrivă în comandită si pe actiuni?


a. da, pot fi deopotrivă in comandită si pe actiuni
b. nu, nu pot fi deopotriva si în comandită si pe actiuni
c. în anumite situatii, societatile în nume colectiv pot fi în comandita
ANS: B

41. Societatea în comandită simplă este sinonimă din punct de vedere juridic cu societatea în comandită pe
actiuni?
a. da pentru că la ambele forme există asociati (actionari) comanditati si comanditari
b. da deoarece sunt reglementate de acelasi text legal
c. nu, fiind forme juridice diferite
ANS: C

42. Faptele de comert se clasifică în obiective, subiective si mixte (unilaterale)


a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. faptele de comert pot fi doar obiective si subiective

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

ANS: A

43. Faptele de comert obiective se denumesc astfel deoarece caracterul commercial le este conferit de obiectul
operatiunii, independent de calitatea de comerciant ori necomerciant a persoanei:
a. enuntul este adevărat
b. enuntul este fals
c. caracterul comercial le este conferit atât de obiectul operatiunii, cat si de calitatea de
comerciant a persoanei
ANS: A

44. Faptele de comert conexe sunt operatiunile ce au căpătat caracterul comercial datrită strânsei lor legături cu o
altă faptă de comert considerată de lege ca fiind faptă de comert
a. enuntul este adevărat
b. enuntul este fals
c. faptele de comert conexe sunt fapte de comert autonome
ANS: A

45. Prezumtia de comercialitate consideră ca fapte de comert toate actele si obligatiile comerciantului indifferent
de izvorul lor cu anumite exceptii
a. enuntul este adevărat
b. enuntul este fals
c. prezumtia de comercialitate se aplica fara exceptii
ANS: A

46. Prezumtia de comercialitate poate fi răsturnată


a. prin proba contrară
b. niciodată
c. uneori
ANS: A

47. Faptele de comert pot fi


a. unilaterale
b. mixte
c. unilaterale sau mixte
ANS: C

48. Fondul de comert este totalitatea bunurilor mobile si imobile, corporale si incorporale afectate desfăsurării unei
activităti comerciale
a. enuntul este adevarat

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

b. enuntul este fals


c. fondul de comert este un element extrapatrimonial
ANS: A

49. Vadul comercial este un :


a. bun mobil
b. bun imobil
c. bun incorporal
ANS: C

50. Firma, emblema, clientele, vadul comercial sunt bunuri


a. mobile corporale
b. mobile incorporabile
c. corporale
ANS: B

51. Utilajele, echipamentele, materiile prime, produsele finite sunt bunuri mobile corporale
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. produsele finite si utilajele sunt bunuri mobile corporale
ANS: C

52. În raport de întinderea răspunderii asociatilor societătile comerciale se clasifică în cu raspundere nelimitata si
cu raspundere limitată
a. enuntul este corect
b. nu există societăti cu raspundere limitata
c. nu există societati cu raspundere nelimitata
ANS: A

53. În raport de existenta ori inexistenta caracterului intuitu personae al societătii vom întâlni
a. societăti de persoane
b. societăti în comandita simpla
c. societăti în nume colectiv
ANS: A

54. Actul constitutiv este un act consensual


a. nu întrucât nu este obligatoriu consimtământul viitorilor asociati

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

b. deoarece se încheie valabil prin consimtământul viitorilor asociati


c. nu, deoarece trebuie sa indeplineasca si cerintele de forma cerute de legea civila
ANS: B

55. Când este obligatorie forma autentică a actului constitutiv


a. la stabilirea consimtământului părtilor
b. când printre bunurile aduse ca aport social există un imobil
c. există un brevet de inventie ca aport social
ANS: B

56. Forma juridică desemnează apartenenta unei societăti comerciale la una dintre cele cinci forme prevăzute de
lege
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. forma juridică nu desemnează decât aspectul juridic al actului constitutiv
ANS: A

57. În afara sediului principal o societate poate avea


a. filiale si sucursale
b. numai sucursale
c. numai filiale
ANS: A

58. O societate comercială se poate constitui pe o durată de timp


a. nelimitata sau limitata
b. limitata intotdeauna
c. nelimitata intotdeauna
ANS: A

59. Denumirea societătii este numele sub care o societate comercială îsi desfăsoară activitatea
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. societatea comerciala nu are denumire
ANS: A

60. Este obligatorie declaratia pe proprie răspundere a fondatorilor, administratorilor, reprezentantilor legali si
cenzorilor că îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calităti în conditiile în care există un act
constitutiv?

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

a. da, este obligatorie


b. nu, nu este obligatorie
c. este obligatorie numai în cazul societatilor în nume colectiv
ANS: A

61. Dovada rezervării denumirii societătii comerciale este necesară?


a. nu deoarece denumirea societătii este prevăzută în actul constitutiv
b. da pentru că este un element de identificare în raport cu alti comercianti
c. rămâne la aprecierea judecătorului delegat
ANS: B

62. Dovada sediului social se poate face si prin martori?


a. da
b. nu
c. numai în cazul societătii pe actiuni
ANS: B

63. Având în vedere principiul libertătii comertului este necesară o autorizare eliberată de organele administratiei
publice centrale pentru functionarea
a. băncilor comerciale
b. societătilor de pe piata de capital, fara exceptie
c. societătilor de asigurare, din partea BNR
ANS: A

64. Care dintre aceste organe sunt caracteristice unei societăti comerciale
a. organul de conducere
b. organul deliberativ, organul de conducere, organul de executie
c. organul de informare
ANS: B

65. Trecerea timpului stabilit pentru durata societătii este o cauză de dizolvare
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. în anumite situatii, trecerea timpului stabilit pentru durata societatii nu este cauza de dizolvare
ANS: A

66. Îndeplinirea obiectului de activitate al societătii comerciale ori imposibilitatea îndeplinirii acestuia sunt cauze
de dizolvare

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

a. enuntul este corect


b. enuntul este incorect
c. imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate nu este cauza de dizolvare
ANS: A

67. Un asociat poate cere instantei de judecată dizolvarea societătii comerciale pentru motive temeinice
a. nu pentru că există un cat constitutiv
b. atunci când dizolvarea societătii comerciale nu se poate realiza prin hotărârea adunării
generale
c. nu, deoarece s-ar încălca principiul libertatii comertului
ANS: B

68. Societatea cu răspundere limitată poate avea si un singur asociat?


a. nu deoarece fiind o asociere de persoane trebuie să fie cel putin doi asociati
b. da deoarece este o exceptie legală
c. nu, deoarece societatea cu răspundere limitată presupune un act constitutiv multilateral
ANS: B

69. În cazul societătii pe actiuni actionarii răspund numai până la concurenta aportului lor
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. actionarii raspund nelimitat si solidar în cazul societatii pe actiuni
ANS: A

70. În cazul societătii cu răspundere limitată asociatii răspund


a. numai în limita aportului lor
b. nu răspund întrucât răspunderea lor este limitată
c. răspund în raport de obiectul de activitate al societătii
ANS: A

71. O societate comercială dobândeste personalitate juridică


a. din momentul constituirii sale
b. din momentul înregistrării în Registrul Comertului
c. din momentul în care asociatii hotărăsc
ANS: B

72. Cetătenia pe care o au părtile unui raport juridic de dreptul afacerilor este în măsura să confere acestuia
caracterul de extraneitate ?

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

a. de, întotdeauna
b. nu, niciodata
c. numai în situatia în care părtile raportului sunt persoane juridice
ANS: B

73. Sediul unei societăti comerciale, domiciliul (ori în lipsa acestuia resedinta) părtilor, situate în state diferite
conferă elementul de internationalitate unui raport juridic comercial ?
a. conferă în mod direct atributul internationalitătii
b. este necesar ca în structura sa să fie întâlnit si un alt element de extraneitate apt de a-i acorda
valenta internationalitătii
c. conferă în mod indirect atributul internationalitatii
ANS: A

74. Izvoarele dreptului afacerilor sunt :


a. cu caracter intern si international
b. cu caracter regional
c. cu caracter general
ANS: A

75. Subiectele raportului juridic de dreptul afacerilor apartinând ordinei juridice nationale sunt :
a. comerciantii (persoane fizice) si comerciantii (persoane juridice)
b. societăti comerciale dizolvate
c. persoanele fizice necomercianti si alte forme de organizare
ANS: A

76. Subiectele raporturilor juridice de dreptul afacerilor apartinând ordinei juridice internationale sunt:
a. beligerantii
b. organizatiile interguvernamentale
c. societătile nationale
ANS: B

77. Societatea comercială dobândeste potrivit legislatiei României nationalitatea statului pe al cărui teritoriu si-a
stabilit, potrivit actului constitutiv sediul social.
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. societatea dobândeste nationalitatea statului pe al carui teritoriu s-a constituit
ANS: A

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

78. Dacă o societate comercială are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state determinant pentru identificarea
nationalitătii acesteia este :
a. locul unde se află centrul principal de conducere si gestiune a activitătii statutare
b. locul de constituire al societătii comerciale respective
c. oricare dintre sediile în care societatea comercială îsi desfăsoară activitătile sale statutare
ANS: A

79. Societătile comerciale constituite în România cu capital majoritar străin ori în întregime străin sunt persoane
juridice române
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. numai daca au capital în întregime străin
ANS: A

80. Sunt recunoscute de plin drept în România persoanele juridice străine cu scop patrimonial , valabil constituite
în statul a cărei nationalitate o au ?
a. nu , deoarece au fost constituite în raport cu o legislatie natională
b. da pentru că legea română recunoaste de plin drept personalitatea juridică a societătilor
comerciale străine
c. da, însă numai după reîntocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii române.
ANS: B

81. Grupurile de Interes Economic :


a. desemnează o formă de asociere între două sau mai multe persoane fizice si juridice,
constituită pe o perioadă de timp determinată
b. o nouă formă juridică de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor
c. o formă organizatorică propusă de un anumit cadru juridic
ANS: A

82. Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu :


a. marile corporatii internationale
b. în special cu societătile comerciale de persoane ;
c. cu organizatiile statale cu atributii în comertul international.
ANS: B

83. Membrii Grupului de Interes Economic răspund :


a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului în care
contractele încheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevăzut astfel;
b. nu sunt obligati la răspunderea nelimitată si solidară

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

c. răspund doar în raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic
ANS: A

84. Numărul membrilor Grupului de Interes Economic nu poate fi mai mare de :


a. 50
b. 40
c. 20
ANS: C

85. Grupul de Interes Economic nu poate avea mai mult de :


a. 200 de angajati
b. 400 de angajati
c. 500 de angajati
ANS: C

86. În prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si îsi pot desfăsura activitatea în
România ?
a. nu , deoarece tara noastră este membru de dată recentă al Uniunii Europene
b. da , deoarece tara noastră doreste armonizarea legislatiei sale cu cea a Uniunii Europene
c. nu, dar urmează a fi recunoscute începând cu anul 2010
ANS: B

87. Caracterul sinalgmatic al contractelor comerciale este conferit de faptul că :


a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru părti ;
b. părtile sunt numai două
c. sunt cu titlu gratuit
ANS: A

88. Contractele comerciale se divid după obiectul lor în contracte care generează obligatii :
a. de a împrumuta
b. de a da, a face si a nu face
c. de a asigura, a reasigura si a vinde
ANS: B

89. Părtile unui contract comercial au posibilitatea de a schimba legea aplicabilă contractului fără a aduce atingere
formei si drepturilor tertilor :
a. oricând
b. numai după ivirea litigiului

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

c. numai cu aprobarea organului de jurisdictie


ANS: A

90. Clauza compromisorie care reprezintă acordul părtilor de a supune litigiile ce s-ar putea naste în legătură cu
contractul arbitrajului si a renunta la dreptul de a apela la organul de juridictie ale statelor , este exprimată :
a. în Lex fori
b. în cuprinsul contractului de comert international
c. într-un înscris separat
ANS: B

91. Prin introducerea în contract a clauzei penale părtile contractante pot să prevadă ca debitorul :
a. să efectueze o pedeapsă penală pentru neexecutarea obligatiei care îi revine
b. să plătească cu titlu de despăgubire , o anumită sumă de bani sau să efectueze o anumită
prestatie
c. să efectueze din nou o prestatie pecuniară pe care nu a îndeplinit-o la termenul stabilit
ANS: B

92. Locul executării plătii în cazul executării voluntare a obligatiilor contractuale este :
a. acelasi stipulat prin cutuma
b. cel care rezultă din intentia părtilor
c. cel care rezultă din natura operatiunii civile
ANS: B

93. În cazul executării voluntare de regulă, plata este făcută :


a. de către creditor
b. de către o altă persoană în numele debitorului
c. de către executorul judecătoresc
ANS: B

94. În cazul contractelor comerciale fapta ilicită constă în :


a. neexecutarea de către creditor a obligatiilor contractuale asumate ori executarea cu intarziere a
acestora
b. efectuarea corespunzătoare a obligatiilor asumate
c. efectuarea cu întârziere a obligatiilor asumate
ANS: A

95. Răspunderea debitorului este conditionată de existenta unui raport de cauzalitate între :
a. fapta păgubitoare si daunele interese

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

b. fapta păgubitoare si daunele morale


c. fapta păgubitoare si prejudiciul cauzat
ANS: C

96. În raportul dintre comisionar si comitent există relatii de :


a. intermediere
b. de mandate
c. de reprezentare
ANS: B

97. Raporturile juridice de tip agency se stabilesc între părti printr-o întelegere numită
a. fair play
b. agreement
c. duty – free
ANS: B

98. În ceea ce priveste gradul de control exercitat de principal (patron) agentul poate fi :
a. agent secundar
b. agent principal
c. agent contractor
ANS: C

99. Factorul este acel intermediar care lucrează :


a. în nume propriu
b. în numele principalului
c. în numele brokerului
ANS: A

100. Dacă părtile nu au convenit altfel în domeniul intermedierii se aplică :


a. legea statului în care mandatarul îsi are sediul
b. legea statului în care îsi are sediul mandantul
c. legea statului în care îsi desfăsoară împuternicirea intermediarul
ANS: C

101. În situatia în care reprezentarea are ca obiect administrarea sau orice alt act de dispozitie referitoare la un
imobil legea care cârmuieste va fi:
a. lex contractus

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

b. lex rei sitae


c. bona fides
ANS: B

102. În cazul Aquis-ului comunitar în domeniul interpretării agentul comercial are dreptul la comision pentru
tranzactiile încheiate , în termenul prevăzut , atunci când :
a. i se încredintează o anumită zonă geografică sau toti clientii posibili
b. detine exclusivitatea pentru o anumită zonă geografică sau un anumit grup de clienti
c. atunci când tranzactia a fost încheiată împreună cu un client care apartine zonei sau etniei
respective
ANS: B

103. Dreptul la comision se stinge numai dacă si în măsura în care :


a. banca refuză să achite contravaloarea prestatiei întrucât între părti nu s-a încheiat un nou acord
b. s-a stabilit că va fi executat contractul dintre terti si comitent
c. acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat
ANS: C

104. Un contract de vânzare internatională de mărfuri poate fi probat si prin mijloacele moderne de comunicare (fax
, telex, e-mail , telegramă )
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. un contract nu poate fi încheiat între absenti
ANS: A

105. Oferta de a încheia un contract de vânzare internatională de mărfuri îsi produce efectele :
a. când ajunge la destinatar atunci când este facută în mod scris
b. când este predată destinatarului prin orice mijloace
c. când destinatarul recunoaste faptul că a intrat în posesia ofertei
ANS: B

106. O ofertă, chiar dacă este irevocabilă , poate fi retractată ?


a. nu, dacă retractarea ajunge la destinatar înaintea ofertei
b. da dacă retractarea ajunge la destinatar în acelasi timp cu oferta
c. nu deoarece este irevocabilă
ANS: B

107. Retractarea ofertei este similară cu revocarea acesteia ?

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

a. da, întotdeauna
b. nu
c. da, în anumite cazuri
ANS: B

108. . O ofertă de a contracta făcută verbal între părtile prezente , cu exceptia cazului în care din împrejurări rezultă
contrariul :
a. trebuie acceptată imediat
b. trebuie analizată cu atentie
c. trebuie acceptată ulterior
ANS: A

109. Între părtile contractante absente este valabilă regula potrivit căreia aceptarea ofertei produce efecte în
momentul în care indicatia de acceptare parvine ofertantului ?
a. da, în toate cazurile
b. nu, deoarece contractele nu se pot încheia între absenti
c. da, dar numai în anumite situatii
ANS: B

110. Este exceptată de la regula potrivit căreia aceptarea ofertei produce efecte în momentul în care indicatia de
acceptare parvine ofertantului, împrejurarea că indicatia de acceptare nu parvine ofertantului în termen de
acceptare stabilit de el ori în lipsa unei stipulatii în cadrul unui termen rezonabil?
a. nu, nu este exceptată
b. da, este exceptată
c. în cadrul unui contract între absenti este interzisă introducerea unor stipulatii
ANS: A

111. Un contract de vânzare internatională de mărfuri poate fi modificat si rezolutionat (reziliat) prin :
a. vointa părtii care se consideră îndreptătită în acest sens
b. prin solicitarea unei hotărâri judecătoresti
c. prin acordul amiabil al părtilor
ANS: C

112. Vânzătorul este obligat să predea mărfurile :


a. oricând
b. în orice moment în afara cazului în care din împrejurări nu rezultă că alegerea datei nu revine
cumpărătorului
c. în toate celelalte cazuri într-un termen nelimitat

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

ANS: B

113. Vânzatorul este obligat să remită documentele referitoare la marfă


a. în locul si forma prevăzute în contractul de vânzare internatională de mărfuri
b. prin curier ori prin mijloace de comunicare modernă (telegramă , telex, fax , e-mail)
c. nu este obligat sa remita documente referitoare la marfa
ANS: A

114. Obligatia de conformitate a mărfurilor are drept obiect :


a. predarea către cumpărător a mărfurilor care fac obiectul contractului
b. mărfurile a căror cantitate, calitate si tip să fie corespunzătoare întrutotul celor stipulate în
contract
c. orice modalitate de îndeplinire a clauzelor contractuale pe care si-a asumat-o în mod voluntar
vânzătorul
ANS: B

115. Vânzătorul este exonerat de răspundere pentru o lipsă de conformitate pe care cumpărătorul o cunostea sau nu
se putea să nu o cunoască în momentul închieierii contractului
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. vânzătorul nu este exonerat de raspundere in nicio situatie
ANS: A

116. Este răspunzător vânzătorul pentru orice lipsă de conformitate care există în momentul transmiterii riscurilor
către cumpărător chiar dacă aceasta lipsă se iveste ulterior?
a. da, este raspunzator
b. nu, nu este raspunzator
c. vanzatorul raspunde doar daca lipsa se iveste ulterior
ANS: A

117. Îsi va pierde cumpărătorul dreptul său de a cere daune interese din partea vânzătorului în situatia în care va
recurge la un alt mijloc
a. da
b. nu
c. nu există acest drept
ANS: B

118. Există posibilitatea acordării unui termen suplimentar de către cumpărător , vânzătorului în caz de contraventie
la contract

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

a. da
b. nu
c. acordarea unui termen suplimentar poate acorda doar vânzatorul
ANS: A

119. Termenul de gratie acordat de către cumpărător vânzătorului are o durată :


a. nedeterminată
b. determinată
c. rezonabilă
ANS: C

120. Cumpărătorul are dreptul de a cere rezolutiunea contractului de vânzare internatională :


a. în caz de nerespectarea de către vânzător a oricăreia dintre obligatiile ce rezultă din contract
sau din conventia de la Viena din 1980
b. în orice moment al derulării contractului de vânzare internatională a mărfurilor dacă asa crede
de cuviintă
c. în caz de nepredare a mărfurilor de către vânzător în termenul prevăzut în contract si nici în
termenul suplimentar acordat de cumpărător
ANS: A

121. În materia vânzării internationale de mărfuri cumpărătorul are următoarele obligatii principale :
a. să solicite îndeplinirea tuturor clauzelor contractuale din partea vânzătorului
b. să nu plătească pretul cuvenit pentru marfă
c. să preia mărfurile predate de către vânzător
ANS: C

122. Pentru a fi validă declaratia de rezolutiune (reziliere) a contractului international de mărfuri adresată celeilalte
părti aceasta trebuie făcută prin :
a. scrisoare deschisă
b. notificare
c. prin orice alt mijloc de comunicare
ANS: B

123. În cadrul contractului de factoring părtile sunt :


a. vanzatorul
b. utilizatorul
c. furnizorul (producătorul)
ANS: C

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

124. Se poate obliga concesionarul în mod conventional, să asigure revânzarea produselor într-un anumit ritm astfel
încât să se obtină cresterea vitezei de rotatie a fondurilor circulante si obtinerea de câstiguri pentru ambele părti
?
a. da
b. nu
c. doar dacă există prevedere legală expresă în acest sens
ANS: A

125. Care dintre obligatiile următoare apartin franchisorului


a. plata taxei de admitere în afacere
b. cedează concesiunea mărcii sau a serviciilor
c. achită redeventa calculată în procente (sau într-o cotă fixă)
ANS: B

126. Neîndeplinirea uneia dintre obligatiile asumate de către o parte a contractului de franchising duce la rezilierea
acestuia :
a. de fapt
b. de drept
c. nu se poate cere rezilierea
ANS: B

127. Obligatia de a înmâna scrisoarea de trăsură apartine :


a. expeditorului
b. întreprinzătorului
c. cărăusului
ANS: A

128. Conosamentul este emis în cazul transportului pe cale :


a. ferată
b. maritime
c. rutieră
ANS: B

129. În caz de fortă majoră ori în caz fortuit cărăusul :


a. nu are nici o obligatie deoarece este exonerat de răspundere
b. îl va încunostiinta despre aceste situatii pe expeditor, de îndată
c. returnează mărfurile către expeditor iar acesta va apela la un alt cărăus

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

ANS: B

130. Obligatia cărăusului încetează :


a. când mărfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul a fost încunostiintat de aceasta
b. când mărfurile au ajuns la destinatie iar destinatarul poate dispune de ele
c. cand marfurile au fost predate de expeditor
ANS: B

131. Drepturile si obligatiile care revin părtilor din contractul international de transport fac obiectul :
a. clauzelor contractuale deoarece se aplică principiul lex voluntatis
b. normelor elaborate la nivel national si international
c. atât clauzelor contractuale cât si prevederilor normelor nationale si internationale în materie
ANS: C

132. Actiunile care decurg din raporturile contractuale în cazul litigiilor privind derularea contractelor de transport
rutier international se prescriu :
a. într-o lună
b. în trei ani în cazul dolului sau a unei culpe grave
c. în cinci ani
ANS: B

133. În cazul contractelor de transport feroviar de mărfuri primirea mărfurilor de către destinatar :
a. nu stinge actiunea
b. stinge actiunea
c. stinge actiunea, dupa scurgerea unui termen de 3 luni
ANS: B

134. În cazul contractelor de transport fluvial international , transportatorul este obligat să examineze reclamatiile si
pretentiile în termen de :
a. o lună de la primire
b. în termen de trei luni de la primire
c. în termen de cinci luni de la primire
ANS: B

135. În cazul contractului international de transport maritim, dacă pierderea sau avaria nu sunt aparente destinatarul
trebuie să notifice cărăusul :
a. în cinci zile consecutive
b. în cincisprezece zile consecutive

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

c. în treizeci de zile consecutive


ANS: B

136. Orice actiune care priveste transportul mărfurilor pe cale maritimă se prescrie în cazul în care nu a fost
introdusă nici o procedură judecătorească în termen de :
a. un an
b. doi ani
c. trei ani
ANS: B

137. Absenta , neregularitatea sau pierderea documentelor de însotire a mărfurilor, în cazul contractului de transport
pe cale maritimă afectează existenta si valabilitatea contractului ?
a. da
b. nu
c. da, în anumite cazuri
ANS: B

138. Pierderea calitătii de comerciant a societătii comerciale se face prin


a. infiintare
b. lichidare
c. prin orice alt act juridic
ANS: B

139. Dizolvarea societătii comerciale are loc în momentul în care a decedat unul dintre asociati
a. da
b. nu
c. da, daca raman doar doi asociati
ANS: B

140. Actul juridic este acordul de vointă prin care două sau mai multe persoane convin să dea nastere, să modifice
sau stingă un raport juridic de Dreptul Afacerilor
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. în Dreptul afacerilor au relevanta doar faptele juridice
ANS: A

141. Dovada calitătii de comerciant persoană fizică se face prin


a. mijloace de probă

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

b. prin declaratie proprie


c. prin prezumtii
ANS: A

142. Dovada calitătii de comerciant persoană juridică se face prin copie certificată la Registrul Comertului după
înregistrare
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. doar comerciantii persoană fizica se înregistrează la Registrul Comertului
ANS: A

143. Încetarea calitătii de comerciant a societătii comerciale se realizează prin radierea înmatriculării la Registrul
Comertului
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. incetarea calitatii de comerciant se face prin radierea înmatricularii la tribunal
ANS: A

144. Expirarea termenului stabilit prin actul constitutive pentru durata societătii este un motiv de dizolvare a
acesteia
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. societatea comercială nu se poate dizolva prin expirarea termenului
ANS: A

145. Imposibilitatea realizării obiectului de activitate este un motiv de dizolvare a societătii comerciale
a. enuntul este corect
b. enuntul este incorect
c. numai daca este vorba de o imposibilitate relativa
ANS: A

146. Adunarea Generală a Asociatilor poate hotărî dizolvarea societătii comrciale?


a. da
b. nu, fără autorizarea instantei de judecată
c. da, dar numai cu acordul judecătorului sindic
ANS: A

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

147. Hotărârea judecătorească prin care se constată împiedicarea bunei desfăsurări a activitătii din cauza
neîntelegerilor dintre asociati este un motiv de dizolvare?
a. nu deoarece numai Adunarea Generală poate dispune acest lucru
b. da, la cererea oricăruia dintre asociati
c. da, la cererea tuturor asociatilor
ANS: B

148. Fuziunea este un proces de absorbire a unei societăti comerciale de către altă societate comercială?
a. da
b. nu, fuziunea nu presupune absorbirea unei societati comerciale
c. da, dar numai în cazul societatilor cu raspundere limitata
ANS: A

149. Fuziunea poate avea loc prin


a. dizolvare
b. contopire
c. prin unificare
ANS: B

150. Dacă fuziunea a avut loc prin absorbtie, societatea absorbantă capătă drepturile si obligatiile societătii
dizolvate?
a. da
b. nu, în nicio situatie
c. doar dacă societatea absorbită era o societate în nume colectiv
ANS: A

151. Când fuziunea are loc prin contopire drepturile si obligatiile avute de societatea care îsi încetează activitatea
trec asupra societătii nou înfiintate?
a. da
b. nu, în nicio situatie
c. doar dacă societatea absorbită era o societate în comandita simpla
ANS: A

152. Prin divizare întelegem împărtirea patrimoniului unei societăti comerciale care-si încheie existenta între două
sau mai multe societăti care se nasc astfel sau sunt deja existente
a. da
b. nu are loc nasterea unor noi societati
c. da, cu exceptia societatii pe actiuni care nu poate fi divizata

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)


lOMoARcPSD|7634385

ANS: A

153. Fuziunea si dizolvarea trebuiesc hotărâte de către:


a. Adunarea Generală a Asociatilor
b. prin hotărâre judecătorească
c. prin oricare alt mod
ANS: A

154. Fuziunea si divizarea au loc la următoarele date:


a. în situatia în care a fost constituită una sau mai multe societăti
b. la data la care s-a efectuat înmatricularea în Registrul Comertului
c. la momentul autorizării de către instanta de judecată
ANS: B

155. Lichidarea societătii comerciale este un mod de încetare a calitătii de comerciant


a. da
b. numai în cazul comerciantului persoana fizica
c. numai în cazul societatii cu raspundere limitata
ANS: A

Desc?rcat de Sara Ionescu (saarra.i@gmail.com)