Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

Profesor: Cucoș Mihai


Data: 24.11.2020
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Galați
Clasa: X A - seral
Disciplina: M1 – Mașini, aparate și elemente de automatizare
Unitatea de învățare: 2.1. Aparate electrice (simboluri, parți componente, domeniu de utilizare, rol funcțional, mărimi caracteristice).
Subiectul: c) Aparate electrice de reglare ( relee magnetoelectrice: de inducție; magnetice; electrotermice; rezistențe de pornire și de reglaj a vitezei
motoarelor electrice; reostate; comutatoare stea-triunghi.
Tipul lecției: mixtă
Timp: 3 ore didactice ( 50 +50 +50 min.)
Locul de desfășurare: online
Unitatea de rezultate ale învățării (URÎ): Utilizarea echipamentelor electrice și de automatizare în instalații electromagnetice.

Rezultate ale învățării:

a) Cunoștințe
Cn1 – să cunoască simbolurile, parțile componente, rolul funcțional, domeniul de utilizare și mărimile caracteristice ale aparatelor electrice.
Cn2 - să identifice tipurile de aparate electrice de reglare.
b) Abilitați
Ab1 – să verifice subansamblurile aparatelor electrice.
Ab2 – să execute un montaj al unui aparat electric într-un circuit simplu.
c) Atitudini
At1 – să cunoască și să respecte NSSM și de protecția mediului privind gestionarea deșeurilor electrice.

RESURSE EDUCAȚIONALE:
a)Procedurale:
- metode și procedee: conversația, exercițiul practic sau simularea, problematizarea, explicația , descrierea, exemplificarea ,expunerea,
observarea independentă;
-forme de organizare: frontală, individuală, pe grupuri
b)Materiale:
- Mijloace de învățământ: fișe de documentare, fișe de lucru, manual , reostate, comutatoare, întrerupătoare, butoane de acționare, relee,
rezistențe de pornire și reglaj, lămpi de semnalizare, punți de legătură, papuci cablu.

BIBLIOGRAFIE:
Isac E., Măsurări electrice și electronice, Manual pentru licee industriale clasa a IX-a ,a X-a si a XI-a, Editura didactică și pedagogică, București, 1982.

Frațiloiu Gh., s.a., Electrotehnică și electronică aplicată, Manual pentru licee industriale și școli profesionale, Editura didactică și pedagogică, București – 1993
Etapele lecției Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice
(min) Metode Resurse
I.SECVENȚA 5
ORGANIZATORICĂ
1. Asigurarea •Notează absențele, anunță activitatea ce urmează a se •La locurile lor, sunt pregătiți să înceapă Dialogul Condițiile
condițiilor necesare desfășura. lecția; răspund solicitărilor profesorului. Conversa materiale
bunei desfășurări a ția și
lecției ambiental
e
II.VERIFICAREA ȘI 30
APRECIEREA NIVELULUI DE
CUNOȘTINȚE
1. Asigurarea •Prezintă pe scurt conținutul și competențele specifice •Urmăresc prezentarea și se concentrează Expunere
continuității activității lecției trecute. asupra conținutului lecției trecute. a
de instruire
2.Obținerea •Profesorul verifică nivelul cunoștințelor dobândite •Răspund întrebărilor profesorului: Conversa Tabla
performanței didactice anterior prin întrebări adresate frontal. ția
prin verificarea și Profesorul adreseză intrebări: Chestion
consolidarea 1.In proiectie ortogonala, in perspectiva, in are orală
proiectie cotata.
cunoștințelor dobândite 1.Cum credeti ca mai pot fi desenate piesele?
2.Pentru a se cunoaste sau sa se poata
anterior determina in mod cat mai clar,
2. De ce credeti ca trebuie sa le desenam si altfel? caracteristicile reale ale obiectului (forma,
dimensiuni, etc.).

3. Evaluarea și notarea • Corectează dacă este cazul, răspunsurile eronate sau • Își însușesc răspunsurile corecte și Explicați Catalog
răspunsurilor face completările necesare; completările făcute. a
• Apreciază și notează elevii verificați. Observați
a
III. TRANSMITEREA NOILOR 40
CUNOȘTINȚE ȘI FORMAREA
DEPRINDERILOR

1. Captarea atenției •Captează curiozitatea și interesul elevilor pentru lecția •Devin interesați de tema propusă. Expunere Document
elevilor nouă prezentând imagini + mat. didactic. a e+mat.
didactic
2. Comunicarea titlului • Anunță și scrie pe tablă titlul lecției : Fise tehnice – •Notează în caiete titlul lecției și rețin Expunere Tabla
lecției și a citire, interpretare competențele specifice urmărite. a Caiete de
competențelor specifice notițe
ale acesteia
3. Dirijarea învățării •Profesorul explică despre rolul şi utilizarea acestora •Răspund solicitărilor profesorului; Conversa Tabla
•Iau notițe. ția Caiete de
1.Document intocmit de o unitate de inginerie Explicaţi notițe
tehnologica in vederea informarii beneficiarului. a
ştiinţifică
2. Contine informatii privind : denumirea, tipul si codul
produsului,domeniul de utilizare (descrierea,
caracteristicile tehnice, seria produsului si pretul
produsului)

3. Se intocmeste pentru masini, utilaje, instalatii si


aparate, in fazele de studiu tehnico-economic, proiect
tehnic dezvoltat, documentatie de executie.

4. Obținerea •Profesorul împarte fişele de documentare , pe grupele •Răspund întrebărilor profesorului; Conversa Fişa de
performanței formate. •Colegii îi urmăresc și solicită ția document
•Solicită elevilor să se documenteze şi apoi să răspundă intervenția; Chestion are
întrebărilor, un líder al grupei, prezentând răspunsul areorală
corect, la tablă. Observați
• Profesorul dă explicațiile necesare. a

5. Asigurarea feedback- • Confirmă, completează și apreciază corectitudinea •Rețin aprecierile și explicaţiile Explicați
ului răspunsurilor și intervine cu explicații suplimentare suplimentare. a
științifică
IV.SECVENȚA FINALĂ 5
Apreciază desfășurarea • Formulează aprecieri și dacă este cazul, observații și •Rețin aprecierile, observațiile și Conversa
lecției și a asimilării recomandări. recomandările. ția
cunoștințelor

Întocmit: ing. Cucoș Mihai