Sunteți pe pagina 1din 4

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP275/1994


din 10.11.1994

cu privire la statutul juridic al cetăţenilor


străini şi al apatrizilor în Republica Moldova

Publicat : 29.12.1994 în MONITORUL OFICIAL Nr. 20 art. 234 Data intrării în vigoare

Versiune în vigoare din data 31.12.2006 în baza modificărilor prin


LP400-XVI din 14.12.06, MO203-206/31.12.06 art.983

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. - Se consideră cetăţean străin persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova, dar are
dovada apartenenţei sale la un alt stat.

Art. 2 -Se consideră apatrid persoana care nu are cetăţenia Republicii Moldova şi nici dovada
apartenenţei sale la un alt stat.

Art. 3. - Cetăţenii străini şi apatrizii sînt obligaţi să respecte Constituţia Republicii Moldova şi alte
legi ale ei.

Art. 4. - Statutul juridic al cetăţeanului străin şi al apatridului este stabilit de legislaţia în vigoare şi
de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Art. 5. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi, libertăţi şi îndatoriri ca şi cetăţenii
Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege.

(2) Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de drepturi şi libertăţi fără a leza interesele statului,
drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova şi ale altor persoane.

(3) Cetăţenii străini şi apatrizii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de
origine socială.

Capitolul II .

DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE


FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR STRĂINI

ŞI ALE APATRIZILOR

Art. 6. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul la domiciliere în Republica Moldova în baza
actelor de identitate valabile.

(7) Cetăţenii străini şi apatrizii sosiţi temporar în Republica Moldova au dreptul să se domicilieze în
republică în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Art. 7. - (1) Cetăţenii străini apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova au dreptul la muncă şi la
protecţia ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi desemnaţi în funcţii sau antrenaţi în activităţi pentru care,
în conformitate cu legislaţia în vigoare, se cere cetăţenia Republicii Moldova.

Art. 8. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul la odihnă şi la ocrotirea sănătăţii pe baze generale
ca şi cetăţenii Republicii Moldova.

(2) Cetățenii străini şi apatrizii aflați temporar pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligați să obțină
asigurare medicală, conform procedurii aprobate de Guvern, pe întreaga perioada de şedere pe
teritoriul Republicii Moldova.

(3) Cetăţenii străini şi apatrizii sînt obligaţi să treacă examenul medical în scopul depistării virusului
imunodeficitar uman (HIV) şi a maladiei SIDA.

(Se completează și se modifică prin LP400-XVI din 14.12.06, MO203-206/31.12.06 art.983)

Art. 9. - Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova au dreptul să primească


indemnizaţii, pensii şi alte tipuri de asigurări sociale, în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Art. 10. - Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova beneficiază de dreptul la
locuință ca şi cetăţenii Republicii Moldova

Art. 11. - Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul de a dispune de casă şi de alte bunuri în proprietate
privată, de a moşteni sau a testa bunuri, de a beneficia de dreptul de autor al unei opere literare
artistice şi ştiinţifice, al unei descoperiri, invenţii, precum şi alte drepturi personale nepatrimoniale.

Art. 12 - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleași drepturi la învăţătură ca şi cetăţenii Republicii
Moldova.

(2) .Cetăţenii străini şi apatrizii admişi la studii în instituţii de învățămînt au drepturi şi îndatoriri, în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulile stabilite de aceste instituţii.

Art. 13. - Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova au dreptul să intre pe, baze
generale ca şi cetăţenii Republicii Moldova în diverse societăţi culturale, ştiinţifice,sportive, în
organizaţii cooperatiste, asociaţii de producţie, dacă statutele acestora nu stabilesc altfel.

Art. 14. - Cetăţenilor străini şi apatrizilor domiciliaţi în Republica Moldova li se garantează libertatea
conştiinţei,opiniei şi a exprimării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 15. - Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul de a se căsători şi desface căsătoria cu cetăţeni ai
Republicii Moldova, cu alte persoane, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ei se bucură de
drepturi şi au îndatoriri în relaţiile de familie ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
Art. 16. - Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul de a circula pe teritoriul Republicii Moldova şi de a-
şi stabili domiciliul în modul stabilit de legislaţia în vigoare:

Art. 17. - (1) Cetăţenilor străini şi apatrizilor li se garantează inviolabilitatea persoanei şi a ,


locuinţei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ei au dreptul la satisfacţie efectivă din partea
instanţelor judecătoreşti competente, altor autorităţi publice împotriva actelor care violează
drepturile, libertăţile. şi interesele lor legitime.

(2) Cetăţenii străini şi apatrizii, în conformitate cu legislaţia cu privire la avocaţii parlamentari, au


dreptul să adreseze cereri către avocatul parlamentar în cazurile încălcării în Republica Moldova a
drepturilor şi intereselor lor legitime.

(3) Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază în procesele de judecată de aceleaşi drepturi procedurale
ca şi cetăţenii Republicii Moldova.

(4) Cetăţenilor străini li se garantează dreptul de a cere protecţie misiunii diplomatice statului lor.

Art.18. - Cetăţenii străini şi apatrizii sînt supuşi la impozite, taxe şi alte plăţi pe baze generale ca şi
cetăţenii Republicii Moldova, dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu
stabilesc altfel.

Art. 19. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii nu beneficiază de dreptul de a alege şi de fi aleşi în
organele legislative, executive şi în alte organe eligibile, şi nici de a participa la sufragiu universal.
(2) Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi membri de partide şi de alte organizaţii social-politice.

Art. 20. - Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot satisface serviciul militar în forţele armate ale Republicii
Moldova.

Capitolul III

RESPONSABILITATEA, REDUCEREA

TERMENULUI DE ŞEDERE.EXPULZAREA

Art. 21. - Cetăţenii străini şi apatrizii poartă răspundere administrativă şi penală pentru încălcarea
legislaţiei în vigoare.

Art. 22. - Cetăţenilor străini şi apatrizilor care încalcă prezenta lege li se poate reduce termenul de
şedere în Republica Moldova.

Art. 23. - (1) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi expulzaţi din Republica Moldova, dacă:

a) intrarea şi şederea lor în republică sînt efectuate cu încălcarea legislaţiei în vigoare;

b) aflarea în republică aduce prejudiciu siguranţei naţionale, ordinii, sănătăţii ori moralei publice.

(2) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în·baza unei convenţii internaţionale sau în
condiţii de reciprocitate în·temeiul,hotărîrii instanţei de judecată.

Art.24.- Intentarea dosarului de expulzare se efectuează de către persoanele cu funcţii de


răspundere de la organele afacerilor interne, din iniţiativă proprie sau în baza demersului
organizaţiei, instituţiei şi întreprinderii ce asigură şederea cetăţenilor străini şi a apatrizilor în
Republica Moldova, cu informarea ulterioară a Ministerului Afacerilor Externe.
Art.25 . - Expulzarea cetăţenilor străini şi a apatrizilor se efectuează de către organele afacerilor
interne în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.

Art.26. - (1) Cheltuielile pentru expulzarea din Republica Moldova a cetăţenilor străini şi a
apatrizilor sînt suportate de persoanele expulzate, de persoanele fizice şi juridice care i-au invitat în
Republica Moldova, precum şi de companiile de asigurare respective .

(2) În cazul în care, din motive obiective, expulzarea nu poate fi efectuată în condiţiile alin.(l),
autorităţile de resort pot dispune efectuarea expulzării din contul bugetului de stat.

Art.27. - În cazul în care expulzarea nu poate fi efectuată din motive de sănătate, din lipsă a actelor
necesare sau din alte motive, autorităţile de resort vor dispune eliberarea unui permis de şedere
provizoriu.

Art.28 . - Cetăţenii străini şi apatrizii sînt expulzaţi în ţara ai cărei cetăţeni sînt sau ale cărei
autorităţi le-au eliberat actele de identitate.

Art.29. - Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi expulzaţi în ţara referitor la care există dovezi că acolo
ei vor fi urmăriţi din motive de apartenenţă rasială, naţională, religioasă, din cauza convingerilor
politice sau vor fi supuşi unui tratament inuman şi degradant, torturii ori pedepsei capitale.

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE

Art .30.- Prezenta lege nu atinge privilegiile şi imunitatea şefilor de misiuni diplomatice străine,
colaboratorilor acestora, altor persoane, prevăzute de legislaţia în vigoare şi de

acordurile internaţionale.

Art. 31. -În cazul în care un alt stat stabileşte restricţii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Republicii Moldova, Guvernul poate stabili restricţii de răspuns pentru cetăţenii statului respectiv.

Art. 32. - În cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte
norme decît cele prevăzute de prezenta lege, sînt aplicate normele tratatului internaţional.

PREŞEDINTELE

PARLAMENTULUI Petru LUCINSCHI

Chişinău, 10 noiembrie 1994.

Nr. 275-XIII.

S-ar putea să vă placă și