Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul/a............................................................,domicilat/ă în
Bucureşti, str................................................................, nr............, bl...........,
sc............,et............, ap.......... sector 5, telefon ......................................
legitimat cu B.I/C.I., seria.........., nr......................, eliberat la data
de............................., de către......................, vă rog să binevoiți a-mi aproba
atribuirea unui loc de parcare pentru autoturismul proprietate personală cu
nr. de înmatriculare ............................................., în parcajul de reședință
aferent blocului în care locuiesc.

Anexez în copie:
- Buletin de Identitate/ Carte de Identitate;
- Certificat de Inmatriculare(auto) - ITP valabil;
- Contract de leasing auto / Contract de comodat auto (unde este cazul).

Data Semnătură
....................... .........................................

CEREREA VA FI VALABILĂ DOAR PE ANUL IN CURS – PÂNA


LA 31.12.2021

Noi, Asociația de Locatari / Proprietari, certifică prin prezenta că


domnul/a ........................................................................, locuieşte efectiv la
adresa sus menționată.
Mențiuni(dacă este
cazul): ................................................................................

ADMINISTRATOR/PREŞEDINTE(IMOBIL)
NUME, PRENUME..........................................
SEMNATURA..................................................
ŞTAMPILA ASOCIAȚIEI ...............................

S-ar putea să vă placă și