Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” – SIBIU

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
CENTRUL TUTORIAL MIERCUREA CIUC

TEMĂ DE CONTROL LA DISCIPLINA:


DREPTURILE CONSUMATORILOR

Titlul referatului:
Speță încălcarea unor drepturi fundamentale ale consumatorilor, sau fapte de
concurență neloială săvârșite de către comercianți/operatori economici în
raport cu consumatorii.

Profesor de disciplină:
Prof. Dr. Tarsia Andreea-Corina

STUDENT:
Voslaban Didi Florin
Anul: III

Anul universitar 2020-2021


Semestrul I
Instanța investită
Tribunalul Harghita
Decizie civilă nr. 52/R  

Obiectul litigiului
Anulare proces verbal de contravenție   

Părțiile
     Intimata AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR – CRPC/CJPC/CPCMB Harghita       
   Petenta SC D.R.SA       

Stadiul procesual al dosarului


Recurs
Situația de fapt
Prin sentința civilă nr. 12432/29.11.2020 Judecătoria Miercurea-Ciuc a fost
admis plangerea formulată de petenta S.C.  Moderna, în contradictoriu cu intimata
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
COMSISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
Harghita i-a fost anulat procesul verbal de constatare a contraventiei seria ANPC
nr. 0067843/12.03.2020.
Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria ANPC nr.
0067843/12.03.2020 s-a aplicat petentei sanctiunea amenzii de 500 lei pentru
incalcarea prevederilor art. 20 (2) din Legea nr.449/2003, retinandu-se faptul ca s-a
prezentat agentului economic reclamatia privind reclama mincinoasa si refuzul de
vindere de catre S.C. Moderna a unui produs din catalogul de prezentare cu o
reducere de 70% conform lozului castigat de client de la petenta, reducerea
produsului aflandu-se prin razuirea lozului castigator al clientului, loz primit de
client odata cu catologul de produse de la petenta S.C. Moderna.
Agentul constatator a mai retinut ca petenta a prezentat in catalog, la pagina3,
punctul 3 din reclama ca reducerea se aplica la orice produs din catalog.

Dispozițiile legale invocate de către părți în susținerea pretențiilor, respectiv


apărării și dispozițiilor pe care se sprijină hotărârea instanței.
Examinand procesul verbal din punct de vedere al legalitatii, instanta constata ca
acesta a fost incheiat cu respectarea conditiilor prevazute de art. 16 si 17 din OG nr.
2/2001 sub sanctiunea nulitatii.
Din punct de vedere al temeiniciei procesului verbal se retin urmatoarele:
Potrivit jurisprudentei CEDO procedura contraventionala din dreptul intern trebuie sa
corespunda exigentelor prevazute de art. 6 din Conventie in sensul ca lasarea in afara
sferei penalului a unor fapte nu poate lipsi judecarea plangerilor impotriva proceselor
verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor de aplicarea garantiilor procesuale
prevazute de Conventie, chiar daca in ceea ce priveste aplicabilitatea art. 6 din
Conventie sub aspectul laturii sale penale, in dreptul intern au fost abrogate prevederile
privind transformarea amenzii contraventionale in inchisoare, si chiar daca se
recunoaste statelor membre o marja de apreciere privind calificarea faptelor ca fiind
acuzatii penale sau contraventii.
Cea mai importanta problema pe care o ridica aceasta delimitare, penal
contraventional - este sarcina probei.
Procesul verbal de constatare a contraventiei reprezinta o proba, iar atunci
cand faptele descrise in cuprinsul acestuia au fost constate de agentul constatator
direct, prin propriile simturi, acesta se bucura de o prezumtie simpla, de legalitate.
Altfel spus, procesul verbal poate fi atacat cu plangere in fata instantei iar in
cadrul procedurii contraventionale care se desfasoara in fata judecatorului,
contravenientul are posibilitatea sa solicite administrarea oricarei probe care ar
putea conduce la rasturnarea prezumtiei de legalitate a acestuia.
In speta agentul a constatat personal savarsirea faptei, procesul verbal fiind
intocmit in urma unei reclamantii din partea unui cumparator care a afirmat ca nu i
s-a permis sa cumpere un produs dorit de el din catalog cu reducerea de 70%,
conform lozului castigator. Ori daca agentul constatator nu a retinut ca petenta
vinde cu reducere doar produsele din catalog aflate la pagina 3 din catalog si nu
toate produsele din catalog, atunci procesul verbal se anuleaza.
Avand in vedere considerentele expuse, in temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001,
instanta urmeaza a admite plangerea.
Împotriva acestei sentințe a declarat recurs intimatul COMISARIATUL
JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULOR Harghita reiterand
apararile formulate in fata instantei de fond, faptul ca produsele ce se vindeau cu
reducere de 70% cu lozul castigator erau doar cele de la pagina 3 din catalog erau
scrise cu litere foarte mici ce nu se puteau distinge din contextul
catalogului.Analizand recursul in raport de motivele si de drept invocate, instanta
conchide ca acesta este fondat, pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 20 din Legea nr. 449/2003 reclama a fost corecta, chiar daca o
parte a acesteia era scrise cu litere mici ce nu au fost bagate in seama atat de
cumparator cât și de petent.Față de aceste considerente, avand in vedere ca petenta
nu a dovedit contrariul celor retinute in sarcina prin procesul verbal de
contraventie, in baza art. 312 C.pr.civ raportat la art. 304 pct. 9 C.pr.civ. se va
dispune admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei atacate in sensul
respingerii plangerii contraventionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

Respinge recursul formulat de recurenta AUTORITATEA NATIONALA


PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR-COMISARIATUL JUDETEAN
PENTRU PROTECTA CONSUMATORILOR Harghita impotriva sentintei civile
nr. 12432/29.11.2020, pe care o modifica in tot in sensul ca:
admite plangerea formulata de petenta S.C. Moderna impotriva procesului verbal
de contraventie seria ANPC nr. 0067843/12.03.2020 încheiat de AUTORITATEA
NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR-COMISARIATUL
JUDETEAN PENTRU PROTECTA CONSUMATORILOR .
Irevocabila .
Pronunțata azi 28.01.2021, în ședința publica.

Verificarea în ce măsură dispozițiile antemenționate sunt în continuare


în vigoare, au suferit modificări sau au fost abrogate și înlocuite - cu
indicarea, în acest din urmă caz, a prevederilor/actelor normative
modificatoare/înlocuitoare
Legea 449/2003 – Art 20, alin (2) Certificatul de garanție, emis pe baza
garanției comerciale, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului,
termenul de garanție, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a
garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a acestora,
inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.
(la 06-01-2019, Articolul 20 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 3,
ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 353 din 27 decembrie 2018, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 )
(la 28-02-2016, Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA
nr. 9 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29
ianuarie 2016.)
Ordonanța de Urgență nr 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor
Art 16
Alin (1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod
obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și
instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și
codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu
indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea
împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea
eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și
se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care
fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea
achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-
verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de
exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.
(la 24-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat
de Punctul 4, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018 )(1^1) În cazul
contravenienților cetățeni străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu
domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date:
seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat,
data eliberării acestuia și statul emitent.(la 09-12-2004, Alin. (1^1) al art. 16 a fost
introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004. )
Alin (2) Abrogat.
(la 25-07-2003, Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr.
357 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie
2003. )
Alin (3) Abrogat.
(la 25-07-2003, Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr.
357 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie
2003. )
Alin (4) Abrogat.
(la 25-07-2003, Alin. (4) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr.
357 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie
2003. )
Alin (5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va
cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți
ori ocrotitori legali ai acestuia.
Alin (6) În situația în care contravenientul este persoana juridică în procesul-
verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de
înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de
identificare a persoanei care o reprezintă.
Alin (7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este
obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu
privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în
procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-
verbal.
Art 17 Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului
constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru
persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa
denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a
semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se
constată și din oficiu.
(la 24-08-2018, Articolul 17 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5,
Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018 )

S-ar putea să vă placă și