Sunteți pe pagina 1din 91
ORDONANTA cu privire la aplicarea sechestrului mun. Chisinau 16 decembrie 2020 Procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, cxaminand matcrialele cauzei penale nr. 2018978161- CONSTAT: Urmirirea penala nr. 2018978161 a fost inceputi la 17 aprilie 2017, de citre Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Roménia, sub aspectul sivarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional, santaj, inseléciune gi spalare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea urmiririi penale in prezenta cauzi de Ja autoritifile judiciare ale Roméniei si continuarea investigatiilor pe faptul banuielii rezonabile c& au fost sivarsite infractiunile prevazute de art.284 alin.(1), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5), art.243 alin.(3) litb) din Codul penal al Republicii Moldova (crearea sau conducerea unei organizafii criminale, santajul, scivarsit in proporfii deosebit de mari, escrocherie, sitvarsitd in proportit deosebit de mari, spalarea banilor, sdivarsita in proportii deosebit de mari). Ulterior la cauza menfionaté a fost conexatd cauza penal& nr. 2020670068, porniti la 06 aprilie 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de art.46, art.243 alin.(3) lit.a), b) din Codul penal, cauza penala nr.2020670081, pornité la 18 mai 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de art.190 alin.(5) din Codul penal, si cauza penal nr.2020670112, pomita la 29 iunie 2020, privind sivarsirea infractiunii prevzute de art.47, art.303 alin.(2), (3) din Codul penal. Potrivit analizei efectuate, s-a constatat ci mai multe persoane, organizafiei criminale ce constituie obiect al examinarii in nr.2018978161, au organizat la data de 13.11.2014 transferul mijloa sumi total de 28.000.000,00 dolari SUA de pe contul companiei SOLUTIONS CORPORATION, deschis la BC "Moldova Agroi pentru procurarea imobilelor numite generic clidirea ASITQ”, amplasat pe adtesa mun. Chisindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418,103.01, 0100418.103.02), cladirea "Centrul de Moda”, amplasat pe adresa mun. Chisinau, bd. Stef i 2 (numér cadastral 010051154) si cladirea Hotelul “Natio mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 4 (numa c| Din momentul procurarii acestui imobil din banii sustrasi din Banca de Economii, Vladimir Plahotniuc gi Ilan Sor, au urméarit scopul dobindirii ilegale a dreptului de proprietate asupra cladirii gi in acelasi timp, banii care au fost utilizati pentru procurarea cladirii s& fie incasati ulterior de la Platon Veaceslav in contul Bancii de Economii. Urmeazi de mentionat cA in cadrul cauzei penale, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte vatimat’, stabilind circumstante ce denot actiunile criminale ale grupului criminal, presupus condus de Plahotniue Vladimir si Sor Ilan in privinta sa, prin comiterea infractiunilor de gantaj si escrocherie, ce au auvut ca consecinté deposedarea de bunurile detinute in persoana juridici SA ,,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun. Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale —0100418.103, 0100418.103.01, 0100418.103.02), cladirea "Centrul de Moda”, amplasaté pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (numér cadastral 010051154) si cladirea Hotelul ”National”, amplasat pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4 (numar cadastral 0100207726). in cadrul urmaririi penale, in vederea elucidarii unor circumstante importante pentru urmérirea penal, prin ordonanfa procurorului din 24 martie 2020 a fost dispusi ridicarea de la Institutia public’ ,Agentia Servicii Publice” a copiei dosarului juridic al Firma pentru Dezvoltarea Asortimentului, Modei si Culturii Vestimentatiei, ,Centru de Moda” SA. Conform contractului de vinzare cumpirare din 09.10.2014, Firma pentru Dezvoltarea Asortimentului, Modei si Culturii Vestimentatiei, ,Centru de Moda” SA, inregistrata la 1S Camera inregistrarii de Stat” la 05.12.1995, cod fiscal 1003600026136, cu sediul in mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare 182, in persoana administratorului Kaftun Oleksandr, a_—sinstrainat~—catre. «= SRL »INTERPRIMCOLECT”, cod fiscal 1013611001655, reprezentrati de administratorul Naumenco Ihor, cota parte ideala in marime de 95% din terenul de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m/2 si incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 15.960.000,00 lei. La 27.02.2015, ,INTERPRIMCOLECT” SRL devine asociat cu 99,9982% al companiei ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTVESTMENT” SRL, prin introducerea in capitalul social a cladirii ,Centrul de Moda”, amplasata pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182, pret de 55.937.000,00 MDL . La 04.03.2015, ,INTERPRIMCOLECT” SRL a fost exclus din calitatea de asociat al "IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL si drept asociat unic a ramas Ciapoi Tudor, care a obfinut intregul capital social, inclusiv clidirea de pe bd.Stefan cel Mare si Sfant, 182. fn continuare, conform contractului de vinzare cumparare din 19.05.2015, SRL [MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentati de catre administratorul Ciapoi Tudor, instraineazi cdtre SRL CAPITAL INVESTMENTS,,, in persoana administratorului Stirbet Sergiu, bunurile imobile situate pe adresa mun Chisinau, bd. Stefan cel Mare 182, compuse din cota parte ideal in marime de 95% din terenul de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02 garaj cu suprafata de 389,3 mv2, si inciperea_nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 55.855.000 lei, Este de mentionat c& fondatorul SRL CAPITAL INVESTMENTS”, este compania ,POLYFIDIA SERVICES LIMITED”. Ulterior, 1a 02.01.2017, SRL CAPITAL INVESTMENTS" creaza compania CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, c&tre care la 04.01.2017 transmite drept aport social cladirea **Centrul de Moda”, din mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182. Este de mentionat faptul ci compania’?CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL codul fiscal 1016600043232, in persoana lui Vladimir Russu, a fost inregistrata in registrul persoanelor juridice la 02 ianuarie 2017 avind sediul Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1 mun Chisinau. Ulterior, CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL se reorganizeazi si prin separare formeazi o alt persoana juridica, SCM DEVELOPMENT MOL cod fiscal 1020600018727, careia transmite bunurile cladirea "*Centrul de Moda”, din mun, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182. Aceliag circumstante au stat la baza cA la 07.10.2020, a fost admisa cererea de revizuire inaintata de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii $i Cauze Speciale, prin care s-a solicitat revizuirea sentintei Judecdtoriei Chisinau, sediul Buiucani din 20.04.2017, mentinuta prin Decizia Colegiului Penal al Curfii de Apel Chisindiu din 18.12.2017 si Decizia Colegiului penal largit al Curfii Supreme de Justitie din 14.11.2018. Conform prevederilor art. 17 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, art. 1 al Protocolului aditional nr. 1 al CEDO, art. 46 al Constitutiei Republicii Moldova, orice persoand are dreptl la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, in mod arbitrar, de proprietatea sa, Orice persoan fizici sau juridici are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decdt pentru © cauzi de utilitate publica si in condifiile legii. Averea dobéndita licit nu poate fi confiscaté, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legii. Prin urmare, dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci_unul relativ. El poate constitui obiectul unor limitari, care trebuie sa D, urméreasca un scop legitim gi s& fie proportional in Aceste condifii rezult& din art. 54 alin. (2)-(4) din Consti De altfel, Curtea Europeana a refinut c& oricat de clar ar fi redactata o norm. juridica, in orice sistem de drept, existé un element inevitabil de interpretare judiciar’, inclusiv, intr-o norma de drept penal. Din nou, desi certitudinea este dezirabilé, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesiva. (interpretarea normelor |,Del Rio Prada vs Spania”, hotirdrea din 21 octombrie 2013, § 92 si 93). Cu privire la clarificarea normelor juridice, Curtea Europeand a statuat c& dezvoltarea progresiva a dreptului penal, prin intermediul procesului de creare a dreptului, este 0 parte bine consolidata si necesara a tradifiei juridice in statele-parti la Conventie. Articolul 7 din Conventie nu poate fi citit, ca interzicdnd clerificarea graduala a regulilor raspunderii penale, prin intermediul interpretarii judiciare de la caz la caz, cu conditia ca evolutia care rezulta s& fie conforma cu esenja infractiunii si s fie previzibila, in mod rezonabil (Kononov vs Letonia, hot&rarea din 17 mai 2010, § 185). ‘Astfel, Curtea Europeana a examinat Confiscarea bunurilor aflate in posesia tertilor, dup’ condamnarea acuzatilor (Air Canada vs Marea Britanie, hotarérea din 5 mai 1995). in acelasi timp, referitor la veniturile provenite dintr-o activitate criminal (productum sceleris), Curtea Europeand a examinat confiscarea care a urmat dup’ condamnarea reclamantului (a se vedea Phillips vs Marea Britanie, hotirarea din 5 iulie 2001), precum gi cauze in care confiscarea a fost dispusé, independent de existenja unei proceduri penale, pentru ca patrimoniul reclamantilor era prezumat, ca fiind de origine ilicita (a se vedea Riela si altii vs Italia, decizia din 4 septembrie 2001; Arcuri si alfii vs Italia, decizia din 5 iulie 2001; Raimondo vs Italia, hotararea din 22 februarie 1994) sau, ca fiind utilizate pentru activititi ilicite (Butler vs Marea Britanie, decizia din 27 iunie 2002). Jurisprudenta CtEDO, presupune trei conditii asumate corelativ pentru a justifica si argumenta o restrictie adusa: a) limitarea este prevazuti de lege; b) protejeaza un interes legitim; c) si fie necesara intr-o societate democratica. Astfel, principiul proporfionalitaii, in accepfiunea sa clasicd, presupune c& oricare decizie sau misurd adoptati de organele abilitate, urmeazi si se bazeze pe o just si echitabila evaluare a faptelor si echilibrare adecvati a intereselor implicate, precum si peo selectare cocrent& a mijloacelor si mecanismelor, care urmeazi a fi utilizate, in vederea atingerii unui scop predefinit. Organul de urmirire penala a constatat c& numeroasele tranzactii care au avut ca obiect transmiterea dreptului de proprietate al bunurilor cladirii situate in mun.Chisinau, bd, Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda), au constituit in sine actiuni ce au avut drept scop camuflarea unor pseudo-tranzactii aparent legale cu folosirea unor persoane juridice constituite pentru a fi utilizate in scop infractional, conform unei scheme infractionale complexe bazata pe objinerea frauduloasa a creditelor, crearea unei aparente de activitate comercial reala si restituirea partial a creditelor, deghizarea miscdrii mijloacelor financiare creditare prin diferite entitati economice in baza unor tranzactii fictive gi sustragerea lor ulterioara, statuind c& ca atare tranzactia a avut loc intre compania of-shore ,,VEB SOLUTIONS CORPORATION”, proprietar efectinv Vladimir Plohotniue si »ANKOR GETAWAY LP”, proprietar efectiv Veaceslav Platon. Conform ordonanfei din 23 octombrie 2020, terenul de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, construcfia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m/2 si incperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m/2., amplasate in mun.Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda), au fost recunoscute in calitate de corp delict. Aplicarea sechestrului asupra bunurilor se atribuie a institutia masurilor de constrangere procesual penal. Masura de aplicare a sechestrului asupra bunurilor asigura, pe de o parte, recuperarea prejudiciului cauzat prin infractiune, iar pe de alt parte — limiteaz4 drepturile constitutionale ale persoanelor implicate in sfera activitatii procesual penale. Legea contine modalititi determinate de infuentare asupra comportamentului participantilor la procesul penal, canalizdnd activitatea lor in directia dorita, determinaté de scopul procesului penal. Din acest considerent, constrangerea procesuala contribuie la atingerea scopului general — asigurarea realizirii procesului penal prin atingerea unui obiectiv mai putin general — destinat asigurarea ordinii procesual-penale stabilite de legea procesual-penala si executarea corespunzitoare a hotararii judecaitoresti. La atingerea scopurilor constrngerii procesuale contribuie un mecanism social complex, care include in sine mijloacele, modalitatile, formele prevazute de lege si conditiile procesului de aplicare a normei de drept, activitatea persoanelor si ii unor astfel de masuri. Astfel, are scopul séu special si organelor care sunt implicate in procesul utili fiecare masura de constrangere procesual-penala nemijlocit. Potrivit art. 203 din Codul de procedura penala al Republicii Moldova, scopul concret al masurii de punere sub sechestru fine de a asigura repararea prejudiciului cauzat de infractiune, actiunea civil sau eventuala conscare special, sau conscare extinsi a bunurilor ori a contravalorii bunurilor utilizate la sivargirea infractiunii ori rezultate din infractiune”. Prin insusi esenta sa, asigurarea actiunii civile a pi activitatea organelor de urmirire penal, al c&rei continut il constituie cumulul actiunilor si hotararilor de atragere la rispundere penal a invinuitului in privinta , in temeiul materialului probator administrat, a tuturor varietitilor prejudiciului cauzat prin infractiune, a caracterului si marimii acestuia, a depistarii si sechestrarii averii in scopul asigurarii actiunii civile, orientati spre asigurarea fortaté. a recuperarii (compensarii) prejudiciului cauzat in scopul executarii ulterioarei hotardri judecatoresti in cadrul cauzei civile. Din considerentul ci marimea si caracterul infractiune reprezinté circumstante care urmeazi a vatimate reprezinti ORESPUNDE NAEAS nedeclararea sau declararea nu la momentul oportun de citre partea vitimat actiunii civile nu lipseste organul de urmarire penal de obligatiunea publicc juridica de a asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale partii vitamate in sensul recuperarii si compensparii daunei materiale si morale, care a fost cauzatd nemijlocit acesteia prin fapta infractionala. Asigurarea condifiilor procesual-penale in vederea recuperiirii si compensirii daunei cauzate nemijlocit prin infractiune reprezinta obligafiunea publico-juridica a organelor de urmarire penal, care infaptuiesc activitatea prejudiciara in cadrul cauzei penale, exprimand interesul intregii societafi gi a statului in privinfa apardrii celor care au avut de suferit de pe urma infractiunilor. Din punct de vedere al relatiilor juridico-civile, averea dobandita neintemeiat si nejusticat urmeaza a restituita proprietarului Conform art. 202 alin. (1) CPP - organul de urmarire penala din oficiu poate lua in cursul procesului penal misuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infractiune, pentru eventuala cofiscare speciala sau confiscare extins’ a bunurilor, precum si pentru garantarea executirii pedepsei amenzii”. Utilizind art. 203 alin. (2) Cod de procedura penala putem statua dowd situafii chind persoana poate intra ilegal in posesia unui bun pe care ulterior il transforma intr-o alta avere, persoana obtindnd posesia ilegala asupra unei anumite averi, 0 investeste intr-o afacere legal, obtinand, drept urmare, anumite benecii, persoana objinand ilegal in posesie un anumit bun, il investeste int-o afacere ilegala, obtinand din aceasta anumite benecii. in primul si in cel de-al doilea caz, in rezultatul actiunilor infractionale, persoana obtine in posesie o anumita avere concreti, adic obiectul material al infractiunii care dispune de criterii individuale sau un alt bun care reprezinta contraechivalentul acestuia. in baza prevederilor art. 205 alin. (1) Cod de procedura penal, punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicati de citre organul de urmétire penal sau instanfi numai in cazurile in care probele acumulate permit de a presupune intemeiat cA banuitul, invinuitul, inculpatul sau alte persoane la care se afli bunurile urmirite le pot tdinui, deteriora sau cheltui. Astfel, institutia punerii sub sechestru este orientata spre asigurarea executarii sentinfei in latura incasarilor patrimoniale, inclusiv in forma actiunii civile, a cheltuielilor de judecata sia posibilei confiscari a averii rezultate din infractiune sau a bunurilor utilizate la savarsirea infractiunii. Sechestrul este o méasuri procesuala de constréngere ce consti in indisponibilizarea prin sigilare sau ridicare si incredinfare in mainile unei terte persoane de cdtre organul constatator ori judecati a unor bunuri, referitor la care exist un litigiu, pana la lolufionarea cazului. Sechestrul este masura asiguratorie cea mai frecvent intdlniti si care consti tn identificarea, evaluarea si indisponibilizarea bunurilor aparfinand invinuitului (inculpatului) ori parti responsabile civilmente, in scopul recuperari prejudiciului cauzat prin infractiune, precum si pentru garantarea executarii pedepsei amenzii. jn mare parte, aspectul juridic al sechestrului este perceptibil in cadrul legislatiei procedurale civile. Astfel, cu referire la scopul aplic&rii sechestrului asupra bunurilor, menionm cu titlu de concluzie o& institutia punerii, sub sechestru este orientaté spre asigurarea executirii sentinfei in latura incasarilor patrimoniale, inclusiv in ceea ce se referd la actiunea civila, la cheltuielile de judecata si la eventuala conscare a averii rezultate din infractiune sau a bunurilor utilizate la savarsirea infractiunii. Prin urmare, avind in vedere necesitatea asigurérii reparérii prejudiciului cauzat de infractiune precum si pentru eventuala confiscare speciala, este necesaré punerea sechestrului asupra terenului de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 n/2 $i incdperea nelocativa cu nr. cadastral 0100519 154.01.002, cu suprafata de 918.6 m/2., amplasate in mun.Chiginau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda Conform prevederilor art. 52, 202, 205, 255 din Codul de Proceduré Penal, - DISPUN: 1. Aplicarea sechestrului asupra terenului de pamint nr. cadastral 0100519.154, cu suprafaja de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 3893 m/2 si inciperea nelocativa cu nF cadastral 0100519.154.01.002, on suprafafa de 8918,6 m/2., amplasate in mun.Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfaint, 182 (Centrul de Moda), proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL cod fiscal 1020600018727, find instituita interdictia de jnstrdinare si gajare a bunurilor mentionate supra; 2. A pune in sarcina conducerii IP ”Agentia Servicii Publice” a RM. intreprinderea nlisurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate la pet. 1.; _ 3. A. preveni persoanele care au intrat in posesia informatie: depsre actiunea-dé Iumarire penal de aplicare a sechestrului despre nedivulgarea datelor cunoscute in temeiul art. 315 din Codul penal. aa) / Procuror in Procuratura pentru Combaterea Criminalit4fii Organizate “7 ~/ , si Cauze Speciale / j ~~ Mihai Nicolai COPIA CORESPUNDE _ ORIGINALULUI_~ Procuror M. Njeojai i Dosarnr.12-872/20 1-20153766-12-12-16122020-2 COPIE INCHEIERE 18 decembrie 2020 mun, Chisinau Judecatoria Chisin’u (sediul Ciocana) Instanta compusa din: Judecatorul Corcea Nicolae, desemnat cu atributii de judecator de instructie Examinand in sedinté de judecata inchis& demersul procurorului in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai privind autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor, in cadrul cauzei penale nr. 2018978161, CONSTATA Procurorul in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai s-a adresat cu demersul dat, inregistrat si repartizat in PIGD, in legaturé cu autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor pe cauza penala nr. 2018978161, care a fost pornita la 17 aprilie 2017, de catre Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si terorism din Romania, sub aspectul svarsirii infractiunii de constituire a unui grup infractional, santan, ingelaciune si spalare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea urmariri penale in prezenta cauza de la autoritatile Judiciare ale Romaniei si continuarea investigatiilor pe faptul banuielii rezonabile de comitere a infractiunii prevazute de articolele 284 alin. (1), 189 alin. (6), 190 alin. (5), art. 243 alin. (3) lit, b) din Codul penal. Ulterior la cauza nominalizata a fost conexaté cauza penala nr. 2020670068, pornita la 6 aprilie 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de articolele 46, 243 alin.(3) lit. a), si b) din Codul penal, cauza penal nr. 2020670081, pornita la 18 mai 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de art. 190 alin. (5) din Codul penal, precum si cauza penala nr. 2020670112, pomita la 29 iunie 2020, privind savarsirea infractiunii prevazute de articolele 47, 303 alin.(2) si (3) din Codul penal. Prin demers se solicit& autorizarea aplicarii sechestrului asupra terenului de pamént cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.0: garaj cu suprafata de 389,3 m? si incdperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m?, amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda), proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, find instituita interdictia de instrainare si gajare a bunurilor mentionate, precum si a pune in sarcina conducerii ip ,,Agentia Servicii Publice” a Republicii Moldova, inregistrarea masurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate supra. Analizand argumentele invocate de procuror in demers verificand corespunderea acestora cu materialele dosarului penal prezentat, judecata ajunge la concluzia cd demersul este intemeiat si urmeaza a fi admis, din urmatoarele motive: In conformitate cu art. 203 Cod procedura penal, punerea sub sechestru a bunurilor este 0 miasuri procesuala de constrangere, care consta in inventarierea bunurilor si interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar in caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. Dup& punerea sub sechestru a conturilor si a depozitel orQGunbhr€ GAH SAUNDE orice operatiuni in privinta acestora. reat Procuror M. Nicolat vuerea sub sechestru a bunurilor se aplicd pentru a asigura repararea prejudiciului ue infractiune, actiunea civila sau eventuala confiscare speciala sau confiscare extins’ a waurilor oria contravalorii bunurilor prevazute la art.106 alin.(2) si art.106' din Codul penal. in conformitate cu art. 204 alin. (1) Cod procedura penal, pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune pot fi puse sub sechestru bunurile banuitului, invinuitului, inculpatului sau ale parti civilmente responsabile in suma valorii probabile a pagubei. nformitate cu art. 205 alin. (2) Cod procedura penal, punerea sub sechestru a bunurilor in baza ordonantei organului de urmarire penal, cu autorizatia judecdtorului de instructie sau, dupa caz, a incheierii instantei de judecata. Procurorul, din oficiu sau la cererea partii civile, inainteazd judecatorului de instructie demers, insotit de ordonanta organului de urmarire penal privind punerea bunurilor sub sechestru. Judecatorul de instructie, prin rezolutie, autorizeaza punerea bunurilor sub sechestru, iar instanta de judecat& decide asupra cererilor parti civile ori ale altei parti, dacd banuiala rezonabila indicata la alin.(1) este motivata. Prin ordonanta procurorului in Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai din 16 decembrie 2020, a fost aplicat sechestru asupra terenului de p&mént cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafafa de 389.3 m? si incdperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m?, amplasate in mun. Chisinau, bd. $tefan cel Mare si Sffnt, 182 (Central de Moda), proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, fiind instituita interdictia de instrainare si gajare a bunurilor mentionate, s-a pus in sarcina conducerii IP ,,Agentia Servicii Publice” a Republicii Moldova, inregistrarea masurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate supra, precum si s-au prevenit persoanele care au intrat in posesia informatiei despre actiunea de urmarire penala de aplicare a sechestrului despre nedivulgarea datelor cunoscute in temeiul art. 315 din Codul penal. Articolul 8 CEDO prevede ca ,,orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si dac& constituie o masurA care, intr-o societate democratica, este necesara pentru securitatea nationala, siguranta publica, bunastarea economica a tari, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sanatatii si a moralei, ori protejarea drepturilor gi libertatilor altora”, Potrivit hotararii Curtii Europene pentru Drepturile Omului, cazul Olsson vs Suedia din 24 martie 1988, Judecatorii de la Strasbourg au decis cA, imixtiunea este considerata necesara intr-o societate democraticd atunci cand ea este ,,fondata pe o necesitate social imperioasa si mai ales proportionala scopului legitim scontat”, adica cand imixtiunea este compatibila cu principiile democratice. Urmare a celor relatate, instanta considera c& necesitatea aplicdrii sechestrului asupra bunului ce apartine de facto invinuitului Viadimir Plahotniuc, dar inregistrat in proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, in scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat prin infractiune si anume: asupra bunurilor imobile — asupra terenului de pamént cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m? si incdiperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m?, amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 182 (Centrul de Moda), este justificaté reiegind din materialele anexe demersului. Prin urmare aplicarea sechestrului asupra bunului ce apartine de facto invinuitului Vladimir Plahotniuc, dar inregistrat in proprietatea SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, in scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat prin infractiune, este efectuat& cu respectarea prevederilor legislatiei procesual-penale si, in acest sens, urmeazi a fi autorizata. {in baza celor expuse si in conformitate cu prevederile articolele 6, 41, 203-205 din Codul de procedura penala, instanta, DISPUNE: Se admite demersul procurorului in Procuratura pentru Combaterea Criminalitati Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, privind autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor. Se autorizeazé punerea sub sechestru, in scopul asigurarii repardrii prejudiciului cauzat prin infraotiune, supra bunului ce apartine SCM DEVELOPMENT MOL, cod_ fiscal 1020600018727, si anume: terenul de pémant cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m? si incaperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01.002, cu suprafata de 8918,6 m2, amplasate in mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare gi Sfint, 182 (Centrul de Moda). Se pune in sarcina conducerii IP ,Agentia Servicii Publice” a Republicii Moldova, inregistrarea masurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate supra. In baza incheierii de emis mandat judecatoresc. Incheierea este cu drept de atac la Curtea de Apel Chisindu prin intermediul Judecatoriei Chisinau (sediul Ciocana), in termen de 15 zile: Judecitor Nicolae Corcea COPIA CORESPUNDE | ORIGINALULUI sar nr. 12-872/20 1-20153766-12-12-16122020-2 [COPTE) Mandat judecatorese CAV PIB) 18 decembrie 2020 mun. Chisinau Judecatoria Chisinau (sediul Ciocana) Instanta compusé din: Judecdtoru! Corcea Nicolae, desemnat cu atributii de judecator de instructie Examinand in sedinté de judecata fnchis& demersul procurorului in Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai privind autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor, in cadrul cauzei penale nr. 2018978161, {n temeiul incheierii din data de 18 decembrie 2020, si, in baza celor expuse si in conformitate cu prevederile articolelor 6, 41, 203-205 din Codul de procedura penalé, instanta, DISPUNE: Se autorizeazA punerea sub sechestru, in scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat prin infractiune, asupra bunului ce apartine SCM DEVELOPMENT MOL, cod fiscal 1020600018727, si anume: terenul de pamant cu nr. cadastral 0100519.154, cu suprafata de 0,6858 ha, constructia cu nr. cadastral 0100519.154.02, garaj cu suprafata de 389,3 m? si ‘incdperea ne locativa cu nr. cadastral 0100519.154.01 -002, cu suprafata de 8918,6 m?, amplasate in mun, Chisinau, bd. $tefan cel Mare si Sffint, 182 (Centrul de Moda) Se pune in sarcina conducerii IP ,Agentia Servicii Publice” a Republicii Moldova, inregistrarea mAsurilor de punere sub sechestru a bunurilor indicate supra, Mandatul se executa imediat. Judecator Nicolae Corcea [COPIA CORESPUNDE | ORIGINALULUI Procuror M. Nicola ORDONANTA de recunoastere in calitate de corp delict mun. Chisinau 28 octombrie 2020 Procuror delegat in Procuratura pentru Combaterea Criminalititii Organizate si Cauze Speciale, Mihai Nicolai, in temeiul cauzei penale nr. 2018978161, - CONSTAT: Unmirirea penala in prezenta cauzi a fost inceputi la 17 aprilie 2017, de catre Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata gi Terorism din Romania, sub aspectul infractiunilor de constituire a unui grup infractional, santa, ingelliciune gi spilare de bani. Prin ordonanta Procurorului General al Republicii Moldova din 27 aprilie 2018, s-a dispus preluarea urmaririi penale in prezenta cauzA de la autorititile judiciare ale Romaniei si continuarea investigafiilor pe faptul binuielii rezonabile c& au fost sAvarsite infractiunile prevazute de art.284 alin.(1), art.189 alin.(6), art.190 alin.(5), art.243 alin.) lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova (crearea sau conducerea unei organizafii criminale, santajul, sdvargit in proporfii deosebit de mari, escrocherie, sdvarsitit in proportii deosebit de mari, spalarea banilor, scivarsita in proporfii deosebit de mari). Ulterior, la 14 aprilie 2020, la prezenta cauzi penal a fost conexati cauza penal nr. 2020670068, pornit la 06 aprilie 2020, de céitre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeful unei banuieli rezonabile privind savarsirea inftactiunii prevazute de art.46, art.243 alin.(3) lit.a), b) din Codul penal (spalarea banilor, stivarsité de o organizatie criminal, in proportii deosebit de mari). De asemenea, 18 mai 2020, la prezenta cauzi penal a fost conexati cauza penal nr.2020670081, porniti la 18 mai 2020, de c&tre Procuratura pentru Combaterea Criminalitafii Organizate si Cauze Speciale, in temeful unei binuieli rezonabile privind savargirea infracfiunii prevazute de art.190 alin.(5) din Codul penal (escrocherie, séivarsitd in proporfii deosebit de mari). La 30 iunie 2020, la prezenta cauz& penal a fost conexati cauza penal 12020670111, porité la 29 iunie 2020, de c&tre Procuratura pentru Combaterea privind sivargirea infractiunii prevazute de art.47, art.323 alin.(1) din Codul penal (favorizarea infractiuni). COPIA CORESPUNDE, ORIGINALULUL~7 Procuror M, core Cauza penala 2018978161 La data de 30 iunie 2020, la prezenta cauz& penala a fost conexati cauza penal nr.2020670112, porniti la 29 iunie 2020 de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in temeiul unei banuieli rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazute de art.47, art.303 alin.(2), (3) din Codul penal (amestecul in inféituirea justigiei si in urmarirea penald). in cadrul urméririi penale, in vederea elucidarii unor circumstante importante pentru urmirirea penal, prin ordonanta procurorului din 24 martie 2020, a fost dispusa ridicarea de la Institutia publicd ,Agenfia Servicii Publice” a copiei dosarului juridic al persoanei juridice ,, ASITO” SA. Prin procesul-verbal de ridicare din 25.03.2020 de cAtre ofiferul de urmarire penal detasat la PCCOCS, de la Institufia publica ,,Agentia Servicii Publice” au fost ridicate: copiile legalizate ale dosarului juridic al persoanei juridice, ,ASITO” SA, unde se define informafia despre dosarul cadastral al bunului imobil cu nr. 0100519.154, amplasat pe adresa sediul in mun Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1, precum gi proprietarii acestor bunuri, si tranzacfiile efectuate privind bunul imobil. La 30.04.2020, prin procesele-verbale de cercetare la fafa locului si examinare a obiectelor si documentelor si ordonanta de recunoastere gi anexare a documentelor, au fost examinate si recunoscute in calitate de mijloace materiale de prob (documente) gi atasate la cauza penal copiile legalizate ale dosarului juridic. De asemenea, urmeazi de mentionat c& in cadrul cauzei penale, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de parte vatamata, stabilind circumstante ce denota actiunile criminale ale grupului criminal, presupus condus de Plahotniuc Vladimir si Sor Ilan in privinfa sa, prin comiterea infractiunilor de santaj si escrocherie, ce au auvut ca consecinfé deposedarea de bunurile definute in persoana juridic’ SA ,,ASITO”, inclusiv bunurile imobile amplasate pe adresa mun, Chisinau, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni, 57/1 (numerele cadastrale 0100418.103, 0100418.103.01, 0100418,103.02), cldirea ,,Centrul de Moda”, amplasati pe adresa mun. Chisinau, bd. §tefan cel Mare si Sfant, 182 (numir cadastral 010051154) si clidirea ,Hotelul National”, amplasat pe adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 4 (numar cadastral 0100207726). Pe aceleasi temeiuri, Platon Veaceslav a fost recunoscut in calitate de civila. Conform documentelor ce se contin in dosarul juridic al intreprinderii_ s-au stabilit urmatoarele circumstante: Conform contractului de vinzare cumpirare din 06.03.2015, Compania Internationala de Asigurari ,,ASITO”, instraineazi citre ,LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, cod fiscal 10146000 Stony teples +B ORIGINALULUIL Procuror M. Nicolai Semnitura_ 7, Cauza penala 2018978161 Dmytro (cet. Ucrainei)., imobilul situat in mun. Chisin’u sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Ulterior, la 18 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, »LYKRYST INTERNATIONAL” SRL, la rindul s&u instraineazi citre SRL »PAVRAPID”, cod fiscal 1013600039151, reprezentati de Cuciue Mihail, bunul imobil situat in mun. Chisinau, sect. Riscani, str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr.cadastral 0100418.103, cu suprfata de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Este de mentionat faptul ci SRL ,,PAVRAPID” impreuna cu Ciapoi Tudor, sunt asociati 100% a persoanei juridice ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT” SRL, iar conform Deciziei Camerii inregistirii de Stat din 16.03.2015, a fost majorat capitalul social al societitii SRL ,IMOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, prin introducerea prin majorare a cotei SRL ,,PAVRAPID”, in valoare de 80131000, ce constituie in sine bunul imobil constructii administrative situate in mun. Chisindiu, sect. Rigcani, str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1 cu nr.cadastral 0100418.103.01 si nr.cadastral 0100418.103.02. in continuare la 30 martie 2015, conform contractului de vinzare cumparare, SRL ,PAVRAPID”, instraineazi c&tre SRL [MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, cod fiscal 1015600002267, reprezentat& de Ciapoi Tudor, bunul imobil situat in mun. Chisinau sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfafa de 0,585 ha. Valoarea tranzactiei a constituit 6.500.000 lei. Conform contractului din 18 mai 2015, SRL [MOBIL CONSTRUCT INVESTMENT”, reprezentaté de Ciapoi Tudor, instriineazi citre SRL »CAPITAL INVESTMENTS”, cod fiscal 1015605000121, reprezentata de cAtre Stirbet Sergiu - bunul imobil situat in mun. Chigin&u sect. Rigcani str Mitropolit G. Banulescu-Bodoni 57/1, constituit din teren cu nr. cadastral 0100418.103 cu suprfafa de 0,585 ha., Olconstructie la sol nr. cadastral 0100418.103. cu suprafata de 1229 m/2 $i constructie cu nr. cadastral 0100418,103.02.cu suprafata de 541,8 m/2. Valoarea tranzactiei a constituit 86.631.000 lei. Conform actelor de constituire, fondatorul SRL CAPITAL INVESTMENTS, este compania POLYFIDIA SERVICES LIMITED. Ulterior, la 02.01.2017, ,CAPITAL INVESTMENTS" creazi compania »CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL. Este de mentionat faptul ci compania CONTINENTAL BUSINESS INVEST” SRL, codul fiscal 1016600043232, in persoana administratorului Vladimir Russu, a fost inregistrata in registrul persoanelor juridice la 02 ianuarie 2017, avind sediul Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni 57/1, mun Chisinau. COPIA CORESPUNDE | / ORIGINALULUI Procuror M. Nicolai “ [Semnatura Cauza penala 2018978161

S-ar putea să vă placă și