Sunteți pe pagina 1din 1

I.

Completează enunţurile urmatoare cu informaţia corectă(2p):

a) Relaţiile de muncă din orice ţară sunt reglementate printr-o serie de ....LEGI.... .
b) Orice persoană este ...LIBERĂ... în alegerea locului de muncă.
c) Nimeni nu poate fi ...OBLIGAT... să muncească sau nu într-un anumit loc de muncă
d) Salariatul are obligaţia de a respecta măsurile de ...SECURITATE...
şi ...SĂNĂTATE... a muncii în unitate.
e) Angajatorul are dreptul să stabilească ...ORGANIZAREA...
şi ....FUNCŢIONAREA.... unităţii.

II. Răspundeţi cu adevărat sau fals(2p):

a) Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute dreptul la plată pentru munca prestată. (A)
b) Nimeni nu este liber în alegerea locului de muncă.(F)
c) Salariatul nu este obligat să respecte atribuţiile ce îi revin din fişele postului de muncă.
(F)
d) Orice angajator are dreptul să aplice sancţiunile corespunzătoare asupra salariatului.
(A)
e) Salariatul beneficiază de respectarea demnitaţii şi conştiinţei sale, fără nici o
discriminare. (A)

III. Completaţi coloanele de mai jos cu cel puţin 5 obligaţii ale salariatului şi
ale angajatorului(2p):

Obligaţiile salariatului: Obligaţiile angajatorului:

1. obligatia de a realiza norma de munca sau, 1.să informeze salariaţii asupra condiţiilor de
dupa caz, de a indeplini atributiile ce îi revin muncă şi asupra elementelor care privesc
conform fişei postului; desfăşurarea relaţiilor de muncă;

2.să asigure permanent condiţiile tehnice şi


organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare
2. obligaţia de a respecta disciplina muncii; de muncă;
3. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse in
regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 3.să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg
aplicabil, precum şi în contractul individual de din lege, din contractul colectiv de muncă
muncă; aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
4.să plătească toate contribuţiile şi impozitele
4. obligatia de fidelitate faţă de angajator în aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să
executarea vireze contribuţiile şi impozitele datorate de
atribuţiilor de serviciu; salariaţi, în condiţiile legii;

5. obligaţia de a respecta măsurile de 5. să elibereze, la cerere, toate documentele care


securitate şi sănătate a muncii în unitate; atestă calitatea de salariat a solicitantului;